Sức mạnh của sự xả ly

64 53 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 20:32

Chúng ta sẽ không thể làm việc phước thiện theo cách đúng đắn (chỉ làm mà thôi) chừng nào chúng ta còn làm việc phước thiện với sự dính mắc. Cố gắng từ bỏ thói quen dính mắc, bằng việc làm việc phước thiện theo cách đúng đắn đó là chỉ làm mà thôi. Cố gắng từ bỏ thói quen dính mắc vào kinh nghiệm tốt, kết quả tốt, với ý niệm chốt chặt vào những kinh nghiệm và kết quả đó. Cố gắng thoát khỏi sự tập trung vào bản thân hay những kiến thức giới hạn khi làm việc phước thiện. Một cách truyền thống, chúng ta làm việc phước thiện với sự dính mắc. Như là “tôi làm việc phước thiện”, “tôi làm việc bất thiện” với ý niệm coi “tôi, bạn, việc phước thiện, việc bất thiện, hành động, kinh nghiệm, thời gian, nơi chốn” là quan trọng. Cũng như người vận động viên cố gắng đánh bại đối thủ với ý niệm coi sự chiến thắng hay thất bại và cuộc đấu đó là thực tại.Hãy cố gắng từ bỏ thói quen dính mắc bằng cách làm việc phước thiện không giới hạn.Nếu như không có sức mạnh trong việc làm các phước thiện, làm sao chúng ta có khả năng làm các phước thiện? SỨC MẠNH CỦA SỰ XẢ LY U OTTAMASARA SAYADAW Sức mạnh xả ly Làm việc phước thiện theo cách đắn Thường có giới hạn làm việc phước thiện như: gì, nào, đâu, Trên thực tế, có đường Trung Đạo làm việc phước thiện Khơng nên chấp nhận ý nghĩ việc diễn coi thực mà khơng nên chấp nhận ý nghĩ chẳng có coi thực Khơng dính mắc vào việc làm việc phước thiện mà không chối bỏ điều Tức khơng nên lấy thân làm trung tâm làm việc phước thiện hay làm với hiểu biết giới hạn mà không nên né tránh việc làm Mọi người có thói quen làm việc phước thiện với hạn chế ép buộc Con đường Trung Đạo (con đường làm việc phước thiện cách đắn) vượt lên giới hạn kiến thức Để làm việc phước thiện theo cách đắn, cần thiết làm theo hướng dẫn Phật, Pháp, Tăng Mọi người có khả làm công việc với hạn chế câu thành ngữ “Khi Rome, làm người Rome” Ví dụ: Mọi người có khả hạn chế đây: (a) Thực nghĩa vụ theo yêu cầu [2] Sức mạnh xả ly (b) Làm việc phước thiện với giới hạn (c) Tránh xa làm việc bất thiện với ngã Nếu làm việc phước thiện mà tập trung vào thân, khơng có hướng dẫn Phật, Pháp, Tăng bạn khơng thể làm theo cách đắn (chỉ làm mà thôi) Con đường Trung Đạo (con đường làm việc phước thiện cách đắn) khơng dính mắc khơng chối bỏ Hãy cố gắng làm việc phước thiện theo cách đắn (chỉ làm mà thôi) với giúp đỡ Phật, Pháp, Tăng Cố gắng làm việc phước thiện nhiều bạn có khả làm nhiều bạn làm Nếu bạn khơng cố gắng, bạn học để làm vậy? Theo thói quen, thường làm việc phước thiện với chấp chặt Ví dụ, làm việc phước thiện với ý niệm dính mắc nhận định: việc phước thiện, việc bất thiện, người cúng dường, người nhận cúng dường, vật cúng dường thực Nói cách khác, làm việc phước thiện với dính mắc, với giới hạn Làm để loại bỏ thói quen dính mắc [3] Sức mạnh xả ly Chúng ta làm việc phước thiện theo cách đắn (chỉ làm mà thôi) chừng làm việc phước thiện với dính mắc Cố gắng từ bỏ thói quen dính mắc, việc làm việc phước thiện theo cách đắn làm mà thơi Cố gắng từ bỏ thói quen dính mắc vào kinh nghiệm tốt, kết tốt, với ý niệm chốt chặt vào kinh nghiệm kết Cố gắng khỏi tập trung vào thân hay kiến thức giới hạn làm việc phước thiện Một cách truyền thống, làm việc phước thiện với dính mắc Như “tơi làm việc phước thiện”, “tôi làm việc bất thiện” với ý niệm coi “tôi, bạn, việc phước thiện, việc bất thiện, hành động, kinh nghiệm, thời gian, nơi chốn” quan trọng Cũng người vận động viên cố gắng đánh bại đối thủ với ý niệm coi chiến thắng hay thất bại đấu thực Hãy cố gắng từ bỏ thói quen dính mắc cách làm việc phước thiện không giới hạn Nếu khơng có sức mạnh việc làm phước thiện, có khả làm phước thiện? [4] Sức mạnh xả ly Chúng ta khơng thể từ bỏ thói quen dính mắc vào thật tâm tạo có sức mạnh việc làm việc phước thiện Cách thức để trở nên vô tham (alobha), vô sân (adosa), vơ si (amoha) Dính mắc, tập trung vào thật tâm tạo vừa tham, vừa sân, vừa si Hãy cố gắng chinh phục tham vô tham (bằng lòng/hào phóng), sân vơ sân( tâm từ), si vơ si( trí tuệ) Năng lực làm, suy nghĩ hay kiến tạo lực bình thường mà có, lực tham, sân, si Cố gắng chuyển từ lực tham, sân, si sang lực vô tham, vô sân, vô si cách sử dụng lực cao việc làm việc phước thiện: Bố thí (dana) - Trì giới (sila) – Hành thiền (bhavana) Làm việc phước thiện nhiều, lượng tham, sân, si giảm; sức mạnh tối cao vô tham, vô sân, vô si lớn Theo thói quen, ln tập trung vào thật tâm tạo, giàu hay nghèo, khỏe hay yếu, có giáo [5] Sức mạnh xả ly dục hay không, trẻ hay già, đàn ơng hay đàn bà, làm khơng làm Thơng thường, nghĩ tiền bị dùng hết cúng dường, mà không xem xét đến điều kiện tâm Trong cúng dường, trọng vào việc “giàu hay khơng giàu”, “có dùng hết tiền khơng” Phá vỡ truyền thống Bố thí, cúng dường (dana) thực phá vỡ thói quen lòng tham - (chiếm giữ, vơ vào, dính mắc) liên tục tiếp diễn Giữ giới phá vỡ thói quen tham, sân - (ví dụ làm điều với tham muốn) Hành thiền (bhavana) phá vỡ phiền não (kilesa) có mặt nơi tâm Bằng việc hành thiền, thách thức thói quen cúa phiền não – làm với tham muốn Làm việc phước thiện Đức Phật dạy thực hành xả ly khơng phải nỗ lực vơ ích Điều có nghĩa phá vỡ truyền thống thói quen cá nhân Nói cách khác, làm việc phước thiện xả ly tham, sân, si Bằng việc thách thức từ bỏ thói quen cá nhân, sức mạnh xả ly khỏi tham, sân, si lớn mạnh Bằng [6] Sức mạnh xả ly việc thường xuyên từ bỏ tham muốn nào, sức mạnh xả ly lớn lớn (a) Bố thí, cúng dường (dana) phá vỡ thói quen lối suy nghĩ gian (b) Giữ giới (sila) thách thức truyền thống gian làm với tham muốn (nghĩa đặc biệt trọng vào vấn đề sống chết, phương tiện trợ giúp gia đình, vấn đề hội, giáo dục, làm ăn, tự tin) (c) Hành thiền (bhavana) loại từ bỏ phiền não (kilesa) – thói quen cá nhân việc làm với tham muốn Trong tâm có quan điểm “chúng ta phải học ngoại ngữ, phải cố gắng học diễn thuyết, phải làm việc”…mà khơng có ý nghĩ như: “chúng ta phải nỗ lực làm việc phước thiện”, “chúng ta phải cúng dường (dana), “chúng ta phải giữ giới (sila), “chúng ta phải hành thiền (bhavana)” Chúng ta làm việc phước thiện (bố thí, trì giới, hành thiền) nhiều sức mạnh vô tham, vô sân, vô si lớn Sức mạnh xả ly khỏi tham, sân, si đặc biệt liên quan đến tâm [7] Sức mạnh xả ly Con người hiểu rõ đối tượng thô nghĩ khả năng, lực họ thật (ví khả diễn viên thể phim) Trên thực tế, khả năng, lực khả tâm tạo, khơng có thực Chúng ta không hiểu sức mạnh xả ly (vô tham, vô sân, vô si) Như là: Sức mạnh xả ly thật tâm tạo hay sức mạnh xả ly vấn đề gian Đó khơng dám từ bỏ thật tâm tạo Nếu dám từ bỏ, sức mạnh xả ly trở nên lớn mạnh Chỉ đó, sức mạnh việc phá vỡ truyền thống gian “làm ăn, học hành, cạnh tranh, trả thù” trở nên lớn mạnh Thực hành Chánh Pháp Tôi dạy Pháp theo cách dạy thực sự, không dạy theo cách truyền thống - phải dạy Tôi dạy Giáo Pháp theo cách đắn thông qua sức mạnh việc làm việc phước thiện không giới hạn Chỉ bạn có đủ sức mạnh để làm việc phước thiện, bạn hiểu lời dạy Nếu bạn muốn hiểu, bạn phải làm việc phước thiện với khả cao để tạo nghiệp lành tối thượng [8] Sức mạnh xả ly Bạn hiểu bạn dính mắc chặt chẽ vào thật tâm tạo, truyền thống giới hạn “cái gì, nào, đâu, ai, nào…” Chúng ta quen bị vào thật tâm tạo hay dán nhãn cúa tâm lên thứ ưa thích, ví dụ đặc tính, thời gian, nơi chốn trạng thái tâm tạo Bởi thế, chấp nhận nghe Chánh Pháp khơng thấy ưa thích điều Tơi dạy Giáo Pháp theo cách đắn, khơng dính mắc vào thật tâm tạo “cái gì, đâu, nào, nào, ai, tính cách, ý tưởng” “Nghe Chánh Pháp nhiều, dính mắc vào thật tâm tạo ít” Mục tiêu việc làm việc phước thiện Cần thiết phải từ bỏ thói quen dính mắc tâm vào thời gian, nơi chốn, kinh nghiệm, phương pháp, Pháp mà nghe, vị thầy thiền sinh, việc nghe hành thiền Điều thực phải làm làm việc phước thiện tự khỏi dính mắc Có nghĩa mục tiêu việc làm phước thiện tự khỏi dính mắc [9] Sức mạnh xả ly Làm việc phước thiện (bố thí, trì giới, hành thiền) loại cơng việc khơng thơng thường thế, thách thức phá vỡ truyền thống tập quán Chúng ta phải làm việc phước thiện theo cách đắn Khơng dính mắc khơng chối bỏ Chỉ làm mà thôi, kinh nghiệm mà thôi, áp dụng mà Chúng ta phải làm việc phước thiện theo cách đắn đạt đến điểm mấu chốt khơng dính mắc mà khơng chối bỏ, làm mà thơi Có nghĩa phải làm việc phước thiện để thực việc phước thiện Để trở thành bố thí thực sự, trì giới thực sự, hành thiền thực sự, trí tuệ thực (dana, sila, bhavana, panna) - để làm việc phước thiện theo cách đắn, phải sử dụng bố thí tâm tạo, trì giới tâm tạo, hành thiền tâm tạo, trí tuệ tâm tạo Chúng ta có thói quen làm việc phước thiện với mong muốn trở thành (như trọng vào việc: có đạt kết hay khơng Một số người làm việc phước thiện với mong muốn cắt bỏ luân hồi samsara coi trình cắt bỏ ln hồi hay khơng cắt bỏ vòng ln hồi thực tại) Thường có khả tâm tạo Ví dụ: (1) làm việc phước thiện việc cố gắng che đậy lòng tham mà khơng phải từ bỏ (2) [10] Sức mạnh xả ly Câu hỏi: Con muốn đưa ví dụ để Ngài thêm rõ, tới lần trước, lúc đầu chưa thật có ấn tượng mạnh sau lời dạy Ngài thấm dần vào sau rời trung tâm ấn tượng trở nên sâu sắc thúc trở lại học với Ngài Khi nhìn vào tâm thấy có dính mắc Đó tượng diễn ra, khơng có tâm vào, nhìn vào dính mắc khơng Phương pháp cung cấp chánh kiến tốt, hiểu thơi thúc trở để học thêm Con kể lại tất để Ngài cho tiến trình đâu chánh kiến, đâu dính mắc, đâu hiểu biết Trả lời: Khi tơi bắt đầu hành thiền tơi phải theo cách truyền thống mà không thấy thỏa mãn với phương pháp truyền thống mà tơi cố gắng vượt lên Chính tơi cố gắng vượt lên truyền thống, để vượt lên truyền thống cần từ bỏ truyền thống tất thiền sinh thiền nói phương pháp truyền thống mà thôi, mà lại cảm thấy không thỏa mãn thực hành Chính tơi cố gắng tìm đường đúng, để vượt lên truyền thống tơi phải nghe lời dạy trực tiếp thiền Mogok [50] Sức mạnh xả ly Ở thời gian trước đó, tơi nghe nhiều lời dạy thiền Mogok thiền Đen-co phải trải qua nhiều năm tháng để nghe lời dạy vị thiền này, không nghe mà việc thực hành Bằng cách ấy, với cố gắng liên tục tơi thực hành vượt lên truyền thống thực hành khơng thể giải thích lời tơi cảm thấy hài lòng vượt lên truyền thống Chính vậy, tơi tiếp tục theo cách thức Về sau khác với thiền sinh truyền thống họ nghe thực hành theo Ngài Mogok so sánh với việc học từ thiền khác Lúc đầu mà nghe lời giảng thiền Mogok tơi thấy hài lòng Đó thiền Mogok dạy gần với chân cách dạy truyền thống Đó có nhiều thiền sinh hiểu tiếng Myanmar mà thơi, chúng tơi nghe lời dạy Đức Phật tiếng Myanmar khơng tiếng Pali, chúng tơi so sánh lời dạy giáo tiếng Myanmar khơng có giáo trực tiếp từ lời dạy Đức Phật Điều mà tơi muốn nói cho biết cô muốn theo phương pháp phương pháp này, hay lời dạy gần với thật Cô hiểu lời dạy [51] Sức mạnh xả ly tiếng Anh tiếng Việt không từ tiếng Myanmar, có khác biệt lời dạy Còn dính mắc dính mắc cần thiết, tơi nghe ngài Mogok Sayadaw tơi từ bỏ nghe lời dạy khác Tôi nghe thiền Mogok với lực xả ly lời dạy khác, cuối tơi thành cơng việc từ bỏ dính mắc tơi vào thiền Mogok vào lời dạy Ngài Cũng vậy, bạn nên làm thế, dính mắc vào lời dạy tơi để từ bỏ điều mà bạn hiểu trước Những hiểu biết trọn vẹn hiểu biết trước bạn, mà bạn thực hành theo phương pháp bạn nên sử dụng chánh kiến Ở thời gian đầu mà tơi dạy thiền tơi khơng thể dạy này, mà để giải vấn đề tơi làm nhiều việc thiện cần thiết Cũng vậy, bạn nên làm thế, nên làm nhiều việc thiện với chánh kiến, làm việc thiện mà bạn khó làm Câu hỏi: Khi tới trường thiền khác, cảm thấy có sức mạnh sâu, thấm việc làm tốt mình, nhớ lại lời dạy Ngài [52] Sức mạnh xả ly Trả lời: Đó nhu cầu lớn giới người hành thiền, cố gắng đáp ứng nhu cầu cách làm nhiều việc thiện cần thiết, khơng khó khăn tương lai bạn sử dụng hiểu biết Điều mà bạn cần làm làm việc thiện bạn thấy khó làm, bạn sử dụng chánh kiến với Câu hỏi: Ngài nói đến chánh kiến làm việc thiện mà không ý đến tự ngã, trọng đến kết quả, không trọng công việc thực mà để kinh nghiệm, để làm làm có phải khơng ạ? Trả lời: Khơng trọng q đến thân tâm, không trọng đến khái niệm mà làm mà thơi Nếu bỏ ý q mức có lực xả ly Nếu có chánh kiến bạn thực hành cách đắn Câu hỏi: Con nên trau dồi tâm xả ly sau xả ly học pháp gian dù pháp thiện từ từ rơi rung, sau trí tuệ phải không? Trả lời: Đúng [53] Sức mạnh xả ly Câu hỏi: Chúng đến với ý thức muốn từ bỏ để giải thoát, từ lâu chúng nương tựa vào hội, vào đồn thể, vào gia đình, có nhiều nương tựa mà chúng không dám từ bỏ, ý thức dám từ bỏ tiềm thức khơng, lẽ chúng khơng thể đạt giáo thâm sâu Xin Ngài cho lời khuyên để giúp chúng dám từ bỏ, để dám đánh đổi thân để đạt giáo pháp cao thượng Trả lời: Vấn đề không liên quan đến người mà tất thiền sinh Nếu vấn đề ngày giảm giới thay đổi Tôi cố gắng giải vấn đề cách làm tơi làm giờ, khơng dạy thiền mà làm việc thiện cần thiết Trung tâm khơng có ý nghĩa sở vật chất, sau 10 năm nỗ lực tơi lãnh đạo trung tâm theo cách thức Bên ngồi trung tâm khó mà bỏ dính mắc khỏi tâm khơng q khó khăn để bỏ dính mắc khỏi tâm Những trung tâm thiền lớn mạnh khơng phải có mà có nhiều với thời gian dễ dàng để theo đường Trung Đạo Tất người cần phải làm cách khác [54] Sức mạnh xả ly Câu hỏi: Câu hỏi vừa làm có phải câu trả lời Ngài thực hành đủ điều mà Ngài dạy phải không? Trả lời: Đúng Câu hỏi: Chánh kiến việc thiện phải luôn với có khơng ạ? Trả lời: Đúng vậy, làm việc thiện cần phải có chánh kiến cách chánh kiến trở nên thực Tại thời điểm văn tuệ vay mượn từ mà thơi Nhưng sau bạn có hiểu biết từ mình, thực hành bạn hiểu, qua thực hành tơi hiểu điều thực có giá trị Câu hỏi: Mặc dù học thiền lâu chưa thấy vị nói bng bỏ khơng giới hạn, mà tìm từ lâu Chính mà nghe Ngài dạy điều đó, tạo sức mạnh thơi thúc trở lại thấy khơng phải dính mắc, gì? Trả lời: Không thiền sinh mà tất người giới sử dụng hiểu biết sai lầm, tà kiến, [55] Sức mạnh xả ly cần thiết phải chia sẻ chánh kiến Nếu đa phần người sử dụng chánh kiến có vấn đề Câu hỏi: Làm để áp dụng chánh kiến mà tham, sân, si ngã mạn lên? Trả lời: Thơng thường sử dụng thật tâm tạo với dính mắc, vậy, thân lời dạy thật tâm tạo, khơng có dính mắc Theo thới quen ln sử dụng thật tâm tạo với dính mắc Các bạn cần lắng nghe lời dạy tôi, có lực xả ly thật tâm tạo mà tơi nói Cái điều mà bạn cần làm thay đổi nguyên nhân không giải vấn đề Thông thường cố gắng thay đổi kết mà Điều mà cần làm ngừng lại thân, khẩu, ý nghiệp Tham, sân, si hay dính mắc sinh khởi có ý mức đến thật tâm tạo Tâm thật tâm tạo, thể chúng ta, sống thật tâm tạo Chúng ta thường có thói quen ý đến thật tâm tạo Có nghĩa sử dụng thật tâm tạo với dính mắc Chẳng hạn thường chăm sóc thân tâm chúng ta, để làm điều ấy, sử dụng tâm tâm thật tâm tạo Thân tâm thật tâm tạo [56] Sức mạnh xả ly Có nghĩa sử dụng thật tâm tạo để ý đến thật tâm tạo, mà có dính mắc Điều mà phải làm sử dụng thật tâm tạo tâm nhớ chân rằng: không chấp thủ, sử dụng thôi, kinh nghiệm thơi, làm thơi, biết thơi Có nghĩa sử dụng thật tâm tạo sử dụng mà không tạo nên ý mức đến thật tâm tạo Nên sử dụng thật tâm tạo theo cách đắn, tức sử dụng thơi, có nghĩa ý đến thật để sử dụng mà thơi, kinh nghiệm thơi, có nghĩa điều xảy thân tâm cần phải nhớ kinh nghiệm thôi, ý đến thật tâm tạo hay hành động Cái xảy thân tôi, tâm tôi, luôn nghĩ tương lai.Tương lai thật tâm tạo, tâm thật tâm tạo Chính vậy, sử dụng thật tâm tạo với dính mắc, phải từ bỏ tất ý nghiệp để ý đến lời dạy Ngay Đức Phật lời dạy Ngài thật tâm tạo, mà học Đức Phật giáo Ngài cách gián tiếp Khơng có Đức Phật để bạn hỏi xem hiểu biết bạn có hay khơng Chính vậy, cố gắng giải [57] Sức mạnh xả ly vấn đề Nếu bạn nghe lời dạy tơi bạn hỏi xem hiểu biết bạn có hay khơng cách bạn hiểu điều mà Đức Phật dạy với giáo Người Tơi thành cơng việc từ bỏ việc trọng hành động thân Tơi xả hành động mình, tơi đại diện cho Đức Phật hành động Ngài Cũng vậy, bạn cần phải cố gắng, cố gắng thế, cách ấy, bạn đại diện cho Đức Phật hành động bạn đại diện cho Ngài Câu hỏi: Con nhận thấy thực hành có trở ngại chánh niệm nhiều, có lẽ khơng có đầy đủ chánh kiến Con nhận thấy có buổi sáng hiểu chiều thấy khác rồi, điều muốn hỏi có phải cần phải có chánh kiến trước hành thiền để đừng dính mắc vào việc hành thiền khơng bị dính mắc vào Đức Phật, dính mắc vào trí tuệ mà có được, có phải điều Ngài muốn nói khơng? Trả lời: Đúng Câu hỏi: Khi mà thực hành chánh niệm ghi nhận tượng thân tâm mà không gán khái [58] Sức mạnh xả ly niệm đường kiến tạo nên chánh kiến, cần có chánh kiến trước thực hành chánh niệm? Trả lời: Vào thời điểm bạn khơng thể hiểu chánh kiến tự được, bạn cần đến lời dạy nhiều Bạn cần phải gắng sử dụng hiểu biết nào, việc bạn làm Nếu bạn quên chánh kiến, bạn cần nghe lời dạy ý đến chánh kiến quan trọng thời điểm bạn Nếu bạn thành công việc thay chánh kiến cho tà kiến điều mà bạn cần làm làm việc thiện khó làm sử dụng chánh kiến vào việc đó, làm hay không làm, tồn hay không tồn tại, biết hay khơng biết, khơng q quan trọng, đừng có trọng đến hành động, đến nỗ lực, không cần phải cố làm, làm hay không làm, biết hay chất rồi, tự nhiên rồi, chất để sử dụng thôi, kinh nghiệm thôi, để ý hay trọng mức Không cần phải trọng đến thân hay người khác Những khái niệm người hay nhiều người để sử dụng mà thơi Chính lẽ ấy, tơi làm mà cần phải làm Nhưng người lại cho làm việc cho tất người, họ nhìn từ khía cạnh gọi ngã kiến [59] Sức mạnh xả ly Thực tơi làm tơi làm với khơng có ý niệm tự ngã Cái điều mà tơi làm làm cách đắn, tơi sử dụng tất nguyên nhân kết quả, hiểu không hiểu cách đắn, sử dụng mà thơi, hành động tơi nhiều lực, có thật, có chân hành động Sự thật sử dụng thôi, sử dụng thật tâm tạo mà Chúng ta sử dụng sống với chấp thủ, với tự ngã, cần phải làm việc khơng có khái niệm ngã, ý đến thật tâm tạo tạo nên ngã Chính vậy, thay cho việc ý đến thật tâm tạo, cần phải ý đến chân thật tâm tạo mà chân sử dụng, kinh niệm mà Câu hỏi: Khi chúng nghe hiểu chúng phải nhớ hiểu biết để sử dụng mà thơi có phải không ạh? Trả lời: Đúng vậy, không hiểu mà tất Câu hỏi:Kể Niết Bàn hay sao? Trả lời: Không, bạn Niết Bàn thật gốc, thật nguyên thủy [60] Sức mạnh xả ly Câu hỏi: Khi tới gặp bạn thực hành đây, nói để đến thực hành phải sử dụng Tiếng Anh học chánh kiến Bạn có nói rằng, bạn khơng cần phải nghe nhiều học được, tới nhìn hành động làm theo hành động Ngài, làm cần làm cảm nhận từ trường Ngài tự nhiên bạn thay đổi, khơng tin điều Vì để có chánh kiến cần phải nghe hiểu sau trở lại trường thiền cũ lại thấy lời bạn có cảm nhận lực từ trường Ngài theo lại ngày mạnh mẽ Con có cảm nhận bng xả chánh kiến Ngài có lực ảnh hưởng đến người có khơng? Trả lời: Đúng Câu hỏi:Vừa thiền dạy chúng hướng đến hành động vô ngã, hành động vơ tác có phải khơng ạh? Trả lời: Đúng Câu hỏi: Nếu thiền sinh Việt Nam muốn đến trường thiền Ngài lại tu tập lâu dài Ngài có chấp nhận khơng bao lâu? Trả lời: Được lại lâu chừng bạn muốn [61] Sức mạnh xả ly Câu hỏi: Con có người bà có ý kiến này: “chừng có hành động thiện bất thiện phải vòng ln hồi khơng muốn làm Vậy Ngài đưa lời khuyên cho cô để cô thay đổi tri kiến việc Trả lời: Đó trọng mức đến thật tâm tạo ,được tồn không tồn tại, làm khơng làm, biết khơng biết; trọng mức đến thực tâm tạo Nếu sử dụng thật tâm tạo cách đắn nghĩa sử dụng mà thơi điều khơng có chấm dứt cả, bạn chấp nhận ý tưởng bạn chấp thủ vào ý tưởng ln ln thế, khứ tương lai khơng phải tự do, khơng phải cách hiểu đắn Nếu bạn đường sai bạn làm uổng phí Chính điều mà cần làm cần phải biết sử dụng chánh kiến từ bỏ tà kiến Câu hỏi: Như điều xảy cần nhìn nhận thật tâm tạo, kinh nghiệm không ạh? [62] Sức mạnh xả ly Trả lời: Đúng khơng chấp thủ thực, làm đừng cho thực, việc làm thơi Câu hỏi: Ngài nói xả ly có nghĩa Ngài muốn nhắc xả ly chắn chữa bệnh tham, chữa bệnh tham phiền não không bám Khi phiền não không bám trí tuệ đến Khi trí tuệ đến thấy rõ vô thường nhân Trả lời: Cái hiểu bạn mang ngã kiến bên trong, khơng có hiểu vơ ngã Trên thực tế bạn không từ bỏ hiểu được, lúc khác mà bạn từ bỏ hiểu biết hạn chế đó, bạn tới Niết Bàn Câu hỏi: Về thuyết hiểu thực hành bị luyến cột vơ gượng dậy khơng được, phải cố gắng thơi, phải cố gắng phương pháp nào? Trả lời: Đó câu hỏi chung người, làm để tư tuệ thành trí tuệ thực Thay cho việc nghĩ nghĩ đến chân mà thôi; đừng nắm giữ, đừng chấp thủ sử dụng mà thôi, không chấp thủ Cái vấn đề thực ý nhiều đến thân, ý niệm tơi ln ln xuất tâm [63] Sức mạnh xả ly bạn, để ngưng lại tơi tâm bạn phải ý đến thật, đến chân lý, sử dụng mà thôi, kinh nghiệm mà Bạn cần phải ý đến chân thật tâm tạo, cố gắng nhớ chân sử dụng thôi, kinh nghiệm thơi Bằng cách bạn hơng cần ý đến thân người khác Câu hỏi: Điều Ngài muốn dạy phải có chánh kiến đầu tiên, có hiểu bng xả, vơ ngã, vơ thường, chân khơng thể diễn tả lời, khơng thể giải thích cho hết nên muốn học, muốn biết đến học với Ngài phải không? Trả lời: Đúng vậy, cách Câu hỏi: Ngài nhắc nhở phải nhớ thật, chân giây phút, hoàn cảnh, không ta quay lại với suy nghĩ thông thường mình, khơng ạh? Trả lời: Đúng Câu hỏi: Bất có chánh kiến chánh niệm có mặt khơng ạh? Chính chánh kiến phải hàng đầu Trả lời: Đúng [64] ... đến khơng để từ bỏ, bạn có sức mạnh xả ly hoàn toàn) Làm với xả ly nhằm tạo sức mạnh tối cao xả ly Sức mạnh xả ly lớn, Sự dính mắc vào thật tâm tạo [17] Sức mạnh xả ly Và bạn từ bỏ tập trung vào... hiểu sức mạnh xả ly (vô tham, vô sân, vô si) Như là: Sức mạnh xả ly thật tâm tạo hay sức mạnh xả ly vấn đề gian Đó lý khơng dám từ bỏ thật tâm tạo Nếu dám từ bỏ, sức mạnh xả ly trở nên lớn mạnh. .. nhiều tốt bạn có sức mạnh lớn để tiếp tục làm (Ví dụ, bạn làm cách tạm thời, có sức mạnh tạm thời Nếu làm với xả ly, có sức mạnh việc xả ly Nếu làm với xả ly nhiều, có sức mạnh xả ly nhiều Nếu từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sức mạnh của sự xả ly, Sức mạnh của sự xả ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay