Đề thi thử Toán THPT Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên lần 2 – 2018

8 122 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 19:14

Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - LẦN Trường THPT Mơn: Tốn Chun Lương Văn Chánh Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có trang) Mã đề thi 101 Câu1 Hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đồng biến R  a = b = 0, c > a = b = 0, c > A.  B.  a > 0; b2 − 3ac ≥ a < 0; b2 − 3ac ≤  a = b = 0, c > C.  a > 0; b2 − 3ac ≤ D.a > 0; b2 − 3ac ≤ Câu Cho số thực a > 1, b = Mệnh đề đúng? A.loga b2 = −2 loga |b| B.loga b2 = loga b C.loga b2 = loga |b| D.loga b2 = −2 loga b √ mx2 + + x2 Câu Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y = có hai tiệm cận x(x − 1) ngang A.Không tồn m B m < C m ≥ D m > −2 Câu Tìm tập xác định D hàm số y = (x2 − 1) A.D = R B.D = (−∞; −1) ∪ (1; +∞) C.D = (−1; 1) D.D = R \ {±1} Câu Hàm số y = A.1 » (x2 − 2x − 3)2 + có tất điểm cực trị? B.3 C.2 D.0 Câu Tổng tất nghiệm thực √ phương trình log4 (x − 3) + log4 (x − 6) = √ 27 + 17 18 + 17 A.9 B C.18 D 2 Câu Cho hai hàm số f (x) = log0,5 x g(x) = 2−x Xét mệnh đề sau: (I) Đồ thị hai hàm số đối xứng qua đường thẳng y = −x (II) Tập xác định hai hàm số R (III) Đồ thị hai hàm số cắt điểm (IV) Hai hàm số nghịch biến tập xác định Có mệnh đề mệnh đề trên? A.3 B.2 C.1 Ä√ äa Ä√ äb Câu Cho 5−2 > − Khẳng định đúng? A.a > b B.a < b C.a ≤ b D.4 D.a ≥ b Câu Cho phần vật thể ( ) giới hạn hai mặt phẳng có phương trình x = x = Cắt phần vật thể ( ) mặt phẳng vng góc với trục Ox điểm có hồnh độ x (0 ≤ x ≤ 2), ta thiết diện √ tam giác có độ dài cạnh x − x Tính thể tích V phần vật thể ( ) Sưu tầm https://blogtoanhoc.com Trang 1/7 Mã đề 101 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh GV: Huỳnh Xuân Tín √ √ √ A.V = B.V = C.V = D.V = 3 Câu 10 Cho số phức z, biết điểm biểu diễn hình học số phức z; iz z + iz tạo thành tam giác có diện tích 18 Tính mơ-đun số phức z √ √ A.2 B.3 C.6 D.9 Câu 11 Cho số phức z = a + bi (với a, b số nguyên) thỏa mãn (1 − 3i)z số thực |z − + 5i| = Khi a + b A.9 B.8 C.7 D.6 Câu 12 Cho a số dương lớn Mệnh đề sai? A.loga (xy) = loga x + loga y với x, y > C.loga x có nghĩa x > B.loga = 0, loga a = x loga x D.loga = với x, y > y logb y Câu 13 Cho bốn mệnh đề sau cos2 x dx = I cos3 x + C 3x dx = 3x · ln + C II xα dx = III xα+1 + C với α ∈ R α+1 IV Nếu F (x), G(x) nguyên hàm f (x) F (x) = G(x) Trong mệnh đề có mệnh đề sai? A.3 B.1 C.4 D.2 Câu 14 Cho hàm số f (x) có nguyên hàm R Xét mệnh đề: π sin 2x.f (sin x) dx = I 0 II xf (x) dx f (ex ) dx = ex e f (x) dx x2 Mệnh đề A.Chỉ I B.Cả I, II C Cả I, II sai D.Chỉ II Câu 15 Cho số phức z thỏa mãn |z − 1| = Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức Ä √ ä w = + 3i z + đường tròn Tính bán kính R đường tròn A.R = B.R = 16 C.R = D.R = Câu 16 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 1) Viết phương trình mặt cầu qua bốn điểm O, A, B, C A.x2 + y + z − 2x − 3y + z = B x2 + y + z + 2x − 3y − z = C.x2 + y + z − 2x − 3y − z = D.x2 + y + z − 2x + 3y − z = Sưu tầm https://blogtoanhoc.com Trang 2/7 Mã đề 101 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :    x=2+t     x−1 y+1 z−2 = = , d2 : y = + t Khẳng định sau đúng?      z = − t A.d1 d2 vng góc B.d1 d2 song song C.d1 d2 cắt D.d1 d2 trùng Câu 18 Cho tứ diện ABCD điểm M cạnh BC (khác B C) Mp(α) qua M song song với AB CD Thiết diện (α) với tứ diện A.Hình bình hành B.Hình thang 3x2 − 2x + Câu 19 Tính lim √ x→∞ 8x6 − 4x3 A B.0 C.Hình chữ nhật D.Hình thoi C.1 D.+∞ Ç Câu 20 Hệ số số hạng không chứa x khai triển x + x A.15504 B.1140 C.4845 å20 D.38760 1 1 + + + + n + , Tổng S B.2 C.3 Câu 21 Cho tổng S = + A ∞ D.4 Câu 22 Cho tứ diện ABCD có ∆BCD vng cân C ABD tam giác cạnh a nằm mặt phẳng √ vng góc với mp(BCD).√Tính khoảng cách AC với BD √ a a a a A B C D 2 Câu 23 Cho hình chóp S.ABCD đáy hình bình hành, M N trung điểm BC CD Biết thể tích S.ABCD V thể tích tứ diện SCM N V V 3V A B C 8 V D    x = + 2t     Câu 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d): y = 2t  mặt phẳng (P ):    z = −1 2x + y − 2z − = Phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm (d), bán kính tiếp xúc (P ) A (x − 3)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = (x + 3)2 + (y + 4)2 + (z + 2)2 = B (x + 3)2 + (y + 4)2 + (z + 1)2 = (x + 3)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = C.(x − 3)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = (x + 3)2 + (y − 4)2 + (z + 1)2 = D.(x − 3)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = (x + 3)2 + (y + 4)2 + (z + 1)2 = Câu 25 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 0; −2), B(−1; −1; 3) mp(P ) : 2x − y + 2z + = Phương trình mặt phẳng (Q) qua hai điểm A, B vng góc mp(P ) Sưu tầm https://blogtoanhoc.com Trang 3/7 Mã đề 101 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh    x = + 3t    A.y = 14t B 2x − y + 2z + =     z = −2 + 14t    x = + 2t     C.3x + 14y + 4z + = D.y = −t     z = −2 + 2t Câu 26 Cho hình chóp S.ABC có SA = a, SB = b, SC = c đơi vng góc Diện tích mặt cầu ngoại√tiếp hình chóp S.ABC √ a2 + b2 + c2 π a2 + b2 + c2 π (a2 + b2 + c2 ) 2 B.π(a + b + c ) C D A 2 Câu 27 Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f (x) = x2 (x − 9)(x − 4)2 Trong khoảng đây, hàm số y = f (x2 ) đồng biến khoảng nào? A.(−2; 2) C.(−∞; −3) B.(3; +∞) D.(−∞; −3) ∪ (0; 3) Câu 28 y Cho hàm số bậc ba y = f (x) có đồ thị hình vẽ bên.Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = |f (x) + m| có ba cực trị A.m ≤ −1 m ≥ B.m = −1 m = C.m ≤ −3 m ≥ D.1 ≤ m ≤ O x −3 Câu 29 Cho hàm số y = f (x) liên tục R có bảng biến thiên sau Có mệnh đề số mệnh đề sau hàm số g(x) = f (2 − x) − 2? I Hàm số g(x) đồng biến khoảng (−4; −2) x II Hàm số g(x) nghịch biến khoảng (0; 2) −∞ + y − 0 + +∞ −1 III Hàm số g(x) đạt cực tiểu điểm −2 +∞ y IV Hàm số g(x) có giá trị cực đại −3 A.2 B.3 −∞ C.1 −2 D.4 √ y Câu 30 Cho x, y số thực thỏa mãn log2 √ = 3(y − + x) − y + x Tìm giá trị nhỏ 1+x biểu thức K = x − y A.min K = − B.min K = − C.min K = −2 D.min K = −1 4 Câu 31 Sưu tầm https://blogtoanhoc.com Trang 4/7 Mã đề 101 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh y Cho hàm số bậc ba f (x) = ax3√+ bx2 + cx + d có đồ thị hình vẽ bên Hỏi đồ thị (x2 − 3x + 2) · x − hàm số g(x) = có đường tiệm cận đứng? x [f (x) − f (x)] A.5 B.3 C.2 D.4 x O 2 x Câu 32 Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f (x) khoảng (−∞; +∞) Đồ thị hàm số y y = f (x) hình vẽ Đồ thị hàm số y = (f (x))2 có điểm cực đại, điểm cực tiểu? A.1 điểm cực đại, điểm cực tiểu B.2 điểm cực đại, điểm cực tiểu C.2 điểm cực đại, điểm cực tiểu D.2 điểm cực tiểu, điểm cực đại O Câu 33 Cho y = f (x) hàm số chẵn, có đạo hàm đoạn [−6; 6] Biết f (x) dx = −1 f (−2x) dx = Tính f (x) dx −1 A.I = 11 B.I = C.I = D.I = 14 Câu 34 Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm x = Gọi d1 , d2 tiếp tuyến đồ thị hàm số y = f (x) y = g(x) = xf (2x − 1) điểm có hồnh độ x = Biết hai đường thẳng d1 , d2 vng góc với nhau, khẳng định sau đúng? √ √ A < |f (1)| < B.|f (1)| ≤ √ C.|f (1)| ≥ 2 √ D.2 ≤ |f (1)| ≤ 2 Câu 35 Cho hàm số y = f (x) liên tục R \ {1; 2} có bảng biến thiên như sau −∞ x √ + y − + +∞ +∞ 2 − +∞ y −1 −∞ ñ sin x Phương trình f (2 A.3 −1 −∞ 5π ) = có nghiệm đoạn 0; ? B.2 C.4 D.5 Câu 36 Cho hàm số f (x) có đạo hàm khơng âm đoạn [0; 1] thỏa (f (x))4 ·(f (x))2 ·(x2 +1) = 1+(f (x))3 f (x) > 0, ∀x ∈ [0; 1] Biết f (0) = 2, chọn khẳng định khẳng định 5 A.2 < f (1) < B < f (1) < C < f (1) < D.3 < f (1) < 2 2 Câu 37 Sưu tầm https://blogtoanhoc.com Trang 5/7 Mã đề 101 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f (x) R đồ thị hàm số f (x) cắt y trục hoành điểm a, b, c, d (hình bên) Chọn khẳng định khẳng định sau A.f (c) > f (a) > f (b) > f (d) B.f (a) > f (c) > f (d) > f (b) C.f (a) > f (b) > f (c) > f (d) D.f (c) > f (a) > f (d) > f (b) a b c d x Câu 38 Trong mặt phẳng phức, xét số phức z số phức liên hợp có điểm biểu diễn M, M ; số phức z(4 + 3i) số phức liên hợp có điểm biểu diễn N, N Biết M, M , N, N bốn đỉnh hình chữ nhật Tìm giá trị nhỏ |z + 4i − 5| A √ B √ C √ 34 D √ 13 Câu 39 Cho số phức z w thỏa mãn z + w = + 4i |z − w| = Tìm giá trị lớn biểu thức T = |z| + |w| √ A.max T = 176 B.max T = 14 C.max T = D.max T = √ 106 Câu 40 Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC tam giác vng cân B có BC = a ; tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mp(ABC) M N trung điểm AB BC Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SBM N 5πa3 5πa2 A B 4 Câu 41 √ 5πa3 C 48 D 5πa2 12 Một ly đựng nước giải khát có hình dạng (khơng kể chân ly) hình nón hình vẽ (hình vẽ mang tính chất minh họa) Biết bán kính miệng ly 5(cm), thiết diện qua trục tam giác Ban đầu ly chứa đầy nước, sau √ người ta bỏ vào ly viên đá hình cầu có đường kính 3(cm) Gọi V (cm3 ) lượng nước tràn Chọn khẳng định A.50 < V < 75 B 75 < V < 100 C.100 < V < 150 D.V > 150 Câu 42 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3; 2; 3) Viết phương trình mặt phẳng (P ) qua A cách gốc tọa độ đoạn lớn A x + y + 2z − 12 = B 2x + y + 3z − 19 = C.3x + 2y + 3z − 22 = D.3x − 2y + 3z − 14 = x+2 y+1 z−3 Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : = = mặt −1 phẳng (P ) : 2x − y + 2z − = Gọi M giao điểm d (P ) Mặt cầu có tâm nằm d qua hai điểm M N (1; 1; 1) Tâm Çmặt cầu å có tọa độ Ç å Ç å 19 31 19 37 A (−1; 1; 2) B ; 4; −2 C − ; ; D − ; ; 18 18 18 18 m sin x + cosx Câu 44 Cho phương trình = Tìm tất giá trị tham số m để phương trình có + s inx + cosx nghiệm A.m ≤ −1 ∨ m ≥ B m < −1 ∨ m > Sưu tầm https://blogtoanhoc.com C.−1 ≤ m ≤ D.−1 ≤ m ∨ m > Trang 6/7 Mã đề 101 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Câu 45 Một tàu lửa dừng sân ga có toa nhận khách, có hành khách lên toa cách ngẫu nhiên Tính xác suất cho toa nhận khách vừa lên tàu 8 A B C D 9 27 Câu 46 Một thùng có 48 hộp sữa, có hộp chất lượng.Chia ngẫu nhiên thùng thành phần nhau, tính xác suất để phần có số hộp sữa chất lượng (sai số không 0,001) A.0, 141 B.0, 101 C.0, 201 D 0, 212 Câu 47 Cho ABCD hình vng cạnh a, tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vng góc với (ABCD); góc SC với (ABCD) 45◦ Khoảng cách từ trọng tâm G tam giác SBC đến mắt phẳng (SAC) bẳng √ √ √ √ a 55 a 55 2a 55 a 21 A B C D 33 22 33 21 Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu (S1 ) : (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 2)2 = 25, (S2 ) : x2 + y + z − 2y − 2z − 14 = Khẳng định sau đúng? A.(S1 ) (S2 ) không cắt B.(S1 ) (S2 ) cắt theo giao tuyến đường tròn có bán kính r =   76 C.(S1 ) (S2 ) cắt theo giao tuyến đường tròn có bán kính r = 10 √ 77 D.(S1 ) (S2 ) cắt theo giao tuyến đường tròn có bán kính r = 11 Câu 49 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng: d1 :    x=t     x y+1 z = = ; d2 : Viết phương trình đường thẳng d cắt d1 d2 song song với đường thẳng ∆ : y = − 2t     z = + 3t y−7 z−3 = 4 −2    x = + t   A.y = + 4t     z = + 2t    x=2+t     B.y = + 4t     z = − 2t    x = −2 + t     C.y = + 4t     z = − 2t x−4 =    x=2+t     D y = + t     z = − 2t Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + y + z − 2ax − 2by − 2cz + d = 0, với a, b, c > Biết (S) cắt mặt phẳng tọa độ theo giao tuyến đường tròn có bán kính r = mặt cầu (S) qua điểm M (0; 1; 2) Tính tổng a + b + c + d A 25 B.75 C.40 D 10 ————–Hết————– Sưu tầm https://blogtoanhoc.com Trang 7/7 Mã đề 101 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh ĐÁP ÁN C B 11 B 16 C 21 C 26 B 31 B 36 B 41 C 46 A C B 12 D 17 A 22 B 27 B 32 B 37 A 42 C 47 A A B 13 C 18 A 23 A 28 A 33 D 38 A 43 D 48 D D B 14 B 19 A 24 D 29 C 34 C 39 D 44 A 49 B B 10 C 15 A 20 A 25 C 30 B 35 A 40 B 45 B 50 C Sưu tầm https://blogtoanhoc.com Trang 8/7 Mã đề 101 ... (x + 3 )2 + (y + 4 )2 + (z + 1 )2 = (x + 3 )2 + (y − 2) 2 + (z + 1 )2 = C.(x − 3 )2 + (y − 2) 2 + (z + 1 )2 = (x + 3 )2 + (y − 4 )2 + (z + 1 )2 = D.(x − 3 )2 + (y − 2) 2 + (z + 1 )2 = (x + 3 )2 + (y + 4 )2 + (z... ————–Hết——— – Sưu tầm https://blogtoanhoc.com Trang 7/7 Mã đề 101 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh ĐÁP ÁN C B 11 B 16 C 21 C 26 B 31 B 36 B 41 C 46 A C B 12 D 17 A 22 B 27 B 32 B 37 A 42 C 47 A... √ a 55 a 55 2a 55 a 21 A B C D 33 22 33 21 Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu (S1 ) : (x − 1 )2 + (y + 2) 2 + (z − 2) 2 = 25 , (S2 ) : x2 + y + z − 2y − 2z − 14 = Khẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán THPT Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên lần 2 – 2018, Đề thi thử Toán THPT Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên lần 2 – 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay