Mục tiêu và những đề xuất phát triển công nghiệp và thương mại

40 16 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 21:01

3.1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Ngành công thương phấn đấu thực hiện tốt nhất Nghị quyết 232008QH12 kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII về Kế hoạch phát triển KT XH năm 2009 là Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tếxã hội 5 năm 20062010 và các nhiệm vụ Chính phủ đề ra trong Nghị quyết số 302008NQCP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về Những giải pháp cấp bạch nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. 3.2 CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ Để đạt được mục tiêu đề ra, năm 2009, ngành công thương đặt ra những nhiệm vụ cụ thể như sau: 3.2.1 Hoạt động sản xuất công nghiệp Tiếp tục phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao đi đôi với nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hiệu quả của sản xuất. Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, các sản phẩm xuất khẩu. Đảm bảo cân đối cung cầu của nền kinh tế về những sản phẩm công nghiệp chủ yếu như điện, than, thép xây dựng, xăng dầu, phân bón... trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất trong nước; đáp ứng nhu cầu trong nước các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng. Tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo để đưa thêm được khoảng 4.082 MW công suất các nhà máy điện, trong đó 1.415 MW từ năm 2008 chuyển sang, 2.427 MW của KH 2009 và 240 MW của KH 2010 chuyển sang (nhà máy thuỷ điện Se San 4 đẩy nhanh tiến độ); vận hành ổn định nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy DAP. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, khai thác và chế biến sâu khoáng sản, điện, nước, gas và giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng. Phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên phụ liệu trong nước để giảm sự lệ thuộc vào nhập khẩu góp phần kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu. Khuyến khích phát triển mạnh hơn công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng dần tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm điện tử, ô tô, xe máy, tầu thuỷ, nguyên phụ liệu ngành dệt may, giầy dép, nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản (sữa nguyên liệu, bột giấy, nguyên liệu thuốc lá). Tìm mọi biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu để tạo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu, góp phần giảm nhập siêu; tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng hoá đã qua gia công chế biến, hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô. Tham gia có hiệu quả vào việc ổn định thị trường trong nước những mặt hàng trọng yếu như xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc chữa bệnh...; bảo đảm đáp ứng nhu cầu và kiềm chế tăng giá đột biến các mặt hàng này; chủ động đề ra và áp dụng nhiều phương án khắc phục tình trạng thiếu điện, nhất là trong mùa khô, bảo đảm điện cho sản xuất và những tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm công bằng và công khai trong điều tiết. PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ CÔNG THƯƠNG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1.1 Căn hình thành Bộ Cơng Thương hình thành theo luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2001 Đồng thời, vào nghị định số 178/2007/NĐ – CP ngày tháng 12 năm 2007 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ quan ngang Bộ “Bộ, quan ngang quan Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước ngành lĩnh vực công tác phạm vi nước; quản lý nhà nước dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực; thực đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định pháp luật.” Bộ Công Thương thức hình thành theo Nghị định phủ số 189/2007/NĐ – CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 ( nghị định sửa đổi) qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương Nhằm thực chức nhiệm vụ Chính phủ ban hành cho Bộ Công Thưong quản lý nhà nước tất lĩnh vực thuộc công nghiệp thương mại ( công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, lưu thông hàng hoá thị truờng, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế….) 1.2 Quá trình phát triển Để hiểu sâu sắc q trình phát triển Bộ Cơng Thương, báo cáo xin bao quát chung trình phát triển qua khía cạnh sau: máy hành chính, qui chế làm việc, qui mơ hoạt động 1.2.1 Về máy hành Năm 1992 theo nghị định số 01/1992/NQ-QH9 Quốc Hội IX kỳ họp thứ thông qua ngày 30/9/1992, thiết lập hệ thống quan giúp việc cho Chính phủ bao gồm 20 Bộ quan ngang Khi Bơ Cơng Thương ngày hợp Bộ Thương Mại Bộ Công Nghiệp nặng, Bộ Cơng Nghiệp nhẹ Do có tách rời Bộ Thương Mại, Bộ Công Nghiệp nặng, Bộ Công nghiệp nhẹ nên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có phân chia cụ thể theo ngành sau: - Bộ Cơng nghiệp nặng quan Chính phủ thực chức quản lý Nhà nước ngành khí, luyện kim, điện tử - tin học, hố chất, địa chất, mỏ tài nguyên khoáng sản phạm vi nước - Bộ Thương mại thực chức quản lý Nhà nước hoạt động thương mại (bao gồm xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, hàng tiêu dùng, dịch vụ thương mại) thuộc thành phần kinh tế phạm vi nước, kể hoạt động thương mại tổ chức cá nhân người nước hoạt động Việt Nam.Trong cấu tổ chức bao gồm 13 Vụ, 1Cục, Viện, đơn vị hành nghiệp khác Năm 1997 theo nghị định số 02/1997/QH10 hợp Bộ Công nghiệp nặng Bộ Cơng nghiệp nhẹ thành Bộ Cơng nghiệp Từ giảm bớt chồng chéo hoạt động quản lý ngành tạo nên thống cao Về phía Bộ Thương Mại khơng có thay đổi cấu tổ chức hoạt động hành Năm 2002 theo sửa đổi Luật tổ chức phủ năm 2001 Chính phủ đưa nghị định số 29/2004/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn Bộ Thương Mại cụ thể có chỉnh sửa sau: - Bộ Thương mại thực chức quản lý nhà nước thương mại; quản lý nhà nước dịch vụ công thực đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý Bộ theo quy định pháp luật - Cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại có thay đổi đáng kể đổi tên số vụ, phân tách vụ ( Vụ Châu Âu - Mỹ thành Vụ riêng biệt Vụ Thị trường Châu Âu Vụ thị trường Châu Mỹ ), bổ sung thêm số vụ khác Vụ Thương mại điện tử….Nhưng nhìn chung ta thấy gia tăng lớn số lượng tổ chức với 26 đơn vị trực thuộc gồm 14 vụ, Cục Năm 2007 lần sửa đổi gần với nghị định số 189/2007/ NĐ-CP qui định thống Bộ Công Nghiệp Bộ Thương Mại thành Bộ Công Thương Từ cho thấy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngày tăng lên giữ vai trò quan trọng Chính Phủ Trong Nghị Định, phủ xác định rõ vị trí chức Bộ Cơng thương quan Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước công nghiệp thương mại, bao gồm ngành lĩnh vực: khí, luyện kim, điện, lượng mới, lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ cơng nghiệp, cơng nghiệp khai thác mỏ chế biến khống sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm công nghiệp chế biến khác, lưu thơng hàng hố nước; xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, áp dụng biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước dịch vụ công ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Về cấu tổ chức, Bộ Cơng Thương có 36 đơn vị trực thuộc, thực chức quản lý nhà nước công nghiệp thương mại bao gồm 25 ngành lĩnh vực Bộ có 30 đơn vị giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước có 18 vụ, cục Bộ có đơn vị nghiệp nhà nước thuộc Bộ gồm quan báo chí Báo Cơng Thương, Tạp chí Cơng nghiệp Tạp chí Thương mại Tóm lại, theo trình sửa đổi văn pháp luật, phủ thể quan tâm sâu sắc,và nhanh nhạy nắm bắt tốc độ phát triển hoạt động kinh tế nói chung Bộ Cơng Thương nói riêng để từ đưa điều chỉnh hợp lý máy tổ chức quản lý 1.2.2 Về qui chế làm việc Như nói trình phát triển mặt tổ chức Bộ Công Thương, ta thấy thay đổi dẫn đến điều chỉnh định qui chế làm việc Bộ Sự thay đổi lớn có ảnh hưởng đến qui chế làm việc việc sát nhập Bộ Công nghiệp Bộ Thương Mại thành Bộ Cơng Thương ngày Chính vậy, phủ đưa định số 1709/2008/QĐ-BCT việc ban hành qui chế làm việc Bộ Công Thương thay cho định số 0983/2006/QĐBTM Trong đưa số điều chỉnh qui chế làm việc Bộ Công Thương sau: Bộ Công Thương quan Chính phủ, làm việc theo chế độ Thủ trưởng nguyên tắc tập trung dân chủ Mọi hoạt động Bộ phải tuân thủ quy định pháp luật Quy chế làm việc Bộ Đề cao trách nhiệm cá nhân; cán bộ, công chức đơn vị thuộc quan Bộ phải xử lý giải công việc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm thẩm quyền giao Trong phân công công việc, cá nhân/ đơn vị giao thực nhiều việc Một việc giao cho đơn vị/cá nhân chủ trì Đơn vị giao chủ trì xử lý, giải cơng việc phải phối hợp với đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kết cuối công việc giao trước lãnh đạo Bộ Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu hoạt động; thường xun cải cách thủ tục hành chính, khơng gây phiền hà, sách nhiễu, tham ô, hối lộ thực thi công vụ -> Trong nguyên tắc làm việc Bộ Công Thương (đã sửa đổi) nhấn mạnh vào yếu tố điều chỉnh là: Thứ nguyên tắc tập trung dân chủ thể xã hội cơng bằng, dân chủ, có tập trung thống quyền lực đạo quán Đảng, Chính Phủ Thứ hai phân công công việc Nếu trước đây, việc giao cho đơn vị người phụ trách chịu trách nhiệm qui định đơn vị giao nhiều việc chủ trì tổ chức thực có đơn vị cá nhân Điều góp phần tạo hiệu hiệu suất lớn cơng việc Bộ - Thứ ba, Chính phủ tập trung giải vấn đề phiền nhiễu máy hành cung cách làm việc cán bộ, nhân viên trực thuộc Bộ quan ngang Bộ Mong muốn cải thiện mặt hạn chế đó, Bộ thể rõ ràng quan điểm văn pháp luật qui chế làm việc sửa đổi 1.2.3 Về qui mô hoạt động Sau nhiều lần chuyển đổi cải cách, Bộ Cơng Thương có chuyển rõ rệt, đặc biệt qui mô hoạt động mở rộng nhiều lĩnh vực phát triển công nghiệp thương mại địa phương, quản lý cạnh tranh kiểm soát độc quyền, áp dụng biện pháp tự vệ chống bán phá giá, chống trợ cấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dịch vụ công: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỘ CƠNG THƯƠNG 2.1 Chức Bộ Cơng Thương quan Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước công nghiệp thương mại, bao gồm ngành lĩnh vực: khí, luyện kim, điện, lượng mới, lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ cơng nghiệp, cơng nghiệp khai thác mỏ chế biến khống sản, cơng nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm công nghiệp chế biến khác, lưu thơng hàng hố nước; xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, áp dụng biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước dịch vụ công ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ 2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 2.2.1 Quyền hạn Bộ Công Thương Trình Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định, chế, sách, văn quy phạm pháp luật khác ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ theo phân cơng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch phát triển tổng thể; chiến lược, quy hoạch ngành lĩnh vực; quy hoạch vùng, lãnh thổ chương trình phát triển, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình kỹ thuật kinh tế, dự án quan trọng văn quy phạm pháp luật khác phạm vi ngành, lĩnh vực Bộ quản lý Ban hành định, thị, thông tư; đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực văn quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật công nghiệp thương mại Xây dựng tiêu chuẩn, ban hành quy trình, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ; tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc ngành cơng nghiệp thương mại theo danh mục Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định Chủ trì thẩm định phê duyệt, kiểm tra, giám sát việc thực dự án đầu tư ngành công nghiệp thương mại thuộc phạm vi quản lý Bộ Quy định việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép điện, hố chất, vật liệu nổ cơng nghiệp, sản xuất thuốc điếu loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký khác theo quy định pháp luật Phối hợp với Bộ Tài xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp, hạt giống dự trữ khác theo quy định Chính phủ 2.2.2 Nhiệm vụ Bộ Công Thương 2.2.2.1 Quản lý công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ a Về an tồn kỹ thuật cơng nghiệp: - Quản lý, đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm việc tổ chức thực cơng tác kỹ thuật an tồn ngành cơng nghiệp; bảo vệ môi trường công nghiệp theo quy định pháp luật; - Đề xuất danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh Xã hội thống ban hành; - Xây dựng ban hành quy trình kiểm định máy, thiết bị có u cầu nghiêm ngặt an tồn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ, sau có ý kiến thẩm định Bộ Lao động - Thương binh Xã hội; - Xây dựng ban hành tiêu chí, điều kiện hoạt động tổ chức kiểm định thực hoạt động kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ, sau có ý kiến thẩm định Bộ Lao động - Thương binh Xã hội; - Hướng dẫn, kiểm tra, tra việc thực quy định pháp luật an tồn máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động b Về điện, lượng mới, lượng tái tạo - Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công bố danh mục cơng trình điện thuộc quy hoạch phát triển điện lực để kêu gọi đầu tư xây dựng quản lý việc thực hiện; - Phê duyệt quy hoạch bậc thang thủy điện, quy hoạch lượng lượng tái tạo; - Tổ chức đạo thực nhiệm vụ điện nguyên tử, lượng mới, lượng tái tạo; - Ban hành quy định lập, thẩm định, lấy ý kiến, trình duyệt giá bán lẻ điện c Về dầu khí - Phê duyệt kế hoạch khai thác sớm dầu khí mỏ; - Quyết định thu hồi mỏ trường hợp nhà thầu không tiến hành phát triển mỏ khai thác dầu khí theo thời gian quy định phê duyệt; - Quyết định cho phép đốt bỏ khí đồng hành; - Tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình phát triển kết tìm kiếm, thăm dò, khai thác, tiêu thụ dầu khí nước xuất d Về công nghiệp khai thác mỏ chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng sản xuất xi măng) - Xây dựng, trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật cơng nghiệp khai thác chế biến khống sản; - Chỉ đạo, tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản sau phê duyệt; - Tổ chức đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an tồn vệ sinh, bảo vệ mơi trường khai thác mỏ chế biến khoáng sản; - Tổ chức thẩm định thiết kế sở cơng trình thuộc dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản; - Ban hành danh mục, điều kiện tiêu chuẩn khoáng sản cấm xuất khẩu, khoáng sản hạn chế xuất theo quy định pháp luật đ Về khí, luyện kim,hố chất Chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển ngành khí, ngành luyện kim, phát triển sản phẩm khí, - điện tử trọng điểm, sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao, kết hợp kỹ thuật khí, tự động hóa, điện tử cơng nghiệp - Theo dõi, đạo, hướng dẫn kiểm tra, tổng hợp tình hình phát triển cơng nghiệp hố chất; - Cơng bố danh mục loại vật liệu nổ công nghiệp cấm, hạn chế sử dụng; kiểm tra việc thực quy định sản xuất, nhập khẩu, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp e Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm công nghiệp chế biến khác - Kiểm tra, giám sát đầu tư dự án đầu tư thuộc ngành công nghiệp tiêu dùng thực phẩm theo quy định pháp luật; - Chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển ngành công nghiệp tiêu dùng công nghiệp thực phẩm; - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng sản phẩm cơng nghiệp, an tồn vệ sinh, mơi trường cơng nghiệp; an tồn vệ sinh thực phẩm từ khâu nhập nguyên liệu để sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ đến trước đưa thị trường nội địa xuất 2.2.2.2 Quản lý thương mại a Về lưu thơng hàng hóa nước xuất khẩu, nhập khẩu: - Tổ chức thực chế, sách phát triển thương mại nội địa, xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới, lưu thơng hàng hóa nước, bảo đảm mặt hàng thiết yếu cho miền núi, hải đảo đồng bào dân tộc; - Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành đạo, điều tiết lưu thơng hàng hóa thời kỳ, bảo đảm cân đối cung cầu, cán cân thương mại, phát triển ổn định thị trường hàng hóa, đặc biệt mặt hàng thiết yếu; - Thống quản lý xuất khẩu; nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; cảnh hàng hoá; hoạt động ủy thác; uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu; đại lý mua bán; gia công; thương mại biên giới lưu thơng hàng hố nước, - Ban hành quy định hoạt động dịch vụ thương mại, dịch vụ phân phối nước từ nước vào Việt Nam, từ Việt Nam nước ngoài; - Quản lý hoạt động văn phòng, chi nhánh thương nhân nước Việt Nam theo quy định pháp luật; - Tổng hợp tình hình, kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thơng hàng hố dịch vụ thương mại phạm vi nước h Về thương mại điện tử - Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng, đạo kiểm tra việc thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, sách phát triển thương mại điện tử; - Chủ trì hợp tác quốc tế thương mại điện tử; ký kết tham gia thoả thuận quốc tế liên quan đến thương mại điện tử i Về quản lý thị trường - Chỉ đạo công tác quản lý thị trường nước; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực quy định pháp luật kinh doanh, lưu thông hàng hoá, hoạt động thương mại thị trường, hàng hoá hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ thương mại; xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; - Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, kiểm sốt chất lượng hàng hố cơng nghiệp lưu thông thị trường; phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra, tra việc thực quy định pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm; - Chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động ngành, địa phương việc kiểm tra, kiểm soát; chống đầu lũng đoạn thị trường, buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại hành vi kinh doanh khác trái quy định pháp luật k Về quản lý cạnh tranh kiểm soát độc quyền, áp dụng biện pháp tự vệ chống bán phá giá, chống trợ cấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Tổ chức điều tra xử lý, giải khiếu nại vụ việc cạnh tranh; quản lý chống bán phá giá, chống trợ cấp áp dụng biện pháp tự vệ hàng hoá nhập vào Việt Nam; - Tổ chức thực chế, sách, quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định pháp luật; - Chủ trì phối hợp với Bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp áp dụng biện pháp tự vệ nước hàng xuất Việt Nam l Về xúc tiến thương mại - Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm đạo, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực theo quy định hành; - Hướng dẫn, kiểm tra nội dung, điều kiện hoạt động quảng cáo thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ ngồi nước, thương hiệu theo quy định pháp luật; - Quản lý nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm 2.2.2.3 Quản lý phát triển công nghiệp thương mại địa phương - Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền chế, sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp địa phương; - Tổng hợp chung phát triển công nghiệp địa phương quản lý cụm, điểm công nghiệp cấp huyện doanh nghiệp công nghiệp địa phương; - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch ngành, vùng lĩnh vực công nghiệp thương mại phạm vi nước; - Ban hành chế khuyến khích hỗ trợ định hướng phát triển công nghiệp thương mại địa phương thuộc phạm vi quản lý Bộ; - Tổ chức phổ biến kinh nghiệm sản xuất, quản lý, khoa học - công nghệ, đầu tư, đào tạo, cung cấp thông tin, triển lãm, hội chợ, quảng bá sản phẩm cho sở sản xuất công nghiệp thương mại địa phương; - Xây dựng chương trình, kế hoạch, quản lý kinh phí khuyến công quốc gia 2.2.2.4 Về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế - Xây dựng, thực chủ trương, chế, sách hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế; giải thích, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực cam kết hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam; - Tổng hợp, xây dựng phương án tổ chức đàm phán để ký kết gia nhập điều ước quốc tế đa phương khu vực thương mại; đàm phán thoả thuận thương mại tự do; đàm phán hiệp định hợp tác kinh tế thương mại thoả thuận mở rộng thị trường Việt Nam với nước, khối nước vùng lãnh thổ; - Đại diện lợi ích kinh tế - thương mại việt Nam, đề xuất phương án tổ chức thực quyền nghĩa vụ liên quan đến kinh tế - thương mại Việt Nam Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) tổ chức, diễn đàn kinh tế quốc tế khác theo phân cơng Thủ tướng Chính phủ; - Thường trực công tác hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế Việt Nam; - Đầu mối tổng hợp, theo dõi báo cáo sử dụng nguồn vốn ODA đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào ngành công nghiệp thương mại; đầu tư ngành cơng nghiệp thương mại nước ngồi - Quản lý hoạt động thương mại tổ chức cá nhân Việt Nam nước nước Việt Nam theo quy định pháp luật; quản lý, đạo hoạt động quan thương vụ, tổ chức xúc tiến thương mại, trung tâm giới thiệu sản phẩm hàng hóa nước ngồi có tham gia quan nhà nước Việt Nam 2.2.2.5 Hoạt động phát triển khoa học công nghệ Tổ chức đạo thực kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học, công nghệ công nghiệp thương mại thuộc phạm vi quản lý Bộ, bao gồm: a) Ban hành hàng rào kỹ thuật quản lý hoạt động điểm hỏi, đáp hàng rào kỹ thuật ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ; b) Tổ chức thực chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ từ nguồn ngân sách nhà nước theo kế hoạch dài hạn, hàng năm ngành công nghiệp thương mại; c) Thống quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng tiết kiệm, khai thác hợp lý tài nguyên lượng, vệ sinh an toàn công nghiệp chế biến thực phẩm theo quy định pháp luật 2.2.2.6 Quản lý hội, Hiệp hội, tổ chức phi phủ Hướng dẫn, tạo điều kiện cho Hội, Hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ (gọi tắt Hội) tham gia vào hoạt động ngành; tổ chức lấy ý kiến Hội để hoàn thiện quy định quản lý ngành công nghiệp thương mại; kiểm tra việc thực quy định nhà nước Hội 2.2.2.7 Hoạt động quản lý ng ười lao động trực thuộc đơn vị thuộc - Quản lý ngạch công chức, viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Bộ theo quy định pháp luật; - Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực Bộ phân cơng, phân cấp quản lý sau có ý kiến thẩm định Bộ Nội vụ; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực Bộ phân công, phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể người đứng đầu quan chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực Bộ quản lý thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tổ chức thi nâng ngạch công nhận kết kỳ thi nâng ngạch ngạch viên chức chuyên ngành theo quy định pháp luật - Quản lý tổ chức máy, biên chế; đạo thực chế độ tiền lương sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý Bộ; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc thẩm quyền 2.2.2.8 Quản lý doanh nghiệp sản xuất nhà nước Thực đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước ngành công nghiệp thương mại thuộc phạm vi quản lý Bộ, bao gồm: a) Xây dựng đề án xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đạo tổ chức thực đề án sau phê duyệt; b) Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo thẩm quyền chức danh cán lãnh đạo, quản lý, kế toán trưởng; c) Phê duyệt theo thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động CƠ CẤU TỔ CHỨC 3.1 Lãnh đạo Bộ Cơng Thương chức quyền hạn vị trí 3.1.1 Bộ Trưởng ( Ơng Vũ Huy Hồng) - Lãnh đạo quản lý tồn diện mặt cơng tác Bộ, Chính phủ quy định Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; - Trực tiếp đạo công tác chiến lược, quy hoạch cân đối lớn phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, tra, pháp chế, hội nhập, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng kỷ luật; 10 - Thông tư số 02/2009/TT-BCT hướng dẫn việc phân bổ sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cơng tác đạo, điều hành chống buôn lậu, gian lận thương mại hang giả quan cấp lực lượng quản lý thị trường - Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT ban hành qui chế kiểm tra nội việc chấp hành pháp luật hoạt động kiểm tra xử ký vi phạm hành lực lượng Quản lý thị trường 2.2.4 Quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, bảo vệ lợi ích người tiêu dung Để thực nhiệm vụ điều tra xử lý, giải khiếu nại vụ việc cạnh tranh quản lý cạnh tranh chống bán phá giá, Bộ Công Thương đưa định đạo Chỉ thị số 01/2003/CT-BTM việc chống hành vi gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp hang hoá sang thị trường Mỹ sô văn pháp luật khác Tuy nhiên việc quản lý cạnh tranh chống bán phá giá chưa thực hiệu Việt Nam ngày mắc vào vụ kiện chống bán phá giá nắm phần thua vụ 2.2.5 Xúc tiến thương mại Về hoạt động xúc tiến thương mại, Cục xúc tiến thương mại quan giúp việc trực tiếp cho Bộ hoạt động Cùng phối hợp quan chuyên ngành, Bộ Công Thương xây dựng quản lý chương trình xúc tiến thương mại cụ thể - Quyết định số 104/2003/QĐ-BTM ban hành qui chế xây dựng quản lý chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia - Quyết định số 39/2006/QĐ-BTM việc phê duyệt bổ sung chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 - Quyết định số 19/2007/QĐ-BTM việc cử Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 - Quyết định số 36/2008/QĐ-BCT việc ban hành tiêu chí phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Nhờ vào việc đạo hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả, qui mô thị trường xuất nhập có quan hệ với thương mại mở rộng tất châu lục Thống kê giai đoạn 2003 – 2008, Châu Âu Châu Mỹ với tỉ trọng khoảng 20% Tuy nhiên vào năm 2006, 2007, 2008 có chuyển dịch lớn thị truờng Châu Á với tỉ trọng 44,5%, xuất thị trường Châu Phi – Tây Á – Nam Á 2.3 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG Quản lý công nghiệp thương mại địa phương trực tiếp Sở công nghiệp thương mại tỉnh Trong nhiệm vụ Sở công nghiệp tỉnh báo cáo 26 trực tiếp thực sách quản lý Bộ Bên cạnh đó, Bộ Cơng Thương thực qui hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam đến năm 2015 có xét đến năm 2020 Cụ thể - Quyết định số 31/2007/QĐ-BCN phê duyệt qui hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2015, có xét đến năm 2020 - Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020 - Quyết định số 29/2007/QĐ-BCN việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2015, có xét đến năm 2020 - Thông tư số 13/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vùng Tây Nguyên, Vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ Với chiến lược phát triển công nghiệp vùng khác nên tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp vùng khác Cụ thể vùng Bắc Trung Bộ chiếm tỷ trọng 3,4%, Vùng duyên hải Nam Trung Bộ chiếm tỷ trọng 4,9%, Vùng Tây Nguyên chiếm tỷ trọng 1,4%, Vùng Đông Nam Bộ chiếm 47,04%, Vùng Tây Nam Bộ chiếm 10,6% tổng GTSXCN nước 2.4 HỘI NHẬP KINH TẾ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Trong năm qua, Bộ Công Thuơng đẩy mạnh hoạt động hội nhập kinh tế thương mại quốc tế hưỡng dẫn thực sách hội nhập kinh tế Chính phủ, tuyên truyền kiễn thức ý thức chủ động hội nhập cho doanh nghiệp đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO Cụ thể đạo định: - Quyết định số 1958/QĐ-BCT việc ban hành Chương trình hành động Ngành Cơng Thương thực Nghị số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 Chính phủ “ Một số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên tổ chức thương mại giới WTO Cuối sau thực hiện, Về đa phương, tiếp tục thực thi cam kết WTO tham gia hoạt động WTO Về khu vực, nước ASEAN hồn thành Hiệp định hàng hóa ASEAN (ATIGA) để thay cho Hiệp định CEPT - AFTA trước đây; triển khai thực thi hiệp định FTA ký, bao gồm Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Nhật Bản Bên cạnh việc đàm phán mở cửa thị trường, vận động thành công nước Úc, New Zealand Ấn Độ công nhận ta kinh tế thị trường Tổ chức thành cơng Diễn đàn ASEM sách an ninh lượng Hà Nội; tham gia Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng, Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN lần thứ 26 Về song phương, hoàn tất ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam 27 Nhật Bản vào ngày 25-12-2008 sau gần năm đàm phán Ngoài ra, năm 2008, tiến hành kỳ họp Uỷ ban liên Chính phủ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật Việt Nam nước Nga, Lào, Campuchia, Venezuela, …Ký kết hợp tác dầu khí, cơng nghiệp khống sản với Nga, CHDCND Triều Tiên, Vê-nê-xu-ê-la… 2.5 QUẢN LÝ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CƠNG NGHỆ Bộ Cơng Thương thực khuyến khích phát triển hoạt động khoa học cơng nghệ biện pháp quản lý cụ thể - Chỉ thị số 11/2004/CT-BCN ưu tiên nghiên cứu, triển khai đẩy mạnh ứng dụng số công nghệ ngành công nghiệp, triển khai thực Chiến lược Chính phủ “Phát triển khoa học cơng nghệ Việt Nam đến năm 2010" - Quyết định 38/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học nữ ngành Công Thương - Quyết định 4969/QĐ-BCT phê duyệt tổ chức cá nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực kế hoạch năm 2009 thuộc "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020" - Quyết định 4231/QĐ-BCT việc giao kế hoạch khoa học công nghệ năm 2008 thuộc "Chương trình nghiên cứu khoa học cơng nghệ trọng điểm quốc gia phát triển cơng nghiệp hố dược đến năm 2020 2.6 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI, HIỆP HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Về việc quản lý Hội, Hiệp hội ngành Công nghiệp, Bộ Công nghiệp bàn hành định số 02/2004/QĐ – BCN Trong đó, Hiệp hội, Hội trực thuộc quản lý trực tiếp Bộ Công Nghiệp, tuân thủ qui định chế độ làm việc báo cáo định kì lên Bộ Bộ quản lý Hiệp Hội thuộc lĩnh vực khí, hố chất, luyện kim, lượng, dầu khí, cơng nghiệp tiêu dùng thực phẩm, khoa học công nghê, tổ chức cán 2.7 QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC Năm 2003 năm chuyển biến lớn cấu hoạt động ngành công nghiệp Điều thể qua việc Bộ Cơng Nghiệp thức cổ phần hố cơng ty, xí nghiệp doanh nghiệp nhà nước Bước bước tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Cụ thể như: - Về cổ phần hoá, xác định giá trị 101 doanh nghiệp phận doanh nghiệp (đạt 100%) Trong đó, có 90 đơn vị duyệt phương án cổ phần hoá (đạt 89%), 70 doanh nghiệp tiến hành đại hội đồng cổ đông - Đã sáp nhập 14 doanh nghiệp, chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn 28 thành viên doanh nghiệp, doanh nghiệp tổng công ty Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm tổ chức hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ-cơng ty - Đã tiến hành giải thể quan Tổng công ty Nhựa Việt Nam, Da Giầy Việt Nam, Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp tách Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam thành Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn Sáp nhập Tổng cơng ty Đá q Vàng Việt Nam vào Tổng cơng ty Khống sản Việt Nam 29 PHẦN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN, GIẢI PHÁP VÀ CÁC ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 3.1 MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Ngành công thương phấn đấu thực tốt Nghị 23/2008/QH12 kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2009 Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế cách chủ động hiệu quả; giữ vững ổn định trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thực thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006-2010 nhiệm vụ Chính phủ đề Nghị số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Những giải pháp cấp bạch nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội 3.2 CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ Để đạt mục tiêu đề ra, năm 2009, ngành công thương đặt nhiệm vụ cụ thể sau: 3.2.1 Hoạt động sản xuất công nghiệp - Tiếp tục phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao đôi với nâng cao chất lượng khả cạnh tranh sản phẩm, hiệu sản xuất Tập trung phát triển ngành, sản phẩm có lợi cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ giá trị gia tăng cao, sản phẩm xuất - Đảm bảo cân đối cung cầu kinh tế sản phẩm công nghiệp chủ yếu điện, than, thép xây dựng, xăng dầu, phân bón sở đẩy mạnh sản xuất nước; đáp ứng nhu cầu nước sản phẩm công nghiệp tiêu dùng Tập trung nguồn lực đạo để đưa thêm khoảng 4.082 MW cơng suất nhà máy điện, 1.415 MW từ năm 2008 chuyển sang, 2.427 MW KH 2009 240 MW KH 2010 chuyển sang (nhà máy thuỷ điện Se San đẩy nhanh tiến độ); vận hành ổn định nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy DAP - Tiếp tục chuyển dịch cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, khai thác chế biến sâu khoáng sản, điện, nước, gas giảm tỷ trọng cơng nghiệp khai khống Phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên phụ liệu nước để giảm lệ thuộc vào nhập góp phần kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu - Khuyến khích phát triển mạnh cơng nghiệp khai thác chế biến khống sản, cơng nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng dần tỷ lệ nội địa hố sản phẩm điện tử, tơ, xe máy, tầu thuỷ, nguyên phụ liệu ngành dệt may, giầy dép, nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản (sữa nguyên liệu, bột giấy, nguyên liệu thuốc lá) 30 - Tìm biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập để tạo tốc độ tăng trưởng xuất cao tốc độ tăng nhập khẩu, góp phần giảm nhập siêu; tăng tỷ trọng xuất hàng hố qua gia cơng chế biến, hạn chế xuất sản phẩm thơ - Tham gia có hiệu vào việc ổn định thị trường nước mặt hàng trọng yếu xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc chữa bệnh ; bảo đảm đáp ứng nhu cầu kiềm chế tăng giá đột biến mặt hàng này; chủ động đề áp dụng nhiều phương án khắc phục tình trạng thiếu điện, mùa khô, bảo đảm điện cho sản xuất tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm công công khai điều tiết 3.2.2 Hoạt động thương mại 3.2.2.1 Xuất hàng hoá Theo tiêu Quốc hội đề tốc độ tăng trưởng xuất năm 2009 13% đòi hỏi nỗ lực cao tồn ngành nhiều khó khăn để đạt a) Về mặt hàng XK Do hoạt động xuất khẩu, cần phải tìm yếu tố mặt hàng xuất mới, thị trường xuất mới, đẩy nhanh dự án đầu tư sản xuất hàng xuất vào hoạt động tập trung đạo liệt tùng nhóm hàng chủ lực sau: - Nhóm hàng khống sản: Nhóm khó có khả tăng trưởng năm 2009 sản lượng dầu thô than đá xuất giảm mạnh phục vụ nhu cầu sản xuất tiêu thụ nước, giá xuất không mức cao năm 2008 Dự báo, kim ngạch nhóm đạt khoảng 5,92 tỷ USD, giảm 5,97 tỷ USD tương đương với giảm 50,2% so với năm 2008 chiếm tỷ trọng 8,3% tổng kim ngạch xuất -Nhóm hàng nơng, lâm, thủy sản Nhóm khó có khả tăng trưởng năm 2009 hạn chế cấu sản lượng đặc biệt giá nhiều mặt hàng chủ lực mức thấp so với năm 2008 Dự báo, kim ngạch nhóm đạt khoảng 12,23 tỷ USD, giảm 628 triệu USD, tương đương 4,8% so với năm 2008 - Nhóm hàng cơng nghiệp chế biến: Đây nhóm quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng 70% tổng kim ngạch xuất Do kim ngạch xuất nhóm hàng khống sản nông lâm, thuỷ sản giảm năm 2009 (giảm khoảng 6,6 tỷ USD) Vì vậy, tăng trưởng xuất năm 31 2009 đẩy mạnh xuất mặt hàng thuộc nhóm Dự kiến kim ngạch xuất nhóm hàng cơng nghiệp chế biến đạt khoảng 52,9 tỷ USD, tăng 38,7% so với năm 2008, tương đương 14,7 tỷ USD Cần đặc biệt quan tâm đạo mặt hàng có kim ngạch xuất lớn mặt hàng dệt may (11,5 tỷ USD),da giày (5,1 tỷ USD), hàng điện tử linh kiện máy tính (4,1 tỷ USD), sản phẩm gỗ (3,0 tỷ USD) b) Về thị trường xuất Tiếp tục quán triệt phương châm đa phương hóa đa dạng hóa thị trường Các thị trường chủ lực ta năm 2009 thị trường châu Á (Nhật Bản, ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông), châu Âu (chủ yếu EU), Bắc Mỹ (Hoa kỳ, Canada) châu Đại dương (Australia) Tiếp tục khai thác thâm nhập số thị trường truyền thống Nga, Đông Âu thị trường Trung Đông, Mỹ La tinh, châu Phi Các thị trường lớn châu Á, châu Âu, châu Mỹ cần phấn đấu tăng trưởng cao mức tăng bình quân chung 13% 3.2.2.3 Nhập Dự kiến kim ngạch nhập năm 2009, mức 90,3 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2008 Như vậy, nhập siêu mức khoảng 19,2 tỷ USD 27% xuất KNXK 3.2.2.4 Thị trường nước Năm 2009 tập trung củng cố phát triển mạnh mẽ hệ thống phân phối hàng hóa, mặt hàng trọng yếu kinh tế bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn giá cả, tránh để xảy sốt tình Nâng cao chất lượng hiệu công tác điều hành thị trường nước theo hướng dự báo sớm, dự báo sát tình hình để chủ động xác lập tương quan cân đối cung cầu mặt hàng quan trọng thiết yếu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiềm chế lạm phát, bảo đảm nhu cầu sản xuất tiêu dùng; đồng thời, triển khai nhóm giải pháp kích cầu tiêu dùng nước thơng qua chương trình hợp lý hóa chuỗi giá trị tiết giảm chi phí để hạ thấp giá bán sản xuất lẫn lưu thông, mở rộng mạng lưới nâng cao chất lượng dịch vụ phân phối, đổi tổ chức hoạt động bán buôn, bán lẻ nhằm đẩy mạnh sức tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nước làm ra, góp phần chặn đà suy giảm trì tăng trưởng kinh tế Củng cố phát triển bước hệ thống phân phối bán lẻ nòng cốt chủ lực thị trường nước hệ thống phân phối bán lẻ thị trường địa phương Tăng cường phối hợp Bộ, ngành địa phương điều hành thị trường, phát xử lý kịp thời tình huống, nắm bắt nhanh nhậy dự báo xác xu biến động thị trường nước giới 3.2.3 Hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế Đẩy mạnh hoạt động xây dựng hành lang pháp lý Việt Nam với nước thông qua đàm phán, ký kết hiệp định song phương đa phương; Đồng thời đẩy mạnh vận động, kể đàm phán mở cửa thị trường để nước công nhận ta kinh tế thị trường 32 Tổ chức thực phối hợp tổ chức thực nghiêm túc, có hiệu cam kết quốc tế thương mại, đầu tư, trước hết cam kết khuôn khổ WTO, AFTA, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cam kết song phương đa phương ASEAN ASEAN+ cam kết song phương khác ký kết có liên quan tới ngành cơng thương Tiếp tục nghiên cứu tác động việc triển khai cam kết quốc tế lĩnh vực ngành công thương quản lý để đề xuất sách, biện pháp bảo vệ hiệu sản xuất nước cách hợp lý phù hợp với nguyên tắc, quy định cam kết quốc tế Phối hợp tích cực với Bộ, ngành chủ động xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm bảo vệ hàng hóa nước, đồng thời kịp thời phát tháo gỡ vướng mắc doanh nghiệp hoạt động thương mại Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại xúc tiến đầu tư từ Bộ tới Sở Cơng Thương cách có hiệu quả; quan Thương vụ tham gia tích cực vào hoạt động coi tiêu để xem xét bố trí ngân sách hoạt động 3.3 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 3.3.1 Đối với sản xuất công nghiệp - Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác tối đa lực sản xuất nhu cầu thị trường để đáp ứng sản phẩm thiết yếu cho kinh tế có sức sản xuất lớn; số sản phẩm tiêu dùng sản phẩm xuất Đẩy mạnh sản xuất nguyên phụ liệu, phụ tùng cho sản xuất sản phẩm chính, góp phần giảm nhập - Đẩy mạnh trình chuyển dịch cấu sản phẩm công nghiệp Phát triển công nghiệp lượng áp dụng công nghệ tiết kiệm lượng, công nghệ vật liệu công nghệ tiết kiệm nguyên vật liệu, cơng nghiệp khí chế tạo - điện tử Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ cung cấp nguyên phụ liệu, chi tiết cho ngành cơng nghiệp khác nhằm tăng tỷ lệ nội địa hố sản phẩm khí, sản phẩm xuất - Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, thực phẩm, đồ ướng, hàng dệt may Ưu tiên hỗ trợ ngành hàng sản xuất có lợi thay hàng nhập khẩu, sử dụng nguồn nguyên liệu nước, sử dụng nhiều lao động doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, khí, đóng tàu, phân bón, hóa chất Phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ vốn, lãi suất, thời hạn vay, để tiêu thụ số sản phẩm tồn đọng thép xây dựng, phân bón, giấy - Các địa phương tiếp tục xây dựng triển khai thực chế sách khuyến khích đầu tư, phát triển ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn theo Quyết định 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 Thủ tướng Chính phủ Cơ chế hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nguyên phụ liệu thay nhập khẩu, cơng nghiệp phụ trợ ; có sách hỗ trợ ngành chế biến nơng sản, sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày, 33 - Các doanh nghiệp phải lập chương trình tiết kiệm ngun liệu, lượng, hồn thiện cơng nghệ sản xuất quản lý, áp dụng công nghệ mới, tiên tiến để tăng suất lao động, giảm chi phí cơng đoạn q trình sản xuất lưu thông, bảo đảm chất lượng, hạ giá thành sản phẩm Chú trọng hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu hàng hóa - Tăng cường hoạt động khuyến công, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại để phát triển công nghiệp địa phương đặc biệt công nghiệp tỉnh Vùng trung du miền núi Bắc Bộ, Vùng Tây Nguyên, Vùng Tây Nam Bộ 3.3.2 Đối với hoạt động thương mại 3.3.2.1 Về xuất - Theo dõi sát, có biện pháp tích cực để đẩy mạnh xuất trước diễn biến thị trường Nâng cao hiệu công tác thông tin dự báo phục vụ cho hoạt động điều hành hoạt động kinh doanh - Phối hợp với Bộ, ngành, Hiệp hội triển khai thực Đề án phát triển xuất khẩu, hạn chế nhập siêu giai đoạn 2009-2010 sau Chính phủ phê duyệt Đồng thời trình Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức triển khai hình thức Bảo hiểm xuất Việt Nam - Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất sang khu vực bị tác động khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế theo ngành hàng, hợp đồng XK lớn Tăng cường tiếp xúc cấp cao để mở rộng thị trường, quan hệ buôn bán; chủ động ứng phó với sách bảo hộ mậu dịch; vận động dỡ bỏ rào cản thuế phi thuế để tăng xuất Tập trung chương trình kêu gọi tập đoàn lớn nước đầu tư sản xuất hàng xuất Việt Nam - Khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa đồng tiền tốn, bảo hiểm tỷ giá phòng ngừa rủi ro tỷ giá hoạt động xuất nhập - Thúc đẩy sớm ký Hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản, Hiệp định FTA ASEAN với Ôxtrâylia – NewZenland - Ấn Độ để tạo thuận lợi cho hàng xuất Việt Nam 3.3.2.2 Đối với nhập hạn chế nhập siêu - Tiếp tục thực giải pháp hạn chế nhập triển khai năm 2008 kiểm soát việc tiếp cận ngoại tệ theo nhóm hàng: nhóm cần nhập khẩu, nhóm cần kiểm sốt nhóm hạn chế nhập khẩu; Quản lý nhập giấy phép tự động mặt hàng tiêu dùng Mở rộng danh mục mặt hàng nhập phải nộp thuế trước thông quan; Hạn chế nhập qua việc quy định thời hạn nộp thuế - Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập sử dụng hàng rào kỹ thuật phù hợp WTO để hạn chế nhập khẩu; Xây dựng lộ trình bắt buộc dán nhãn tiết kiệm lượng nhóm sản phẩm gia dụng để áp dụng từ tháng 01/2010; Rà soát, ban hành quy định hóa chất, chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến dùng bảo quản hàng thực phẩm… 34 - Tập trung điều hành xuất mặt hàng có kim ngạch xuất lớn, cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao dịch, đấu thầu để đảm bảo xuất dầu thô, than đá khống sản khác có giá xuất hiệu - Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực chế độ tỷ giá linh hoạt để thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân doanh nghiệp sử dụng hàng Việt Nam tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu sản xuất tiêu dùng 3.3.2.3 Thương mại nước - Rà sốt hồn thiện Quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phù hợp với điều kiện tình hình mới, trọng loại hình thương mại đại đô thị, hệ thống chợ đầu mối, chợ nông thôn vùng nguyên liệu, hàng hóa tập trung địa bàn khó khăn, bước phát triển dịch vụ logistics - Tăng cường hoạt động theo dõi, kiểm tra kiểm soát diễn biến thị trường hàng hóa để chủ động xử lý nhằm bảo đảm đủ nguồn cung mặt hàng trọng yếu với giá ổn định, khơng để xảy tình trạng đứt nguồn, sốt giá; xử lý cách kịp thời, nghiêm minh hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp pháp, buôn lậu gian lận thương mại làm rối loạn thị trường, tác động xấu tới sản xuất đời sống - Triển khai Đề án đẩy mạnh phát triển tăng cường quản lý nhà nước hệ thống phân phối, trước hết hệ thống phân phối bán lẻ, bao gồm phân phối chuyên ngành, phân phối tổng hợp hàng tiêu dùng hệ thống bán lẻ nhỏ địa phương Đồng thời kiện toàn chế, tổ chức máy nội dung quản lý nhà nước nội thương theo hướng tập trung thống sách vĩ mơ với điều tiết, điều hành tình thực tế qua hệ thống phân phối - Củng cố tăng cường vài trò mậu dịch biên giới góp phần thực kế hoạch xuất nhập khẩu, theo hướng khuyến khích xuất khẩu, kiểm sốt nhập phát triển kinh tế; phối hợp Bộ, ngành, địa phương việc quản lý hoạt động cửa khẩu, chống buôn lậu qua biên giới - Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, chất lượng hàng hóa vệ sinh an tồn thực phẩm; xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật hành, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, liên kết độc quyền nhằm thao túng thị trường giá - Tăng cường hoạt động kiểm soát độc quyền, kiểm soát cạnh tranh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, ngăn chặn xử lý kịp thời biểu chống độc 35 quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp - Hoàn thiện sở pháp lý củng cố tiền đề vật chất kỹ thuật để chủ động triển khai cam kết gia nhập WTO dịch vụ phân phối Khẩn trương hoàn thành phê duyệt qui hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 3.3.3 Hoạt động kinh tế đối ngoại - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác song phương đa phương khuôn khổ WTO Hiệp định ký kết Việt Nam với nước đàm phán Thúc đẩy sớm việc ký kết Hiệp định khu vực mậu dịch tự ASEAN với Úc, New Zealand, Ấn Độ; đồng thời xúc tiến chuẩn bị đàm phán FTA với số đối tác kinh tế quan trọng khác - Tiếp tục đẩy mạnh vận động nước cơng nhận Việt Nam nước có kinh tế thị trường - Tiếp tục triển khai thực cam kết WTO, khu vực song phương Tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến cam kết quốc tế công việc cần triển khai - Theo dõi, tổng hợp hoạt động chuẩn bị tốt cho hội nghị Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam với nước 3.3.4 Hoạt động quản lý nhà nước - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ổn định tổ chức hoạt động Sở Công Thương; tăng cường mối liên hệ gắn kết giũa quan Bộ với Sở Công Thương để kịp thời triển khai thực có hiệu chương trình, dự án phát triển khoa học công nghệ, đào tạo, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khuyến công, phát triển cụm điểm công nghiệp, phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, phát triển hệ thống phân phối bán lẻ, môi trường, an tồn cơng nghiệp tháo gỡ vướng mắc chế, sách, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thơng thống - Tiếp tục rà sốt, bổ sung, điều chỉnh xây dựng cho giai đoạn chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp thương mại Tăng cường công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra giám sát việc thực chiến lược, quy hoạch, đề án phê duyệt 36 - Tiếp tục nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước, trước hết Tập đoàn TCT, tăng cường trách nhiệm chủ sở hữu Nhà nước hoạt động đầu tư kinh doanh khối doanh nghiệp nay, hướng vào ngành nghề kinh doanh để đổi công nghệ, nâng cao suất, hiệu sức mạnh - Các Sở Công Thương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xây dựng triển khai thực chế sách hỗ trợ ưu đãi để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, hình thành sản phẩm xuất chủ lực có sức cạnh tranh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu gia tăng sản xuất sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến - Phối hợp với Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, địa phương việc quản lý, điều hành xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa, đầu tư xây dựng để bảo đảm thực thi pháp luật gia tăng hiệu tổng hợp - Tăng cường hoạt động thương mại điện tử Nghiên cứu xây dựng mơ hình thương mại điện tử phù hợp với trình độ doanh nghiệp khuyến khích doanh nghiệp tham gia - Sớm xây dựng đề án Cơ chế cảnh báo sớm vụ kiện chống phá giá, chống trợ cấp tự vệ mặt hàng xuất có kim ngạch thị trường xuất lớn nhằm hạn chế tối đa rủi ro bị áp dụng biện pháp đối kháng bị khiếu kiện đa phương thị trường - Xây dựng chế tham vấn, phối hợp quan quản lý nhà nước thuộc Bộ với Hiệp hội ngành hàng Nâng cao vai trò trách nhiệm hệ thống Thương vụ nước hoạt động động xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư - Cải tiến tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp tồn ngành cơng thương theo pháp luật, phát triển chiến lược quy hoạch 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - Trong Nghị 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính phủ giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ, ngành Vấn đề tổ chức thực Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ Bộ, ngành để giải pháp sớm triển khai cách đồng bộ, có hiệu Vì 37 vậy, q trình triển khai có vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị Chính phủ sớm có định - Chính phủ đạo Bộ, ngành liên quan kịp thời nghiên cứu sửa đổi sách đất đai DN cổ phần hoá; đồng thời đạo Bộ, ngành liên quan kịp thời sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2007/NĐ-CP Thông tư 146/2007/TT-BTC hướng dẫn thực Nghị định 109/NĐ-CP cổ phần hoá Công ty nhà nước; đồng thời hướng dẫn cụ thể việc thực cổ phần hoá tổ chức nghiệp viện, trường, trung tâm - Chính phủ cho phép điểu chỉnh giá bán điện theo chế thị trường - Chính phủ bố trí vốn theo dòng ngân sách riêng để xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại địa phương - Chính phủ sớm ban hành Nghị định Tập đoàn kinh tế, tạo khung pháp lý cho hoạt động quản lý mô hình kinh tế - Để đẩy mạnh sản xuất, xuất giảm nhập siêu theo mục tiêu kế hoạch 2009, Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng giải pháp áp dụng năm 2008 thực Nghị Chính phủ số 30/2008/NQ-CP - Chính phủ sớm cho phép tăng lực lượng quản lý thị trường theo đề nghị Bộ Công Thương 38 MỤC LỤC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ CÔNG THƯƠNG 1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1.1 Căn hình thành 1.2 Quá trình phát triển 1.2.1 Về máy hành 1.2.2 Về qui chế làm việc .3 1.2.3 Về qui mô hoạt động CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG .4 2.1 Chức 2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 2.2.1 Quyền hạn Bộ Công Thương 2.2.2 Nhiệm vụ Bộ Công Thương CƠ CẤU TỔ CHỨC .10 3.1 Lãnh đạo Bộ Công Thương chức quyền hạn vị trí 10 3.1.1 Bộ Trưởng ( Ơng Vũ Huy Hồng) .10 3.1.2 Thứ Trưởng 11 3.2 Bộ máy tổ chức 14 3.2.1 Các đơn vị giúp trưởng quản lý nhà nước .14 3.2.2 Thương vụ nước vùng lãnh thổ 15 3.2.3 Các sở công thương tỉnh thành phố 15 3.2.4 Các đơn vị nghiệp 15 3.3 Sơ đồ tổ chức 16 PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUA CÁC NĂM (GIAI ĐOẠN 2003 – 2008) 17 2.1 QUẢN LÝ VỀ CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ CÔNG NGHIỆP NHẸ 17 2.1.1 Quản lý an toàn kỹ thuật công nghiệp 17 2.1.2 Về ngành điện, lượng tái tạo lượng .17 2.1.3 Về ngành dầu khí .18 2.1.4 Về ngành cơng nghiệp khai thác khống sản 19 2.1.5 Về ngành khí, luỵện kim, hố chất 19 2.1.6 Về ngành công nghiệp tiêu dung, thực phẩm chế biến 21 2.2 QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 24 2.2.1 Lưu thơng hang hố nước xuất nhập 24 2.2.2 Thương mại điện tử 25 2.2.3 Quản lý thị trường 25 2.2.4 Quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, bảo vệ lợi ích người tiêu dung 26 2.2.5 Xúc tiến thương mại 26 2.3 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG .27 2.4 HỘI NHẬP KINH TẾ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ .27 2.5 QUẢN LÝ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CƠNG NGHỆ 28 2.6 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI, HIỆP HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 28 2.7 QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC .29 PHẦN 3: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN, GIẢI PHÁP VÀ CÁC ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 30 3.1 MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 30 3.2 CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ 30 3.2.1 Hoạt động sản xuất công nghiệp .30 3.2.2 Hoạt động thương mại .31 3.2.3 Hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế 32 3.3 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 33 3.3.1 Đối với sản xuất công nghiệp 33 3.3.2 Đối với hoạt động thương mại 34 3.3.3 Hoạt động kinh tế đối ngoại 36 3.3.4 Hoạt động quản lý nhà nước 36 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Mục tiêu và những đề xuất phát triển công nghiệp và thương mại, Mục tiêu và những đề xuất phát triển công nghiệp và thương mại

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay