CHI NGAN SACH NHA NUOC

132 33 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 10:07

CHUYÊN ĐỀ CAO HỌC TS.NGUYEN THANH DUONG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHUYÊN ĐỀ TS.NGUYEN THANH DUONG I TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC II BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC III KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC IV KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TS.NGUYEN THANH DUONG MỘT SỐ NƯỚC I TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NƯỚC Chi thường xuyên - Các khoản chi lónh vực gắn liền với chức quản lý kinh tế - xã hội Nhà nước Trong chế thò trường, giảm bớt khoản chi mang tính chất bao cấp NSNN không làm dòu bầu không khí căng thẳng vấn đề kinh tế xã hội phát sinh phát triển THANH DUONG Do đó,TS.NGUYEN cần phải có I TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH N NƯỚC 1.Chi thường xuyên - Số liệu thống kê tài nước cho thấy, nước nghèo thường sử dụng phấn lớn nguồn thu NSNN cho nhu cầu tiêu dùng, không trường hợp nguyên tắc “chỉ tiêu TS.NGUYEN THANH DUONG dùng I TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH N NƯỚC 1.Chi thường xuyên - Trong chi khác, khoản chi quan trọng chi quản lý hành chính, chi trả lãi nợ, chi chuyển giao nội bộ, trợ cấp Tỷ trọng chi khoản đạt từ 30- 40% tổng số chi NSNN có chiều hướng TS.NGUYEN THANH DUONG I TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NƯỚC Chi thường xuyên - Đánh giá thực trạng chi tiêu dùng nước phát triển, nhiều nhà kinh tế cho hiệu chi đạt thấp, chí mang tính chất “chống phát triển” + Chẳng hạn, chi quản lý hành chính, tổ chức cồng kềnh, giấy tờ phiền phức, kèm theo hỗn loạïn máy quan liêu, tính TS.NGUYEN THANH DUONG thiển cận nạn tham I TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NƯỚC 1.Chi thường xuyên + nhiều nước, tính chất “ chống phát triển lên dấu hiệu đáng lo ngại viên chức trả lương thấp Tuy nhiên, lãng phí hiệu chi tiêu phủ tình trạng thiếu kinh phí, phủ bò ràng buộc nhiều - Chi quốc phòng vấn đề gay cấn trong sách chi nước phát triển TS.NGUYEN THANH DUONG I TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH N NƯỚC Chi thường xuyên Trong trường hợp lúùc nào, cạnh tranh xảy hai quan điểm đối lập : + Quan điểm thứ cho phải củng cố quốc phòng đảm bảo an ninh quốc gia, ổn đònh xã hội ổn đònh sản xuất + Quan điểm thứ hai ngược lại, cho đất nước nghèo, dốc tiền cho mục đích quốc phòng không phát triển kinh tế nghèo đói tăng thêm Giải vấn đề chi phí cho quốc phòng, không vào tình hình thực tế, đònh dẫn đến khó khăn Ở nước mà an ninh quốc gia bò đe dọa, tăng cường lực lượng quân để bảo vệ đất nước cần thiết Nhưng nước hoàn toàn mối đe dọa từ bên ngoài, mà tăng cường khoản chi phí khoản chi phí lãng phí Chi cho dòch vụ xã hội, văn hóa bao gồm nhiều khoản khác Đặc điểm bật loại chi phí nhu cầu chi lớn ngày tăng, đáp ứng phủ thường hạn chế khó khăn nguồn thu Chính vậy, nước người ta qui đònh cụ thể giới hạn trách nhiệm Nhà TS.NGUYEN THANH lónh DUONG nước việc cấp kinh phí cho vực.Vấn đề quan trọng chi tiêu cho dòch vụ văn hóa , xã hội kết hoạt động  Nhóm thứ hai chi phát triển Gồm khoản chi cho mục đích hoàn thiện đạo đức xã hội, phát triển củng cố tiềm lực trí lực cộng đồng, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế Thuộc nhóm gồm có: chi văn hóa phúc lợi xã hội, chi đào tạo, NCKH, chi , TDTT Dự trữ Nhà nước.Những biến động kinh tế xã hội kinh tề thò trường phức tạp, đòi hỏi Nhà nước phải tăng cường lực lượng dự trữ Dự trữ Nhà nước hình thành nguồn kinh phí cấp phát NSNN sử dụng cho hai mục đích: Xử lý thiệt hại bất ngờ thiên tai, đòch họa gây cho kinh tế xã hội ( trợ cấp cho đồng bào bò lũ lụt, hạn hán, cấp phát cho nhu cầu đột xuất lónh vực quốc phòng, an ninh có nguy chiến tranh…) Xử lý biến động thò trường, điều hòa cung cầu tiền, ngoại tệ số mặt hàng quan trọng, thiết yếu nhằm bảo đảm hoạt động bình thường kinh tế, xã hội - Chi trả nợ cho vay.Trong mục chi trả nợ cho vay, khoản quan trọng chi trả nợ + Nghóa vụ trả nợ bắt nguồn từ tình trạng bội chi Ngân sách năm trước Hiện nay, nợ nước Nhà nước ta tăng lên lớn so với khả trả nợ NSNN Trong bao gồm nợ hạn Do đó, yêu cầu cấp bách trả nợ hạn để tránh chòu lãi phạt cao, tranh thủ vay nợ để trả nợ cũ đàm phán để dãn nợ khoản nợ lớn Bên cạnh đó, NSNN phải bố trí khối lượng lớn TS.NGUYEN THANH DUONG 10 tổng số chi để trả nợ Theo dự kiến chi trả nợ hàng năm chiếm V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.1 Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nướ Pháp - Về kiểm soát chi tiêu công cộng có phân biệt thể chế chuẩn chi viên kế toán viên Chuẩn chi viên công chức, nắm giữ khoản Ngân sách, có trách nhiệm thay mặt Nhà nước cam kết mặt pháp lý đối TS.NGUYEN THANH DUONG 118 với người thứ ba, tính toán V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.1 Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Pháp Kế toán viên đặt quyền quản lý trưởng Ngân sách, người đủ tư cách điều khiển vốn công cộng, dù nghiệp vụ thu Ngân sách haychi Ngân sách, mà họ thực việc kiểm soát tính hợp pháp Vềá chi Ngân sách, kế toán viên Nhà nước tổng kho bạc chi tra, Bộ trưởng TS.NGUYEN THANH DUONG 119 Ngân sách bổ nhiệm cho V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.1 Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Pháp + Tính hợp pháp nhiệp vụ đối chiếu kế hoạch Ngân sách tức phải với chương Ngân sách kinh phí sẵng có chương phải đủ + Tính xác việc tính toán khoản chi, áp dụng qui tắc riêng cho loại khoản chi giải trình cho vụ việc thực + Bảo đảo có đủ chứng từ việc kiể theo 120 qui TS.NGUYEN THANH DUONG tra chế thực V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.1 Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Pháp Trong trường hợp không hợp pháp, kế toán viên đònh đình chi trả Khi chuẩn chi viên yêu cầu kế toán viên chi trả trách nhiệm kế toán viên sẽå chuyển sang chuẩn chi viên Tuy nhiên, yêu cầu thực ba trường hợp cụ thể là: + Không đủ nguồn kinh phí + Không TS.NGUYEN có THANH giải vụ DUONG trình 121 việc thực V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.1 Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Pháp Hệ thống kiểm soát có hiệu lực hiệu chừng mực mà cho phép phân đònh rõ ràng trách nhiệm người Thực vậy, kiểm soát kế toán viên thực hiện: + Không phải kiểm soát hợp cách TS.NGUYEN THANH DUONG 122 khoản chi V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.1 Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Pháp Hệ thống kiểm soát có hiệu lực hiệu chừng mực mà cho phép phân đònh rõ ràng trách nhiệm người Thực vậy, kiểm soát kế toán viên thực hiện: + Không phải kiểm soát hợp cách khoản chi TS.NGUYEN THANH DUONG 123 + Cũng V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.1 Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Pháp Nó có hiệu lực kế toán viên áp dụng trách nhiệm cá nhân vất chất họ; điều tạo dựng lý lẽ có hiệu lực chuẩn chi viên Bù lại, chuẩn chi viên phải khẳng TS.NGUYEN đònhTHANH DUONG trách nhiệm 124 V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.2 Kiểm soát Ngân sách Nhà nước Đức Trên sở luật Ngân sách, chi Ngân sách Nhà nước phải tuân theo nguyên tắc sau đây: - Ngân sách phải cân đối thu - chi - Ngân sách phải toàn diện không bù trừ thu chi, mọikhoản thu chi phải ghi đủ vào Ngân sách - Mọi khoản thu phải dùng TS.NGUYEN THANH DUONG để bù đắp khoản chi 125 V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.2 Kiểm soát Ngân sách Nhà nước Đức - Chi phải bảo đảm tính kinh tế tiết kiệm - Tính xác trung thực thu chi -Tính công khai ( trừ số khoản chi thuộc bí mật Nhà nước phải Quốc hội chuẩn y có quan giám sát ) Như vậy, với nguyên tắc pháp lý đònh, TS.NGUYEN THANH DUONG 126 khoản chi luôn tương V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.3 Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Malaysia: Malaysia Nhà nước liên bang, hệ thống Ngân sách tổ chức sở thể chế hành gồm ba cấp: + Ngân sách Liên bang +Ngân sách Bang + TS.NGUYEN THANH DUONG Ngân sách 127 V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.3 Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Malaysia: -Ngân sách liên Bang có hai loại chi: Chi nghiệp vụ chi phát triển Hai khoản chi gắn liền với chức Nhà nước liên bang Chi nghiệp vụ bao gồm: chi trả lương công nhân, viên chức quan phủ; trả nợ nước nước; chi cung cấp dòch vụ; chi trợ cấp trợ giá… Chi phát triển xã hội bao gồm: TS.NGUYEN THANH DUONG 128 chi phát triển kinh tế; phát V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước 2.3 Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Malaysia: sách Bang: Có - Ngân nhiệm vụ cân đối thu, chi đòa phương, thu Ngân sách Bang không đủ bù đắp chi Ngân sách liên Bang hỗ trợ phải có điều kiện đònh Ngoài ra, khác với Pháp, có bội chi Ngân TS.NGUYEN THANH DUONG 129 sách Nhà nước Chính phủ V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước Như vậy, sơ qua kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước ta thấy lên số khía cạnh sau đây: - Về sở pháp lý: Chi Ngân sách Nhà nước tuân theo quy đònh chặt chẽ luật gắn liền với hoạt động kinh tế - xã hội Các hoạt động kinh tế TS.NGUYEN THANH DUONG 130 kiểm toán có vai trò V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước Liên quan đến hoạt động kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước, việc đổi tăng cường hoạt động hệ thống quan Tài có môi trường pháp lý bảo đảm luật như: + Luật Ngân sách TS.NGUYEN THANH DUONG + Luật kế toán kiểm 131 V KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước số nước - Về sách quản lý chi Ngân sách Nhà nước: Đa số nước thực thực sách "thắt chặt" chi tiêu Dù phân loại chi tiêu theo tiêu thức bảo đảm tiết kiệm, hiệu thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách Nhà TS.NGUYEN THANH DUONG 132 nước hoạt động ... I TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH N NƯỚC 1 .Chi thường xuyên - Trong chi khác, khoản chi quan trọng chi quản lý hành chính, chi trả lãi nợ, chi chuyển giao nội bộ, trợ cấp Tỷ trọng chi khoản đạt từ... tổng số chi NSNN có chi u hướng TS.NGUYEN THANH DUONG I TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NƯỚC Chi thường xuyên - Đánh giá thực trạng chi tiêu dùng nước phát triển, nhiều nhà kinh tế cho hiệu chi đạt... khối lượng lớn TS.NGUYEN THANH DUONG 10 tổng số chi để trả nợ Theo dự kiến chi trả nợ hàng năm chi m I TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NƯỚC 2 Chi đầu tư :Chi n lược tăng trưởng phát triển kinh tế Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: CHI NGAN SACH NHA NUOC, CHI NGAN SACH NHA NUOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay