Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Trường Linh

83 30 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 06:56

Tài sản cố định hữu hình là bộ phận chủ yếu cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp. Việc trang bị, sử dụng tài sản cố định hữu hình ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản cố định hữu hình là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mang lại cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Để tham gia vào sân chơi lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính vững mạnh, có cơ sở vật chất hiện đại để tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành cạnh tranh. Việc thực hiện chiến lược đầu tư đổi mới và hiện đại hoá tài sản cố định hữu hình một cách đúng đắn là một nhân tố quan trọng để hạ thấp chi phí sản xuất.Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, công ty ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực kinh doanh khác như: bất động sản, xây dựng cơ bản, vận chuyển... nên tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh, TSCĐHH luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của công ty.Vì sự quan trọng của các tài sản cố định hữu hình trong sản xuất kinh doanh và đặc trưng của doanh nghiệp sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh nên em đã lựa chọn đề tài này làm chuyên đề kết thúc khóa thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh. Đề tài: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Trường Linh có kết cấu bao gồm 3 phần:Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý TSCĐHH tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh.Chương II: Thực trạng kế toán TSCĐHH tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh.Chương III: Hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh. Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤC 1.2 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 1.2.1 Tình hình tăng, giảm nguyên giá TSCĐHH công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 1.2.2 Tình hình tăng, giảm hao mòn lũy kế TSCĐHH cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh .9 1.3 Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 10 CHƯƠNG 15 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 15 HỮU HÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 15 VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH 15 2.1 Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần xây dựng phát triển nhà Trường Linh 15 2.1.1 Thủ tục, chứng từ 15 2.1.2 Quy trình ghi sổ 34 2.2.2 Kế toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 40 2.2.3 Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 46 CHƯƠNG 54 HỒN THIỆN KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 54 HỮU HÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 54 PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH 54 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh phương hướng hoàn thiện 54 3.1.1 Ưu điểm .54 3.1.2 Nhược điểm 58 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 60 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế tốn tài sản cố định hữu hình Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 62 3.2.1 Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình .62 KẾT LUẬN 74 Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TSCĐ: Tài sản cố định TSCĐHH: Tài sản cố định hữu hình Đặng Thị Hải Anh TSDH: Tài sản dài hạn NKC: Nhật ký chung MST: Mã số thuế XNKTM: Xí nghiệp khai thác mỏ GTGT: Giá trị gia tăng TC- KT: Tài chính- Kế tốn Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG - BIỂU 1.2 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 1.2.1 Tình hình tăng, giảm nguyên giá TSCĐHH công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 1.2.2 Tình hình tăng, giảm hao mòn lũy kế TSCĐHH cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh .9 1.3 Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 10 CHƯƠNG 15 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 15 HỮU HÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 15 VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH 15 2.1 Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần xây dựng phát triển nhà Trường Linh 15 2.1.1 Thủ tục, chứng từ 15 2.1.2 Quy trình ghi sổ 34 2.2.2 Kế toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 40 2.2.3 Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 46 CHƯƠNG 54 HỒN THIỆN KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 54 HỮU HÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 54 PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH 54 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh phương hướng hoàn thiện 54 3.1.1 Ưu điểm .54 3.1.2 Nhược điểm 58 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 60 3.2 Các giải pháp hồn thiện kế tốn tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 62 3.2.1 Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình .62 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC SƠ ĐỒ 1.2 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 1.2.1 Tình hình tăng, giảm ngun giá TSCĐHH cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 1.2.2 Tình hình tăng, giảm hao mòn lũy kế TSCĐHH công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh .9 1.3 Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 10 CHƯƠNG 15 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 15 HỮU HÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 15 VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH 15 2.1 Kế tốn chi tiết tài sản cố định hữu hình Công ty cổ phần xây dựng phát triển nhà Trường Linh 15 2.1.1 Thủ tục, chứng từ 15 2.1.2 Quy trình ghi sổ 34 2.2.2 Kế toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 40 2.2.3 Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 46 CHƯƠNG 54 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 54 HỮU HÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 54 PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH 54 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế tốn tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh phương hướng hoàn thiện 54 3.1.1 Ưu điểm .54 3.1.2 Nhược điểm 58 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 60 3.2 Các giải pháp hồn thiện kế tốn tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh 62 3.2.1 Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình .62 KẾT LUẬN 74 Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành LỜI MỞ ĐẦU Tài sản cố định hữu hình phận chủ yếu sở vật chất, kỹ thuật doanh nghiệp Việc trang bị, sử dụng tài sản cố định hữu hình ảnh hưởng trực tiếp quan trọng đến hiệu chất lượng sản xuất kinh doanh Vì việc quản lý sử dụng hiệu tài sản cố định hữu hình nhiệm vụ hàng đầu nhà quản trị tài doanh nghiệp Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mang lại cho doanh nghiệp nhiều hội khơng thách thức Để tham gia vào sân chơi lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài vững mạnh, có sở vật chất tạo sản phẩm có chất lượng cao, giá thành cạnh tranh Việc thực chiến lược đầu tư đổi đại hoá tài sản cố định hữu hình cách đắn nhân tố quan trọng để hạ thấp chi phí sản xuất Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh hoạt động chủ yếu lĩnh vực xây dựng Ngồi ra, cơng ty ngày mở rộng lĩnh vực kinh doanh khác như: bất động sản, xây dựng bản, vận chuyển nên Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh, TSCĐHH chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản cơng ty Vì quan trọng tài sản cố định hữu hình sản xuất- kinh doanh đặc trưng doanh nghiệp sản xuất Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh nên em lựa chọn đề tài làm chuyên đề kết thúc khóa thực tập Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh Đề tài: "Hồn thiện kế tốn tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Trường Linh" có kết cấu bao gồm phần: Chương I: Đặc điểm tổ chức quản lý TSCĐHH Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh Chương II: Thực trạng kế tốn TSCĐHH Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh Chương III: Hồn thiện kế tốn TSCĐHH Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH 1.1 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh thành lập ngày 1/10/2001 theo giấy phép số 01033000545 Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Tên công ty: công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh - Trụ sở chính: số lơ 13B Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Chi nhánh 1: km + 800, quốc lộ 37, xã Cộng Hồ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương Chi nhánh 2: số 01 đường 25, phường Bình An, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Để có thành tựu chỗ đứng thương trường thời điểm công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh phải cố gắng, nỗ lực lớn nhiều mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Số lượng sản phẩm, vật tư, thiết bị mà Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh cung cấp cho khách hàng, cơng trình xây dựng ngày phong phú đa dạng Để đáp ứng đòi hỏi ngày cao khách hàng thị trường thiết bị xây dựng, cơng trình Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh mạnh dạn vay vốn đầu tư thêm vào công ty để xây dựng thêm nhà xưởng, trang bị máy móc, thiết bị đại, đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh, cải tổ máy với mục tiêu làm cho công ty ngày phát triển Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Kết kinh doanh công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh qua năm đạt thành tích tăng trưởng tốt, đảm bảo trang trải chi phí kinh doanh bản, lãi tiền vay đồng thời đảm bảo điều kiện làm việc, lợi ích tốt cho người lao động Trong năm tới, định hướng phát triển chiến lược công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh thép xây dựng loại: Thép cuộn D6 – D8, thép từ D10 – 36; SD 390 dài 11,7m Ngồi ra, cơng ty tập trung đầu tư xây dựng dự án khu Trung tâm thể thao, văn hóa thị Chí Linh Hải Dương, khai thác cung cấp đất sét loại Đặc điểm vốn có ngành xây dựng, công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh trụ sở làm việc, thiết bị quản lý, nhà phục vụ cho cán công nhân viên Công ty, chủ yếu máy móc thiết bị thi cơng cơng trình đặc trưng có tính chất cơng việc mà Cơng ty thực như: Máy khoan, máy tiện, máy hàn, cần trục, máy lu, máy ủi, máy trộn bê tông, loại phương tiện vận chuyển Do đó, TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn khối tài sản công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh, tăng lên qua năm Trong năm 2007, năm 2008 2009 giá trị TSCĐ công ty tăng đáng kể nguyên nhân thay đổi lớn đầu năm 2007 Công ty bắt đầu triển khai xây dựng dự án khu thị Chí Linh Hải Dương với tổng mức đầu tư dự án 287tỷ khai thác mỏ đất sét rộng 48,11 Trong tăng chủ yếu tài sản cố định, đầu tư xây dựng giai đoạn đầu triển khai dự án công ty tập trung đầu tư tài sản cố định, đầu tư xây dựng sở hạ tầng Ngày 28/07/2007 công ty tăng vốn điều lệ từ 18,5 tỷ lên 29,5 tỷ (thực góp), ngày 25/11/2008 công ty tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Bảng 1.1: Tỷ trọng TSCĐ TSCĐHH TSDH công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh năm 2007, 2008 năm 2009 Năm 2007 2008 2009 TSDH( VNĐ ) 21,448,465,876 116,850,000,000 52,832,481,380 TSCĐ( VNĐ ) TSCĐHH(VNĐ) 55,465,876 20,900,000,000 33,167,619,000 55,465,876 20,900,000,000 33,167,619,000 TSCĐ TSCĐHH so với so với TSDH TSDH (%) 0.258 17.89 62,77 (%) 0.258 17.89 62,77 Theo quy định Bộ Tài Chính, TSCĐ doanh nghiệp tài sản có giá trị lớn dự tính đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp Quyết định số 32/2008/QĐ- BTC Bộ trưởng Bộ tài ngày 29/5/2008 Ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ quy định tiêu chuẩn TSCĐ - Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản mà lợi ích biểu việc tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm - Giá trị ban đầu tài sản phải xác định cách đáng tin cậy tức tài sản cần có sở khách quan để xác định giá trị ban đầu - Có thời gian sử dụng từ năm trở lên - Có giá trị từ 10.000.000 VNĐ trở lên Do đặc điểm sản xuất kinh doanh bao gồm nhiều lĩnh vực địa điểm khác nên TSCĐHH công ty đa dạng chủng loại, chức giá trị Việc quản lý, theo dõi tình hình biến động trở nên khó khăn khơng tiến hành cách hợp lý, khoa học gây ảnh hưởng lớn tới kết kinh doanh doanh nghiệp Có thể khái qt danh mục TSCĐHH cơng ty năm 2009 qua bảng sau: Bảng 1.2: Danh mục TSCĐHH công ty cổ phần đầu tư phát triển Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành nhà Trường Linh năm 2009 TSCĐHH Tên Tài sản cố định Nguyên giá VNĐ Số hiệu Tỷ trọng ( % ) Xe ôtô 21111 402,834,545 0.005240613 Ơtơ Mercedes E280 21112 1,843,727,273 0.001145072 Ôtô Mercedes E280 21113 1,851,000,000 0.001140627 Xe tải Kamaz 13 Xe tải Kamaz 13 21114 21115 511,076,190 490,476,190 0.004131282 0.004305 Xe tải Kamaz 13 Xe tải Kamaz 13 21116 21117 480,952,381 480,952,381 0.004390455 0.004390663 Xe tải Kamaz 13 21118 480,952,381 0.004390871 Máy lu rung hiệu 2420D 21119 895,238,095 0.002359037 Máy lu rung hiệu EV-103 Xe tải tự đổ Dongfeng Xe tải tự đổ Dongfeng Xe tải tự đổ Dongfeng Xe tải tự đổ Dongfeng Xe tải tự đổ Dongfeng Xe tải tự đổ Dongfeng Xe tải tự đổ Dongfeng Xe tải tự đổ Dongfeng 21120 21121 21122 21123 21124 21125 21126 21127 21128 609,523,809 555,057,143 555,057,143 555,057,143 555,057,143 555,057,143 555,057,143 555,057,143 555,057,143 0.003465 0.003805194 0.003805374 0.003805554 0.003805734 0.003805914 0.003806095 0.003806275 0.003806455 Xe tải tự đổ Dongfeng 21129 555,057,143 0.003806635 Xe tải tự đổ Dongfeng 21130 555,057,143 0.003806815 Máy đào bánh xích 21131 523,809,524 0.0040341 Máy ủi Komasu D41 Máy ủi xích Komasu D50 Máy fơ tô Máy bơm Máy xúc Kobelco 21132 21133 21134 21135 21136 360,000,000 395,238,095 27,384,000 11,343,810 415,000,000 0.00587 0.005346904 0.077176453 0.186313064 0.005093012 Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Máy kinh vỹ Máy xúc Kobelco Máy đào bánh xích Cân ơtơ điện tử 21137 21138 21139 21140 18,000,000 685,714,286 895,238,095 190,476,190 0.117427778 0.003082625 0.002361271 0.0110985 Máy đào bánh xích Máy ủi Komaasu Máy ủi Komaasu Máy ủi Komaasu Máy lu Máy xúc đào Komasu Máy xúc lật Komasu Máy tính điện thoại di động Máy san gạt Nhà Văn Phòng Nhà Thương Mại Tổng cộng / Total 21141 21142 21143 21144 21145 21146 21147 21148 21149 21150 21151 21152 542,857,140 514,285,700 476,190,480 190,476,190 144,761,905 647,619,047 571,428,571 12,619,496 22,000,000 242,857,143 4,500,000,000 8,183,014,653 33,167,619,000 0.003894395 0.004110945 0.00444003 0.0111006 0.014606743 0.003265191 0.003700725 0.16758197 0.096131818 0.008708824 0.000470022 0.000258487 100 Qua bảng thống kê trên, nhận thấy TSCĐHH công ty Cổ phần đầutư phát triển nhà Trường Linh lớn đa dạng Để thuận tiện cho công tác quản lý hạch tốn TSCĐHH cơng ty phân loại theo hình thái biểu TSCĐHH đựợc phân chia thành loại (theo bảng 1.3) Cách thức phân loại TSCĐHH theo hình thái biểu công ty đơn giản, dễ thực hiện, tiện lợi để theo dõi quản lý chưa thể quyền sở hữu mục đích, tình hình sử dụng TSCĐHH cơng ty Số hiệu TSCĐHH công ty thể việc theo dõi, quản lý công ty đến TSCĐHH Mỗi loại TSCĐHH chi tiết theo hệ thống tài khoản đến cấp tùy theo phong phú, số lượng nhiều Chi tiết nhiều cấp tạo điều kiện theo dõi chặt chẽ tình hình biến động khối TSCĐHH làm cho việc quản lý trở lên khó khăn, vất vả số lượng TSCĐHH tăng lên việc chi tiết lớn Bảng 1.3: Phân loại TSCĐHH công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh theo hình thái biểu Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành dễ dàng, chủ động huy động sử dụng vốn vay, nhanh chóng thực đơn đặt hàng, tăng cường hoạt động cần thiết Phương pháp trích khấu hao đường thẳng hay khấu hao tuyến tính có ưu điểm nhanh, gọn, dễ dàng tính tốn, người khơng am hiểu kế tốn thực Tuy nhiện việc xác định thời gian sử dụng dự kiến TSCĐHH cơng ty tính chung cho tất TSCĐHH thuộc loại hình thái biểu Tất TSCĐHH phân loại “Nhà xưởng, máy móc” có thời gian khấu hao năm, điều thể cứng nhắc, không linh hoạt việc trích khấu hao TSCĐHH Mỗi TSCĐHH dù nhóm có sử dụng, cọ xát khác vậy, thời gian sử dụng TSCĐHH nên phân chia khoảng thời gian, ví dụ nên để “Nhà xưởng, máy móc” có thời gian sử dụng 5- 10 năm Dựa vào đặc điểm kỹ thuật trình sử dụng, kế tốn TSCĐHH phân chia thời gian sử dụng khác khấu hao cho TSCĐHH thực linh hoạt sát tình hình thực tế Phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng có nhược điểm khác chậm thu hồi vốn đầu tư ban đầu Máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cơng suất làm việc cao hơn, tạo số lượng sản phẩm nhiều chất lượng Qua thời gian sử dụng máy móc sản xuất bị giảm cơng suất hiệu sản xuất Chất lượng số lượng sản xuất đạt tiêu chuẩn ban đầu Phương pháp khấu hao tuyến tính lại phân bổ lượng giá trị khấu hao cho máy móc sản xuất suốt thời gian sử dụng máy móc đó, khơng phản ánh chi phí khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất vào chi phí kỳ kinh doanh Thực tế, ban đầu đưa máy móc thiết bị vào sử dụng phải trích khấu hao hơn, sau khấu hao phải trích cao so với mức trước Để phản ánh xác, khoa học thực tế chi phí khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất, công ty nên áp dụng phương pháp khấu hao nhanh cho TSCĐHH thuộc loại máy móc, thiết Đặng Thị Hải Anh 64 Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành bị sản xuất Như vậy, công ty cần có phân loại xác loại máy móc, thiết bị tham gia sản xuất để trích khấu hao cho phù hợp Phương pháp trích khấu hao nhanh đảm bảo thu hồi vốn ban đầu nhanh chóng Phương pháp khấu hao nhanh sử dụng công thức phân bổ khấu hao sau: Mức khấu hao TSCĐ năm= Giá trị TSCĐ phải khấu hao x Tỷ lệ khấu hao nhanh Trong đó: - Giá trị TSCĐHH phải khấu hao giá trị lại TSCĐHH thời điểm phải tính khấu hao - Tỷ lệ khấu hao nhanh = Tỷ lệ khấu hao tuyến tính x Hệ số điều chỉnh Hệ số điều chỉnh theo khung Bộ Tài Chính quy định: Bảng 3.2 : Hệ số khấu hao nhanh TSCĐ Hệ số điều chỉnh 1.5 2.5 Thời gian sử dụng TSCĐ dự kiến năm năm năm năm Theo khung quy định hệ số điều chỉnh Bộ Tài Chính hệ thống danh mục cơng ty thấy: Hệ số điều chỉnh 1.5 với Thiết bị, dụng cụ quản lý Nhà cửa máy móc, thiết bị sản xuất hay Phương tiện vận tải công ty nên áp dụng hệ số khấu hao nhanh 2.5 Với phương pháp khấu hao nhanh kế toán cần phải lưu ý vào năm cuối mức khấu hao TSCĐHH nhỏ mức khấu hao bình quân giá trị lại thời gian sử dụng lại kể từ năm đó, để đảm bảo phân bổ nhanh chóng hợp lý chi phí khấu hao TSCĐHH vào chi phí kinh doanh thu hồi vốn đầu tư nhanh chóng Cơng thức điều chỉnh mức khấu haonhững năm cuối tính sau: Đặng Thị Hải Anh 65 Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Mức khấu hao TSCĐHH năm = [ Giá trị lại : Số năm sử dụng lại] Trong q trình thực tập công ty em nhận thấy số TSCĐHH sử dụng chung cho nhiều đơn vị việc phân bổ chi phí khấu hao lại phân bổ tồn vào chi phí cho đơn vị chịu trách nhiệm quản lý Như vậy, không phản ánh chi phí kinh doanh việc sử dụng TSCĐHH Ví dụ: năm 2006 xí nghiệp khai thác mỏ có xây dựng trục đường chuyên chở, vận chuyển hàng hóa với giá trị lớn Trục đường sử dụng cho tồn xí nghiệp chi phí khấu hao trích tồn cho phân xưởng sản xuất mà khơng trích lập khấu hao trục đường vào chi phí phận khác xí nghiệp sử dụng chung trục đường phận quản lý, phận bán hàng Công ty nên xem xét, phân bổ chi phí khấu hao cho đối tượng dùng chung TSCĐHH theo tỷ lệ phân bổ phù hợp Khi phân loại TSCĐHH, công ty chưa đề cập đến phân chia theo hoạt động, mục đích sử dụng TSCĐHH chờ lý, nhượng bán công ty có chưa báo cáo cụ thể, chi tiết cho Ban giám đốc Chỉ người quản lý, sử dụng có đề nghị lý, mua bổ sung ban giám đốc nắm tình hình lý, nhượng bán TSCĐHH Cơng ty nên lập riêng danh sách TSCĐHH chờ lý, nhượng bán theo nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị lại, số năm sử dụng xí nghiệp tồn cơng ty Bảng 3.3: Danh sách TSCĐHH chờ lý, nhượng bán Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh MST: 0101203944 DANH SÁCH TSCĐHH CHỜ THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN Quý: STT Tên Bộ phận, Nguyên Thời Giá TSCĐHH xí nghiệp giá gian hao mòn chờ quản lý, Đặng Thị Hải Anh sử dụng 66 trị Giá trị Nguyên lại nhân ngừng sử Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành lý sử dụng dụng Cộng Ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Hiện công tác phân loại TSCĐHH cơng ty có nhầm lẫn Một số tài sản không đủ tiêu chuẩn giá trị : Máy tính bàn, bàn ghế phòng ban không đủ tiêu chuẩn giá trị 10.000.000 VNĐ vẫ ghi nhận TK 211- Tài sản cố định Csơng ty cần có kiểm tra lại đề nghị chuyển sang ghi nhận, theo dõi TK 153- Công cụ, dụng cụ theo quy định Bộ Tài Chính Mặt khác, cơng ty nhầm lẫn khái niệm sửa chữa lớn TSCĐ sửa chữa nâng cấp TSCĐ Có nhiều nghiệp vụ sửa chữa nâng cấp sửa chữa lớn bị phân loại nhầm lẫn, làm cho trình hạch tốn từ khơng có tính xác cao Nhiều lần phát sinh nghiệp vụ sửa chữa lớn đồng thời phát sinh nhu cầu thay thế, bổ sung, nâng cấp thiết bị nên kế tốn cơng ty lúng túng ghi nhận nghiệp vụ sửa chữa lớn hay sửa chữa nâng cấp Hiện tại, Bộ Tài Chính chưa có quy định cụ thể trường hợp coi sửa chữa lớn hay nâng cấp nên em có đề xuất cơng ty nên tự đưa sách thống để ghi nhận nghiệp vụ dựa mức giá trị, chi phí sửa chữa thời gian từ bắt đầu đến lúc kết thúc công ty thực từ năm trước để quy định khoảng phân loại thích hợp 3.2.3- Về chứng từ luân chuyển chứng từ Theo em, nhân viên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐHH nên có sổ theo dõi biến động TSCĐHH theo tiêu: nguyên giá, giá trị hao mòn giá trị lại TSCĐHH nhận phiếu theo dõi Đặng Thị Hải Anh 67 Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành TSCĐHH theo mẫu sau: Bảng 3.4: Phiếu theo dõi TSCĐHH chi tiết phận sử dụng Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh MST: 0101203944 Bộ phận: Số phiếu: PHIẾU THEO DÕI TSCĐHH CHI TIẾT TẠI BỘ PHẬN SỬ DỤNG Từ ngày đến ngày Bộ phận: Họ tên người quản lý TSCĐHH: Chức vụ: Đơn vị tính: VNĐ STT Ngày Tên TSCĐHH tháng ghi phân quản nhận lý, sử dụng Nguyên giá Số năm sử dụng dự kiến Giá trị Giá trị hao mòn lại Cộng Người quản lý TSCĐHH Công ty nên bổ sung thêm Bảng tổng hợp chi phí sữa chữa thường xun cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh chi phí sửa chữa thường xun thường có giá trị thấp nên kế tốn TSCĐHH cơng ty thường không lập Bảng tổng hợp sửa chữa thường xuyên để định kỳ báo cáo giám đốc Điều không thuận tiện cho việc kiểm sốt chi phí hoạt động sửa chữa thường xuyên thường phát sinh với tần suất nhiều đột ngột, mà khơng có kế hoạch từ trước E có đề xuất bảng tổng hợp chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐHH sau: Bảng 3.5: Bảng tổng hợp chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐHH Đặng Thị Hải Anh 68 Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh MST: 0101203944 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TSCĐHH Tháng năm STT TSCĐ Đối tượng sử Tổng chi phí Ghi Nợ TK sửa chữa dụng, quản lý sửa chữa chi phí x x x Cộng Người lập biểu Kế tốn trưởng Tình hình tăng, giảm TSCĐHH cơng ty phát sinh nhiều đó, công ty nên lập Bảng tổng hợp biến động tăng, giảm TSCĐHH theo quý chi nhánh tồn cơng ty Khi nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐHH theo dõi, kiểm soát Thẻ TSCĐ, Bảng tổng hợp tăng, giảm TSCĐ sổ TSCĐ nên quy trình thiết lập lưu chuyển chứng từ biến động tăng, giảm TSCĐ công ty nên bỏ sử dụng “Phiếu tăng( giảm) chứng từ” kế tốn phải tăng thời gian xử lý, kiểm soát chứng từ nội dung theo dõi phiếu không cần thiết Em xin đề xuất mẫu bảng tổng hợp chi phí sữa chữa thường xuyên TSCĐHH: Bảng 3.6: Báo cáo chi tiết tăng, giảm TSCĐ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh MST: MST: 0101203944 BÁO CÁO CHI TIẾT TĂNG/ GIẢM TSCĐ Đặng Thị Hải Anh 69 Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Quý: Số kỳ Tên STT TS Mã TS Giá trị Ngày khấu Nguyên Giá trị tăng hao giá khấu lại (tháng) hao Lý tăng/ giảm Tổng cộng Ngày tháng năm Kế toán trưởng Người lập biểu 3.2.4 Về sổ kế tốn chi tiết Tình hình biến động TSCĐHH tồn cơng ty ghi chép, phản ánh vào Sổ TSCĐHH Do tính đa dạng, phức tạp, phát sinh thường xuyên nghiệp vụ biến động TSCĐHH nên sổ TSCĐHH công ty nên thiết kế lại để đảm bảo việc theo dõi, kiểm tra nhanh chóng, bao qt tình hình toàn TSCĐ theo tiêu khác đồng thời kế toán thuận tiện việc ghi chép báo cáo Em xin đề xuất mẫu sổ TSCĐ đề xuất sau Bảng 3.7: Sổ TSCĐ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh MST: 0101203944 SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng năm Tài sản Tên Năm Năm Số sản sử hiệu xuất dụng Đối Số tượng năm quản khấu lý hao Hao Hao Giá Mức Tài Nguyên mòn mòn trị khấu khoản giá đầu lũy hao chi năm kế lại tháng phí I Nhà cửa, vật kiến trúc Nhà làm việc Kho Đặng Thị Hải Anh 70 Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành II Máy móc, thiết bị Máy đo độ ẩm giấy Xe tải ben DongFeng III Phương tiện vận tải, truyền dẫn IV Thiết bị, dụng cụ quản lý Tổng cộng Tổng số tài sản: Ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng 3.2.5 Về sổ kế toán tổng hợp Hiện công ty áp dụng sổ Cái sổ NKC làm sổ tổng hợp TSCĐHH Tuy nhiên, theo tình hình biến động TSCĐHH cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh đa dạng phong phú kết hợp tình hình thực tế yêu cầu nắm bắt thông tin ban lãnh đạo công ty em xin đề xuất cải tiến mẫu sổ Cái công ty theo mẫu sau: Bảng 3.8: Sổ tài khoản Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh MST: 0101203944 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày đến ngày Tên TK: TSCĐHH Số hiệu: 211 Số dư đầu kỳ: xxx Số Ngày Đặng Thị Hải Anh Ngày Diễn giải 71 TK Phát Phát Số Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành chứng chứng từ từ ghi sổ đối sinh sinh ứng Nợ Có dư Tổng phát sinh Phát sinh lũy kế Số dư cuối kỳ x x x Ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 3.2.6 Về báo cáo kế toán liên quan đến tài sản cố định hữu hình Tại cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh báo cáo kế toán liên quan đến TSCĐHH thực kèm theo Bảng cân đối kế toán Thuyết minh báo cáo tài Đơi có thể Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phòng TC- KT trình ban lãnh đạo theo tháng, quý năm tài Các báo cáo chi tiết, cụ thể tình hình TSCĐHH cơng ty cung cấp ban giám đốc cơng ty có u cầu kiểm tra cụ thể Hệ thống báo cáo định kỳ công ty chưa thể bao quát chưa có quan tâm, sâu sát tới tình hình TSCĐHH Em xin đề xuất phòng TC- KT cơng ty nên có báo cáo chi tiết, cụ thể TSCĐHH phản ánh đầy đủ về: Nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị lại tình hình biến động kèm theo báo cáo tài khác trình ban giám đốc BCĐKT, BCKQKD, Thuyết minh báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các báo cáo tình hình TSCĐ nên bổ sung kèm theo phân tích, đánh giá cấu, tình hình sử dụng, tăng giảm nguyên giá, giá trị hao mòn, tiêu để tiến hành phân tích, đánh giá tình hình sử dụng hiệu sử dụng TSCĐHH cơng ty như: Hệ số hao mòn TSCĐ, Đặng Thị Hải Anh 72 Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Sức sản xuất TSCĐ, Sức sinh lời TSCĐ kiến nghị nhằm sử dụng, đầu tư hiệu TSCĐ công ty Như vậy, công ty đồng thời kết hợp tốt vai trò kế tốn tài kế toán quản trị việc quản lý, kiểm soát sử dụng hiệu TSCĐ 3.2.7 Điều kiện thực giải pháp Các giải pháp, đề xuất công tác kế tốn phòng TC- KT cơng ty xem xét, đề xuất lên ban lãnh đạo công ty Các đề xuất thực với đồng ý, chấp thuận Ban lãnh đạo công ty Sau khi, Ban giám đốc duyệt đề xuất phận, xí nghiệp, phòng ban có liên quan phải phối hợp thực nhịp nhàng để giải pháp triển khai nhanh chóng có hiệu Việc bổ sung chứng từ sửa đổi chứng từ đồng thời phải phù hợp với quy định Bộ Tài Chính điều kiện thực tế cơng ty để có điều chỉnh hợp lý Các biện pháp dẫn tới việc cơng ty phải bỏ khoản chi phí khơng nhỏ để cải thiện, thay đổi thay đổi hay bổ sung chi tiết chứng từ, sổ chi tiết hay sổ tổng hợp có nghĩa cơng ty phải thay đổi hệ thống sổ sử dụng từ trước cho toàn cơng ty chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc Vì vậy, cơng ty cần phải xem xét lợi ích đạt chi phí bỏ để có định thực nào, việc sửa đổi nên tiến hành tồn cơng ty nhằm tạo thống đồng Đặng Thị Hải Anh 73 Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành KẾT LUẬN Với chức ghi chép, phản ánh, kiểm tra giám đốc tình hình tài chính, sản xuất- kinh doanh doanh nghiệp, máy kế tốn nói chung có vị trí ngày quan trọng quản lý hoạt động sản xuất- kinh doanh công ty TSCĐHH có giá trị lớn tham gia vào nhiều kỳ kinh doanh giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu hư hỏng hoàn toàn giá trị giảm dần chuyển vào giá trị sản phẩm mà TSCĐHH tham gia sản xuất Do phần hành kế tốn TSCĐHH phức tạp hẳn phần hành kế toán khác, doanh nghiệp xây dựng có tỷ lệ TSCĐHH cao Nhận thức tầm quan trọng công tác kế tốn TSCĐHH cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế toán TSCĐHH nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Có thể nói cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn TSCĐHH nói riêng công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đáp ứng phần yêu cầu quản lý sử dụng doanh nghiệp đồng thời tư vấn cho ban Giám đốc phương hướng sủ dụng đem lại hiệu kinh tê cao Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh em mở rộng, trau dồi kiến thức học tập trường vào thực tế cơng việc bước đầu có thu nhận thực tế định cơng tác tổ chức hạch tốn kế toán doanh nghiệp sản xuất đặc biệt phần hành kế toán TSCĐHH Với hiểu biết thân, em xin đưa Đặng Thị Hải Anh 74 Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành vài đề xuất công việc kế tốn TSCĐHH để hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐHH cơng ty Em xin cảm ơn giúp đỡ ban Giám đốc, cô chú, anh chị phòng TC- KT Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh hướng dẫn thầy Phạm Thành Long giúp em hoàn thành khóa thực tập Vì thời gian kiến thức nhiều hạn chế nên chun đề khơng tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận đóng góp ý kiến anh chị thầy để em hoàn thiện mở rộng kiến thức chuyên ngành lý thuyết thực tế cơng việc Vì thời gian kiến thức nhiều hạn chế nên chun đề khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến nhận xét thầy để chun đề hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh Trang web www.truonglinh.com ( trang web thức Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh) Phân tích BCTC, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Chế độ kế toán doanh nghiệp( ban hành theo định 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 Bộ tài chính), NXB Thống Kê, năm 2008 Website Tạp chí kế tốn: www.tapchiketoan.com Thời báo kinh tế Việt Nam Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Đặng Thị Hải Anh 75 Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Hà Nội, ngày … tháng … năm 2010 Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hà Nội, ngày … tháng … năm 2010 Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Hà Nội, ngày … tháng … năm 2010 Đặng Thị Hải Anh Lớp: KT2 - K9
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Trường Linh, Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Trường Linh, VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH, PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay