Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Hà Thành

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 08:52

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “ Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập Thành” Đề cương Lời cảm ơn Lời mở đầu Chương I: Những vấn đề lý luận quản trị nhân lực (QTNL) 1.1 Thực chất QNTL 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đối tượng 1.1.3 Mục tiêu 1.1.4 Tầm quan trọng QTNL 1.2 Các hoạt động chủ yếu QTNL 1.2.1 Kế hoạch hố nguồn nhân lực 1.2.2 Phân tích cơng việc 1.2.3 Biên chế nhân lực 1.2.4 Đánh giá thực công việc 1.2.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.2.6 Thù lao lao động 1.2.7 Quan hệ lao động 1.2.8 Quản lý hồ nhân 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác QTNL 1.3.1 Nhân tố môi trường kinh doanh 1.3.2 Nhân tố người 1.3.3 Nhân tố quản trị Chương II: Thực trạng công tác QTNL Công ty CP SX TM XNK Thành 2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.2 Đặc điểm tổ chức 2.2.1 Bộ máy tổ chức 2.2.2 Đặc điểm sản phẩm 2.2.3 Đặc điểm máy móc thiết bị 2.2.4 Qui trình cơng nghệ 2.2.5 cấu lao động * cấu lao động theo chức * cấu lao động theo tuổi giới tính * cấu lao động theo cấp bậc trình độ * cấu lao động theo cấp bậc * cấu lao động theo trình độ 2.2.6 Kết kinh doanh 2.2.7 Thị trường đối thủ cạnh tranh 2.3 Các hoạt động QTNL Công ty 2.3.1 Công tác tuyển dụng 2.3.2 Phân tích cơng việc 2.3.3 Đánh giá thực công việc 2.3.4 Hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ lao động 2.3.5 Kế hoạch hố nguồn nhân lực 2.4 Thực trạng công tác QTNL Cơng ty 2.4.1.Về cơng tác tuyển dụng 2.4.2.Về phân tích cơng việc 2.4.3 Về cơng tác kế hoạch hố nguồn nhân lực 2.5 Nhận xét chung công tác QTNL 2.5.1 Những thành tích đạt 2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QTNL Cơng ty CP SX TM XNK Thành 3.1 Phương hướng chung công ty thời gian tới 3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QTNL 3.2.1 Về cơng tác tuyển dụng 3.2.2 Về phân tích cơng việc 3.2.3 Về cơng tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực Kết luận Tài liệu tham khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Hà Thành, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Hà Thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay