4 hd tu danh gia csgd va ctdt 26 6 (1)

40 11 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 00:54

HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TS Lê Mỹ Phong Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục ĐT: 0904488299 Email: lmphong@moet.edu.vn NỘI DUNG CHÍNH Văn QPPL: TT 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012, TT 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 BT Bộ GDĐT: Chương – Tự đánh giá - Hướng dẫn TĐG trường ĐH, CĐ, TCCN: CV 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 Cục KTKĐCLGD: Mở đầu Quy trình TĐG Cấu trúc báo cáo TĐG - I Mở đầu Mục tiêu KĐCLGD  Đảm bảo nâng cao CLGD;  Xác nhận mức độ CSGD đáp ứng mục tiêu giai đoạn định;  Căn giải trình với quan QLNN XH thực trạng chất lượng;  Cơ sở cho người học lựa chọn CSGD nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực I Mở đầu Nguyên tắc KĐCLGD  Độc lập, khách quan, pháp luật;  Trung thực, cơng khai, minh bạch;  Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ I Mở đầu  Tự đánh giá khâu quan trọng hoạt động kiểm định chất lượng trường/ chương trình ĐH, CĐ TCCN Đó q trình trường/khoa vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Bộ GDĐT ban hành để tiến hành tự xem xét, báo cáo tình trạng chất lượng hiệu hoạt động, để mặt mạnh, mặt yếu, từ có biện pháp điều chỉnh nguồn lực trình thực nhằm đạt mục tiêu đào tạo đề I Mở đầu Tự đánh giá Mục tiêu Hành động Kế hoạch Vị trí tự đánh giá kế hoạch nâng cao chất lượng trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp I Mở đầu I Mở đầu Xuất sắc Rất tốt A P Tốt C D Thoả đáng QA Không tin cậy Mức I Mở đầu  TĐG khâu quan trọng quy trình KĐCLGD, hướng tới mục tiêu KĐCLGD  TĐG không tạo sở cho công tác đánh giá ngồi mà thể tính tự chủ tính tự chịu trách nhiệm trường toàn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội, theo chức năng, nhiệm vụ giao, phù hợp với sứ mạng mục tiêu trường I Mở đầu  Trong trình tự đánh giá, dựa theo tiêu chuẩn tiêu chí, trường tập trung thực việc sau: a) Mô tả, làm rõ thực trạng trường; b) Phân tích, giải thích, so sánh đưa nhận định; điểm mạnh, điểm yếu / thiếu sót biện pháp khắc phục; c) Lên kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục 10 II Quy trình tự đánh giá Viết báo cáo tự đánh giá - Viết phiếu đánh giá tiêu chí (căn vào bảng phân tích tiêu chí, kèm theo minh chứng) - Viết báo cáo tiêu chí tiêu chuẩn - Viết báo cáo tự đánh giá dựa báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn phần tổng quan sở đào tạo (Kết thúc bước nên tổ chức nghiệm thu có phản biện với HĐ TĐG cán chủ chốt) 26 II Quy trình tự đánh giá Viết báo cáo tự đánh giá  Báo cáo tự đánh giá phải mô tả cách ngắn gọn, rõ ràng, xác đầy đủ hoạt động trường, phải điểm mạnh, điểm yếu, tồn tại, khó khăn kiến nghị giải pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời hạn hoàn thành, thời gian tiến hành đợt tự đánh giá tiếp theo, tình hình kết thực biện pháp đề lần tự đánh giá trước (nếu có) 27 II Quy trình tự đánh giá  Kết tự đánh giá trình bày theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Trong tiêu chuẩn, trình bày theo tiêu chí Đối với tiêu chí phải viết đầy đủ phần: Mô tả Điểm mạnh Tồn Kế hoạch hành động Tự đánh giá: (Đạt / Chưa đạt) 28 II Quy trình tự đánh giá Công bố báo cáo tự đánh giá nội CSGD  Công bố dự thảo báo cáo TĐG nội CSGD tuần để cán quản lý, GV, nhân viên người học đọc góp ý kiến  Thu thập xử lý ý kiến thu sau công bố dự thảo báo cáo TĐG, hoàn thiện báo cáo TĐG  Báo cáo TĐG, sau hoàn thiện, Hiệu trưởng phê duyệt, lưu trữ toàn hồ sơ liên quan trình xây dựng hoàn thiện  Bản báo cáo TĐG để thư viện, phép mượn sử dụng theo quy định Hiệu trưởng 29 II Quy trình tự đánh giá Các hoạt động sau hoàn thành đợt tự đánh giá  Thực kế hoạch cải tiến chất lượng đề báo cáo tự đánh giá để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục  Hằng năm, báo cáo tự đánh giá cập nhật theo trạng sở giáo dục (dưới dạng báo cáo bổ sung năm) lưu trữ thư viện sở giáo dục 30 II Quy trình tự đánh giá * Chế độ báo cáo   Báo cáo quan chủ quản kết TĐG, đề nghị hỗ trợ trình cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo theo TĐG Gửi file công văn file báo cáo tự đánh giá Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng - Bộ Giáo dục Đào tạo, nêu rõ số lượng tiêu chuẩn, tiêu chí đạt/ chưa đạt dự kiến thời gian trường đánh giá 31 III Cấu trúc báo cáo TĐG Cấu trúc báo cáo tự đánh giá theo thứ tự sau: Trang bìa chính; trang bìa phụ; Danh sách thành viên Hội đồng TĐG; Mục lục; Danh mục chữ viết tắt (nếu có); Phần I: Đặt vấn đề: Phần II: Tổng quan chung: Phần III: Tự đánh giá trường Phần IV Kết luận Phần V Phụ lục 32 III Cấu trúc báo cáo TĐG Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ (1-2 trang) Mơ tả vắn tắt mục đích, quy trình tự đánh giá, phương pháp công cụ đánh giá để cung cấp thông tin bối cảnh đợt tự đánh giá, nhằm giúp người đọc hiểu rõ nội dung báo cáo 33 III Cấu trúc báo cáo TĐG Phần II TỔNG QUAN CHUNG (10 trang) Đây phần giúp người đọc có nhìn tổng thể trường trước đọc báo cáo chi tiết 34 III Cấu trúc báo cáo TĐG Phần III TỰ ĐÁNH GIÁ (theo tiêu chuẩn) Phần mô tả chi tiết kết tự đánh giá nhà trường, xem xét 10 tiêu chuẩn đánh giá Trong tiêu chuẩn, xem xét theo tiêu chí 35 III Cấu trúc báo cáo TĐG   Tiêu chuẩn X: (Nội hàm Tiêu chuẩn) Tiêu chí X.1: (Nội hàm Tiêu chí) Mơ tả (Mơ tả thực trạng trường có liên quan đến tiêu chí) Điểm mạnh Tồn Kế hoạch hành động (Nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn nêu trên) Tự đánh giá: (Đạt / Chưa đạt) (Tồn phần viết 01 T.chí dài khoảng 1-2 trang) 36 III Cấu trúc báo cáo TĐG Phần IV KẾT LUẬN  Kết luận chung công tác tự đánh giá kết tự đánh giá nhà trường  Tổng hợp kết tự đánh giá (xem Phụ lục 7)  Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu 37 III Cấu trúc báo cáo TĐG Phần V PHỤ LỤC Phần tập hợp toàn số liệu báo cáo (cơ sở liệu, định liên quan đến TĐG, bảng biểu tổng hợp, thống kê, danh mục mã hoá minh chứng) Các tài liệu, số liệu quan trọng, giúp trường người đọc dự đoán xu hướng phát triển trường vài năm tới 38 III Cấu trúc báo cáo TĐG CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  Đưa thông tin khái quát trường dạng báo cáo điều tra thực trạng (gồm chủ yếu thông tin định lượng)  Thời gian thu thập số liệu theo chu kỳ kiểm định (5 năm) Lưu ý việc quy đổi số liệu  Cần cập nhật năm 39 Trân trọng cảm ơn! 40 ...  Xác nhận mức độ CSGD đáp ứng mục tiêu giai đoạn định;  Căn giải trình với quan QLNN XH thực trạng chất lượng;  Cơ sở cho người học lựa chọn CSGD nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực... DUNG CHÍNH Văn QPPL: TT 62 /2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012, TT 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 BT Bộ GDĐT: Chương – Tự đánh giá - Hướng dẫn TĐG trường ĐH, CĐ, TCCN: CV 46 2/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013... (Đạt / Chưa đạt) 28 II Quy trình tự đánh giá Công bố báo cáo tự đánh giá nội CSGD  Công bố dự thảo báo cáo TĐG nội CSGD tu n để cán quản lý, GV, nhân viên người học đọc góp ý kiến  Thu thập xử
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 hd tu danh gia csgd va ctdt 26 6 (1), 4 hd tu danh gia csgd va ctdt 26 6 (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay