Thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

15 44 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 19:58

Thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.1. Khái niệmTăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng thu nhập quốc dân (GNP) trong một khoảng thời gian nhất định.Tăng trưởng kinh tế còn được định nghĩa là sự gia tăng mức sản xuất của nền kinh tế theo thời gian.Thành tựu qua các nămSau giai đoạn đầu đổi mới (19861990) với mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4%, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua gần 20 năm với mức tăng trưởng rất ấn tượngGiai đoạn 19911995, GDP bình quân tăng 8,2%năm gấp đôi so với 5 năm trước đó; giai đoạn 5 năm tiếp theo 19962000, GDP vẫn duy trì bình quân tăng 7,6% năm; giai đoạn 20012005, GDP tăng bình quân 7,34%; giai đoạn 20062010 Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,32%nămGDP giai đoạn 20112015 của Việt Nam tuy đã chậm lại nhưng vẫn đạt 5,9%năm.Năm 2003, sau 16 năm đổi mới, GDP bình quân đầu người ở Việt Nam mới chỉ đạt 471 USDnăm thì đến năm 2015, quy mô nền kinh tế đã đạt khoảng 204 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2300 USD HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN Mơn kinh tế vĩ mơ Nhóm Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phần I: Cơ sở lí luận Phần II: Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Cấu trúc báo cáo Phần III: Các nhân tố ảnh hưởng Phần IV: Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam I Cơ sở lý luận 1 Khái niệm Tăng trưởng kinh tế gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tổng thu nhập quốc dân (GNP) khoảng thời gian định Tăng trưởng kinh tế định nghĩa gia tăng mức sản xuất kinh tế theo thời gian Cơng thức tính Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ t II Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam • Thành tựu qua năm Sau giai đoạn đầu đổi (1986-1990) với mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 4,4%, kinh tế Việt Nam trải qua gần 20 năm với mức tăng trưởng ấn tượng • Giai đoạn 1991-1995, GDP bình qn tăng 8,2%/năm gấp đơi so với năm trước đó; giai đoạn năm 1996-2000, GDP trì bình quân tăng 7,6%/ năm; giai đoạn 2001-2005, GDP tăng bình quân 7,34%; giai đoạn 2006-2010 Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình qn 6,32%/năm • GDP giai đoạn 2011-2015 Việt Nam chậm lại đạt 5,9%/năm.Năm 2003, sau 16 năm đổi mới, GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt 471 USD/năm đến năm 2015, quy mơ kinh tế đạt khoảng 204 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2300 USD Thành tựu theo khu vực • Khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tiếp tục phát triển, nơng nghiệp tăng 4,1%; lâm nghiệp tăng 1,4%; thủy sản tăng 12,1% Giá trị tăng lên ngành nông, lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân 3,8%/năm (mục tiêu đề 4,3%) • • • • Giá trị sản xuất cơng nghiệp tăng bình qn 16%/năm, cao 1,9% so với mục tiêu đề Kinh tế nhà nước tăng 11,5%; kinh tế nhà nước tăng 21,9%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng 16,8% Giá trị tăng thêm ngành cơng nghiệp tăng bình qn 10,1%/năm Khu vực dịch vụ có bước dịch chuyển tịch cực, theo hướng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh phụ vụ đời sống nhân dân.Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 7,6%/năm, cao kế hoạch đề Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng gần7,0%/năm (kế hoạch 6,2%) 3 Những tồn hạn chế • Trong nông nghiệp, phương thức canh tác tiên tiến chậm áp dụng diện rộng, giống trồng, vật ni tốt thiếu, chưa đáp ứng đủ kịp thời cho sản xuất • • Năng suất nhiều trồng, vật nuôi chất lượng sản phẩm nông nghiệp thấp, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu Chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp nơng thơn chậm Cơng nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn chưa triển khai cách có Tồn ngành khơng đạt mục tiêu, tăng 3,8% so với mục tiêu đề 4,3% • Trong cơng nghiệp,tuy có tốc độ tăng trưởng cao hiệu chung toàn ngành chưa cải thiện, sản phẩm, thương hiệu có sức cạnh tranh tiến chậm; giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 16%/năm Tỷ trọng công nghiệp chế tác công nghiệp khoảng 60-70%, giá trị gia tăng thấp • • Chưa có gắn kết chặt chẽ phát triển công nghiệp chế biến với phát triển vùng nguyên liệu nông sản Trong dịch vụ, tốc độ tăng trưởng đat vượt mức kế hoạch, thấp so với khả phát triển III Các nhân tố ảnh hưởng 1, Nguồn vốn • Nguồn vốn có từ tích luỹ từ giai đoạn trước đó, huy động từ nhiều nguồn vốn khác từ nước, từ tổ chức nhà nước hay tư nhân Nguồn vốn dùng vào việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất máy móc thiết bị, sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ để tạo sản phẩm có giá trị cho kinh tế • • Vốn ( vốn vật chất, máy móc thiết bị,vv…) tạo cách tiết kiệm đầu tư Do thay đổi đầu tư tác động lớn đến tổng cầu tác động đến sản lượng việc làm 2 Lao động • Lao động nguồn lực lượng sản xuất chính, yếu tố khác tạo đầu cho kinh tế, lao động cần thiết để làm việc với nguồn vốn có sẵn khơng thể thiếu hoạt động kinh tế lao động phận dân số, người hưởng thụ lợi ích q trình phát triển • Vì vậy, lao động có vai trò động lực phát triển, động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế Vốn lao động làm việc với để tạo mức GDP bình quân đầu người, gọi trạng thái ổn định 3 Tài nguyên thiên nhiên • Tài nguyên thiên nhiên yếu tố tự nhiên mà người khai thác, chế biến sử dụng để tạo sản phẩm vật chất • Tài nguyên thiên nhiên yếu tố thúc đẩy sản xuất phát triển góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Trong giai đoạn đầu nước phát triển thường quan tâm đến việc xuất sản phẩm thô, sản phẩm có từ nguồn tài nguyên chưa qua sơ chế dạng sơ chế Bên cạnh đó, tài ngun thiên yếu tố quan trọng tạo điều khiện thuận lợi cho trình tích luỹ vốn phát triển ổn định • Sự giàu có tài nguyên, sở để phát triển nhiều ngành kinh tế Vì nước có nguồn tài nguyên phong phú tăng trưởng điều kiện ổn định Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) • TFP phản ánh tiến khoa học , kỹ thuật công nghệ giáo dục đào tạo, qua gia tăng đầu không phụ thuộc vào tăng thêm số lượng đầu vào nhân tố vơ đổi cơng nghệ, hợp lí hóa sản xuất, cải tiến quản lí, nâng cao trình độ lao động cơng nhân… mà vào chất lượng yếu tố đầu vào vốn lao động • Việc tăng TFP gắn liền với áp dụng tiến kỹ thuật, đổi công nghệ, cải tiến phương thức quản lý nâng cao kỹ trình độ tay nghề người lao động… • Việc sử dụng tiến công nghệ làm tăng suất lao động, tăng sản lượng sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, rút ngắn thời gian tạo sản phẩm, nâng cao chất lượng tạo giá trị gia tăng cao 5 Thể chế • • • Thể chế hiểu ràng buộc người tạo nhằm quy định cấu trúc tương tác người với người • Một thể chế trị xã hội ổn định mềm dẻo tạo điều kiện đổi liên tục cấu công nghệ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, tạo tốc độ tăng trưởng phát triển nhanh chóng ngược lại • Thể chế tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng, tức tạo điều kiện thuận lợi để hướng hoạt động theo hướng có lợi hạn chế mặt bất lợi Đây nhân tố quan trọng trình tăng trưởng phát triển kinh tế Thể chế thông qua mục tiêu dự kiến, nguyên tắc quản lý kinh tế - xã hội, chế độ, sách, cơng cụ máy tổ chức thực IV Các giải pháp • Thứ nhất, tập trung kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh • Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực có hiệu Nghị số 19 Chính phủ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh Nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp • Thứ ba, đẩy mạnh sản xuất cơng nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất hàng xuất • Thứ tư, thực giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập • Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư; khuyến khích nhà đầu tư ngồi nước • Thứ sáu, tăng cường tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm trồng trọt, chăn ni • Đặc biệt, tiếp tục tập trung triển khai giải pháp cấp bách khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn theo đạo Thủ tướng Chính phủ Hướng dẫn, hỗ trợ người dân việc phát triển nuôi trồng, khai thác, tiêu thụ hải sản; hỗ trợ gạo, ổn định đời sống cho ngư dân chịu hậu cố môi trường biển CẢM VÀ Ô C ƠN C ẠN ÁC B ĐÃ GHE N G LẮN 15 ... độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ t II Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam • Thành tựu qua năm Sau giai đoạn đầu đổi (1986-1990) với mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 4,4%, kinh tế Việt. .. II: Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Cấu trúc báo cáo Phần III: Các nhân tố ảnh hưởng Phần IV: Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam I Cơ sở lý luận 1 Khái niệm Tăng trưởng. .. cao 1,9% so với mục tiêu đề Kinh tế nhà nước tăng 11,5%; kinh tế nhà nước tăng 21,9%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng 16,8% Giá trị tăng thêm ngành cơng nghiệp tăng bình qn 10,1%/năm Khu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, I. Cơ sở lý luận, III. Các nhân tố ảnh hưởng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay