Đề thi thử Toán THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1 – 2018

8 197 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 19:09

Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Mơn Tốn Năm học 2017 2018 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề 121 (Đề kiểm tra có trang) Câu Đường thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số hàm số sau đây? A y= 2x − x−1 B y= 3x + 3x − y= C x+3 x+1 D y= x−1 x2 + Câu Cho hàm số y = f ( x) liên tục đoạn [a; b] Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f ( x), trục hoành, đường thẳng x = a đường thẳng x = b Khi diện tích S hình phẳng D tính cơng thức b A S= a b | f ( x)|d x B S= b b f ( x)d x C S= a f ( x)d x D S=π a Câu Hàm số y = x3 − x + đạt cực đại điểm A x = −1 B x = C x = f ( x)d x a D x = −2 Câu Biết đồ thi cho hình bên đồ thị hàm số cho đáp án A, B, C, D Đó hàm số nào? A y = x4 − x2 B y = x − x − C y = − x + x − y −1 O x −1 D y = x4 − x2 − −2 Câu Cho hàm số y = f ( x) liên tục R có bảng biến thiên hình x − f ( x) −1 −∞ + − 0 +∞ +∞ + +∞ f ( x) −5 −32 Hỏi hàm số cho đồng biến khoảng khoảng đây? A (0; +∞) B (−∞; 0) C (−1; 0) D (−1; 2) Câu Trong không gian Ox yz, cho điểm A (1; 2; 3) Tìm tọa độ điểm A hình chiếu vng góc A lên mặt phẳng (O yz) A A (1; 0; 0) B A (0; 2; 3) C A (1; 0; 3) D A (1; 2; 0) Câu Thể tích V khối cầu có bán kính R = A V = 64π B V = 48π C V = 36π Câu Cho số phức z thỏa mãn z(1 + i ) = − i Tính mơđun z A | z| = 17 B | z| = 16 C | z| = 17 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN D V= 256π D | z | = Trang 1/6 Mã đề 121 Câu Cho hình nón ( N ) có đường kính đáy 4a, đường sinh 5a Tính diện tích xung quanh S hình nón ( N ) A S = 10πa2 B S = 14πa2 C S = 36πa2 D S = 20πa2 Câu 10 Cho số thực dương a, x, y a = Khẳng định sau đúng? A loga ( x y) = y loga x B loga ( x y) = loga x − loga y C loga ( x y) = loga x + loga y Câu 11 Nguyên hàm hàm số f ( x) = A C f ( x)d x = −2 ln |1 − x| + C − 2x f ( x)d x = − ln |1 − x| + C D loga ( x y) = loga x · loga y B f ( x)d x = ln |1 − x| + C D f ( x)d x = ln |1 − x| + C Câu 12 Trong không gian Ox yz, cho mặt phẳng (α) : x − y + z + = Khoảng cách h từ điểm A (1; 1; 1) đến mặt phẳng (α) A h = B h = C h= 10 D h= Câu 13 y Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo B Phần thực phần ảo i C Phần thực phần ảo M D Phần thực phần ảo i O Câu 14 Phương trình 22x−1 = có nghiệm A x = B x = C x = D x = Câu 15 Hình bát diện có cạnh? A 10 B C 12 D 20 x Câu 16 Trong không gian Ox yz, cho ba điểm A (2; 1; 1), B(3; 0; −1), C (2; 0; 3) Mặt phẳng (α) qua hai điểm A, B song song với đường thẳng OC có phương trình A x − y + z − = B x + y − z − 11 = C x + y + z − 11 = D x + y − z − = Câu 17 Trong hàm số sau, hàm số đồng biến R 2x − C y = x3 + x + D y = x − x + x−1 Câu 18 Cho hình chóp S.ABC có ∆ ABC vng B, BA = a, BC = a Cạnh bên S A vuông góc với đáy S A = a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC a a A R= B R= C R = a D R = a 10000 Câu 19 Gọi F ( t) số lượng vi khuẩn phát triển sau t Biết F ( t) thỏa mãn F ( t) = với + 2t ∀ t ban đầu có 1000 vi khuẩn Hỏi sau số lượng vi khuẩn là: A y = x + x + B y= A 17094 B 9047 C 8047 Câu 20 Trong không gian Ox yz, cho đường thẳng d : vectơ phương đường thẳng d − − A → a = (−2; 0; 3) B → a = (−2; 3; 3) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN    x = − 2t y=3   z = + 3t − C → a = (1; 3; 5) D 32118 Trong vectơ sau, vectơ − D → a = (2; 3; 3) Trang 2/6 Mã đề 121 Câu 21 Số hạng không chứa x khai triển f ( x) = x − A 5376 B −5376 x2 , x = C 672 D −672 Câu 22 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhât AB = a, AD = a Cạnh bên S A vng góc với đáy S A = 2a Tính khoảng cách d từ điểm C đến mặt phẳng (SBD ) A d= 2a 57 19 B d= 2a C d= a D d= a 57 19 16 Câu 23 Gọi M, m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số f ( x) = x2 − x đoạn [−4; −1] Tính T = M + m A T = 32 B T = 16 C T = 37 D T = 25 Câu 24 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A B C có cạnh đáy a Góc mặt phẳng ( A BC ) mặt phẳng ( ABC ) 60◦ Tính thể tích V khối chóp A BCC B a3 A V= a3 B V= a3 C V= a3 D V= Câu 25 Gọi S tập tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = x3 + x2 − x + 2m + trục Ox có hai điểm chung phân biệt Tính tổng T phần tử thuộc tập S C T = −12 A T = 12 B T = 10 D T = −10 Câu 26 Đặt log2 = a, log3 = b Tính log15 20 theo a b ta A log15 20 = 2b + a + ab B b + ab + + ab log15 20 = C log15 20 = b + ab + ab D log15 20 = Câu 27 Số chỉnh hợp chập phần tử A 10 B 120 C 20 D Câu 28 Cho hàm số y = f ( x) liên tục R A I = B I = 16 f (2 x)d x = Tính I = C I = Câu 30 Biết A T = −3 + 4x x + ex xe2x x f ( x )d x D I = 32 Câu 29 Có giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = cận ngang y = A B C 2b + + ab mx + x2 − x + có tiệm 2x − D vô số d x = a + e b − e c với a, b, c số nguyên Tính T = a + b + c B T = C T = −4 D T = −5 Câu 31 Ba bình hình trụ chứa lượng nước nhau, độ cao mực nước bình II gấp đơi bình I bình III gấp đơi bình II Chọn nhận xét bán kính đáy r , r , r ba bình I, II, III A r , r , r theo thứ tự lập thành cấp số nhân công bội 2 B r , r , r theo thứ tự lập thành cấp số nhân công bội C r , r , r theo thứ tự lập thành cấp số nhân công bội D r , r , r theo thứ tự lập thành cấp số nhân công bội ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 Trang 3/6 Mã đề 121 Câu 32 Trong không gian Ox yz, cho bốn điểm A (2; 1; 0), B(1; −1; 3), C (3; −2; 2) D (−1; 2; 2) Hỏi có mặt cầu tiếp xúc với tất bốn mặt phẳng ( ABC ), (BCD ), (CD A ), (D AB) A B C vô số D Câu 33 Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x, cung tròn có phương trình y = − x2 (− ≤ x ≤ 6) trục hồnh (phần tơ đậm hình vẽ bên) Tính thể tích V vật thể tròn xoay sinh quay hình phẳng D quanh trục Ox 22π 22π D V = 4π + A V = 8π − 2π C V = 8π − y B V = 8π + 22π x O − 6 a b Câu 34 Cho hàm số f ( x) = + + với a, b số hữu tỉ thỏa điều kiện x x Tính T = a + b A T = −1 B T = C T = −2 −1; B (−2; −1) C (−1; 1) f ( x) dx = − ln D T = Câu 35 Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm R thỏa f (2) = f (−2) = đồ thị hàm số y = f ( x) có dạng hình bên Hàm số y = ( f ( x))2 −2 nghịch biến khoảng khoảng sau A D (1; 2) y −1 O x x−3 y−1 z−1 = = , đồng thời −1 −2 tiếp xúc với hai mặt phẳng (α1 ) : x + y + z − = (α2 ) : x − y + z = Câu 36 Có mặt cầu (S ) có tâm thuộc đường thẳng ∆ : A B D C Vô số Câu 37 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A B C D có AB = 2a, AD = a, A A = a Gọi M trung điểm cạnh AB Tính khoảng cách h từ điểm D đến mặt phẳng (B MC ) A h= 3a 21 B h= a 21 C h= a 21 14 D h= 2a 21 Câu 38 Tính tổng T nghiệm phương trình (log 10 x)2 − log (100 x) = −5 A T = 11 B T = 12 C T = 10 D T = 110 Câu 39 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành tích 48 Trên cạnh S A, SB, SC, SD lấy điểm A , B , C D cho Tính theo V thể tích khối đa diện lồi S A B C D A V = B V = C V= Câu 40 Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm R f ( x) ≥ x4 + định sau đúng? A phương trình f ( x) = có nghiệm (0; 1) SA SC SB SD = = = = SA SC SB SD D V = − x, ∀ x > f (1) = −1 Khẳng x2 B phương trình f ( x) = có nghiệm (0; +∞) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Trang 4/6 Mã đề 121 C phương trình f ( x) = có nghiệm (1; 2) D phương trình f ( x) = có nghiệm (2; 5) Câu 41 Biết hàm số y = f ( x) liên tục R có M m GTLN, GTNN hàm số f ( x) đoạn [0; 2] Trong hàm số sau, hàm số có GTLN GTNN tương ứng M m? 4x A y= f B y= f (sin x + cos x) x +1 C y = f (sin3 x + cos3 x) y = f x + − x2 D Câu 42 Trong không gian Oxz y, cho bốn điểm A (−4; −1; 3), B(−1; −2; −1), C (3; 2; −3) D (0; −3; −5) Gọi (α) mặt phẳng qua D tổng khoảng cách từ A, B, C đến (α) lớn nhất, đồng thời ba điểm A, B, C nằm phía so với (α) Trong điểm sau, điểm thuộc mặt phẳng (α) A E (7; −3; −4) B E (2; 0; −7) C E (−1; −1; −6) D E (36; 1; −1) Câu 43 Cho hàm số y = | x|3 − x2 + có đồ thị (C ) Hỏi trục O y có điểm A mà qua A kẻ đến (C ) ba tiếp tuyến? A B C D Câu 44 Cho đa giác 2018 đỉnh Hỏi có tam giác có đỉnh đỉnh đa giác có góc lớn 100◦ 3 C 2018 · C895 A 2018 · C897 B C1009 D 2018 · C896 Câu 45 Biết điều kiện cần đủ m để phương trình log21 ( x − 2)2 + ( m − 5) log 2 có nghiệm thuộc A T= 10 − 8m − = x−2 ; m ∈ [a; b] Tính T = a + b B T = C T = −4 D T =− 10 Câu 46 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A B C có tất cạnh a M điểm thỏa −−→ −−→ mãn CM = − A A Cơ sin góc hai mặt phẳng ( A MB) ( ABC ) A 30 B 30 16 C 30 10 D Câu 47 Cho dãy số (u n ) xác định u1 = a u n+1 = 4u n (1 − u n ) với n = 1, 2, · · · Có giá trị a để u2018 = A 22016 + B 22017 + C 22018 + D Câu 48 Trong không gian Ox yz, cho hai điểm A (1; 0; 1), B(0; 1; −1) Hai điểm D, E thay đổi đoạn O A, OB cho đường thẳng DE chia tam giác O AB thành hai phần có diện tích Khi DE ngắn trung điểm I đoạn DE có tọa độ A I 2 ; ; 4 B I 2 ; ; 3 C I 1 ; ; 3 D I 1 ; ; 4 Câu 49 Có số nguyên m để phương trình log2 x2 + x + m + = x2 − x + − m x2 − x + có hai nghiệm phân biệt lớn A B vô số ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN C D Trang 5/6 Mã đề 121 Câu 50 Có số nguyên âm m để hàm số y = cos3 x − cot x − (m + 1) cos x đồng biến (0; π) A B C vô số D HẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Trang 6/6 Mã đề 121 SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN Mơn: TỐN Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề ——————— Mã đề thi 121 Họ, tên thí sinh: Số báo danh Câu 10 Đáp án A A A B C B D A A C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C A C D C B C A B A Đăng tải https://exam24h.com Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D A A D C C C C B C Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu Đáp án D 41 C C 42 A D 43 C C 44 D D 45 D C 46 C D 47 A A 48 A D 49 C C 50 A Đăng tải https://exam24h.com ... 12 1 Câu 50 Có số nguyên âm m để hàm số y = cos3 x − cot x − (m + 1) cos x đồng biến (0; π) A B C vô số D HẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Trang 6/6 Mã đề 12 1 SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI THPT CHUYÊN LƯƠNG... LƯƠNG THẾ VINH - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 018 – LẦN Mơn: TỐN Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề ——————— Mã đề thi 12 1 Họ, tên thí sinh: Số báo danh Câu 10 Đáp... phẳng (B MC ) A h= 3a 21 B h= a 21 C h= a 21 14 D h= 2a 21 Câu 38 Tính tổng T nghiệm phương trình (log 10 x)2 − log (10 0 x) = −5 A T = 11 B T = 12 C T = 10 D T = 11 0 Câu 39 Cho hình chóp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1 – 2018, Đề thi thử Toán THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1 – 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay