Đáp án kinh tế chính trị thời kỳ quá độ 2

72 13 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 22:26

LOẠI CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm/1 câu) Câu Tại nói cơng lao C.Mác Ph.Ănggel khơng phải đưa lý tưởng XHCN; mà đưa lý tưởng XHCN từ không tưởng thành khoa học, đặt CNXH vào miếng đất thực nó? Vào khoảng kỉ XV, chế độ phong kiến châu Âu bắt đầu suy tàn mầm móng chủ nghĩa tư xuất Để tích luỹ vốn tạo đội quân lao động làm thuê, từ đầu, chủ nghĩa tư làm phá sản hàng loạt người sản xuất nhỏ: nông dân, thợ thủ công, tiểu thương v v Trong điều kiện lịch sử đó, nảy sinh dòng văn học xã hội chủ nghĩa không tưởng, phê phán bất công xã hội, phản ảnh đau khổ phẩn uất quần chúng lao động người sản xuất nhỏ bị phá sản, phản ảnh khát vọng họ xã hội tương lai công bằng, tốt đẹp Suốt kỉ XVI đến đầu kỉ XIX, chủ nghĩa khơng tưởng có q trình phát triển gắn liền với bước phát triểncủa chủ nghĩa tư có tác dụng tích cực định Chủ nghĩa xã hội khơng tưởng, chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán Pháp đầu kỉ XIX, đánh dấu bước tiến lịch sử tư tưởng loài người Nó để lại cho chủ nghĩa Mác disản tư tưởng có giá trị, điều tiên đốn quan trọng đời sống xã hội phát triển xã hội Vì vậy, chủ nghĩa xã hội không tưởng nhà kinh điển chủ nghĩa Mác- Lênin thừa nhận ba nguồn gốc lý luận chủ nghĩa Mác, tiền đề tư tưởng chủ nghĩa cộng sản khoa học Tuy vậy, chủ nghĩa xã hội không tưởng không tránh khỏi hạn chế tiêu cực Với mức độ khác nhau, trào lưu không tưởng phê phán chủ nghĩa tư bản, lên án tình trạng bất cơng thảm hoạ gây ra, mà khơng giải thích nguồn góc kinh tế sâu sa tình trạng Những nhà khơng tưởng có ý thức bênh vực lợi ích người lao động, chưa thấy vai trò lịch sử giai cấp vơ sản Họ muốn đứng giai cấp, nhân danh tồn xã hội để mưu giải phóng tồn xã hội Nhiều người cho xã hội đầy rẫy xấu xa chưa phát chân lí tuyệt đối vĩnh cửu để thuyết phục cảm hố người, không phân biệt giai cấp giàu nghèo Phần đông nhà không tưởng tách rời học thuyết họ với phong trào quần chúng Họ không nhận thức rõ lực lượng quần chúng Trái lại, họ muốn tìm sức mạnh tinh thần làm chỗ dựa cho công cải tạo xã hội Nhiều người mong muốn cải tạo xã hội cải cách dần dần, giáo dục, đấu tranh cách mạng Về họ đứng lập trường tâm lịch sử Tính chất khơng tưởng chủ nghĩa xã hội trước chủ nghĩa Mác chủ yếu điều kiện lịch sử quy định Trong hoàn cảnh phương thức sản xuất tư chủ nghĩa chưa phát triển đầy đủ , mâu thuẫn giai cấp vô sản giai cấp tư sản chưa chín muồi lí thuyết chủ nghĩa xã hội chưa thể chín muội Đến năm 40 kỉ XIX , trào lưu xã hội chủ nghĩa không tưởng trở thành lạc hậu , bảo thủ phản động, đấu tranh giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản diễn với quy mơ rộng lớnvà có hình thức rõ rệt , đòi hỏi phải có lí luận cách mạng khoa học soi đường Chính Các-Mác Ph Ăng-ghen người đáp ứng yêu cầu cấp bách phong trào giai cấp vô sản Đến C Mac, Khi nghiên cứu q trình phát triển xă hội lồi người C.Mác rút kết luận: trình phát triển xã hội lồi người q trình lịch sử tự nhiên Nghĩa có q trình phát sinh, phát triển diệt vong Bởi tác động quy luật kinh tế: quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ cuả lực lượng sản xuất Theo quy luật lực lượng sản xuất yếu tố động nhất, cách mạng nhất, ln ln biến đổi phát triển khơng ngừng Khi phát triển lên trình độ định mâu thuẫn với quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất yếu tố biến đổi chậm Mâu thuẫn đòi hỏi phải xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ, xác lập quan hệ sản xuất cho phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Sự vận động mâu thuẫn kinh tế dẫn đến vận động mâu thuẫn trị xã hội Đó mâu thuẫn giai cấp giai cấp tiên tiến đại diện cho lực lượng sản xuất phát triển giai cấp bảo thủ đại diện cho quan hệ sản xuất lạc hậu Mâu thuẫn hai giai cấp dẫn đến đấu tranh giai cấp cách mạng xã hội, để xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ lỗi thời xác lập quan hệ sản xuất Chính cách mạng xã hội làm cho xã hội loài người chuyển từ xã hội thấp lên xã hội cao Theo C.Mác, xã hội loài người chuyển từ xã hội nguyên thủy lên xã hội chiếm hữu nô lệ, từ xã hội nô lệ chuyển lên xã hội phong kiến từ xã hội phong kiến lại chuyển lên chủ nghĩa tư Khi phân tích chủ nghĩa tư bản, C.Mác nhận thấy rằng: để bóc lột nhiều giá trị thặng dư, giai cấp tư sản khơng ngừng tích lũy tư để mở rộng sản xuất, cải tiên kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, xã hội hóa sản xuất cao Trong quan hệ sản xuất dựa chế độ sở hữu tư tư nhân tư liệu sản xuất, làm cho mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất trở nên gay gắt Mâu thuẫn biểu mặt xã hội, mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp vô sản Từ tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp giai cấp tư sản giai cấp vô sản, nổ cách mạng vơ sản để xóa bỏ quan hệ sản xuât tư chủ nghĩa xác lập quan hệ sản xuất cộng sản chủ nghĩa, làm cho phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa đời thay phương thức sản xuất tư chủ nghĩa _ Câu Trình bày tư tưởng C.Mác Ănggel phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa Phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa khơng phải tư nhiên xuất Do “thốt thai” từ chủ nghĩa tư bản, nên từ đầu chủ nghĩa cộng sản có đặc trưng mình, mà phải trảiqua trình phát triển từ thấp đến cao, từ chưa hồn thiện đến hoàn thiện Theo C.Mác chủ nghĩa cộng sản phải trải qua hai giai đoạn: giai đoạn thấp giai đoạn cao Sau V.I.Lênin gọi giai đoạn thấp chủ nghĩa xã hội giai đoạn cao chủ nghĩa cộng sản Do giai đoạn có trình độ phát triển khác lực lượng sản xuất quan hệ sản xuât, nên có đặc trưng khác * Giai đoạn thấp chủ nghĩa cộng sản Trong giai đoạn có đặc trưng sau: - Lực lượng sản xuất phát triển chưa cao, khoa học - cơng nghệ chưa đạt tối tình độ tiên tiến nhất, nên suất lao động chưa cao, sản phẩm chưa dồi Đồng thời có cách biệt loại lao động nên chưa phân phối theo nhu cầu mà phải phân phối theo lao động - Chủ nghĩa xã hội dựa chế độ sở hữu công cộng tư liệu sản xuất với hai hình thức: sở hữu tồn dân sỏ hữu tập Với chế độ công hữu, chủ nghĩa xã hội xóa bỏ sở kinh tế sinh áp bức, bóc lột đưa người lao động từ chỗ người làm thuê thành người làm chủ tư liệu sản xuất, làm chủ trình sản xuất, kinh doanh làm chủ thành lao động làm - Trong chủ nghĩa xã hội, lợi bình đẳng quyền lợi kiểu tư sản Sự bình đẳng ở chỗ sử dụng lao động làm đơn vị đo lường chung Lao động ngang hưởng ngang Nhưng lại bao hàm yếu tố không như: + Tinh thần thể chât khác + Cường độ lao động khác +Điều kiện lao động khác + Hồn cảnh gia đình khác Tất yếu tố làm cho quyền lợi bình đẳng trở thành lợi bất bình đẳng Từ đây,C.Mác khẳng định: quyền lợi khơng cao trạng thái kinh tế cuả xã hội cao hon trình độ văn minh xã hội thích ứng với trạng thái kinh tế Trong chủ nghĩa xã hội, xã hội giai cấp nên nhà nước Đó nhà nước chun vơ sản để xây dựng chủ nghĩa xã hội chấn áp phản kháng giai cấp tư sản * Giai đoạn cao - chủ nghĩa cộng sản Khi xây dựng xong chủ nghĩa xã hội, xã hội loài người bước vào giai đoạn cao, giai đoạn chủ nghĩa cộng sản Giai đoạn có đặc trưng sau: - Lực lượng sản xuất xã hội phát triển cao Chủ nghĩa cộng sản hình thái kinh tế - xã hội thay chủ nghĩa tư bản, đem lại lực lượng sản xuất cao chủ nghĩa tư Lực lượng sản xuất đó, tất yếu phải dựa sở áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến đại Đó sản xuất với quy mô lớn, tiến hành phù hợp với yêu cầu quy luật khách quan khoa học đại, bảo vệ môi trường sinh thái - Chê độ sở hữu xã hội tư liệu sàn xuất xác lập Theo C Mác Ph.Ăngghen chủ nghĩa cộng sản chế độ xã hội mà hình thức sở hữu sở hữu toàn dân Người lao động thực người chủ xã hội, chế độ người bóc lột người bị thủ tiêu quan hệ người với người quan hệ hợp tác người lao động Khi phát triển tự người điêu kiện cho phát triển tự tất người - Nền sản xuất tiến hành theo kế hoạch thống phạm vi xã hội Do dựa chế độ công hữu tư liệu sản xuất, nên chủ nghĩa cộng sản không mâu thuẫn tính tổ chức cơng xưởng với tình trạng vơ phủ tồn kinh tế Giờ việc tổ chức sản xuất cách có ý thức, có kế hoạch thực phạm vi toàn xã hội, trở thành tất yếu kinh tế có khả để thực Đồng thời, C.Mác Ph.Ăngghen dự báo rằng: chế độ kinh tế cộng sản chủ nghĩa, lao động mang tính chất lao động xã hội trực tiếp, nên tính chất hàng hóa sản xuất bị loại trừ, tình trạng thống trị sản phẩm người sản xuất khơng Do khơng dùng tiền để làm thước đo giá trị - Thực phân phối sản phẩm bình đẳng Do LLSX phát triển cao, xã hội sản xuất khối lượng sản phẩm dồi thực nguyên tắc “làm theo lực hưởng theo nhu cầu” Nguyên tắc phân phối khắc phục hạn chế nguyên tắc phân phối theo lao động Đồng thời đảm bảo cho thành viên xã hội có đời sống vật chất tinh thần ngày phong phú, đảm bảo cho họ phát triển vận dụng cách tự khiếu thể lực trí lực - Xố bỏ đối lập thành thị nơng thơng, lao động trí óc lao động chân tay, xoá bỏ giai cấp Sự đối lặp thành thị nơng thơn, lao động trí óc va lao động chân tay nảy sinh lịch sử lực lượng sản xuất kinh tế xã hội trình độ thấp Bản thân phát triển cao với kinh tế, văn hóa xã hội tạo sở để thủ tiêu đối lập Tình trạng xã hội phân chia thành giai cấp khác nhau, đối địch trở nên thừa Con người phát triển toàn diện bình đẳng, nhà nước tự tiêu vong Đến lúc người thực từ vương quốc tất yếu sang vương quốc tự Như vậy, sở kế thừa có phê phán tư tưởng, quan điểm nhà kinh tế tư sản, với thực tiễn phát triển chủ nghĩa tư bản, C.Mác Ph.Ăngghen thành cơng việc phân tích chủ nghĩa tư Các ông khẳng định phương thức sản xuất tư chủ nghĩa phương thức tồn vĩnh viễn mà tất yếu diệt vong thay phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa Đây phương thức sản xuất cao hơn, tốt đẹp hơn, nên phải phát triển qua hai giai đoạn để hình thành nên đặc trưng _ Câu Trình bày tư tưởng C.Mác điều kiện để nước chưa qua phát triển TBCN, bỏ qua chế độ tư tiến thẳng lên CNXH; thực chất điều kiện gì? liên hệ với thực tiễn Việt Nam Theo C.Mác xã hội loài người chuyển từ xã hội nguyên thuỷ lên xã hội chiếm hữu nô lệ, từ xã hội nô lệ chuyển lên xã hội phong kiến từ xã hội phong kiến lại chuyển lên chủ nghĩa tư C.Mác nhận thấy rằng: để bóc lột nhiều giá trị thẳng dư, giai cấp tư sản khơng ngừng tích luỹ tư để mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, xã hội hố sản xuất cao Trong quan hệ sản xuất dựa chế độ sở hữu tư tư nhân tư liệu sản xuất, làm cho mâu thuẩn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất trở nên gay gắt Mâu thuẩn biểu mặt xã hội, mâu thuẫn giai cấptư sản giai cấp vô sản Từ tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp giai cấp tư sảnvà giai cấp vô sản nổ cách mạngvơ sản để xố bỏ quan hệ sản xuất tư bảnchủ nghĩa xác lập quan hệ sản xuất cộng sản chủ nghĩa, làm cho phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa đời thay phương thức sản xuất tư chủ nghĩa C.Mác -PhĂngghen khẳng định: phát triển đại cơng nghiệp khí tạo đội ngũ giai cấp công nhân, người đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến có sứ mệnh lịch sử người đào mồ chôn chủ nghĩa tư CNTB phát triển tạo sở KT-XH cho XH đời phát triển LLSX Do tác động quy luật kinh tế CNTB làm cho mâu thuẫn CNTB ngày sâu sắc đòi hỏi phải xố bỏ quan hệ sản xuất TBCN “Bỏ qua thời kỳ tư chủ nghĩa” hay “không phải trải qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa” nói tới hình thái kinh tế - xã hội - giai đoạn chuỗi phát triển tất yếu tiến trình vận động mang tính lịch sử - tự nhiên xã hội lồi người “Khơng hình thái xã hội diệt vong trước tất lực lượng sản xuất mà hình thái xã hội tạo địa bàn đầy đủ cho phát triển chưa phát triển, quan hệ sản xuất mới, cao hơn, không xuất điều kiện tồn vật chất quan hệ chưa chín muồi lòng thân xã hội cũ, học thuyết hình thái kinh tế - xã hội thấm nhuần phân tích tượng xã hội nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin Điều khẳng định ý nghĩa phương pháp luận đặc biệt nhận thức xã hội học thuyết Rõ ràng, để xã hội tiền tư tiến lên chủ nghĩa xã hội ơng ra, tư tưởng “con đường phát triển rút ngắn” tỏ thuyết phục so với đường “bỏ qua thời kỳ tư chủ nghĩa” “không phải trải qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa” Vấn đề phát triển rút ngắn phù hợp với đa dạng, phong phú, khác biệt điểm xuất phát quốc gia khác nhau, tạo độc đáo quốc gia trình lên chủ nghĩa xã hội Mác cho Sự phát triển đại cơng nghiệp khí tạo giai cấp công nhân, người đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến Những nước lạc hậu bước vào đường phát triển rút ngắn, chuyển thẳng lên hình thức sở hữu CSCN bỏ qua tồn thời kỳ TBCN để có CNXH tất yếu phải trải qua thời kỳ độ, đặc điểm đời yếu tố CNXH quy định TKQĐ thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội cũ thành xã hội TKQĐ diễn từ giai cấp vô sản giành quyền kết thúc xây dựng thành công sở CNXH Liên hệ với thực tiễn Việt Nam Lý luận Đảng ta bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Vận dụng phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện lịch sử cách mạng Việt Nam, từ thành lập Đảng đến Đảng ta kiên định lựa chọn đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Điều thể rõ qua bốn thời điểm mang tính chất bước ngoặt lịch sử cách mạng Việt Nam Thứ nhất, Chính cương văn tắt Nguyễn Ái Quốc soạn thảo thành lập Đảng (năm 1930), Đảng ta khẳng định: Đảng chủ trương làm cách mạng tư sản dân quyền thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản Thứ hai, sau hòa bình lập lại miền Bắc, Đại hội III (năm 1960), Đảng ta khẳng định “đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững lên chủ nghĩa xã hội” Thứ ba, nước thống nhất, Đại hội IV (năm 1976) Đảng ta khẳng định: thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân bắt đầu cách mạng xã hội chủ nghĩa, bắt đầu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội; và, Đảng ta xác định, dù vừa bước qua chiến tranh tàn khốc, dù xuất phát điểm kinh tế phổ biến sản xuất nhỏ, song đường cách mạng Việt Nam vào thời điểm là: “tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa” Thứ tư, bối cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa Liên xô Đông Âu tan rã, phong trào xã hội chủ nghĩa giới khủng hoảng, Đại hội VII (năm 1991) với Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta khẳng định: Nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, từ xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất thấp Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu để lại nặng nề Những tàn dư thực dân, phong kiến nhiều Các lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa độc lập dân tộc nhân dân ta Quá độ lên chủ nghĩa xã hội tình hình đất nước giới trên, phải nâng cao ý chí tự lực tự cường, phát huy tiềm vật chất trí tuệ dân tộc, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm tòi bước đi, hình thức biện pháp thích hợp xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội Có thể nói bốn thời điểm mang tính chất bước ngoặt trình cách mạng Việt Nam 85 năm qua Sự lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam thời điểm bước ngoặt cho thấy, Đảng ta luôn kiên định đường đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội Sự kiên định thực chất quán lý tưởng xã hội chủ nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam Dù hoàn cảnh lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam quán, khơng dao động, ln kiên trì đường lối xã hội chủ nghĩa Trong điều kiện nay, Việt Nam trở thành quốc gia có quan hệ hữu nghị với quốc gia giới; đặc biệt có quan hệ đối tác chiến lược với cường quốc Việt Nam không thành viên tích cực cộng đồng giới mà thành viên có vai trò vị trí quan trọng chể, định chế, liên minh kinh tế, xã hội rộng lớn toàn cầu Trong bối cảnh mới, gặp nhiều khó khăn, thách thức rõ ràng có nhiều điều kiện hội phát triển Vấn đề ta phải đặt vào bối cảnh ấy, cách khách quan đề cao tính mục đích thời kỳ phát triển định hướng XHCN để ta có chiến lược, chủ trương, biện pháp giải pháp hướng tới ngăn chặn nguy cơ, hạn chế thách thức, có nhiều điều kiện để tận dụng thời hội cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước Vấn đề quan trọng trình mở cửa hội nhập quốc tế ngày sâu rộng cần phải đề cao tính mục đích phát triển - CNXH, từ đề cao mục đích, phải biết tận dụng nhiều điều kiện, hội khách quan, kịp thời nắm bắt thời - nghĩa tìm phương tiện, phương thức, nguồn lực, động lực để sớm đạt mục đích xây dựng thành cơng CNXH Việt Nam Cùng với ủng hộ hệ thống XNCN thời gian đầu giúp đỡ dân tộc tiến giới trào lưu CNXH Cùng với thơng qua quan hệ kinh tế, mối quan hệ kinh tế quốc gia gắn bó chặt chẽ với hình thành mối liên kết hữu tạo điều kiện cho VN dễ dàng tắt đón đầu tiếp thu thành khoa học công nghệ giới, tinh hoa giới rút ngắn đường thẳng lên CNXH _ 10 Việc tiến hành công nghiệp hóa nhằm xây dựng sở vc kỹ thuật cnxh, cơng nghiệp hóa thực tốt phát huy tác dụng to lớn phát triển mạnh mẽ kinh tế quốc dân Thứ nhất: tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa tạo điều kiện thay đổi chất sx xh, làm tăng suất lđ xh, tăng khả chinh phục chế ngự thiên nhiên người, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển xh, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định tình hình kinh tế trị, xã hội, góp phần định thắng lợi cnxh Thứ hai: tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa tạo sở vc kỹ thuật cho việc tăng cường củng cố vai trò kinh tế nhà nước, nâng cao lực quản lý, khả tích lũy phát triển sx, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập giúp cho phát triển tự toàn diện người hoạt động sx xã hội Thứ ba: tạo điều kiện thuận lợi cho khoa học kỹ thuật công nghiệ phát triển nhanh, tiên tiến, đại tăng cường lực lượng vật chất – kỹ thuật cho quốc phòng vững mạnh, đảm bảo an ninh trị, trật tự an toàn xã hội đời sống kinh tế, trị , xã hội đất nước sáng lành mạnh Thứ tư: tạo điều kiện nhanh chóng xd kinh tế độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, phát triển kinh tế hàng hóa, thực tốt việc mở rộng phân cơng hợp tác lao động sx nước quốc tế nâng cao suất, chất lượng, hiệu tất mặt lĩnh vực 58 Câu 19 Bạn hiểu cơng nghiệp hóa? Phân tích nội dung cơng nghiệp hóa Theo tổ chức phát triển cơng nghiệp Liên Hợp quốc UNIDO: “CNH trình phát triển kinh tế phận nguồn lực quốc gia ngày lớn huy động để xây dựng cấu kinh tế nhiều ngành với công nghệ chế tạo phương tiện sản xuất, hàng tiêu dùng , có khả đảm bảo nhịp độ tăng trưởng cao toàn kinh tế” Theo từ điển Kinh tế Chính trị: “CNH q trình biến nước nông nghiệp thành nước công nghiệp cách phát triển công nghiệp nặng nhanh nông nghiệp ưu tiên phát triển ngành sản xuất TLSX so với ngành sản xuất TLTD” Nội dung cơng nghiệp hóa: -Áp dụng cách mạng khoa học công nghệ đại nhằm xây dựng sở vật chất – kỹ thuật CNXH: CM KH CN mang đặc trưng cách mạng khoa học kỹ thuật gắn liền với cách mạng công nghệ với thành tựu công nghệ đại làm biến đổi sâu sắc trình độ, khả sản xuất, số lượng chất lượng sản phẩm; khoa học công nghệ trở thành lực lượng sx trực tiếp thành tựu nhiều ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, khoa học kinh tế, tác động trực tiếp đến sx; cách mạng khoa học công nghệ đưa loài người bước vào thời đại mới, văn minh tiến - văn minh tin học -Nội dung chủ yếu cách mạng khoa học cơng nghệ +Tự động hóa đạt thành tựu sử sụng máy tự động hóa điều khiển, thực rơ bốt hóa, người máy hóa hồn toàn +Năng lượng phát sử dụng nguồn lượng to lớn hiệu lượng nguyên tử, lượng mặt trời, tia la de khác hẳn lượng truyền thống than, điện +Vật liệu mới: thời gian ngắn, khoảng 40 – 50 năm trở lại phát nhiều loại vật liệu phong phú, đa dạng có nhiều thuộc tính đặc biệt mà vật liệu tự nhiên khơng thể có vật liệu tổng hợp composit, gốm gincon, cacsbuasulic có sức bền, nhẹ, chịu nhiệt cao +Về công nghệ sinh học đạt thành tựu tiên tiến lĩnh vực vi sinh học, kỹ thuật gien, nuôi cấy tế bào 59 +Về điện tử tin học lĩnh vực rộng lớn, mẻ đạt thành tựu đại máu siêu tính, máy vi tính, máy tính viễn thơng Nước ta lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, thực cơng nghiệp hóa điều kiện kinh tế sx nhỏ,kỹ thuật thủ cơng lạc hậu, chưa có đại cơng nghiệp phát triển, nội dung cơng nghiệp hóa phải tiến hành cách mạng khoa học công nghệ nhằm xây dựng sở vật chất – kỹ thuật CNXH phải thực nhanh q trình khí hóa sc, trang bị máy móc có kỹ thuật cong nghệ đại cho tất ngành kinh tế quốc dân Như cơng nghiệp hóa cải biến lao động thủ cơng, lạc hậu thành lao động sử dụng kỹ thuật tiên tiến, đạt suất lao động xã hội cao; thực cơng nghiệp hóa đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ, cân đối, phải ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, đại, kết hợp với công nghệ truyền thống; sử dụng tốt công nghệ mới, tạo nhiều việc làm mới, tốn vốn, quay vòng nhanh, giữ nghề truyền thống cổ truyền; kết hợp bề rộng bề sâu, xây dựng cải tạo cũ, thực hành tiết kiệm; kết hợp quy mô lớn, vừa nhỏ, coi trọng hiệu sản xuất kinh doanh hiệu kinh tế - xã hội -Xây dựng cấu kinh tế hợp lý kết hợp với phân công lao động xã hội: Cơ cấu kinh tế quốc dân tổng thể cấu ngành, vùng thành phần kinh tế.Trong hệ thống cấu cấu ngành quan trọng Thực cơng nghiệp hóa kinh tế quốc dân trình chuyển dịch cấu kinh tế tù lạc hậu, hiệu sang cấu ngày phù hợp với xu hướng phát triển sx đại, tác động cách mạng khoa học công nghệ ; phát triển sở vật chất – kỹ thuật tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn liền cách hữu với q trình phân cơng lao động xã hội Nước ta nước nông nghiệp lạc hậu, trình độ phân cơng lao động thấp, tỷ lệ lao động nông nghiệp cao, cấu kinh tế sx nhỏ phổ biến, sx hàng hóa chưa phát triển, để xd sx lớn, sx hàng hóa xhcn, hình thành cấu kinh tế hợp lý tất yếu phải đẩy mạnh phân công lao động xã hội phân bố dân cư phạm vi nước Phân công lao động xã hội phân chia xếp lđ vào ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế kinh tế quốc dân nhằm tạo quan hệ kinh tế ngành, vùng lĩnh vực kinh tế khác nhau; phân cơng lđ phân bố dân cư có vai trò to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nói chung, phát triển cơng nghiệp, nơng nghiệp sx lớn, phát triển khoa học – kỹ thuật, hình thành cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy sx hàng hóa phát triển, đẩy mạnh tăng suất lao động, cải thiện đời sống, ổn định trị, xã hội nói riêng Phân cơng lđ xã hội theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta phải đảm bảo tuân thủ trình có tích chất quy luật tỷ trọng số lượng tuyệt đối lđ công nghiệp 60 ngày tăng, ngành dịch vụ phải tăng dần có tốc độ tăng nhanh ngành sxvc khác, tỷ trọng lđ trí tuệ ngày tăng chiếm ưu so với lđ giản đơn tổng số lđ xh Sự phân cơng lđ xh có ảnh hưởng lớn tới cấu kinh tế hợp lý, cấu kinh tế tổng thể hữu mối quan hệ chủ yếu chất lượng số lượng Cơ cấu kinh tế coi hợp lý tối ưu phải đảm bảo tạo ngành sx mới, quan hệ kinh tế mới, tạo nhiều việc làm phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thị trường, tốn vốn, hiệu cao, hoạt động quay vòng đầu vốn nhanh, lãi suất cao, phân công hợp tác quốc tế theo hướng quốc tế hóa sx đời sống ngày phát triển cấu kinh tế mở 61 Câu 20 Trình bày gỉải pháp để đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam Phương hướng định hướng nhiệm vụ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đưa nước ta thành nước cơng nghiệp theo hướng đại Trong giai đoạn trước mắt (từ đến năm 2020): Tạo lập đầy đủ có chất lượng tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, đồng thời dựa vào tiền đề điều kiện thuận lợi có, đẩy mạnh việc phát triển lĩnh vực, ngành vùng trọng điểm Theo đó, cần dành ưu tiên cao độ nguồn lực nước công tác đạo điều hành cho việc thực ba khâu đột phá chiến lược hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng Kết thực nhiệm vụ giai đoạn đưa đất nước từ nhóm nước có thu nhập trung bình thấp vào mức nhóm có thu nhập trung bình cao Trong giai đoạn từ 2021 - 2035: Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, đồng thời tiếp tục củng cố bổ sung yếu tố tảng phù hợp với yêu cầu điều kiện phát triển Hai nhiệm vụ có quan hệ tương hỗ, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa thực có hiệu sở tảng tạo lập, đồng thời cơng nghiệp hóa, đại hóa bảo đảm tốt điều kiện cần thiết cho việc nâng cao chất lượng yếu tố tảng Kết thúc giai đoạn này, cơng cơng nghiệp hóa, đại đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức hoàn thành, nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại đạt trình độ phát triển trung bình giới Trong giai đoạn từ 2036 - 2050: Hồn thành cơng nghiệp hóa, đại hóa đến cuối giai đoạn nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại gia nhập vào nhóm nước phát triển, có: sở vật chất - kỹ thuật đại; kinh tế phát triển ổn định bền vững; thu nhập bình quân đầu người đạt mức cận nhóm nước thu nhập cao; đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng cao Việc thực nhiệm vụ giai đoạn gắn liền với kiện trị - lịch sử đặc biệt đất nước Các nhóm giải pháp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đưa đất nước trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại Nhóm giải pháp chủ trương, sách Xây dựng mơ hình CNH, HĐH theo hướng đại Trong đó, cần hồn chỉnh khung tiêu chí nước cơng nghiệp đại Đó hệ tiêu chí tăng 62 trưởng kinh tế vĩ mơ, tiêu chí phản ánh phát triển xã hội, tiêu chí đánh giá mức độ hội nhập quốc tế Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò khoa học, cơng nghệ khuyến khích phát triển lực trí tuệ người Tái cấu trúc kinh tế theo hướng tăng nhanh ngành giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, công nghệ mới, tập trung phát triển công nghiệp lượng, công nghiệp chế tạo, công nghiệp tự động, ngành công nghiệp mũi nhọn với huy động nguồn lực tất thành phần kinh tế Đồng thời, cắt giảm dự án đầu tư lớn hiệu thấp; phát triển ngành công nghiệp chế biến dịch vụ dựa nhiều vào tri thức, chấm dứt bán tài nguyên thô; nhập công nghệ thay cho nhập sản phẩm chế biến - FDI phải kèm chuyển giao khoa học, công nghệ; tăng mạnh vốn đầu tư vào giáo dục - đào tạo Thực chuyển hướng chiến lược từ phát triển dựa vào tài nguyên sang phát triển dựa vào tri thức, lực trí tuệ người, gia tăng nhanh hàm lượng tri thức GDP, giảm mạnh tiêu hao nguyên liệu, lượng Thiết lập hệ thống đổi sáng tạo toàn kinh tế, tạo liên kết hữu khoa học, đào tạo với sản xuất - kinh doanh, nhằm đẩy nhanh trình đổi sáng tạo Cải cách hành gắn với tin học hóa, đẩy nhanh xây dựng Chính phủ điện tử để máy nhà nước hoạt động ngày có hiệu lực, hiệu Nhóm giải pháp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, với nghiệp CNH, HĐH, phát triển KTTT Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011- 2020) khẳng định: “Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao đột phá chiến lược, yếu tố định trình cấu lại kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng lợi cạnh tranh dài hạn, bảo đảm kinh tế - xã hội phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững Thực chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức”(7) Tiến hành cải cách giáo dục cách triệt để, vấn đề triết lý mục tiêu giáo dục Việt Nam Đây yếu tố định thúc đẩy Việt Nam nhanh vào KTTT Cần có sách khuyến khích sáng tạo, cấu trình độ đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển trình độ kinh tế-xã hội, hiệu hoạt động khoa học - công nghệ, mối liên hệ nhà trường doanh nghiệp Xây dựng phát 63 huy đội ngũ trí thức cơng nhân trí thức, lực lượng tiên phong chủ lực để phát triển KTTT Mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục - đào tạo khoa học - công nghệ với nước ngoài; tuyển chọn đưa đào tạo nước tiên tiến cán khoa học - kỹ thuật thuộc lĩnh vực ưu tiên chiến lược Thiết lập hệ thống học tập suốt đời, nhanh chóng hình thành xã hội học tập (đây đặc trưng KTTT) Nhóm giải pháp khoa học, công nghệ Để đạt tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp đại, giá trị tri thức tạo chiếm khoảng 40% GDP, công nhân tri thức chiếm khoảng 30% lực lượng lao động, số kinh tế tri thức đạt mức trung bình giới, cần có sách giải tốt mối quan hệ khoa học, công nghệ; phát triển khoa học - công nghệ nâng cao lực nghiên cứu khoa học Trong chiến lược phát triển khoa học, cơng nghệ, cần có lộ trình, bước thích hợp cho đổi công nghệ, phát triển kinh tế tri thức ngành, địa phương Ở giai đoạn đầu, tập trung vào tiếp thu, chuyển giao công nghệ mới, ưu tiên xây dựng khu công nghệ cao cấp vùng để thu hút công nghệ Hình thành số sở nghiên cứu, ứng dụng đủ sức tiếp thu, cải tiến công nghệ sáng tạo công nghệ gắn với sản xuất Giai đoạn sử dụng chế tài khuyến khích đối tác nước ngồi hợp tác với sở nước phát triển công nghệ Trên tảng đó, tạo lực nghiên cứu nội sinh giúp nhà khoa học sở sản xuất nước tiến tới vận dụng làm chủ công nghệ tri thức nhân loại Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin mũi nhọn đột phá vào kinh tế tri thức Công nghệ thông tin truyền thông hạ tầng sở để thực hầu hết hoạt động kinh tế tri thức, phương tiện hữu hiệu hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, môi trường kinh tế thể chế xã hội thuận lợi cho việc sáng tạo sử dụng tri thức Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam phát triển khu cơng nghệ cao Ngồi khu có Cơng viên phần mềm Sài Gòn, Quang Trung, Khu cơng nghệ cao Láng - Hòa Lạc, trung tâm phần mềm Hải Phòng, cơng viên phần mềm Đà nẵng, Trung tâm phần mềm Huế, cần phát triển thêm khu cơng nghệ cao khu vực phía Bắc, Hà Nội Hải Phòng Đổi cơng nghệ, sản phẩm, phương pháp tổ chức sản xuất kinh doanh tất ngành Trong ngành cần có mũi nhọn đột phá thẳng vào cơng nghệ cao Chú trọng sử dụng công nghệ cao để phát triển nhanh ngành khí chế tạo, đặc biệt khí xác, tự động hóa, trở thành ngành KTTT 64 Trong thời đại tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, quốc gia có xuất phát điểm thấp, muốn vươn lên trình độ tiên tiến giới khơng có đường khác phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KTTT Đây xu khách quan thời đại, đồng thời đường “rút ngắn” q trình cơng nghiệp hố theo hướng đại nhằm xây dựng kinh tế công nghiệp - tri thức KTTT _ 65 21 Phân tích nhân tố ảnh hưởng giải pháp để phát triển sản xuất hàng hóa nơng nghiệp nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam SGK có 66 67 Câu 22 Trình bày hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam vấn đề đặt nay? * Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam tồn ba hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp gồm doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã hộ nông dân a)- Doanh nghiệp nhà nước nông nghiệp: - Là đơn vị kinh tế nơng nghiệp dựa hình thức sở hữu nhà nước; nơi sản xuất, chế biến cung ứng dịch vụ theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh Có hình thức tổ chức nơng trường, lâm trường, ngư trường, trạm, trại, … - Việc hình thành phát triển doanh nghiệp nhà nước nông nghiệp cần thiết khách quan Đây công cụ quan trọng để lôi kéo nông dân vào sản xuất hàng hóa lớn Là lực lượng kinh tế quan trọng để nhà nước can thiệp, điều tiết, hỗ trợ nông dân thành phần kinh tế khác nông thôn phát triển định hướng - Doanh nghiệp nhà nước nông nghiệp phải giữ vai trò chủ đạo Vai trò thể chỗ tập trung sản xuất với khối lượng lớn loại hàng hóa quan trọng chè, cà phê, cao su, gỗ, … Là trung tâm liên doanh, liên kết để hình thành vùng chun canh lớn Làm nòng cốt cung ứng số dịch vụ quan trọng giống, thủy lợi, chế biến, tiêu thụ, … Đi đầu việc áp dụng tiến khoa học - kỹ thuật vào quản lý sản xuất kinh doanh - Các nhiệm vụ chủ yếu doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhằm giúp sản xuất hàng hóa với chất lượng cao, khối lượng lớn, đáp ứng đơn hàng lớn Sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên, sở vật chất - kỹ thuật, lao động, vốn nhà nước giao Tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tự chịu trách nhiệm lỗ, lãi Và ứng dụng nhanh tiến kỹ thuật vào sản xuất – kinh doanh - Phương hướng đổi doanh nghiệp nhà nước nông nghiệp việc liên kết, liên doanh, hợp tác với tất thành phần kinh tế để trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, trung tâm khoa học kỹ thuật trung tâm văn hóa – xã hội địa bàn Đối với loại doanh nghiệp (như doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp chế biến) xu hướng phát triển có nét riêng biệt b)- Kinh tế tập thể nông nghiệp: - Là đơn vị sản xuất nông nghiệp nguời lao động tự nguyện góp vốn sức lao động để sản xuất – kinh doanh Để chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn hợp tác nhu cầu tất yếu Mơ hình từ xa xưa cha ông ta đút kết qua câu thành ngữ “Một làm chẳng nên non, ba chụm lại nên núi cao” Hay có lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Góp gạo thổi cơm 68 chung” vừa đỡ tốn củi, hao tiền lại thêm phần vui vẻ Triết lý hợp tác xã nằm chữ - Phong trào hợp tác hóa nơng nghiệp nước ta khái quát thành thời kỳ sau: Thời kỳ từ năm 1958 – 1980, xuất phát từ tư tưởng nóng vội, chủ quan, ý chí; gắn liền với chế quan liêu, bao cấp Từ năm 1981 đến chịu tác động trực tiếp chế với sách khốn 100, khốn 10 Luật Hợp tác xã sửa đổi - Phương hướng đổi gồm có đổi mơ hình tổ chức hợp tác xã; đổi nội dung phương thức hoạt động; đổi chế cách thức quản lý c)- Kinh tế hộ nơng dân: - Là hình thức tổ chức kinh tế truyền thống lịch sử, tồn lâu dài, cần thiết phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đất nước - Vai trò kinh tế hộ nơng dân nhằm khai thác tốt tiềm lao động, đất đai, ngành nghề để tạo nhiều nông phẩm cho xã hội Mở rộng thị trường, kích thích cơng nghiệp phát triển Góp phần quan trọng việc thực sách xã hội nơng thơn - Phương hướng phát triển gồm có: + Phương hướng chung: Liên kết, hợp tác hộ gia đình (hợp tác hóa) liên kết với thành phần kinh tế khác nhằm tăng nhanh hộ sản xuất hàng hóa giảm dần hộ nghèo + Đối với loại hộ nơng dân, có nhóm hộ sản xuất hàng hóa: Tiến tới hình thành doanh nghiệp chun sản xuất nơng nghiệp quy mô tương đối lớn (nông trại, trang trại) doanh nghiệp chuyên nghề Hộ tự cấp tự túc: Chuyển sang sản xuất hàng hóa Hộ nghèo: Thốt nghèo phấn đấu trở thành giả - Những giải pháp để phát triển kinh tế hộ nông dân gồm: Hồn thiện sách đất đai nơng nghiệp Khuyến khích, hỗ trợ nơng dân chuyển đổi cấu sản xuất, chuyển sang sản xuất hàng hóa Khuyến khích phát triển hình thức kinh tế hợp tác nơng nghiệp, nơng thơn Đổi sách kinh tế vĩ mô hộ nông dân * Để phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn nước ta cần tập trung thực giải pháp sau: - Chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Chuyển dần sang nơng nghiệp đại, bước giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ Phá bỏ độc canh, đa dạng hóa sản xuất, hình thành vùng chun canh có quy mơ lớn Gắn sản xuất với thị trường đầu phát triển bền vững Gắn với trình hội nhập kinh tế quốc tế - Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Xây dựng nơng nghiệp tồn diện theo hướng đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ nông thôn Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần dân cư 69 nơng thơn, vùng khó khăn Đổi xây dựng hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu nơng thôn Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học – công nghệ đào tạo nguồn nhân lực để cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng thơn Đổi mạnh mẽ chế, sách để phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh đồn thể trị - xã hội, hội nông dân _ 70 Câu 23 Trình bày khái quát nội dung kinh tế - xã hội q trình phát triển nơng nghiệp kinh tế nơng thôn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam a)- Thực trạng nông nghiệp, nông thôn nước ta qua năm đổi mới: * Về thành tựu đã đạt được: - Trong lĩnh vực nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp đạt kết cao hẳn thời kỳ trước Sản xuất lương thực phát triển nhanh tương đối vững chắc, đảm bảo an ninh lương thực xuất Tạo khả việc cấu lại kinh tế nông nghiệp theo hướng đa ngành gia tăng tỷ trọng hàng hóa Kinh tế nhiều thành phần nông thôn phát triển theo hướng đổi Công tác khuyến nông coi trọng, đáp ứng nguyện vọng nông dân - Trong lĩnh vực phát triển nông thôn: Kết cấu hạ tầng nông thôn nhiều vùng có bước phát triển mới, vùng trọng điểm Ở nhiều vùng nông thôn mọc lên trung tâm công nghiệp - dịch vụ Đời sống nông dân nhiều vùng cải thiện nâng lên rõ rệt Hệ thống trị nông thôn đổi phương thức hoạt động * Những khó khăn, tồn tại: - Trong lĩnh vực nông nghiệp: Vẫn nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, suất trồng, vật nuôi thấp Cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông, độc canh lúa Sản xuất nông nghiệp chưa gắn với chế biến, bảo quản tiêu thụ Công nghiệp chế biến phát triển chậm tự phát, công nghệ lạc hậu không đồng Các thành phần kinh tế nông nghiệp chậm đổi mới; chế quản lý nhiều bất cập Thị trường nơng thơn kém phát triển - Trong lĩnh vực xây dựng nông thơn: Nơng thơn nước ta nói chung nghèo, mức thu nhập bình quân thấp, vùng núi, vùng sâu, vùng hải đảo Vẫn phận nơng dân sống mức nghèo khổ Lao động nông thôn dư thừa lớn Tỷ lệ tăng dân số mức cao Kết cấu hạ tầng nông thôn yếu kém Văn hóa, giáo dục, y tế thấp b)- Nội dung phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam nay: - Phát triển mạnh mẽ tồn diện nơng – lâm – ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến sản phẩm công nghiệp ngày tiến bộ, đại Đây nhiệm vụ trọng yếu tồn cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta Để thực nhiệm vụ cần: + Coi trọng phát triển sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực Chú ý tăng nhanh sản lượng lương thực hàng hóa vùng đồng có suất hiệu cao 71 + Chuyển dịch cấu sản xuất nơng nghiệp theo hướng tăng nhanh diện tích cơng nghiệp, ăn rau đậu có hiệu kinh tế cao Hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với công nghiệp chế biến chỗ áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông sản + Phát triển chăn ni thành ngành Hình thành phát triển vùng chăn nuôi tập trung gắn với cơng nghiệp chế biến thực phẩm Khuyến khích nhân rộng mơ hình làm ăn hiệu Chú trọng phát triển nuôi, trồng thủy sản vùng nước ngọt, nước lợ nước mặn + Quan tâm đầu tư cho việc bảo vệ phát triển rừng, phủ xanh đồi trọc; khai thác hợp lý tài nguyên rừng hoàn thành việc giao đất, giao rừng cho hộ gia đình + Tiếp tục đầu tư phát triển nâng cao chất lượng nguyên liệu nông sản Đầu tư cho công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến nông sản công nghệ thực phẩm bước đại hóa ngành sản xuất nông nghiệp - Phát triển kinh tế nông thôn phát triển nơng thơn tồn diện: + Kinh tế nơng thôn tạo thêm việc làm địa bàn làng, xã; nâng cao đời sống nông dân, làm nên giàu có thay đổi mặt nơng thôn Thực phân công lao động mới, phân bổ lại sản xuất, quy hoạch kinh tế - xã hội, tổ chức đời sống công bằng, dân chủ, văn minh + Để phát triển kinh tế nơng thơn tồn diện cần phải phát triển sản xuất nông nghiệp sở triệt để áp dụng tiến kỹ thuật công nghệ, công nghệ sinh học; sử dụng tốt lao động dư thừa, nhàn rỗi nông thôn nhằm nâng cao thu nhập đời sống nông dân Phát triển công nghiệp, dịch vụ vừa nhỏ nơng thơn; kết hợp hài hòa cơng nghệ truyền thống với công nghệ cao Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục nhiều hình thức; hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất Quan tâm đầu tư xây dựng sở hạ tầng, dịch vụ công cộng phúc lợi xã hội nông thôn Xây dựng chế độ dân chủ thực nông thôn, đảm bảo cho người dân thực làm chủ ruộng đồng, làm chủ kinh tế - xã hội nông thôn - 72
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án kinh tế chính trị thời kỳ quá độ 2, Đáp án kinh tế chính trị thời kỳ quá độ 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay