đồ án máy cắt ống tự động thuyết minh

113 143 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 02:19

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP I THÔNG TIN CHUNG Họ tên: ………………………… Học hàm, học vị: ……………………… Đơn vị công tác: …………………………………………………………… Hướng dẫn sinh viên: ……………………………………………………… Mã số sinh viên: ………………… Ngành: ………………………………… Tên đề tài hướng dẫn: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………… II NHẬN XÉT Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Hạn chế: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… III ĐÁNH GIÁ (Các đánh giá có điểm lẻ đến 0.1; điểm cuối làm tròn đến chữ số thập phân) St t Nội dung đánh giá Điể Điể m tối m đa đánh giá Hình thức trình bày thuyết minh vẽ (Theo quy 2.0 định nhà trường, khơng có lỗi tả, ngắn gọn, mạch lạc, xúc tích ) Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê Ý thức thái độ thực đề tài 1.0 Khả lĩnh xử lý, giải vấn đề sinh viên thực đề tài 1.0 Thực nội dung đề tài (Về nội dung chuyên môn 3.0 khoa học phương pháp nghiên cứu, xử lý vấn đề ĐA, KLTN có đúng, sai, có mới, mức độ sáng tạo) Mối liên hệ với vấn đề liên quan ( sở lý thuyết hướng nghiên cứu khác có liên quan) 1.0 Tính ứng dụng thực tiễn (phạm vi mức độ ứng dụng, triển vọng đề tài, tính mới, tính sáng tạo ) 2.0 Tổng số 10 IV KẾT LUẬN: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN I THÔNG TIN CHUNG Họ tên: ………………………… Học hàm, học vị: ……………………… Đơn vị công tác: …………………………………………………………… Hướng dẫn sinh viên: ……………………………………………………… Mã số sinh viên: ………………… Ngành: ………………………………… Tên đề tài hướng dẫn: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………… II ĐÁNH GIÁ (Các đánh giá có điểm lẻ đến 0.1; điểm cuối làm tròn đến chữ số thập phân) St t Nội dung đánh giá Điể Điể m tối m đa đánh giá Trình bày nội dung (slide rõ ràng, ngắn gọn, đầy đủ, giờ) 1.0 Trả lời câu hỏi người phản biện 2.0 Trả lời câu hỏi thành viên hội đồng 2.0 Tinh thần, thái độ cách ứng xử 1.0 Thực nội dung đề tài (Về nội dung chuyên môn 2.0 khoa học phương pháp nghiên cứu, xử lý vấn đề ĐA, KLTN có đúng, sai, có mới, mức độ sáng tạo) Mối liên hệ với vấn đề liên quan ( sở lý thuyết hướng nghiên cứu khác có liên quan) 1.0 Tính ứng dụng thực tiễn (phạm vi mức độ ứng dụng, triển vọng đề tài, tính mới, tính sáng tạo ) 1.0 Tổng số 10 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê III NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… NGƯỜI ĐÁNH GIÁ (Ký ghi rõ họ tên) Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP HÀ NỘI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN CHẤM BẢO VỆ TỐT NGHIỆP I Thời gian địa điểm Thời gian: … h ….’ ngày …… /…… /……… Địa điểm: …………………………………………………………… II Thành phần …………………………………….…… Chủ tịch ………………………………………… UV Thư ký ………………………………………… Ủy viên ………………………………………… Ủy viên ………………………………………… Ủy viên III Kết đánh giá hội đồng Stt Mã SV* Sinh viên Điểm chấm CBHD Điểm chấm PB ĐTB HĐBV Điểm học phần Điểm học phần (thang điểm 10) (thang điểm chữ) * Có phiếu chấm ủy viên hội đồng kèm theo * Mã SV: Sử dụng có sinh viên trùng họ tên CHỦ TỊCH THƯ KÝ Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢN VẼ12 LỜI CẢM ƠN .11 1.1 Giới thiệu sản phẩm 13 1.1.1 Các sản phẩm ống thép: 13 a) Ống thép sản xuất nước .13 b) Ống thép nhập .14 1.1.2 Chức 15 1.1.3 Cơ sở lý thuyết trình cắt thép ống: 16 a) Biến dạng dẻo kim loại: 16 b) Sự thay đổi tính chất thép ống trình gia cơng: .18 c) Nguyên lý biến dạng cắt: 18 2.1 Các phương pháp cắt 22 2.1.1 Cưa 22 2.1.2 Cưa lọng 23 2.1.3 Cắt xoay hay cắt ống dạng vòng 25 2.1.4 Cắt Dập 26 2.1.5 Những tiến công nghệ cắt .27 2.1.6 Kết luận 28 2.2 Phân tích phương án chọn thiết kế máy 29 2.2.1 Chuyển động tịnh tiến nhờ cấu tay quay trượt: 29 2.2.2 Nguyên tắc hoạt động: 29 2.2.3 Kết luận: 30 2.3 THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC MÁY 31 2.3.1 Sơ đồ động nguyên lý làm việc 31 a) a) Sơ đồ động 31 b) Nguyên lý hoạt động máy : 31 2.3.2 Chọn động 32 a) Xác định công suất động 32 b) Xác định số vòng quay: 33 c) Chọn động 33 2.3.3 Xác định công suất, mơmen vòng quay trục .33 a) Công suất 33 b) Số vòng quay 34 c) Mômen xoắn trục: 34 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2.3.4 GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê Tính truyền đai 34 a) Chọn loại đai 34 b) Tính đường kính bánh đai, chiều rộng bánh đai, chiều dài đai, khoảng cách trục .35 c) Xác định số đai 36 2.3.5 Tính toán thiết kế trục 38 a) Chọn vật liệu 38 b) Xác định sơ đường kính trục .38 c) Xác định khoảng cách gối đỡ điểm đặt lực 38 d) Thiết kế trục 38 2.3.6 Tính toán động lực học kết cấu máy 46 a) Tính tốn hệ thống khí nén: 46 b) Tính toán xy lanh tạo lực cắt: 47 3.1 Thiết kế quy trình chế tạo trục 50 3.1.1 Phân tích chi tiết chọn phơi .50 a) Phân tích chức làm việc tính cơng nghệ chi tiết 50 b) Xác định dạng sản xuất 50 c) Phương pháp chế tạo phôi .51 d) Xác định lượng dư gia công 52 3.1.2 Quy trình cơng nghệ tính tốn chế độ cắt 52 a) Lập thứ tự nguyên công 52 b) Thiết kế nguyên công 52 3.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG CHI TIẾT TRỤC VÀ VỎ CON LĂN 86 3.2.1 Phân tích chi tiết .86 a) Phân tích chức điều kiện làm việc chi tiết : 86 b) Phân tích tính cơng nghệ kết cấu 87 3.2.2 xác định phương pháp chế tạo phôi : 87 3.2.3 Thiết kế vẽ chi tiết, lồng phôi : 88 3.2.4 Thiết kế quy trình cơng nghệ gia cơng chi tiết .88 3.2.5 Quy trình công nghệ gia công chi tiết 89 3.2.6 Trục lăn .94 a) xác định phương pháp chế tạo phôi : 94 b) Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết .94 4.1.Cấu trúc máy .103 4.1.1 Cụm giá đỡ 103 4.1.2 Cụm cữ so dao 104 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 4.1.3 GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê Cụm thân máy .104 a) Khung 104 b) Động tryền động 104 c) Bộ truyền chuyển động 104 d) Bộ dao 104 4.1.4 Lắp ghép máy 104 a) Cần quan tâm 104 b) Sơ đồ lắp ghép 107 c) sơ đồ lắp ghép máy 108 4.15 Hình ảnh lắp ghép thực tế 112 4.2 Kiểm tra chất lượng lắp ráp 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Q PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình Người công nhân cắt ống băng máy đá 15 Hình Cắt ống máy cắt 15 Hình 1Biểu đồ biến dạng dẻo kim loại 20 Hình Sơ đồ biến dạng đơn tinh thể kim loại .21 Hình 3- Các giai đoạn trình cắt .24 Hình Hình vẽ tính tốn lực cắt 25 Hình Cưa 27 Hình 1: Cưa lọng 29 Hình 2: Cắt xoay 30 Hình : Cắt dập 32 Hình 4- Sơ đồ cấu tay quay trượt 35 Hình 6: Sơ đồ động 38 Hình Chọn động 39 Hình Biên dạng đai 42 Hình 9: Biểu đồ momen .49 Hình 10 Hình vẽ tính tổng lực căt 57 3.1 Thiết kế quy trình chế tạo trục .59 Hình Nguyên công 62 Hình Ngun cơng 63 Hình 3 Nguyên công 68 Hình Ngun cơng 73 Hình Ngun cơng 78 Hình Nguyên công 86 Hình Ngun cơng 91 Hình Nguyên công 95 Hình Ngun cơng 98 Hình 10 Kiểm tra 99 3.2 Chi tiết gối đỡ .99 Hình 11 Tạo phơi 106 Hình 12 : Bản vẽ nguyên công phay đáy A 107 Hình 13: Bản vẽ nguyên công phay mặt đế 114 Hình 14: Bản vẽ ngun cơng khoan, khoột lỗ 17 119 Hình 15: Bản vẽ nguyên công khoét, doa 55 126 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê Hình 16: Ngun cơng cắt rãnh phanh .131 Hình 17: Sơ đồ nguyên công kiểm tra 133 Hình 18: Bản vẽ lắp đồ gá ngun cơng kht, doa lỗ 55 .134 3.3 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC VÀ VỎ CON LĂN 137 Hình 19 Nguyên cống .142 Hình 20: NGUYÊN CƠNG II: TIÊN BỀ MẶT CON LĂN .143 Hình 21.NGUYÊN CÔNG III: KHỎA MẶT CON LĂN 144 Hình 22: Ngun cơng IV: tiên bề mặt lắp ổ bi .145 3.3.6 TRỤC CON LĂN 146 Hình 23 Ngun cơng 148 Hình 24: Nguyên công II : khỏa mặt , khoan tâm .149 Hình 25: Ngun cơng III:tiên bề mặt lăn 151 Hình 26: Nguyên công IV :tiên bề mặt lắp ổ bi .152 Hình 27: Nguyên công V tiên đầu trục 153 Hình 28: Ngun cơng VI: kiểm tra 154 4.1.Cấu trúc máy 155 Hình 1: Hình 3d máy 155 Hình Sơ đồ lắp ghép máy 160 c) sơ đồ lắp ghép máy 161 Hình 4: Cụm giá đỡ 161 Hình 5: Cụm cữ so dao .162 Hình 6: Cụm thân máy .164 Hình Hình ảnh sản phẩm 167 10 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Q Hình 20: Ngun cơng VI: kiểm tra kiểm tra Kiểm tra độ khơng vng góc mặt ống với đường tâm lỗ gối : dùng đồng hồ so trục kiểm Kiểm tra độ không song song bề mặt lô với đường tâm lỗ dùng đồng hồ so trục kiểm Tổng kiểm tra tất kích thước chi tiết dùng thước cặp, thước đo sâu, trục kiểm Chương IV Lắp ráp hiệu chỉnh máy 99 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê 4.1.Cấu trúc máy Hình 1: Hình 3d máy Ta chia máy phần: - Cụm giá đỡ - Cụm cữ so dao - Cụm thân máy Khung Động truyền động Bộ truyền chuyển động Bộ dao IV.1.1 Cụm giá đỡ Cụm giá đỡ có cấu trúc khung chữ A, hàn ghép từ thép hộp với độ bền cao thêm cụm bi đỡ kết nối với để truyền chuyển động 100 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê IV.1.2 Cụm cữ so dao Cụm so dao có kết cấu gần giống với cụm giá đỡ gắn thêm cữ so dao giúp nhận biết hành trình IV.1.3 Cụm thân máy a) Khung Khung có cấu trúc giống khung hộp, hàn ghép từ thép hộp với độ bền cao Và thêm đỡ máy đỡ trục nối với tạo vững cho truyền động b) Động tryền động Bao gồm động điện xoay chiều pha truyền đai Chúng lắp vào tryền đai lắp trực tiếp với động lắp ghép thông qua trục trung gian để truyền lực lên dao c) Bộ truyền chuyển động Bao gồm khối đỡ dịch chỉnh lắp ghép với trục đỡ thông qua đai ốc làm tăng độ cứng vững Trục dao lắp ghép với gối đỡ dịch chỉnh ổ lăn truyền chuyển động quay từ chuyền đai thông qua pully d) Bộ dao Bao gồm dao lắp ghép với trục dao thông qua gối đỡ lắp ghép với đế kết nối với xy lanh kết nối với truyền khí nén IV.1.4 Lắp ghép máy a) Cần quan tâm • Trước lắp ráp: nghiên cứu kỹ vẽ lắp, yêu cầu kỹ thuật, phân tích chuỗi kích thước, độ xác mối lắp, đưa phương án lắp ráp phùđộ xác gia cơng hợp • Xác định trình tự lắp ráp thơng qua thiết kế sơ đồ lắp • Áp dụng biện pháp kỹ thuật tổ chức sản xuất tiên tiến lắp Phương pháp lắp ráp • Chất lượng lắp ráp: thể qua độ xác, • Phương pháp lắp ráp: – Lắp lẫn hoàn toàn – Lắp lẫn khơng hồn tồn – Chọn lắp – Lắp sửa – Lắp điều chỉnh Lắp lẫn hồn tồn • Đơn giản 101 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê • Năng suất cao • Dễ định mức kỹ thuật xác • Khơng cần tay nghề thợ cao • Thay phụ tùng dễ dàng • Thích hợp sản xuất hàng loạt lớn, hàng khối Lắp lẫn khơng hồn tồn • Dùng cho sản phẩm có độ xác cao, số khâu nhiều • Sử dụng số liệu lý thuyết xác suất để mở rộng dung sai khâu thành phần, chuỗi kích thước lắp ráp • Hạn chế sử dụng hiệu kinh tế Chọn lắp • Mở rộng dung sai chế tạo độ xác mối lắp đảm bảo (phân loại nhóm có dung sai nhỏ, sau đem nhóm tương ứng lắp lẫn với nhau) • Ngồi việc phân nhóm theo kích thước chế tạo, sai lệch hình dáng hình học, sai lệch vị trí tương quan độ nhám bề mặt phải tương ứng với dung sai mối lắp • Đường cong phân bố kích thước chi tiết lắp phải đồng dạng • Áp dụng cho có số khâu khâu khép kín có độ xác cao Lắp sửa • Cho phép mở rộng dung sai khâu thành phần để dễ chế tạo • Chọn khâu sửa để thỏa mãn yêu cầu lăp ráp (không chọn khâu chung chuỗi kích thước liên kết) • Việc sửa thực tay máy • Chất lượng phụ thuộc tay nghề cơng nhân, khó định mức dùng sản xuất nhỏ, đơn chiếcthời gian Lắp điều chỉnh • Cơ giống lắp sửa • Điều chỉnh vị trí thay đổi kích thước khâu bồi thường để đạt độ xác khâu khép kín thay lấy lớp kim loại Tổ chức lắp ráp • Lắp ráp cố định • Lắp ráp di động 102 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê Lắp ráp cố định • Thực hay số địa điểm • Lắp ráp cố định tập trung: hồn thành vị trí định • Đòi hỏi diện tích mặt lớn, chỗ làm việc tốt, tay nghề cơng nhân cao • Thường dùng lắp ráp máy hạng nặng, sản phẩm đơn giản ngun cơng Lắp ráp cố định • Thực hay số địa điểm • Lắp ráp cố định tập trung: – hồn thành vị trí định – Đòi hỏi diện tích mặt lớn, chỗ làm việc tốt, tay nghề công nhân cao – Thường dùng lắp ráp máy hạng nặng, sản phẩm đơn giản ngun cơng Lắp ráp cố định • Lắp ráp cố định phân tán: – Chia thành nhiều phận độc lập, lắp chỗ riêng – Thích hợp với sản phẩm phức tạp, sản xuất hàng loạt – Năng suất cao – Khơng đòi hỏi trình độ tay nghề tính vạn cơng nhân Lắp ráp di động • Các ngun cơng lắp ráp tiến hành nhiều vị trí, đối tượng lắp ráp di chuyển từ vị trí sang vị trí khác • Lắp ráp di động tự do: không tuân theo nhịp chu kỳ lắp • Lắp ráp di động cưỡng bức: vị trí lắp ráp, thời gian xấp xỉ nhịp chu kz lắp ráp Thiết kế quy trình cơng nghệ lắp ráp • Mục đích: bảo đảm chất lượng sản phẩm, độ bền vững, độ tin cậy theo thời gian, đảm bảo suất hiệu kinh tế • Chia ngun cơng, bước động tác Trình tự • Nghiên cứu vẽ lắp, phân tích chuỗi kích thước lắp ráp • Chọn phương pháp lắp ráp sản phẩm • Lập sơ đồ lắp, xác định thứ tự nguyên công, bước lắp ráp • Chọn hình thức tổ chức lắp ráp Trình tự • Xác định nội dung cho ngun cơng, bước lắp ráp 103 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê • Xác định điều kiện kỹ thuật cho mối lắp, cụm, phận • Chọn dụng cụ, đồ gá thiết bị cần thiết • Chọn phương pháp cấu kiểm tra chất lượng lắp ráp Trình tự • Xác định phương pháp vận chuyển thiết bị vận chuyển • Xác định định mức thời gian, cho ngun cơng, tính tốn so sánh mặt kinh tế • Xây dựng tài liệu cần thiết Tài liệu cần có • Bản vẽ lắp • Sản lượng mức độ ổn định sản phẩm • Các sổ tay, tài liệu thiết bị, đồ gá, dụng cụ lắp ráp • Khả kỹ thuật xí nghiệp b) Sơ đồ lắp ghép Hình Sơ đồ lắp ghép máy 104 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê c) sơ đồ lắp ghép máy Động truyền động Bộ truyền động Cụm thân máy khung Bộ dao Chi tiết Cụm cữ so dao Cụm giá đỡ Hình 3: Sơ đồ lắp ghép máy cụm giá đỡ 105 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê Hình 4: Cụm giá đỡ Cụm cữ so dao 106 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê Hình 5: Cụm cữ so dao 107 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê d) cụm thân máy Hình 6: Cụm thân máy 108 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê 4.15 Hình ảnh lắp ghép thực tế 109 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê 110 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê Hình Hình ảnh sản phẩm 111 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê IV.2 Kiểm tra chất lượng lắp ráp Trong qua trình lắp ráp sản phẩm gây nên sai lệnh nguyên nhân sau: Xác định khe hở mối lắp khơng xác Điều chỉnh vị trí tương quan chi tiết lắp không Lực tác dụng lắp hay lực kẹp làm chúng bị biến dạng Một số phương pháp kiểm tra chất lượng lắp ráp sản phẩm: Kiểm tra chất lượng mối lắp Kiểm tra cần máy + Kiểm tra cách cân tĩnh + Kiểm tra cách cân động Kiểm tra chất lượng sản phẩm + Kiểm tra thơng số hình học + Kiểm tra động học + Kiểm tra động lực học 112 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GS.TS.Trần Văn Địch, Nguyên lý cắt kim loại, Nhà xuất khoa học kỹ thuật [2] Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong (2006) Sổ tay thiết kế khí, tập 1,2, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt, Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 1,2,3 Nhà xuất [4] Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn (2008) Bài tập Vẽ kỹ thuật khí, tập 1,2, Nhà xuất Giáo dục [6] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển (2006) Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí, tập 1,2, Nhà xuất Giáo dục 113 Trường đại học công nghiệp Hà Nội ... cắt gọt chúng em chọn đề tài máy cắt ống tự động gia cơng ống có đường kính ϕ27- ϕ42 Hình Cắt ống máy cắt Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động đầu máy cắt ống tự động. .. xử lý vật liệu tự động xử lý ống tốc độ cao, tự động tải ống vào máy cắt hay công đoạn gia công tiếp, xếp ống cắt vào thùng thành bó Servo Máy cắt hỗ trợ tải ống vào máy cắt với động servo để... Nội ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Văn Quê - Có thể đạt suất cao việc cắt đoạn ống ngắn - Cắt vật liệu mềm nhôm đồng - Cắt ống cuộn hay ống nắn thẳng Nhược điểm máy cắt ống xoay /máy cắt ống
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án máy cắt ống tự động thuyết minh, đồ án máy cắt ống tự động thuyết minh, Chương I. TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ MÁY CẮT ỐNG TỰ ĐỘNG, Hình 1. 4 Hình vẽ tính toán lực cắt, Chương II. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY CẮT ÔNG TỰ ĐỘNG, Hình 2. 3 : Cắt dập, Hình 2. 7 Chọn động cơ, Hình 2. 8 Biên dạng đai, Hình 2. 9: Biểu đồ momen, Hình 2. 10 Hình vẽ tính tổng lực căt, Chương III. THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG MỘT SỐ CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH, Hình 3. 2 Nguyên công 2, Hình 3. 3 Nguyên công 3, Hình 3. 4 Nguyên công 4, Hình 3. 5 Nguyên công 5, Hình 3. 6 Nguyên công 6, Hình 3. 7 Nguyên công 7, Hình 3. 10 Kiểm tra, Hình 3. 14: Nguyên công IV: tiên 2 bề mặt lắp ổ bi, Chương IV. Lắp ráp và hiệu chỉnh máy, Hình 4. 1: Hình 3d của máy., Hình 4. 6: Cụm thân máy

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay