tuyển tập 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án

10 42 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 23:15

tuyển tập 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp ántuyển tập 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp ántuyển tập 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp ántuyển tập 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp ántuyển tập 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp ántuyển tập 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp ántuyển tập 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u h t t p( : /) / ( w) w( w t a i l i e u p r o c o ) ( ) ( ) ( ) ( ) h t t( p) : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p( :) / / w w( ) w t a( i )l i e u (p) r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w {w} t a i l i e u p r o c { } http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A.SỰ BIẾN THIÊN − x + x − là: Câu 1: Khoảng đồng biến hàm số y = A −∞; −2 0; B −∞;0 0; C −∞; −2 2; +∞ D −2;0 2; +∞ − x3 + 3x − là: Câu 2: Khoảng đồng biến hàm số y = A −1;3 B 0; C −2;0 D 0;1 1 Câu 3: Trong khẳng định sau hàm số y = − x + x − , khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực tiểu x = 0; B Hàm số đạt cực tiểu x = 1; C Hàm số đạt cực tiểu x = -1; D.Hàm số đạt cựu tiểu x=2 Câu 4: Hàm số: y =x + x − nghịch biến x thuộc khoảng sau đây: A (−2;0) B (−3;0) C (−∞; −2) D (0; +∞) Câu 5: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định nó: A ( I ) ( II ) B Chỉ ( I ) C ( II ) ( III ) D ( I ) ( III ) Câu 6: Hàm số sau đồng biến  2x A y = B y =x + x − x +1 C y = x − x + x − D.= y sin x − x Câu 7: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = 2x + đúng? x +1 A Hàm số nghịch biến R \ −1 ; B Hàm số đồng biến R \ −1 ; C Hàm số nghịch biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞); D Hàm số đồng biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) Câu 8: Hàm số sau đồng biến khoảng xác định chúng x2 − 2x x+2 A y = B y = C y = D y= x + x −1 x x −1 x Câu 9: Cho hàm số y = –x + 3x – 3x + 1, mệnh đề sau đúng? A Hàm số nghịch biến; B Hàm số đồng biến; C Hàm số đạt cực đại x = 1; D Hàm số đạt cực tiểu x = 2x − Câu 10: Trong khẳng định sau hàm số y = , tìm khẳng định đúng? x −1 A Hàm số điểm cực trị; B Hàm số điểm cực đại điểm cực tiểu; C Hàm số đồng biến khoảng xác định; D Hàm số nghịch biến khoảng xác định Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u x : / / w w w t a i l i e u p r o c o http − − y' http://www.tailieupro.co y http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u( p) r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t (t p) : / / w( )w w t( a) i l i e ( u )p r o c http://www.tailieupro.c Câu 11:Hàmsốnàosauđâycóbảngbiếnthiênnhưhìnhbên: −∞ +∞ = A y = C y +∞ −∞ 2x − 2x − = B y x−2 x+2 x+3 2x −1 = D y x−2 x−2 x−m đồng biến khoảng xác định chúng x +1 B m > −1 C m ≥ D m > Câu 12: Tìm m để hàm số y = A m ≥ −1 y x3 − 3m x đồng biến  Câu 13: Tìm m để hàm số = A m ≥ B m ≤ C m < D m = Câu 14: Tìm m để hàm số= y sin x − mx nghịch biến  A m ≥ −1 B m ≤ −1 C −1 ≤ m ≤ D m ≥ 1 Câu 15:Hàmsố y = x + (m + 1) x − (m + 1) x + đồngbiếntrêntậpxácđịnhcủanó khi: m > A B −2 ≤ m ≤ −1 C m < D m < Câu 16: Tìm m để hàm số y = − x + x + 3mx − nghịchbiến khoảng 0; +∞ A m > B m ≤ −1 Câu 17: Hàm số y = A m < Câu 18: Hàm số y = A m < C m ≤ D m ≥ mx + nghịch biến khoảng xác định giá trị m x−m B m > C ∀m ∈ R x+2 đồng biến khoảng (2; + ∞) x−m B m > C m < D −1 < m < D m < −2 y x3 − 3m x nghịch biến khoảng độ dài Câu 19: Tìm m để hàm số = A −1 ≤ m ≤ B m = ±1 C −2 ≤ m ≤ D m = ±2 Câu 20: Cho hàm số y  x3  33m 1 x  2m  m x  Tìm m để hàm số nghịch biến đoạn đồ dài A m  m  C m  m  3 B CỰC TRỊ B m  5 m  D m  m  Câu 21: Giá trị cực đại hàm số y = x − x + A B C D −1 Câu 22: Điểm cực đại đồ thị hàm số y = x3 − x − là: A 0; −2 B 2; C 1; −3 D −1; −7 Câu23: Điểmcựcđạicủađồthịhàmsố y =x − x + x là: Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635   3 3 B 1 − C ( 0;1) D 1 + ; ;−         ep u rpor oc oc m o thttpt :p( /)://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w( w) t a i l i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc ( ) http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A 1;0 x − 3x + đạt cực đại tại: x−2 A x = B x = C x = 3 Câu 25: Hàm số: y = − x + x + đạt cực tiểu x A -1 B C - Câu 26: Hàm số: y = x − x − đạt cực đại x A B ± C − Câu 24: Hàm số y = D x = D D NB NB Câu 27: Hàm số y = x3 − 3x + 3x − cực trị? A B C.0 D 3 x Câu 28: Cho hàm số y = − x + x + Toạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số 3  2 A (-1;2) B (1;2) C  3;  D (1;-2)  3 Câu 29: Hàm số y = −4 x − x + A.Một cự đại hai cực tiểu B Một cực tiểu hai cực đại C Một cực đại D Một cực tiểu Câu 30: Giá trị cực đại hàm số y = x − x A −3 + B − 2 − x + C + Câu 31: Tìm m để hàm số y = mx + x + 12 x + đạt cực đại x = A m = −2 B m = −3 C m = Câu 32: Cho hàm số y = Khi đó, x1 + x2 bằng: A −1 D −3 − 2 D m = −1 x4 + x3 − x + Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình y ' = B C D Câu 33: Tìm m để hàm số y =x − m + x − ba cực trị A m ≥ B m > −1 C m > D m > Câu 34: Tìm m để hàm số y = x − ( m + 1) x + m + m x − cực đại cực tiểu A m > −2 B m > − C m > − D m > −1 3 Câu 35: Gọi y1 , y2 giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số y = − x + 10 x − Khi đó, y1 − y2 bằng: A B C 25 Câu36:Hàm số y =x − x + mx đạt cực tiểu x = khi: A m = B m ≠ C m > D m < D VD1 Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww ( t.a)t ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c [ ] http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t [a] i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c x + m x + 2m − x − Mệnh đề sau sai? ∀ m ≠ A hàm số cực đại cực tiểu; ∀ m < B hàm số hai điểm cực trị; ∀ m > C hàm số cực trị; D Hàm số ln cực đại cực tiểu Câu 38: Cho hàmsố y=x3-3x2+1 Tíchcácgiátrịcựcđạivàcựctiểucủađồthịhàmsốbằng A -6 B -3 C D 3 Câu 39:Hàmsố y = x − mx + cựctrị : A m > B m < C m = D m ≠ VD1 Câu 37: Cho hàm số y = − x2 + 2x − : x −1 D xCD + xCT = = −1 Câu 40:Khẳngđịnhnàosauđây đúngvềđồthịhàmsố y = A yCD + yCT = B yCT = −4 C xCD C GiÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT Câu 41 : Kết luận giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số= y A giá trị lớn giá trị nhỏ nhất; B giá trị nhỏ khơng giá trị lớn nhất; C giá trị lớn khơng giá trị nhỏ nhất; D Khơng giá trị lớn giá trị nhỏ x − x2 y x3 − 3x −1;1 là: Câu 42: Giá trị lớn hàm số = A −4 B C D −2 Câu 43: Trên đoạn [ −1;1] , hàm số y = x − 3x + giá trị lớn bằng: A 12 B 11 C 13 Câu 44: Giá trị lớn hàm số y = −2 x A B − x + c Câu 45: Giá trị nhỏ hàm số y = A B − D 14 D 1− x 0; là: 2x − 3 C −1 D Câu 46: Giá trị lớn hàm số= y x − x A B C D 2 x − x +1 Câu 47:Giátrịlớnnhấtcủahàmsố y = là: x + x +1 A B C D -1 VD2 Câu 48: Hàm số= y x − x giá trị lớn tập xác định A B C D Câu 49: Trên khoảng (0; +∞) hàm số y = −x3 + 3x + : A giá trị nhỏ –1; B giá trị lớn 3; Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 C giá trị nhỏ 3; D Cógiá trị lớn –1 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co ] h t t p : / / w w w t a i l i e u[ p ro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t[ t] p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc h t t p : / / w w w t a( i) l i e u[ ]p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 50: Cho hàm số y = − x + x Giá trị lớn hàm số A B Câu 51: Hàm số y = A C D 3 x − 10 x + 20 giá trị nhỏ tập xác định bằng: x2 − x + 3 B C D 2 Câu 52: Giá trị lớn hàm số= y A B x − x C D Câu 53: Hàm số y =− x + x + giá trị nhỏ tập xác định A B C −2 6 D − Câu 54:Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số f ( x= ) x + −1;1 A.-4 B.-1 C D  π π Câu 55: Cho hàm số y=3sinx-4sin3x Giá trị lớn hàm số khoảng  − ;   2 A -1 B C Câu 56: Giá trị nhỏ hàm = số y 5sin x − cos x A B -7 C -6 D D -4 Câu 57:.Gọi M GTLN m GTNN củahàmsố y = 2x +2 4x + , chọnphươngánđúngtrongcác p/a sau: A M = 2; m = B M = 0, 5; m = - x +1 C M = 6; m = Câu 58: Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f ( x) = x D M = 6; m = - 2 − x + đoạn 0;3 D 13 x−m 2? Câu 59:Với giá trị m giá trị nhỏ hàm số y = mx + 1 A.m=2 B.m=-2 C m = − D Đáp án khác A 12 B 17 C Câu 60: Tìm m để giá trị nhỏ hàm số y = x + m + x + m − 0; A m = ±3 D TIỆM CẬN B m = ±1 C m = ± D m = ± − 2x Số tiệm cận đồ thị hàm số x−2 A B C D 3x + Câu 62: Cho hàm số y = Khẳng định sau đúng? 2x −1 Câu 61: Cho hàm số y = Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 A Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y = B Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x = C Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x= D Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y = ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 63: Đồ thị hàm số sau đường tiệm cận đứng x = x −1 x −1 2x A y = B y = C y = x +1 x + x2 x Câu 64: Số tiệm cận đồ thị hàm số y = x −1 A B C D y = 2x 1− x D Câu 65: Đồ thị hàm số sau đường tiệm cận ngang y = −2 2x 1− 2x 2x A y= + B y = C y = D y = x x −1 x+3 x +2 Câu 66: Độ hàm số sau đường tiệm cận đứng x = A y = 2x −1 x+2 B y = Câu 67: Đồ thị hàm số y = A y = B y = ±2 x +1 C y = x +4 2x + x +1 D y = x −1 x−2 x + 2x − đường tiệm cận ngang là: x2 −1 C y = D y = −2 4x + giao điểm hai đường tiệm cận là: x +1 B I ( −1;1) C I ( −4;1) Câu 68: Đồ thị hàm số y = A I (1;1) Câu 69: Số tiệm cận đồ thị hàm số y = A B D I ( −1;4 ) x +1 x +2 C D 2x + tất đường tiệm cận là: x2 −1 A x = 1; x = −1 B.= D y = 0; x = ±1 y 0;= x C y = 1; x = ±1 Câu 71: Đồ thị hàm số sau khơng đường tiệm cận x−2 A y = x + − B y = − x C y = x+3 3x + Câu 70: Đồ thị hàm số y = Câu 72: Đồ thị hàm số y = A y = x+2 đường tiệm cận đứng x −1 B y = C x = D y = x 2x −1 D x = −2 Câu 73: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A y = B x = x +x x +4 C.= y 1;= x D y = 0; x = ±2 Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 x +1 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 74: Số tiệm cận đồ thị hàm số y = A B 2 x −1 C D0 x+m Giá trị m để đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số x + 2m Câu 75: Cho hàm số y = qua qua điểm A(2; -3) D m = −1 mx − Câu 76: Với giá trị m đồ thị hàm số y = tiệm cận đứng qua 2x + m điểm M ( −1; 3) A m = B m = A B0 C m = − c Câu 77 : Với giá trị m đồ thị hàm số y = D 2x + đường tiệm cận x +m A m = B m < C m > D m ≠ mx + Câu 78: Với giá trị m đồ thị hàm số y = tiệm cận ngang đai qua x −1 điểm A(1; 2) ? A m = B m = C m = D m = mx + Câu 79: Với giá trị m đồ thị hàm số y = hai đường tiệm cận? x +1 A m ∈  B m > C m < D m ≠ x2 + x + đồ thị (1) Tìm m để đồ thị hàm số (1) đường tiệm x − 2m − cận đứng trùng với đường thẳng x = A m = −2 B m = −1 C m = D m = E.ĐỒ THỊ Câu 81: Cho hàm số y=-x4+2x2-1 Số giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox A B C D 2x +1 Câu 82: C ho hàm số y = Đồ thị hàm số tâm đối xứng điểm x −1 A (1;2) B (2;1) C (1;-1) D (-1;1) ≠ Câu 83: Cho hàm số y = f(x)= ax +bx +cx+d,a Khẳng định sau ? A Đồ thị hàm số ln cắt trục hồnh B Hàm số ln cực trị C Hàm số cựu trị D Hàm số khơng cực trị Câu 80: Cho hàm số y = 2x + giao với trục hoành điểm: x −1   B  − ;0  C (1;2 )   Câu 84: Đồ thị hàm số y =   1 A  0; −     1 D  − ; −  2  Câu 85: Cho hàm số y=x -4x Số giao điểm đồ thị hàm số trục Ox A B C D Câu 86: Số giao điểm đường cong y=x -2x +2x+1 đường thẳng y = 1-x A B C D Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 87: Đồ thị hàm số sau hình dạng hình vẽ bên y A y = x + x + B y = x − x + − x3 − 3x + C y = − x3 + 3x + D y = x O x −1 giao với trục tung điểm: 3x − 1  B  ;0  C ( 0;1) 3  Câu 88: Đồ thị hàm số y =  1 A  0;   3 D (1;0 ) 2x −1 với đường thẳng y = −3 x − là: x +1 B ( −2;5 ) , (1; −4 ) C ( −1;2 ) , ( 0; −1) D ( −2;5 ) , ( 0; −1) Câu 89: Tọa độ giao điểm đồ thị y = A ( 2; −7 ) , ( −1;2 ) Câu 90: Cho hàm số y = ax + bx + c ( a ≠ ) Khẳng định sau sai ? A Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng B Tập xác định hàm số  C Đồ thị hàm số cắt trục hồnh D Hàm số ln cực trị Câu 91: Cho hàm số y = x + x − đồ thị (C) Phát biểu sau sai : A Hàm số đạt cực tiểu điểm x0 = −1 B Đồ thị (C) điểm cực đại I ( −1; −4 ) C Hàm số nghịch biến ( −∞; −1) đồng biến ( −1; +∞ ) D Đồ thị (C) cắt trục tung M ( 0; −3) ax + b , ( ad − bc ≠ ) Khẳng định sau sai ? cx + d  d A Tập xác định hàm số  \ −   c Câu 92: Cho hàm số y = B Hàm số khơng cực trị C Đồ thị hàm số ln cắt trục hồnh trục tung D Đồ thị hàm số ln tâm đối xứng Câu 93:Đường thẳng y = m không cắt đồ thị hàm số y = −2 x + x + khi: A m > B < m < C −4 < m < D ≤ m ≤ Câu 94: Cho hàm số y = ax3 + bx + cx + d ( a ≠ ) Khẳng định sau sai ? Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Thầy Hà Hữu Hải - facebook.com/thaygiaohaihn - 0986.120.635 A Đồ thị hàm số ln tâm đối xứng B Tập xác định hàm số  C Đồ thị hàm số cắt trục hồnh D Hàm số ln cực trị ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://ww w t a i l i e u p r o c o ( ) h t t p : / / w w w t[ a] i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w( ) w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www tailieupro.c ( ) h t t p : / / w w( w) ( t )a i l i e u p r o c h t t p : / / w w( w) ( t )a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c y Câu 95 : Cho hàm số y = f x đồ thị hình bên Giá trị lớn hàm số đoạn −1; bằng: A.5 C D −1 B -1 x O -2 -1 Câu 96: Cho hàm số y = ax + bx + c đồ thị hình bên y Đồ thị bên đồ thị hàm số sau đây: − x4 + x2 − − x4 + x2 A y = B y = y x − 2x C = D y =x − x − -1 O x -1 Câu 97: Cho hàm số y = f x đồ thị hình vẽ bên Nhận xét sau sai: A Hàm số nghịch biến khoảng 0;1 B Hàm số đạt cực trị điểm x = x = C Hàm số đồng biến khoảng −∞;0 1; +∞ D Hàm số đồng biến khoảng −∞;3 1; +∞ Câu 98: Cho hàm số y=x3-3x2+1 Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=m điểm phân biệt A -3 C hàm số có cực trị; D Hàm số ln có cực đại cực tiểu Câu 38: Cho hàmsố y=x3-3x2+1 Tíchcácgiátrịcựcđạivàcựctiểucủađồthịhàmsốbằng... Cho hàm số y = ax + bx + c ( a ≠ ) Khẳng định sau sai ? A Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng B Tập xác định hàm số  C Đồ thị hàm số cắt trục hồnh D Hàm số ln có cực trị Câu 91: Cho hàm số. .. sau sai ? cx + d  d A Tập xác định hàm số  −   c Câu 92: Cho hàm số y = B Hàm số khơng có cực trị C Đồ thị hàm số ln cắt trục hồnh trục tung D Đồ thị hàm số ln có tâm đối xứng Câu 93:Đường
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án, tuyển tập 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay