Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (tt)

27 54 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 22:50

Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN ĐẾN TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 62.34.03.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn TS Đặng Tùng Lâm Phản biện 1: ……………………………….……………………… Phản biện 2: …………………………………………….………… Phản biện 3: …………………………………………….………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Đại học Đà Nẵng họp Đại học Đà Nẵng, vào ngày …… tháng …… năm 201… thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện quốc gia; Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU T nh c p thiết uận án Giá cổ phiếu chịu tác động thông tin thông tin đặc thù công ty Thông tin ảnh hưởng đến toàn cổ phiếu thị trường, thơng tin đặc thù cơng ty ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu công ty Quá trình thu thập, phân tích thơng tin đặc thù cơng ty liên quan đến giá trị giao dịch cổ phiếu dựa thơng tin gọi q trình chuyển hóa thơng tin vào giá cổ phiếu, kết làm cho giá cổ phiếu mang tính thông tin (Grossman, 1976; Shleifer & Vishny, 1997) Như vậy, tính thơng tin giá cổ phiếu hiểu lượng thông tin đặc thù công ty liên quan đến giá trị chứa đựng giá cổ phiếu Tính thông tin giá cổ phiếu cao hàm ý giá cổ phiếu chứa đựng nhiều thông tin đặc thù cơng ty thơng tin mơ thị trường Các nghiên cứu giới chứng minh vốn nguồn lực khác phân bổ hiệu kinh tế giá cổ phiếu mang tính thơng tin cao (Wurgler, 2000; Durnev, Morck & Yeung, 2004) Bên cạnh đó, tính thơng tin giá cổ phiếu dấu giúp nhà quản trị nhận biết phản ứng thị trường định nhà quản trị, giúp họ đưa định quản trị tốt nhằm hướng đến làm tăng giá trị công ty (Durnev, Morck & Yeung, 2004; Chen, Goldstein & Jiang, 2007) Tính thông tin giá cổ phiếu cho phép nhà đầu tư thị trường nhận diện chất lượng định nhà quản trị công ty lựa chọn cơng ty cho mục đích đầu tư (Durnev, Morck & Yeung, 2004; Chen, Goldstein & Jiang, 2007) từ xây dựng quản lý hiệu danh mục đầu tư thể thấy, việc cải thiện tính thơng tin giá cổ phiếu ngày trở nên cấp thiết ý nghĩa quan trọng quan quản lý Nhà nước, nhà quản trị nhà đầu tư Hành vi điều chỉnh lợi nhuận việc nhà quản lý sử dụng đánh giá chủ quan trình lập báo cáo tài q trình thực nghiệp vụ kinh tế để thay đổi báo cáo tài nhằm làm cho bên liên quan đánh giá khơng xác hiệu kinh tế nhằm ảnh hưởng đến kết hợp đồng dựa số liệu kế toán báo cáo (Healy & Wahlen, 1999) Nghiên cứu thực nghiệm trước cho thấy hành vi điều chỉnh lợi nhuận ảnh hưởng đến môi trường thông tin doanh nghiệp, cụ thể ảnh hưởng đến số lượng chất lượng thông tin Do vậy, hành vi điều chỉnh lợi nhuận nhân tố ảnh hưởng đến tính thơng tin giá cổ phiếu (Zarowin, 2002; Jin & Myers, 2006; Fernandes & Ferreira, 2009; Hutton, Marcus & Tehranian, 2009; Brockman & Schutte, 2010; Rajgopal & Venkatachalam, 2011; Kim & Shi, 2012) Tuy nhiên, ảnh hưởng (gồm mức độ chiều hướng tác động) hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu phụ thuộc vào môi trường thể chế thông tin quốc gia (Ball & cộng sự, 2000; Hope, 2003; Leuz & cộng sự, 2003; Haw & cộng sự, 2004; Bushman & cộng sự, 2004; Durnev & Kim, 2005; Burgstahler & cộng sự, 2006; Bushman & Piotroski, 2006) Nghiên cứu nhằm tìm hiểu ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Nghiên cứu ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn Trước hết, mặt lý luận, kết thực nghiệm làm rõ thêm mối quan hệ hành vi điều chỉnh lợi nhuận tính thơng tin giá cổ phiếu cho quốc gia cụ thể Việt Nam sử dụng cho việc nghiên cứu liên quan Thứ hai, mặt thực tiễn, kết nghiên cứu luận án cung cấp hàm ý sách nhà đầu tư việc phân tích xây dựng danh mục đầu tư, nhà quản trị công ty việc nâng cao hiệu đầu tư doanh nghiệp nhằm hướng đến gia tăng giá trị công ty, quan quản lý Nhà nước hoạt động thị trường chứng khoán việc ổn định gia tăng hiệu thị trường Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá tác động hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu của cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu Mức độ điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam ảnh hưởng đến tính thơng tin giá cổ phiếu? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu + Tính thơng tin giá cổ phiếu hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam + Ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi không gian thời gian: Luận án nghiên cứu liệu thu thập công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội (khơng bao gồm ngân hàng) khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2014 + Phạm vi nội dung: luận án giới hạn nghiên cứu ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị đến tính thông tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Luận án khơng phân tích chế thơng qua hành vi điều chỉnh lợi nhuận tác động, có, đến tính thơng tin giá cổ phiếu Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cách tiếp cận Luận án dựa cách tiếp cận sử dụng số nghiên cứu thực nghiệm thực giới chủ đề Cụ thể, tác giả sử dụng cách tiếp cận Morck, Yeung & Yu (2000) Jin & Myers (2006) để đo lường tính thơng tin giá cổ phiếu; sử dụng mơ hình Jones điều chỉnh nghiên cứu Dechow, Sloan & Sweeney (1995) để ước lượng hành vi điều chỉnh lợi nhuận; nghiên cứu Chan & Hameed (2006), Dang, Moshirian & Zhang (2015), Fernandes & Ferreira (2008), Piotroski & Roulstone (2004) để xác định biến kiểm sốt phù hợp cho mơ hình 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để phân tích ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu, luận án sử dụng phương pháp hồi quy gộp liệu bảng Các biến độc lập đưa vào mơ hình hồi quy với giá trị trễ mơ hình bao gồm ảnh hưởng cố định ngành ảnh hưởng cố định năm nhằm kiểm soát tác động chi phối ngành năm lên ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Bên cạnh đó, tác giả sử dụng sai số chuẩn robust để giải tượng phương sai không đồng ước lượng sai số chuẩn theo cụm công ty để giải vấn đề tự tương quan tính giá trị thống kê t phương pháp Petersen (2009) Ngoài ra, tác giả sử dụng thêm số kỹ thuật định lượng để giải vấn đề nội sinh mơ hình hồi quy liệu bảng nhằm khẳng định độ tin cậy kết nghiên cứu Khung nghiên cứu uận án Khung nghiên cứu luận án minh họa sơ đồ sau: sở lý thuyết Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Bối cảnh cụ thể Việt Nam Khoảng trống nghiên cứu ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Mơ hình kiểm định giả thuyết nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận tính thơng tin giá cổ phiếu Các biến kiểm sốt đặc thù cơng ty Thảo luận kết nghiên cứu Khuyến nghị bên liên quan Hình 1: Khung nghiên cứu uận án (Nguồn: Tác giả xây dựng) Đóng góp uận án Những đóng góp mặt học thuật: Các kết đến từ việc phân tích đánh giá thực nghiệm làm rõ thêm mối quan hệ hành vi điều chỉnh lợi nhuận tính thơng tin giá cổ phiếu cho quốc gia cụ thể Việt Nam, sử dụng cho việc nghiên cứu liên quan Kết cho thấy khác biệt môi trường thể chế, môi trường thông tin bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư quốc gia ảnh hưởng đến quan hệ hành vi điều chỉnh lợi nhuận tính thơng tin giá cổ phiếu Những đóng góp mặt thực tiễn: Về tính thơng tin giá cổ phiếu, luận án coi nghiên cứu vấn đề Việt Nam Bên cạnh đó, trước nhiều nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận Việt Nam, việc sử dụng liệu bảng với số lượng quan sát lớn điểm luận án vấn đề Kết nghiên cứu luận án tác động hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu cung cấp hàm ý sách nhà đầu tư việc phân tích xây dựng danh mục đầu tư, nhà quản trị công ty việc nâng cao hiệu đầu tư doanh nghiệp nhằm hướng đến gia tăng giá trị công ty, quan quản lý Nhà nước hoạt động thị trường chứng khoán việc ổn định gia tăng hiệu thị trường, giảm rủi ro hệ thống thị trường, cuối để thị trường chứng khoán thật kênh dẫn vốn hiệu cho kinh tế Kết c u uận án Để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu, nội dung luận án tổ chức thành chương sau: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu sở lý luận mối quan hệ hành vi điều chỉnh lợi nhuận tính thơng tin giá cổ phiếu Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu thảo luận Chương 4: Khuyến nghị bên liên quan CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬNTÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU 1.1 Tổng quan t nh thông tin giá cổ phiếu 1.1.1 Khái niệm tính thơng tin giá cổ phiếu Tính thơng tin giá cổ phiếu hiểu lượng thông tin đặc thù công ty chứa đựng giá cổ phiếu 1.1.2 Ý nghĩa tính thơng tin giá cổ phiếu Các nghiên cứu giới chứng minh vốn nguồn lực khác phân bổ hiệu kinh tế giá cổ phiếu mang tính thơng tin cao (Morck, Yeng & Yu, 2000; Durnev, Morck & Yeung, 2004) Tính thơng tin giá cổ phiếu dấu giúp nhà quản trị nhận biết phản ứng thị trường định nhà quản trị, giúp họ đưa định quản trị tốt nhằm hướng đến làm tăng giá trị cơng ty Tính thơng tin giá cổ phiếu cho phép nhà đầu tư thị trường nhận diện chất lượng định nhà quản trị công ty lựa chọn cơng ty cho mục đích đầu tư (Durnev, Morck & Yeung, 2004; Chen, Goldstein & Jiang, 2007) 1.1.3 Đo lường tính thơng tin giá cổ phiếu Thứ nhất, dựa cách tiếp cận Roll (1988), Morck, Yeung & Yu (2000) Jin & Myers (2006), tính thơng tin giá cổ phiếu công ty đo lường cho năm dựa giá trị R2 từ hồi quy mơ hình thị trường sau: ri,t = α + βrM,t + εi,t (1) ri,t : Tỷ suất lợi tức cổ phiếu i tuần t năm rM,t : Tỷ suất lợi tức danh mục thị trường tuần t năm R2 từ mơ hình (1) giá trị đo lường mức độ biến động tỷ suất lợi tức cổ phiếu i (ri) gây biến động chung thị trường (rM) [97] Bởi giá trị R2 bị giới hạn 1, R2 biến đổi logarit để đo lường tính thơng tin giá cổ phiếu sau: Non_syni = log((1- R2)/R2) (2) Non_syni : tính thơng tin giá cổ phiếu công ty i Một giá trị cao Non_syn thể giá cổ phiếu mang tính thơng tin cao ngược lại Thứ hai, đo lường tính thơng tin giá cổ phiếu sử dụng số nghiên cứu trước giới xác suất giao dịch dựa thông tin PIN (probability of informed trading) (Easley, Hvidkjaer & O’Hara, 2002; Chen, Goldstein & Jiang, 2007; Brockman & Yan, 2009; Ferreira, Ferreira & Raposo, 2011) 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính thơng tin giá cổ phiếu 1.1.4.1 Các nhân tố mô Morck, Yeung & Yu (2000) nghiên cứu đưa quan điểm ảnh hưởng môi trường thể chế quốc gia đến tính thơng tin giá cổ phiếu Các tác giả cho thấy giá cổ phiếu tính thơng tin thấp nước phát triển, nước mơi trường thể chế yếu thiếu bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư so với nước phát triển Nghiên cứu Jin & Myers (2006) cho thiếu minh bạch thông tin kết hợp với yếu việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư làm cho tính thơng tin giá cổ phiếu thấp Li cộng (2004) thấy tính thơng 11 + Điều chỉnh lợi nhuận thông qua định thời điểm thực nghiệp vụ kinh tế + Điều chỉnh lợi nhuận thông qua hành vi vận dụng sai quy định kế toán b Nội dung kỹ thuật điều chỉnh lợi nhuận b1 Điều chỉnh lợi nhuận thơng qua lựa chọn sách kế toán + Phương pháp ghi nhận doanh thu: + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: + Phương pháp tính giá trị sản phẩm dở dang: + Phương pháp khấu hao tài sản cố định: + Vốn hố hay ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh kì chi phí triển khai: + Tiêu chí phân loại tài sản thuê thành thuê tài th hoạt động + Phương pháp kế tốn chi phí lãi vay: b2 Điều chỉnh lợi nhuận thơng qua thực ước tính kế tốn + Ước tính kế tốn lần áp dụng lần nghiệp vụ phát sinh: + Ước tính kế tốn vào cuối kì kế tốn: b3 Điều chỉnh lợi nhuận thơng qua định thời điểm thực nghiệp vụ kinh tế 1.2.6 Các mơ hình biến dồn tích đo lường hành vi điều chỉnh lợi nhuận 1.2.6.1 sở mơ hình biến dồn tích đo lường hành vi điều chỉnh lợi nhuận Biến dồn tích phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Biến dồn tích bao gồm hai phần: phần khơng thể điều chỉnh (phần biến dồn tích khơng tuỳ ý - NDA); phần lại điều chỉnh (biến dồn tích tuỳ ý -DA) Các mơ hình vào ước lượng giá trị biến dồn tích khơng tuỳ ý, sở xác định phần giá trị biến dồn tích tuỳ ý 1.2.6.2 Các mơ hình nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận 12 * Mô hình Healy * Mơ hình DeAngelo * Mơ hình Jones * Mơ hình Jones điều chỉnh (Modified Jones Model) * Mơ hình performance matched (mơ hình Jones điều chỉnh với ROA) * Mơ hình Raman & Sharur (2008) * Mơ hình chất lượng biến dồn tích Dechow Dichev * Mơ hình McNichols * Mơ hình Dechow cộng (2012) 1.3 Các nghiên cứu ảnh hƣởng hành vi điều chỉnh ợi nhuận đến t nh thông tin giá cổ phiếu Quan điểm thứ chứng minh mức độ điều chỉnh lợi nhuận tăng tính thơng tin giá cổ phiếu tăng Rajgopal & Venkatachlam (2011) chứng minh việc gia tăng mức độ hành vi điều chỉnh lợi nhuận dẫn đến làm giảm chất lượng báo cáo tài chính, kết làm tăng tính thơng tin giá cổ phiếu Nghiên cứu Zarowin (2002) cho thấy công ty thực hành vi bình ổn lợi nhuận làm tăng tính thơng tin giá cổ phiếu Quan điểm lại cung cấp minh chứng cho thấy mức độ điều chỉnh lợi nhuận tăng tính thơng tin giá cổ phiếu giảm Hutton, Marcus & Tehrannian (2009) cho thấy thiếu minh bạch báo cáo tài làm giảm tính thơng tin giá cổ phiếu Tương tự, Jing (2007) cho tính thơng tin giá cổ phiếu quan hệ tỷ lệ thuận với chất lượng lợi nhuận Nghiên cứu Johston (2009) kiểm định mối quan hệ chất lượng biến dồn tích tính thơng tin giá cổ phiếu cho thấy chất lượng biến dồn tích cao tính thơng tin giá cổ phiếu cao 13 1.4 Kết uận chung công trình nghiên cứu thực nghiệm tính thơng tin giá cổ phiếu & khoảng trống nghiên cứu Sự khác môi trường thể chế, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, môi trường thông tin, chế quản trị cơng ty quốc gia dẫn đến quan hệ hành vi điều chỉnh lợi nhuận tính thơng tin giá cổ phiếu khác nhau, chí khơng tồn tại, quốc gia khác Cho đến nay, nghiên cứu vấn đề cơng bố thức Việt Nam Bên cạnh đó, tồn nhiều quan điểm trái ngược mối quan hệ hành vi điều chỉnh lợi nhuận tính thơng tin giá cổ phiếu nghiên cứu trước giới (Zarowin, 2002; Huttoon, Marcus & Tehranian, 2006; Jing, 2007; Ferreira & Laux, 2007; Johston, 2009; Dasgupta, Gan & Gao, 2010; Rajgopal & Venkatachalam, 2011) vậy, khoảng trống nghiên cứu mà luận án cần thực để bổ sung sở lý thuyết chứng thực nghiệm vấn đề Việt Nam 1.5 Kết uận CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 Giả thuyết ảnh hƣởng hành vi điều chỉnh ợi nhuận đến t nh thông tin giá cổ phiếu Mức độ điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị lớn tính thơng tin giá cổ phiếu cao 2.2 Mơ hình nghiên cứu Infori,t = γ + δDAi,t-1+ ηControlsi,t-1+n + t + ζi,t Trong đó: Infori: Tính thơng tin giá cổ phiếu công ty i DAi: Hành vi điều chỉnh lợi nhuận đo lường giá trị tuyệt đối biến dồn tích tùy ý qua mơ hình Jones điều chỉnh 14 (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995) Controlsi: Các biến kiểm sốt đặc thù cơng ty n: ảnh hưởng cố định ngành t: ảnh hưởng cố định năm ζi,t: sai số ước tính mơ hình 2.3 Đo ƣờng biến nghiên cứu 2.3.1 Tính thơng tin giá cổ phiếu Trong nghiên cứu này, tác giả dựa phương pháp nghiên cứu trước Roll (1988), Morck, Yeung & Yu (2000) Jin & Myers (2006) để đo lường tính thơng tin giá cổ phiếu công ty cho năm Cụ thể, tác giả sử dụng giá trị R2 từ hồi quy mơ hình thị trường: ri,t = α + βrM,t + εi,t Tính thơng tin giá cổ phiếu: Non_syni = log((1- R2)/R2) 2.3.2 Hành vi điều chỉnh lợi nhuận Luận án vận dụng mơ hình định lượng biến dồn tích Jones điều chỉnh (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995) để đo lường hành vi điều chỉnh lợi nhuận biến độc lập mơ hình nghiên cứu NDAit/ Ait-1 = α1(1/Ait-1) + α2((ΔREVit - ΔRECit) /Ait-1) + α3(PPEit/Ait-1) NDAit : biến dồn tích khơng tuỳ ý năm kiện t công ty i Ait-1: Tổng tài sản cuối năm t-1 công ty i ΔREVit = Doanh thu thuầnit - Doanh thu thuầnit-1 ΔRECit: Phải thu khách hàng thuầnit - Phải thu khách hàng thuầnit-1 PPEit : Nguyên giá thời điểm cuối năm t TCSĐ hữu hình, TSCĐ th tài chính, bất động sản đầu tư α1 α2 α3 : tham số cơng ty 2.3.3 Biến kiểm sốt Các biến kiểm sốt đặc thù công ty xác định dựa nghiên cứu trước Piotroski & Roulstone (2004), Chan & Hameed (2006), Fernandes & Ferreira (2008), Dang, Moshirian & 15 Zhang (2015) + Quy mô công ty (MV) xác định logarit tự nhiên giá trị vốn hóa thị trường cơng ty, giá trị vốn hóa thị trường tính giá thị trường tồn số cổ phiếu phổ thơng lưu hành công ty vào thời điểm cuối năm năm tính + Hệ số giá thị trường giá trị sổ sách cổ phiếu (MB) xác định logarit tự nhiên tỷ số giá thị trường giá trị sổ sách cổ phiếu công ty vào thời điểm cuối năm năm tính + Đòn bẩy (LEV) xác định tỷ lệ nợ dài hạn tổng tài sản công ty vào thời điểm cuối năm năm tính + Lợi nhuận tổng tài sản công ty (ROA) xác định tỷ số lợi nhuận tổng tài sản công ty vào thời điểm cuối năm năm tính + Tính bất ổn định lợi tức cổ phiếu (StdRet) xác định độ lệch chuẩn tỷ suất lợi tức tuần cổ phiếu năm tính + Lợi tức năm cổ phiếu (Ret12) xác định chênh lệch giá cổ phiếu vào ngày giao dịch cuối năm tính so với giá cổ phiếu vào ngày giao dịch cuối năm trước chia cho giá cổ phiếu vào ngày giao dịch cuối năm trước 2.4 Dữ iệu nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu thơng tin báo cáo tài liệu giá cổ phiếu toàn công ty niêm yết hai Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khoảng thời gian 2007-2014 Dữ liệu nghiên cứu không bao gồm ngân hàng Dữ liệu cung cấp StoxPlus, công ty chuyên thu thập phân tích liệu tài công ty Việt Nam 16 2.5 Xử ý iệu nghiên cứu Để phân tích ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu, luận án sử dụng phương pháp hồi quy gộp liệu bảng Tác giả sử dụng sai số chuẩn robust để giải tượng phương sai không đồng ước lượng sai số chuẩn theo cụm công ty để giải vấn đề tự tương quan tính giá trị thống kê t phương pháp Petersen (2009) Để phân tích thêm tính bền vững kết quả, tác giả giải vấn đề nội sinh sau: + Thứ nhất, để hạn chế tác động theo chiều ngược lại từ tính thơng tin giá cổ phiếu đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận, tác giả kiểm soát thêm biến trễ tính thơng tin giá cổ phiếu mơ hình hồi quy + Thứ hai, tác giả kiểm sốt thêm mơ hình hồi quy ảnh hưởng cố định Sở Giao dịch + Thứ ba, tác giả kiểm sốt thêm ảnh hưởng cố định cơng ty vào mơ hình hồi quy 2.6 Kết uận CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết đo ƣờng t nh thông tin giá cổ phiếu cơng ty niêm yết thị trƣờng chứng khốn Việt Nam giai đoạn 2007-2014 3.1.1 Đặc trưng tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2014 Bảng 3.1 cho thấy tính thơng tin giá cổ phiếu trung bình 1,990 khoảng thời gian mẫu Giá trị cho thấy tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nằm phạm vi giá trị tính thơng tin giá cổ phiếu nước phát triển nghiên cứu trước 17 giới (He & cộng sự, 2013) 3.1.2 Phân tích biến động tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam giai đoạn 2007-2014 Nhìn chung, Hình 3.1 cho thấy tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam xu hướng tăng giai đoạn nghiên cứu 2007-2014 Cụ thể, tính thơng tin giá cổ phiếu 1,364 vào năm 2007 tăng đến 2,802 vào năm 2014 Dựa vào Hình 3.2 thấy tính thơng tin giá cổ phiếu cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phần cao so với cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Bên cạnh đó, tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội mức độ tăng ổn định so với công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Bảng 3.6 cho thấy ngành chăm sóc sức khỏe tính thơng tin giá cổ phiếu cao Trong đó, ngành Dầu gas tính thơng tin giá cổ phiếu thấp ngành giai đoạn nghiên cứu 3.2 Kết đo ƣờng hành vi điều chỉnh ợi nhuận công ty niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2014 3.2.1 Đặc trưng hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam giai đoạn 20072014 Bảng 3.7 trình bày phân vị cho biến dồn tích tùy ý DA cho thấy nhìn chung, công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận giai đoạn nghiên cứu từ 2007 đến 2014 18 3.2.2 Phân tích biến động hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 - 2014 Xét toàn thị trường, điều chỉnh tăng lợi nhuận xu hướng chủ đạo cơng ty niêm yết Tuy nhiên, thấy, mức độ điều chỉnh lợi nhuận xu hướng giảm Khi phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận theo cấp độ ngành, xét số lượng cơng ty niêm yết hành vi điều chỉnh lợi nhuận, tương đồng với xu hướng chung toàn thị trường, việc điều chỉnh tăng lợi nhuận chiếm ưu hầu hết ngành nghiên cứu từ năm 2007 đến 2014, Bên cạnh đó, mức độ điều chỉnh lợi nhuận hai nhóm cơng ty điều chỉnh tăng lợi nhuận nhóm cơng ty điều chỉnh giảm lợi nhuận xu hướng giảm tất ngành giai đoạn nghiên cứu Khi xem xét biến động hành vi điều chỉnh lợi nhuận hai Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội TP.Hồ Chí Minh, thấy, mức độ điều chỉnh lợi nhuận hai Sở Giao dịch xu hướng giảm giai đoạn nghiên cứu 2007-2014 số lượng công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận chiếm ưu so với số lượng công ty điều chỉnh giảm lợi nhuận hai Sở Giao dịch Ngoài ra, mức độ điều chỉnh lợi nhuận Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ổn định Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 3.3 Kiểm định ảnh hƣởng hành vi điều chỉnh ợi nhuận đến t nh thông tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 - 2014 3.3.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu mơ hình kiểm định ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu 3.3.1.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu mơ hình Bảng 3.11 trình bày thống kê mơ tả biến tính thơng tin 19 giá cổ phiếu, biến hành vi điều chỉnh lợi nhuận biến kiểm sốt Tính thơng tin giá cổ phiếu trung bình 1,99 khoảng thời gian mẫu đo lường Non_syn Kết cho thấy tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam phù hợp với kết nghiên cứu trước giới nước phát triển (He & cộng sự, 2013) Trung bình, mức độ điều chỉnh lợi nhuận khoảng 22,5% tổng giá trị tài sản cho thấy công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận giai đoạn nghiên cứu 2007-2014 3.3.1.2 Ma trận hệ số tương quan biến nghiên cứu Như thấy từ Bảng 3.12, biến đo lường hành vi điều chỉnh lợi nhuận – biến dồn tích tùy ý (DA) tương quan dương với biến tính thơng tin giá cổ phiếu Non_syn Nhìn chung, tương quan biến độc lập mức độ thấp, loại bỏ khả xảy đa cộng tuyến mơ hình hồi quy 3.3.2 Ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Bảng 3.13 trình bày kết hồi quy mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Kết cho thấy biến hành vi điều chỉnh lợi nhuận ảnh hưởng thuận chiều đến tính thơng tin giá cổ phiếu Cụ thể, ước lượng hệ số biến hành vi điều chỉnh lợi nhuận 0,181 (tstatistic= 2,02) với mức ý nghĩa 5% cho đo lường Non_syn Kết nghiên cứu luận án phù hợp với nghiên cứu trước giới vấn đề Zarowin (2002) Rajgopal & Venkatachlam (2011) Đối với biến kiểm soát, ước lượng hệ số biến quán với kết ghi nhận nghiên cứu giới (Hutton, Marcus & Tehranian, 2009; Gul, 20 Kim & Qiu, 2010; He & cộng sự, 2013; Dang, Moshirian & Zhang, 2015) Ngoài ra, giá trị R2 mơ hình hồi quy tương đối cao (31,75%), cho thấy biến lựa chọn với ảnh hưởng cố định mơ hình giải thích phần đáng kể biến động biến phụ thuộc hồi quy 3.3.3 Kiểm định bền vữngcủa kết nghiên cứu Thứ nhất, khả tác động ngược chiều tính thông tin giá cổ phiếu đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị tồn Để giải vấn đề này, tác giả kiểm sốt thêm biến trễ tính thơng tin giá cổ phiếu mơ hình hồi quy (l_Non_syn) Bảng 3.14 trình bày kết cho thấy ước lượng hệ số biến dồn tích tùy ý khơng thay đổi mặt định tính giá trị hệ số ý nghĩa thống kê Thứ hai, liệu nghiên cứu tác giả bao gồm tồn cơng ty niêm yết hai Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Để giải vấn đề này, tác giả kiểm sốt thêm mơ hình hồi quy ảnh hưởng cố định Sở Giao dịch Kết thể Bảng 3.15 quán với phát phần phân tích Cuối cùng, kết hồi quy Bảng 3.16 cho thấy, phân tích thêm với ảnh hưởng cố định công ty cho kết với dấu quán với phân tích phần trên, nhiên, biến dồn tích tùy ý đo lường hành vi điều chỉnh lợi nhuận lại khơng ý nghĩa thống kê Tóm lại, phân tích thêm tính bền vững kết nghiên cứu cho thấy độ tin cậy tác động thuận chiều hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu quan hệ hành vi điều chỉnh lợi nhuận tính thơng tin giá cổ phiếu khơng chịu ảnh hưởng vấn đề nội sinh 3.4 Kết uận 21 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 4.1 Khuyến nghị quan quản ý Nhà nƣớc Kết nghiên cứu luận án cho thấy bối cảnh cụ thể Việt Nam, với môi trường thông tin chưa thật minh bạch việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư chưa trọng mức, nhà quản trị điều chỉnh lợi nhuận làm tăng tính thơng tin giá cổ phiếu khả giao dịch dựa thơng tin nhóm lợi ích quan hệ với cổ đông nội công ty Do vậy, khuyến nghị quan quản lý Nhà nước tập trung hai phương diện: (1) thứ nhất, gia tăng tính minh bạch mơi trường thơng tin; (2) thứ hai, tăng cường bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư tham gia thị trường 4.2 Khuyến nghị nhà quản trị công ty Đối với trường hợp nước phát triển, việc thông tin bị rò rỉ giao dịch nội gián cổ đơng nội thường phổ biến vậy, tăng cường minh bạch công bố thông tin công ty niêm yết hạn chế giao dịch nội gián yêu cầu cần thiết giai đoạn 4.3 Khuyến nghị nhà đầu tƣ Để định đầu tư đắn, nhà đầu tư cần kiến thức đầy đủ báo cáo tài chính, phân tích logic yếu tố cấu thành nên báo cáo tài để đánh giá xác tiêu lợi nhuận Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức hành vi điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị 4.4 Kết uận KẾT LUẬN  Về tính thơng tin giá cổ phiếu thể thấy, tính thơng tin giá cổ phiếu cơng ty 22 niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam nằm phạm vi giá trị tính thông tin giá cổ phiếu nước phát triển nghiên cứu trước giới tính thơng tin giá cổ phiếu (He & cộng sự, 2013) Kết phân tích tính thơng tin giá cổ phiếu theo ngành cho thấy ngành chăm sóc sức khỏe tính thơng tin giá cổ phiếu cao nhất, đó, ngành Dầu gas tính thơng tin giá cổ phiếu thấp ngành giai đoạn nghiên cứu  Về hành vi điều chỉnh lợi nhuận Nhìn chung, cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận giai đoạn nghiên cứu từ 2007 đến 2014 Xét toàn thị trường, điều chỉnh tăng lợi nhuận xu hướng chủ đạo công ty niêm yết Tuy nhiên, thấy, mức độ điều chỉnh lợi nhuận xu hướng giảm Khi phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận theo cấp độ ngành, xét số lượng cơng ty niêm yết hành vi điều chỉnh lợi nhuận, việc điều chỉnh tăng lợi nhuận chiếm ưu hầu hết ngành nghiên cứu từ năm 2007 đến 2014 Bên cạnh đó, mức độ điều chỉnh lợi nhuận xu hướng giảm tất ngành giai đoạn nghiên cứu Khi xem xét biến động hành vi điều chỉnh lợi nhuận hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội TP.Hồ Chí Minh, thấy, mức độ điều chỉnh lợi nhuận hai Sở Giao dịch xu hướng giảm giai đoạn nghiên cứu 2007-2014 số lượng công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận chiếm ưu hai Sở Giao dịch Ngoài ra, mức độ điều chỉnh lợi nhuận Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh ổn định Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  Về ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Mục tiêu luận án nghiên cứu ảnh hưởng 23 hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Sử dụng liệu toàn công ty niêm yết hai Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khoảng thời gian từ 2007-2014 phương pháp hồi quy liệu bảng, kết nghiên cứu cho thấy hành vi điều chỉnh lợi nhuận ảnh hưởng thuận chiều đến tính thơng tin giá cổ phiếu Kết giải thích dựa lý thuyết thông tin bất đối xứng phù hợp với trường hợp nước phát triển với mơi trường thể chế chưa hồn thiện, mơi trường thơng tin minh bạch với việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư chưa thực chặt chẽ hiệu Điều đặt yêu cầu cho quan Nhà nước cần xem xét biện pháp nhằm tăng cường minh bạch môi trường thơng tin sách hồn thiện quy định pháp luật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư Bên cạnh đó, nhà quản trị cơng ty cần trách nhiệm việc cung cấp thông tin minh bạch thị trường để tạo niềm tin uy tín lâu dài nhà đầu tư Ngồi ra, nhà đầu tư cần nâng cao trình độ đọc, hiểu, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp để định đầu tư đắn  Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai Thứ nhất, đo lường hành vi điều chỉnh lợi nhuận, nghiên cứu sử dụng mơ hình định lượng biến dồn tích Trong đó, nghiên cứu trước giới sử dụng đo lường khác (Leuz, Nanda & Wysocki, 2003) Do đó, nghiên cứu tương lai nên xem xét việc đo lường bổ sung biến hành vi điều chỉnh lợi nhuận để kiểm định quán kết nghiên cứu Thứ hai, theo Dechow, Ge & Schrand (2010): (1) liệu biến dồn tích tùy ý phản ánh hành vi điều chỉnh lợi nhuận không kết mơ hình (2) biến dồn tích tùy ý bao gồm nhân tố phản ánh hiệu 24 tảng thực doanh nghiệp hay không? Bên cạnh đó, thiết lập mơ hình định lượng biến dồn tích tách biệt xác biến dồn tích tùy ý hay không? Thứ ba, tác động ngược lại từ tính thơng tin giá cổ phiếu đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận tồn Cách tốt cho việc giải vấn đề quan hệ ngược sử dụng phương pháp biến công cụ (Instrumental variable) Tuy nhiên, khó khăn lớn nghiên cứu thực nghiệm Việc chọn công cụ không phù hợp (công cụ yếu) dẫn đến sai số ước lượng chí lớn Thứ tư, luận án nghiên cứu ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu chưa phân tích chế thơng qua hành vi điều chỉnh lợi nhuận tác động đến tính thơng tin giá cổ phiếu Trong tương lai, nghiên cứu sau sử dụng cách đo lường khác tính thơng tin giá cổ phiếu hành vi điều chỉnh lợi nhuận liệu Việt Nam cho phép Bên cạnh đó, mặt phương pháp, nghiên cứu tìm hiểu sử dụng biến cơng cụ phù hợp để giải triệt để vấn đề nội sinh mơ hình hồi quy liệu bảng Ngồi ra, nội dung, mở rộng phạm vi nghiên cứu thêm hệ tính thơng tin giá cổ phiếu đến chi phí vốn doanh nghiệp nghiên cứu kiện ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu trước sau áp dụng Chuẩn mực kế tốn quốc tế DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ Nguyen Manh Toan, Phan Thi Do Quyen (2016), An overview of stock price infornativeness: Literature research, Proceeding of International Conference on Accounting and Finance 2016 (ICOAF 2016), 188-194 Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên (2016), Cổ đông lớn tính thơng tin giá cổ phiếu, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 234, 40-48 Nguyễn Mạnh Toàn, Phan Thị Đỗ Quyên (2016), Nghiên cứu đo lường tính thơng tin giá cổ phiếu, Tạp chí tài chính, 645, 2224 Phan Thị Đỗ Quyên (2012), Sự phát triển nghiên cứu quản trị lợi nhuận, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Đà Nẵng (1859-1531), 8(57).2012, 104-109 Phan Thị Đỗ Quyên (2016), Các mơ hình nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận: Nghiên cứu lý thuyết, Tạp chí Kế tốn & Kiểm toán, 156, 39-43 Phan Thị Đỗ Quyên (2017), Đo lường tính thơng tin giá cổ phiếuNghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn, 162, 21-25 ... Khoảng trống nghiên cứu ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin giá cổ phiếu Giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Mơ hình... 3.3.2 Ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Bảng 3.13 trình bày kết hồi quy mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu. .. Hà Nội  Về ảnh hưởng hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Mục tiêu luận án nghiên cứu ảnh hưởng 23 hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thơng tin giá cổ phiếu Sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (tt), Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay