Phát triển thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã của Công ty TNHHNN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

136 18 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 19:07

4.1% tượng sử dụng 20.0% 10.0% 16.7% 8.8% 49 15 10 61.2% 18.8% 12.5% 7.5% % within Các đối 100.0% 100.0% tượng sử dụng 100.0% 100.0% 100.0% 27 Đ A ̣I H O ̣C K IN H % within Địa điểm Đại lý 79.4% mua sản phẩm Địa công ty % within Các đối 55.1% điểm tượng sử dụng mua Count sản phẩm XN SX % within Địa điểm 0% công mua sản phẩm ty % within Các đối 0% tượng sử dụng 33.3% TÊ Count Khác Count Count Total Total U % within Địa điểm Cửa hàng 55.6% mua sản phẩm tạp hóa % within Các đối 40.8% tượng sử dụng 12 Ế Count Khách sạn, nhà hàng ́H Cơ quan, Hộ gia Khách cơng ty, đình du lịch trường học 23 % within Địa điểm 28.8% mua sản phẩm 118 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 131 of 128 Đánh giá khách hàng nước uống tinh khiết Bạch Mã Thương hiệu tốt Đ A Valid Missing Total Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Total System IN H Percent 1.3 20.0 Valid Percent 2.5 37.5 Cumulative Percent 2.5 40.0 28.7 53.8 93.8 80 70 150 3.3 53.3 46.7 100.0 6.2 100.0 100.0 K 43 ̣C Rất đồng ý Total System ̣I H Missing Total Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý O Valid Frequency 30 TÊ Chất lượng tốt Ế Rất đồng ý Total System Valid Percent 2.5 56.2 40.0 1.2 100.0 U Missing Total Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Percent 1.3 30.0 21.3 53.3 46.7 100.0 ́H Valid Frequency 45 32 80 70 150 Cumulative Percent 2.5 58.8 98.8 100.0 Giá phù hợp Frequency 31 36 80 70 150 Percent 6.0 20.7 24.0 2.7 53.3 46.7 100.0 Valid Percent 11.2 38.8 45.0 5.0 100.0 Cumulative Percent 11.2 50.0 95.0 100.0 119 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 132 of 128 Bao bì mẫu mã sản phẩm thiết kế đẹp Valid Percent 13.8 35.0 45.0 6.2 100.0 Đ A ̣I H O Valid Missing Total Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Total System Valid Percent 12.5 53.8 32.5 1.2 100.0 TÊ H IN K Missing Total Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Total System ̣C Valid Percent 6.7 28.7 17.3 53.3 46.7 100.0 ́H Khẩu hiệu ấn tượng Frequency 10 43 26 80 70 150 Cumulative Percent 13.8 48.8 93.8 100.0 Ế Missing Total Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Total System Percent 7.3 18.7 24.0 3.3 53.3 46.7 100.0 U Valid Frequency 11 28 36 80 70 150 Cumulative Percent 12.5 66.2 98.8 100.0 Hương vị tinh khiết Frequency 31 44 80 70 150 Percent 20.7 29.3 3.3 53.3 46.7 100.0 Valid Percent 38.8 55.0 6.2 100.0 Cumulative Percent 38.8 93.8 100.0 120 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 133 of 128 An toàn Valid Percent 19.3 28.0 6.0 53.3 46.7 100.0 Valid Percent 36.2 52.5 11.2 100.0 Cumulative Percent 36.2 88.8 100.0 U Ế Missing Total Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Total System Frequency 29 42 80 70 150 Valid Percent 1.2 43.8 43.8 11.2 100.0 TÊ H IN Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Total System Percent 23.3 23.3 6.0 53.3 46.7 100.0 Cumulative Percent 1.2 45.0 88.8 100.0 Không đồng ý Bình thường Đồng ý Total System Đ A Valid ̣I H O ̣C Missing Total Không đồng ý K Valid Frequency 35 35 80 70 150 ́H Thuận tiện mua Missing Total Khuyến hấp dẫn Frequency Percent Valid Percent 16 10.7 20.0 52 34.7 65.0 12 8.0 15.0 80 53.3 100.0 70 46.7 150 100.0 Cumulative Percent 20.0 85.0 100.0 121 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 134 of 128 One-Sample Statistics Std Deviation 565 641 760 Std Error Mean 063 072 085 80 3.44 809 090 80 80 80 80 80 3.22 3.68 3.75 3.65 2.95 675 591 646 695 593 075 066 072 078 066 ́H U Ế Mean 3.40 3.64 3.44 TÊ Thương hiệu tốt Chất lượng tốt Giá phù hợp Bao bì mẫu mã sản phẩm thiết kế đẹp Khẩu hiệu ấn tượng Hương vị An toàn Thuận tiện mua Khuyến hấp dẫn N 80 80 80 K IN H One-Sample Test Test Value = ̣C t -9.502 -5.056 -6.616 Đ A ̣I H O Thương hiệu tốt Chất lượng tốt Giá phù hợp Bao bì mẫu mã sản -6.220 phẩm thiết kế đẹp Khẩu hiệu ấn tượng -10.276 Hương vị -4.922 An toàn -3.460 Thuận tiện mua -4.502 Khuyến hấp dẫn -15.832 df 79 79 79 Sig (2Mean tailed) Difference 000 -.600 000 -.362 000 -.562 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.73 -.47 -.51 -.22 -.73 -.39 79 000 -.562 -.74 -.38 79 79 79 79 79 000 000 001 000 000 -.775 -.325 -.250 -.350 -1.050 -.93 -.46 -.39 -.50 -1.18 -.62 -.19 -.11 -.20 -.92 Phân tích mơ hình trung thành khách hàng thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã 122 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 135 of 128 - Kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s Alpha Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 795 Item Statistics Std Deviation N Chất lượng tốt 3.64 641 80 Giá phù hợp 3.44 Hương vị 3.68 An toàn 3.75 U 591 80 646 80 3.65 695 80 IN ́H 80 593 80 H TÊ 760 Thuận tiện mua Khuyến hấp dẫn Ế Mean K 2.95 O ̣C Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted Đ A ̣I H Corrected Chất lượng tốt 17.46 5.948 424 792 Giá phù hợp 17.66 5.113 580 758 Hương vị 17.42 5.615 616 751 An toàn 17.35 5.319 654 739 Thuận tiện mua 17.45 5.111 665 735 Khuyến hấp dẫn 18.15 6.230 373 801 123 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 136 of 128 - Mơ hình hồi quy: Model Summaryb Model R Change Statistics Std Error R Adjusted of the R Square F Sig F DurbinSquare R Square Estimate Change Change df1 df2 Change Watson 876a 768 749 491 768 40.314 73 000 2.130 a Predictors: (Constant), Khuyến hấp dẫn, Chất lượng tốt, Hương vị, Giá phù hợp, Thuận tiện mua, An toàn U Ế b Dependent Variable: Sự trung thành (Khả mua lặp lại) df Mean Square F Sig Regression 58.371 9.729 40.314 000a Residual 17.616 73 Total 75.988 79 TÊ Model Sum of Squares H 241 IN ́H ANOVAb K a Predictors: (Constant), Khuyến hấp dẫn, Chất lượng tốt, Hương vị, Giá phù hợp, Thuận tiện mua, An toàn ̣C b Dependent Variable: Sự trung thành (Khả mua lặp lại) ̣I H O Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B Beta Error -2.602 453 373 099 244 442 092 343 294 122 177 265 115 174 Đ A Model t (Constant) -5.748 Chất lượng tốt 3.777 Giá phù hợp 4.819 Hương vị 2.407 An toàn 2.293 Thuận tiện 332 107 235 3.096 mua Khuyến -.017 105 -.010 -.157 hấp dẫn a Dependent Variable: Sự trung thành (Khả mua lặp lại) Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 000 000 000 019 025 760 627 586 550 1.316 1.595 1.708 1.819 003 550 1.817 876 782 1.279 124 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ...131 of 128 Đánh giá khách hàng nước uống tinh khiết Bạch Mã Thương hiệu tốt Đ A Valid Missing Total Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Total... -.50 -1.18 -.62 -.19 -.11 -.20 -.92 Phân tích mơ hình trung thành khách hàng thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã 122 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si -... Test Value = ̣C t -9.502 -5.056 -6.616 Đ A ̣I H O Thương hiệu tốt Chất lượng tốt Giá phù hợp Bao bì mẫu mã sản -6.220 phẩm thiết kế đẹp Khẩu hiệu ấn tượng -10.276 Hương vị -4.922 An toàn -3.460
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã của Công ty TNHHNN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế, Phát triển thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã của Công ty TNHHNN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay