Đề thi thử môn Toán trường THPT TX Quảng Trị – lần 1 – 2018

7 109 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 19:14

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:……………………………………………………… Số báo danh:………………………………………………………… Mã đề thi 234 Câu Cho hàm số y  f  x  liên tục  có bảng biến thiên hình vẽ Giá trị cực đại hàm số A x  1 B x  C y  D y   x   2t  Câu Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d có phương trình tham số:  y  t Đường z  1 t  thẳng d có vec-tơ phương     A u   2;1; 1 B u   3;0;1 C u   2;0; 1 D u   3;1; 1 Câu Cho khối hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' có độ dài AB  a, AD  b, AA '  c Thể tích khối hộp chữ nhật cho abc abc abc A B abc C D Câu Cho hình phẳng  H  giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , y  g  x  đường thẳng x  a, x  b  a  b , y  f  x  y  g  x  hàm số liên tục đoạn  a; b  Diện tích hình phẳng  H  tính theo cơng thức b b A S    f  x   g  x  dx B S    f  x   g  x  dx a a b b C S   f  x   g  x  dx D S   f  x   g  x  dx a a 2x 1 Câu Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  x 1 A y  B x   C x  D y  1 Câu Cho số phức z có điểm biểu diễn mặt phẳng toạ độ điểm M  2; 1 Mô-đun số phức z A B C D Câu Phương trình cos x  có tập nghiệm     A S  k ; k   B S    k 2 ; k    C S  k 2 ; k  D S    k ; k    2  2  Câu Có cách xếp bạn A, B, C vào dãy ghế hàng ngang có chỗ ngồi? A cách B 24 cách Câu Nghiệm phương trình log  x  1  C cách D 64 cách A x  66 C x  68 D x  65 Trang 1/6 đề thi 234 B x  63 Câu 10 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm M  2;1;0  mặt phẳng  P  : x  y  z   Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng  P  B C 3 Câu 11 Hình bên đồ thị hàm số hàm số sau? A y  x3  3x  D A B y  x3  3x  C y  x3  3x  D y  x3  3x  Câu 12 Cho hình nón  N  có chiều cao h  4, bán kính đường tròn đáy r  Diện tích xung quay hình nón N  A 12 B 20 C 15 D 30 Câu 13 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm A 1;1; 2  B  0; 2;3 Mặt phẳng  P  qua gốc toạ độ vng góc với đường thẳng qua hai điểm A, B có phương trình A x  y  z  B x  y  z  Câu 14 Cho hàm số y  x A y '  x  x2  x  1 ln C x  y  z  D x  y  z   x2 Tính đạo hàm hàm số cho B y '  x  x2  x  1 C y '  x  x2  x  1 D y '  x  x2 ln ln Câu 15 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm A 1; 2; 1 , B  2; 1;3 C  3;5;1 Gọi điểm D  a; b; c  thoả mãn tứ giác ABCD hình bình hành Tính tổng T  a  b  c A T  B T  C T  D T  1 Câu 16 Cho hàm số y  x  x  có đồ thị  C  điểm M 1;1 thuộc  C  Gọi  tiếp tuyến  C  M Đường thẳng  qua điểm sau đây? A P  0; 2  C Q  3;0  C R  3;0  Câu 17 Cho số thực a , b đồng thời thoả mãn 3 a 2b  1152 log D S  0;   a  b   P  a  b A P  9 B P  3 C P  Câu 18 Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có tất cạnh (tham khảo hình vẽ) Gọi  góc hợp đường thẳng AC ' với mặt phẳng Tính giá trị biểu thức D P  6  BCC ' B ' Tính sin  A sin   10 B sin   C sin   D sin   13 Trang 2/6 đề thi 234 Câu 19 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  mx   m   x  có hai điểm cực trị A m   ; 2   1;   B m   1;  C m   ; 1   2;   D m   2;1 Câu 20 Kí hiệu z1 , z2 nghiệm phức phương trình z  z   Tính giá trị S  z1  z  z1 z A S  B S  2 C S  D S  5 Câu 21 Để kiểm tra chất lượng sản phẩm công ty sữa, người ta gửi đến phận kiểm nghiệm hộp sữa cam, hộp sữa dâu hộp sữa nho Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên hộp sữa để đem phân tích mẫu Xác suất để hộp chọn có đủ loại sữa A B C D 11 11 11 11 Câu 22 Cho hàm số y  f  x  liên tục  có bảng biến thiên hình vẽ Phương trình f  x   có tất nghiệm thực? A B C D 2 2  Câu 23 Tính tích phân I      dx x x  1 1 B I  ln  C I  2ln  2 Câu 24 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, D I  2e  A I  cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  a (tham khảo hình vẽ) Khoảng cách từ đường thẳng AB đến mặt phẳng  SCD  A a C a B a D a   Câu 25 Tìm số hạng khơng chứa x khai triển  x   x   A 43008 C 32086 B 43008 D 32086 m   có nghiệm x   0; 4 ? x 1 A B C D Câu 27 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm I  2;1;1 mặt phẳng  P  : x  y  z   Phương Câu 26 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình x  trình mặt cầu  S  có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng  P  A  x     y  1   z  1  B  x     y  1   z  1  C  x     y  1   z  1  D  x     y  1   z  1  2 2 2 2 2 2 Trang 3/6 đề thi 234 x 1 y 1 z 1   mặt phẳng  P  : 1 x  y  z   Gọi d đường thẳng nằm  P  , qua giao điểm   P  , đồng thời vng góc với Câu 28 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng  :  Giao điểm đường thẳng d với mặt phẳng toạ độ  Oxy  A M  2; 2;0  B M  3; 2;0  C M  1; 4;0  D M  3; 4;0  Câu 29 Cho hình hộp đứng ABCD A ' B ' C ' D ' có mặt đáy ABCD   600 , cạnh bên AA '  a (tham khảo hình hình thoi cạnh a, BAD vẽ) Khoảng cách từ điểm C ' đến mặt phẳng  A ' BD  A a 21 B 2a 21 C a D 2a Câu 30 Bất phương trình log 0,4  x  11  log 0,4  x  x   có tập nghiệm  11  B S    ;1 C S   ; 3  1;   D S   2;1   2x  Câu 31 Biết  dx   p ln x   C với m, n, p số hữu tỉ Tổng m  n  p mx  n  x  1 A S   3;1 11 11 13 13 B C D  2 2 Câu 32 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình  cos x  1 cos x  m cos x   m sin x có hai A   2  nghiệm x   0;    C 1  m   2 Câu 33 Diện tích hình phẳng tơ đậm hình bên 11 A B 3 10 C D 3 A  m  B 1  m   D   m  Câu 34 Cho hình chóp tam giác S ABC có SA  1, SB  2, SC  đồng thời đường thẳng SA, SB, SC đôi vuông góc Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC 9 27 A B 9 C 2    D 27  Câu 35 Cho bất phương trình log  log x   log mx  x  m , m tham số thực Có giá trị nguyên tham số m để bất phương trình nghiệm với x   ? A B C D Trang 4/6 đề thi 234 3x x  Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng giới Câu 36 Cho hàm số y  f  x    4  x x  hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành đường thẳng x  0, x  quanh trục hoành 29 29 122 B C 4 15 Câu 37 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục  có A D 122 15 đồ thị hàm số y  f '  x  hình vẽ Hàm số y  f  x  x  có điểm cực trị? A C B D Câu 38 Có số phức z thoả mãn z  2i  tập điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng toạ độ đường thẳng  : 3x  y   0? A B C D Vô số Câu 39 Gọi S tập tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x   m  1 x  m có ba điểm cực trị A, B, C cho OA  BC ; O gốc toạ độ, A điểm cực trị trục tung B, C hai điểm cực trị lại Tích tất phần tử tập S A B 8 C D 4 x 1 y z   hai điểm A  2;1;0  , 2 B  2;3;  Gọi  S  mặt cầu qua hai điểm A, B có tâm thuộc đường thẳng d Diện tích mặt cầu  S  Câu 40 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d : A 68 B 25 C 74 D 26 Câu 41 Có hai mương nước  A   B  thông nhau, bờ mương nước  A vng góc với bờ mương nước  B  , chiều rộng hai mương nước mét (tham khảo hình vẽ) Một khúc gỗ MN có bề dày không đáng kể trôi từ mương nước  A sang mương nước  B  theo dòng chảy Độ dài lớn khúc gỗ để trơi lọt? (tính gần đến chữ số phần trăm) A 22,63 mét B 22,61 mét C 23,26 mét D 23,62 mét un Câu 42 Cho dãy số  un  thoả mãn u1  un1   n  1 Tìm số nguyên dương n nhỏ  2n  1 un  thoả mãn log un  12,3 A n  50 B n  60 C n  51 D n  61 Câu 43 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , có bốn điểm A  0;1;  , B 1; 1;0  , C  0; 2;1 D 1;0; 1 Có mặt cầu qua bốn điểm A, B, C , D ? A B C D Vô số Trang 5/6 đề thi 234 Câu 44 Cho phương trình log92 x  m log x  log 3 xm  0, m tham số Biết phương trình cho có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn x1 x2  Mệnh đề đúng? C  m  Câu 45 Cho hình đa diện hình vẽ, ABCD A ' B ' C ' D ' hình hộp chữ nhật với AB  2a, AA '  a; S ABCD hình chóp có A  m  B  m  D  m  cạnh bên a Thể tích khối tứ diện SA ' BD A a C a3 B 2a D a3 Câu 46 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  1   y    z  điểm A  3;0;0  , B  4; 2;1 Gọi M điểm thuộc mặt cầu  S  Giá trị nhỏ MA  2MB A 2 B C Câu 47 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông D B , AB  a, BC  2a , cạnh bên SA vng góc với mặt đáy  ABC  SA  3a Gọi  góc hai mặt phẳng  SAC   SBC  Tính sin  A sin   C sin   13 B sin   4138 120 D sin   Câu 48 Xét số phức z thoả mãn z   i  z   i  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  z   4i A Pmin  B Pmin   C Pmin  D Pmin   Câu 49 Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục , thoả mãn cot x f '  x   f  x   2cos3 x với x  k   Mệnh đề đúng? f    4     A f    1;  B f     6;10  3 3   C f     3;5  3   D f     4;8  3 Câu 50 Chọn ngẫu nhiên ba số a, b, c tập hợp S  1; 2;3; ; 20 Biết xác suất để ba số tìm thoả mãn a  b  c chia hết cho S  m  n A 85 m m , với m, n số nguyên dương phân số tối giản Biếu thức n n B 239 C 58 D 127 -Hết (Thí sinh khơng trao đổi sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm) Trang 6/6 đề thi 234 THPT TX Quảng Trị - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN Mơn: TỐN Thời gian làm 90 phút, khơng kể thời gian giao đề ——————— Mã đề thi 234 Họ, tên thí sinh: Số báo danh Câu Đáp án A 10 C C B A C C B B D Câu 11 Đáp án 12 13 C 14 15 16 17 18 19 20 A A D A D A B C Đăng tải https://exam24h.com B Câu 21 Đáp án 22 23 D 24 25 26 27 28 29 30 A A B B D A C B D Câu 31 Đáp án Câu Đáp án A 41 A 32 33 C 42 C D 43 D 34 35 36 37 38 39 40 A 44 C D 45 B D 46 B C 47 D A 48 A D 49 A A 50 D ... C 58 D 12 7 -Hết (Thí sinh khơng trao đổi sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm) Trang 6/6 – Mã đề thi 234 THPT TX Quảng Trị - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 018 – LẦN Mơn:...     y  1   z  1  B  x     y  1   z  1  C  x     y  1   z  1  D  x     y  1   z  1  2 2 2 2 2 2 Trang 3/6 – Mã đề thi 234 x 1 y 1 z 1   mặt phẳng... phút, không kể thời gian giao đề ——————— Mã đề thi 234 Họ, tên thí sinh: Số báo danh Câu Đáp án A 10 C C B A C C B B D Câu 11 Đáp án 12 13 C 14 15 16 17 18 19 20 A A D A D A B C Đăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Toán trường THPT TX Quảng Trị – lần 1 – 2018, Đề thi thử môn Toán trường THPT TX Quảng Trị – lần 1 – 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay