Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

215 38 0
  • Loading ...
1/215 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 23:25

Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HẠNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ R&D TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DƢỢC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HẠNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ R&D TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DƢỢC VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34.01.02 (Mã số cũ: 62.34.05.01) LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN TS ĐOÀN GIA DŨNG Đà Nẵng - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án “Nâng cao hiệu R&D doanh nghiệp dược Việt Nam” cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân tơi Các số liệu, trích dẫn tài liệu tham khảo sử dụng cho luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Đà Nẵng, ngày 15 tháng năm 2017 Tác giả luận án Nguyễn Thị Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên c ứu Đóng góp đề tài Kết cấu luận án .8 Nội dung luận án trình bày theo kêt cấu chương: .8 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .9 1.1 Một số nghiên cứu quan trọng R&D quản trị R&D .9 1.1.1 Nghiên cứu Roussel ctg (1991), Rothwell (1994), Miller Morris (1999), Chiesa (2001), Nobelius, D (2003) .9 1.1.2 Nghiên cứu OECD (2002) 10 1.1.3 Nghiên cứu Jain Triandis (1990) 11 1.2 Một số nghiên cứu quan trọng đánh giá hiệu R&D 14 1.2.1 Nghiên cứu Brown Svenson (1988) 14 1.2.2 Nghiên cứu Kerssens-van Drongelen and A Cook (1997) 15 1.2.3 Nghiên cứu Rosalie Ruegg, Gretchen Jordan , Joe Roop (2007) 15 1.2.4 Nghiên cứu Teresa García-Valderrama and Eva Mulero-Mendigorri (2005) 16 1.2.5 Một số nghiên cứu phương pháp tiêu đánh giá hiệu R&D 18 1.2.6 Đánh giá chung nghiên c ứu quan trọng đánh giá hiệu R&D 20 1.3 Một số nghiên cứu quan trọng sử dụng công cụ kết hợp BSC-DEA đánh giá hiệu 22 1.3.1 Nghiên cứu Rouse ctg (2002) 22 1.3.2 Nghiên cứu Chen Chen (2007) 24 1.3.3 Nghiên cứu Min ctg (2008) 27 1.3.4 Nghiên cứu Chiang Lin (2009) 30 1.3.5 Nghiên cứu Marcelo ctg (2009) 33 1.3.6 Nghiên cứu Amado ctg (2012) 35 1.3.7 Tổng hợp đánh giá nghiên cứu quan trọng sử dụng công cụ kết hợp BSC-DEA đánh giá hiệu 40 1.4 Một số nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu R&D 44 1.4.1 Nghiên cứu Scott Jones ctg (2013) 44 1.4.2 Nghiên cứu Steven M Paul ctg (2010) 46 1.4.3 Nghiên cứu mơ hình mở Chesbrough (2003) Rosa & Mohnen (2013) 48 1.4.4 Một số nghiên cứu lý thuyết ứng dụng mơ hình hợp tác R&D 49 1.4.5 Đánh giá chung nghiên c ứu quan trọng nâng cao hiệu R&D 60 1.5 Tóm tắt chương 61 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 63 2.1 Nghiên cứu phát triển (R&D) 63 2.1.1 Khái niệm nghiên cứu phát triển (R&D) 63 2.1.2 Vai trò chiến lược R&D hoạt động kinh doanh 64 2.1.3 Nội dung quy trình R&D 66 2.1.4 Các nhân tố cần thiết cho tổ chức R&D 68 2.1.5 R&D doanh nghiệp dược 74 2.2 Quản trị R&D 82 2.2.1 Khái niệm quản trị R&D 82 2.2.2 Nội dung quản trị R&D 82 2.2.3 Sự phát triển khoa học quản trị R&D 83 2.3 Đánh giá hiệu R&D 85 2.3.1 Khái niệm hiệu 85 2.3.2 Sự cần thiết đo lường hiệu R&D doanh nghiệp 87 2.3.3 Những khó khăn thách thức đánh giá hiệu R&D 88 2.4 Sự phát triển phương pháp đánh giá hiệu R&D 89 2.4.1 Các phương diện tiêu đánh giá hiệu R&D 90 2.4.2 Các cách tiếp cận kỹ thuật sử dụng đánh giá hiệu R&D 96 2.5 Kỹ thuật kết hợp BSC – DEA đánh giá hiệu 99 2.5.1 Khái niệm phương diện đánh giá kỹ thuật BSC 99 2.5.2 Kỹ thuật phân tích bao số liệu – Data Envelop Analysic (DEA) 102 2.5.3 Sự kết hợp BCS DEA đánh giá hiệu R&D 105 2.6 Tóm tắt chương 106 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 107 3.1 Quy trình nghiên cứu tiến độ nghiên cứu 107 3.2 Mơ hình nghiên cứu 110 3.2.1 Các sở đề xuất mơ hình nghiên cứu là: 111 3.2.2 Mơ hình BSC-DEA đề xuất cho ước lượng hiệu R&D 111 3.2.3 Đề xuất mơ hình cho khảo sát nhân tố ảnh hưởng 114 3.3 Phương pháp nghiên cứu 115 3.3.1 Nghiên cứu định tính 115 3.3.2 Nghiên cứu định lượng 127 3.3.3 Mơ hình ước lượng hiệu 128 3.3.2 Mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 132 3.4 Nguồn số liệu 134 3.5 Tóm tắt chương 135 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 137 4.1 Khái quát thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dược Việt Nam 137 4.2 Khái quát thực trạng hoạt động R&D doanh nghiệp dược Việt Nam 139 4.3 Giới thiệu khái quát doanh nghiệp khảo sát 144 4.4 Kết ước lượng hiệu 148 4.5 Kết phân tích đánh giá nhân tố ảnh hưởng 155 4.6 Tóm tắt chương 158 CHƢƠNG 5: BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ R&D CỦA CÁC DOANH NGHỆP DƢỢC VIỆT NAM 160 5.1 Bàn luận kết 160 5.1.1 Bàn luận từ nghiên cứu báo cáo tổng hợp liệu thứ cấp 161 5.1.2 Bàn luận từ nghiên cứu số liệu khảo sát phân tích đánh giá tác giả 161 5.2 Hàm ý số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động R&D doanh nghiệp sản xuất thuốc 172 5.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu trình R&D nội 172 5.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu khách hàng 177 5.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu q trình tái đầu tư cho R&D 177 5.2.4 Nhóm giải pháp khác 178 5.3 Tóm tắt chương 179 KẾT LUẬN 180 Kết đạt luận án 180 Hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 181 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1 Sự thay đổi hiệu KASM 23 Bảng Mơ hình BSC đề xuất để đánh giá hoạt động doanh nghiệp ngành công nghiệp bán dẫn (Chen Chen, 2007) 24 Bảng Mơ hình BSC sau kiểm định thang đo sử dụng để đánh giá hoạt động doanh nghiệp ngành công nghiệp bán dẫn nghiên cứu Chen Chen (2007) 25 Bảng Kết ước lượng hiệu từ mơ hình DEA 26 Bảng Các biến mơ hình DEA nghiên cứu Min ctg (2008) 28 Bảng Thống kê mô tả hoạt động khách sạn hạng sang Hàn Quốc năm 2001-2003 từ nghiên cứu Min ctg (2008) 28 Bảng Kết ước lượng hiệu từ mơ hình DEA nghiên cứu Min ctg (2008) 29 Bảng Các thước đo theo phương diện BSC 32 Bảng Hiệu kỹ thuật chi nhánh Ngân hàng Brazil 34 Bảng 10 BSC cho Bộ phận EM 36 Bảng 11 Mô tả liệu thống kê 14 dự án R&D EM 38 Bảng 12 Kết chạy mơ hình DEA 39 Bảng 13 Tổng hợp nghiên cứu quan trọng ứng dụng BSC-DEA đánh giá hiệu 40 Bảng 14 Các mơ hình tài trợ nhà nước cho hoạt động R&D 51 Bảng 15 Tổng hợp vấn đề giải pháp nghiên cứu quan trọng nâng cao hiệu R&D 60 Bảng Các giai đoạn phát triển quản trị R&D 83 Bảng 2 Các phương diện đánh giá hiệu R&D 90 Bảng Tóm tắt kết điều tra A: 10 thước đo hàng đầu năm 1994 2009 94 Bảng Kết điều tra B: Năm thước đo hàng đầu theo cấp độ TVP 95 Bảng Tiến độ nghiên cứu đề tài 110 Bảng Thống kê đối tượng khảo sát nghiên cứu định tính thứ 116 Bảng 3 Thống kê đối tượng khảo sát nghiên cứu định tính thứ hai 117 Bảng Giải thích biến số mơ hình kết hợp BSC-DEA 121 Bảng Thang đo mức độ quan trọng so sánh c ặp 122 Bảng Bảng tra giá trị RI theo số lượng tiêu chí (n) 123 Bảng Các câu hỏi xác định mức độ quan trọng so sánh cặp 124 Bảng Ma trận so sánh cặp 125 Bảng Ma trận so sánh cột chuẩn hóa 126 Bảng 10 Bộ trọng số tương ứng với biến giải thích 126 Bảng 11 Các mơ hình DEA sử dụng để ước lượng hiệu 129 Bảng 12 Diễn giải kỳ vọng ảnh hưởng biến độc lập mơ hình Tobit 133 Bảng Thống kê doanh nghiệp ngành dược 137 Bảng Sự phát triển doanh nghiệp sản xuất thuốc Việt Nam 139 Bảng Đầu tư cho hoạt động Nghiên cứu phát triển 143 Bảng 4 Phương tiện nghiên cứu phát triển 143 Bảng Danh sách doanh nghiệp khảo sát 145 Bảng Năng lực sản xuất kết kinh doanh năm 2014 doanh nghiệp khảo sát 148 Bảng Thống kê biến số mơ hình DEA 149 Bảng Kết ước lượng hiệu từ mơ hình DEA 149 Bảng Thống kê kết ước lượng hiệu từ mơ hình DEA 152 Bảng 10 Hiệu R&D trung bình điều chỉnh doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người 153 Bảng 11 Phân nhóm doanh nghiệp khảo sát theo mức hiệu R&D 154 Bảng 12 Thống kê biến mơ hình Tobit 155 Bảng 13 Kết ước lượng từ mơ hình Tobit 156 Bảng 14 Kết ước lượng hệ số biến số 157 Bảng Các doanh nghiệp lựa chọn kết ước lượng hiệu 165 DANH MỤC HÌNH Hình 1 Các khía cạnh nhân tố mơ hình đánh giá hiệu R&D García-Valderrama Mulero (2005) 17 Hình Hệ thống đo lường hợp BSC, tháp hoạt động thước đo 22 Hình Mơ hình BSC cho khách sạn Kaplan, R.S and Norton, D.P (1992) nghiên cứu Min ctg (2008) 27 Hình Mơ hình nghiên cứu Chiang Lin (2009) 31 Hình Các mơ hình DEA biến số nghiên cứu Amado ctg (2012) 37 Hình Thay đổi hiệu R&D theo mức tài trợ cho R&D nghiên cứu Jones S.và ctg (2013) 45 Hình Chi phí tài thời gian cho R&D thuốc theo trình R&D nghiên cứu Paul S.M ctg (2010) 47 Hình Quá trình R&D 68 Hình 2 Quy trình R&D doanh nghiệp dược Mỹ 78 Hình Tháp giá trị cơng nghệ (TVP) 92 Hình Bốn phương diện BSC 100 Hình Bản đồ chiến lược liên kết tài sản vô hình trình nội quan trọng với giá trị khách hàng kết tài 102 Hình Quy trình nghiên cứu đề tài 109 Hình Mơ hình BSC đề xuất 112 Hình 3 Các mơ hình DEA 113 Hình Mơ hình kết hợp BSC-DEA sử dụng cho ước lượng hiệu R&D 120 Hình Quy trình R&D thuốc generic chất lượng cao 140 Hình Quy trình R&D thuốc generic chất lượng thấp 141 Hình Giá trị ước lượng hiệu từ mơ hình DEA 151 ... kinh doanh doanh nghiệp dược Việt Nam 137 4.2 Khái quát thực trạng hoạt động R&D doanh nghiệp dược Việt Nam 139 4.3 Giới thiệu khái quát doanh nghiệp khảo sát 144 4.4 Kết ước lượng hiệu. .. ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HẠNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ R&D TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DƢỢC VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34.01.02 (Mã số cũ: 62.34.05.01) LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng... giúp doanh nghiệp dược đạt mục tiêu kinh doanh hay khơng? - Cơng việc R&D dược có tiến hành tốt hay không? - Và, hoạt động R&D dược có hiệu hay khơng? Trong đó, đánh giá hiệu R&D doanh nghiệp dược
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nâng cao hiệu quả RD trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay