Tổng hợp đề thi kinh tế nguồn nhân lực năm 2017

11 26 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 19:11

Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực năm 2017-2018 NEU Đề 1 Hàng hóa thị trường lao động hàng hóa đặc biệt khác biệt, gi ải thích vốn nhân lực gì, nói vốn nhân lực nhân tố quy ết đ ịnh phát tri ển kinh tế xã hội quốc gia hay doanh nghiệp Các chức tiền lương, thực trạng thực ch ức Bài tập tính tiêu vật tiêu giá trị Đề có câu so với năm là: Anh/chị hiểu nhu c ầu đào t ạo công nhân kĩ thuật, Phân tích bước xác định nhu cầu đào tạo công nhân kĩ thuật doanh nghiệp ? Còn lại đề giống năm trước Đề "Dân số sở hình thành nguồn nhân lực" đ/s giải thích Tiền lương gì? Phân biệt tiền lương kinh tế th ị trường kinh tế k ế hoạch hóa tập trung Làm rõ xu chuyển dịch cấu lao động Liên hệ Bài tập NSLD Đề Tại sức lao động hh đặc biệt khác biệt Vốn nhân lực Tại vốn nhân lực định phát tri ển kinh t ế xã hội doanh nghiệp Chúc tiền lương Các doanh nghiệp sử dụng ch ức ntn Đề 1.phân biệt sức lao động lao động Mối quan hệ anh 2.cung lao động j Các nhân tố làm tăng cung 3.câu phải đảm bảo cấu lao động hợp lý vs cấu kinh tế tuèng th ời kì Giải thích liên hệ Việt Nam 4.bài tập suất lao động Đề Phân biệt sld lao động Mối quan hệ chúng Cung lao động gì? Các nto tác động đến cung số lượng lđ Đề 1.tiền lương gì? Bản chất tiền lương gtri SLĐ hay giá SLĐ? T ại sao? 2.các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ cá nhân NSLĐ xã hội.tại NSLĐ cá nhân tăng mà NSLĐ XH k tăng chí giảm Thực trạng NNL VN.có phải NNL động lực cho pt KT BT tính số CN bổ sung Đề Các nhân tố ảnh hưởng nslđ cá nhân nslđ tập thể Tại tăng nslđ nhân nslđ tập thể lại ko tăng giảm sút sức lao động hàng hóa đặc biệt khác biệt - vốn nhân lực Phân tích vốn nhân lực phát tri ển kinh tế xã hội phân tích chức tiền lương.liên hệ 4.bt nsld Đề Tiền lương gì? Phân biệt Tiền lương với tiền công, Tiền l ương v ới tiền thưởng, Tiền lương với thu nhập Việc làm Tạo việc làm gì? Phân tích tác động c ều kiện ảnh hưởng đến tạo việc làm Phân biệt phương pháp đào tạo Công nhân kĩ thuật (Kèm cặp s ản xuất, Các lớp cạnh doanh nghiệp, Các trường dạy nghề) BT: Đào tạo CNKT tính số CN cần thiết để hồn thành nhi ệm vụ sx d ự ki ến Đề 10 Giải thích quản lí doanh nghiệp quan tâm đến su ất lao đ ộng cá nhân mà quan tâm đến suất lao động xã hội Giải thích tốc độ tăng tiền lương bình qn phải nhỏ h ơn tốc độ tăng suất lao động 3.Thị trường lao động gì?Phân tích dặc điểm th ị tr ường lao động.Liên hệ thực tế với Việt Nam Bài tập NSLD Đề 11 Phân tích tầm quan trọng tăng suất lao động đối v ới người lao động, doanh nghiệp xã hội Lao động gì? Phân tích đặc trưng lao động Cầu lao động gì? Phân tích th ực trạng cầu lao động Việt Nam Bài tập tiền lương Đề 12 Thế nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật nêu bước xác định nhu cầu đào tạo CNKT? Khái niệm giá trị giá sức lao động? Mối liên hệ? Xu hướng chuyển dịch cấu lao động nông thôn thành th ị? Liên hệ việt nam? Bài tập xác định công nhân bổ sung Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 3tc kỳ năm 2017 (Ngày thi 20/5/2017) 1,Phân biệt lao động vs sức lao động, nêu mqh 2, cung lao động j? Phân tích yếu tố ảnh h ưởng 3, yêu cầu qtrog cấu lao động pai phù h ợp vs tình hình phát triển kte thời kì, giải thích vs liên hệ VN ( đại lo ại th ế) Đề ca 3, tập NSLĐ Tiền lương gì? Phân biệt tiền lương với tiền công, tiền lương v ới ti ền thưởng, tiền lương với thu nhập Phân biệt phương pháp đào tạo Việc làm gì, tạo việc làm gì? Các yếu tố tác động đến t ạo vi ệc làm Bt tính số cơng nhân Đề ca Nhận định " Dân số sở hình thành Nguồn nhân lực" hay sai Giải thích Tiền lương gì? Phân biệt Tiền lương kinh tế kế ho ạch hóa t ập trung kinh tế thị trường làm rõ thực trạng chuyển dịch cấu lao động theo ngành chủ yếu: NN, CN-XD, TM-DV Liên hệ thực tế Việt Nam BT quy đổi vật Tại tốc độ tăng lương bình quân phải nhỏ h ơn tốc đ ộ tăng nsld Vì DN cần trọng nsld cá nhân nsld xã hội Phân tích đặc điểm thị trường lao động Liên hệ Việt Nam! Bài tập xác định nhu cầu đào tạo Đề ca đề 1- ca sức lao động gì? tiêu CDCCLĐ gì? mối qh CDCCKT CDCCLĐ 3.Thị trường lao động Thực trạng TTLĐ VN đề giải pháp Bài tập chia lương Đề ca Tại sức lao động hàng hóa đặc biệt khác biệt? Vốn nhân lực gì? Tại vốn nhân l ực có vai trò quy ết đ ịnh phát triển kt xh? Phân tích Chức tiền lương Các doanh nghiệp th ực chức ntn? Bt tính suất lao động theo vật, giá trị Tiền Lương gì? Phân biệt tiền lương với thu nhập PB Tiền Lương với tiền công Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực kỳ năm 2016 (Ngày thi 30/11/2016) Đề 1 Tiền lương gi? Tiền lương thị trường khác so với tiền lương thời kỳ kế hoạch hóa tập trung? Làm rõ xu hướng chuyển dịch cấu lao động nganh NN_CN_DV liên hệ Việt Nam? có người nói Dân số sở hình thành nguon nhân lực' hay sai? Vì ? Đề câu 1: Phân bổ nguồn nhân lực yêu cầu câu 2: Đào tạo phát triển NNL Câu 3: Nguyên tắc Trả lương ngang cho LĐ liên hệ Đề 3 Sức lđ Chỉ tiêu phản ánh slđ Chuyển dịch cấu LĐ Mối qhe Chuy ển dịch c c ấu LĐ cuy ển dịch cấu kte Thị trường lđ Thực trạng thị trg lđ Việt Nam! Bài tập chia lg Đề tốc độ tăng lương nhỏ tốc độ tăng nslđ, quan h ệ NSLĐCN & NSLĐXH giá trị sức lao động giá sức lao động nh th ế nào, nêu mối quan hệ chúng Đề Câu1: dn tốc độ tăng tiền lương bình quân lại nh ỏ h ơn t ốc đ ộ tăng suâts lao động Câu2 : dn phải quan tâm đến nslđ cá nhân nslđ xã h ội Câu 3: thị trường lao động gì? Phân tích đặc điểm c th ị tr ường lao đ ộng, liên hệ ttlđ việt nam Câu 4: tập tính số cơng nhân cần thiết năm kế hoạch Đề Câu 1: giải thích hàng hóa sức lao động hàng hóa đặc biệt khác bi ệt Câu 2: vốn nhân lực gì? Tại nói vốn nhân lực quhêta đ ịnh đến s ự phát triển ktxh dn, quốc gia? Câu 3: chức tiền lương Liên hệ thực tiễn VN Câu 4: tập suất lao động Đề 1.Cầu lao động gì? Liên hệ thực tiễn VN 2.Lao động gì? Nêu đặc trưng hoạt động lao đ ộng 3.Phân tích tầm quan trọng tăng nslđ người lao đ ộng, doanh nghiệp xã hội Đề Câu 1: phân biệt sức lao động lao động? Mối quan hệ? Câu 2: cung lao động gì? Các nhân tố ảnh h ưởng đ ến cung số l ượng lao động? Câu 3: yêu cầu quan trọng phân bổ nguồn nl c c ấu lao động phù hợp với cấu kinh tế trơng thời kì phat trien? A/c giải thích yêu cầu trên? Liên hệ thực tế Câu 4: tính nsld theo tiêu vật.(k nhớ rõ đề n ữa) Đề 1.(2đ)tiền lương gì?phân biệt TL với TC , TN , TT? 2.(2đ)so sánh hình thức đào tạo CNKT? 3.(3đ)việc làm tạo việc làm gì?phân tích nhân tố ảnh h ưởng đ ến t ạo việc làm? 4.(3đ)bt tính số NC(tb) Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 3tc kỳ năm 2015 (Ngày thi 15/12/2015) Đề 1 Cung lao động Các yếu tố tác động đến cung số lượng lao động (đ ề khác yếu tố tác động đến cung th ời gian lao độg) Phân biệt sức lao động lao động Mối quan hệ Yêu cầu quan trọng pbo NNL cấu lao động phù hợp với cấu kinh tế thời kì phát triển Giải thích Liên h ệ VN bt suất lđ quy đổi theo tiêu vật (Bài tập th ầy B ảo cho) 1đề bước xác định nhu cầu công nhân kĩ thuật cần thiết Đề sức lao động gì? tiêu phản ánh sức lao động thị trường lao động gì? Thực trạng thị trường lao động VN, Nêu vài biện pháp Chuyển dịch cấu lao động gì? Mối quan hệ gi ữa chuy ển d ịch c cấu lao động chuyển dịch cấu kinh tế Chia lương Đề Tại phải đảm bảo tốc độ tăng tiền lương bình quân ph ải nh ỏ h ơn t ốc độ tăng NSLĐ Tại người quản lý doanh nghiệp phải quan tâm đến c ả NSLĐ cá nhân NSLĐ xã hội Thị trường lao động gì? Phân tích đặc điểm th ị trường lao đ ộng Liên hệ thị trường lao động VN Bài tập tính số CN theo hao phí lao động Đề Câu 1: phải đảm bảo tốc độ tăng tiền lương nhỏ h ơn tốc độ tăng NSLĐ Câu 2: doanh nghiệp phải quan tâm suất lao động cá nhân suất lao động xã hội? Câu 3: thị trường lao động gi? Đặc điểm ttld? Liên hệ t ới th ị tr ường lao động việt nam? Câu 4: tập tính nhu cầu tồn Đề Câu 1: Giải thích: Hàng hóa sức lao động có tính đặc biệt khác bi ệt Câu2: Vốn nhân lực gì? Tại nói vốn nhân lực quy ết đ ịnh phát tri ển KTXH quốc gia doanh nghiệp Câu 3: Chức tiền lương? Ở VN tiền l ương th ực hi ện ch ức ntn? Câu 4: Bài tập tính NSLĐ theo tiêu vật tiêu giá tr ị Đề câu 1: TL gì? Phân biệt TL với TC, TL với TN, TL v ới tiền th ưởng? Câu 2: Phân biệt hình thức đào tạo CNKT? Câu 3: Thế việc làm tạo việc làm? Thực trạng tạo việc làm VN? câu 4: tính số CNKT cần thiết? (giống SGK) Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực kỳ năm 2014 (ngày thi 11/12/2014) Đề câu tiền lương gì? phân biệt tiền lương với tiền công, thu nh ập, ti ền thưởng câu phân biệt hình thức đào tạo CNKT (kèm cặp sx, l ớp c ạnh dn, trường dạy nghề) câu k/n việc làm, tạo việc làm? thực trạng tạo việc làm VN câu4 : bt tính số cn thực kế hoạch (cho biết lg lđ hao phí, số lg sp, Km) Đềdề dạng ngồi dạng dạng quy đổi không nhớ chương hay ý.cấu truc 2233 tất câu hỏi tập kinh tế lao động tương đối đầy đủ đề khác hẳn: tiền lương gì?phân biệt với tiền cơng,tiền thưởng,thu nhập? phân biệt hình thức đt cn kỹ thuật việc làm, tạo việc làm thực trạng dạng bt bình thường Đề Tiền lương: kn, pb tiền lương thời kỳ kế hoạch hoá tập trung kinh tế thị trường Tại nói dân số sở hình thành nguồn nhân lực? Chuyển dịch cấu lao động, thực trạng VN Bài tập tính nslđ Đề vốn nhân lực ? nói vốn nhân lực yếu t ố quy ết đ ịnh đ ến s ự phát triển quốc gia, nhân lực " thị trường lao động, sức lao động hàng hóa đặc biệt khác biệt " giải thích chức thiền lương, liên hệ thực tế việt nam tập nslđ Đề tiền lương phân biệt tiền lương vs tiền thưởng, vs tiền công, vs thu nh ập phân biệt hình thức đào tạo cn kỹ thuật: kèm cặp, lớp cạnh dn, tr ường d ạy nghề việc làm, tạo việc làm, thực trạng tạo việc làm Btap tính cnhan kỳ kế hoạch@@ Đề 1: Sức LĐ gì, tiêu 2: chuyển dịch CCLĐ, CCKT 3: TTLĐ gì? thực trạng & gphap cua TTLĐ Vn 4: bt chia lương Đề Phân bố nguồn nl nghành nn cn dv Tiền lương gì? phân biệt tiền lương nên kt th ị trường ti ền lương nên kt kế hoạch hóa tập trung dân số sở hình thành NNL Bài tập suất lờ đờ Đề Hoạt động người gọi hoạt đông lao động quy tụ đủ nh ững đ ặc trưng nào? Phân tích đặc trưng Đề 4: Mơn Kinh tế nguồn nhân lực (4TC) Câu (2đ) Thế nhu cầu đào tạo? Các nhân tố ảnh h ưởng đến nhu c ầu đào tạo cơng nhân kỹ thuật gì? Trình tự xác định nhu c ầu đào t ạo Câu (2đ) tiêu giá trị tổ chức tiền lương? có khác vi ệc tính suất lao động theo tiêu giá trị phạm vi doanh nghi ệp phạm vi ngành? nêu nhược điểm cách khắc ph ục Câu (3đ) Nguyên tắc trả lương ngang cho lao động nhau? có khó khăn việc thực ngun tắc nêu tác dụng việc thực nguyên tắc Câu (3đ) Bằng ví dụ minh họa chứng minh đ ường đồng l ượng không cắt Đề Môn Kinh tế nguồn nhân lực (4TC) Câu (2đ) Thế nhu cầu đào tạo? Các nhân tố ảnh h ưởng đến nhu c ầu đào tạo cơng nhân kỹ thuật gì? Trình tự xác định nhu c ầu đào t ạo Câu (2đ) Thế phân bố nguồn nhân lực khu v ực nông nghi ệp, công nghiệp, dịch vụ? Liên hệ với thực tiễn VN Câu (3đ) Thế thị trường thị trường lao động? Trình bày nh ững h ạn chế thị trường lao động VN Nêu phương hướng kh ắc ph ục Câu (3đ) Bằng ví dụ minh họa chứng minh đ ường đồng l ượng không cắt đề KTNNL (4tc_chắc lớp thầy Cầu dạy có đề thơi) câu (2đ): đào tạo NNL? đặc điểm đào tạo? mối quan hệ gi ữa ĐT & phát triển NNL câu (2đ): nêu phân bố NNL kv NN, CN,DV liên h ệ th ực t ế VN câu 3(3đ): NSLĐ tăng NSLĐ? ý nghĩa NSLĐ? mối quan h ệ tiền lương NSLĐ câu 4(3đ): c/m điểm tx đg đồng lg đg đồng phí chi phí t ối thi ểu ... thôn thành th ị? Liên hệ việt nam? Bài tập xác định công nhân bổ sung Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 3tc kỳ năm 2017 (Ngày thi 20/5 /2017) 1,Phân biệt lao động vs sức lao động, nêu mqh 2,... tạo việc làm gì?phân tích nhân tố ảnh h ưởng đ ến t ạo việc làm? 4.(3đ)bt tính số NC(tb) Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 3tc kỳ năm 2015 (Ngày thi 15/12/2015) Đề 1 Cung lao động Các yếu... Thực trạng tạo việc làm VN? câu 4: tính số CNKT cần thi t? (giống SGK) Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực kỳ năm 2014 (ngày thi 11/12/2014) Đề câu tiền lương gì? phân biệt tiền lương với tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi kinh tế nguồn nhân lực năm 2017, Tổng hợp đề thi kinh tế nguồn nhân lực năm 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay