Phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

110 17 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 18:44

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế NGUÙN THË H in TRẢI h PHẠT TRIÃØN KINH TÃÚ TRANG cK THậ XAẻ HặNG THUY, h TẩNH THặèA THIÃN HUÃÚ Chuyên ngành: Kinh tế trị Đ ại Mã số : 60 31 01 02 Tr ườ ng LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN XUÂN KHOÁT HUẾ, NĂM 2013 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu thân hướng dẫn khoa học giáo viên hướng dẫn Toàn số liệu luận văn uế kết trình điều tra thực tế, trung thực, xác chưa sử dụng trong luận văn tế H Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc tháng năm 2013 h Huế, ngày Nguyễn Thị Hà Tr ườ ng Đ ại họ cK in Người cam đoan i kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Trong suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn tơi nhận được giúp đỡ tận tình nhiều thầy cô giáo, quan, địa phương đồng chí đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Trước hết xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Xn Khốt tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, lãnh đạo thầy cô giáo phận sau Đại học, thầy cô giáo Khoa Kinh tế Chính trị giúp đỡ tơi nhiều mặt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Kinh tế, phòng Thống kê Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy, chủ trang trại nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình điều tra thực tế, cung cấp thông tin, số liệu để thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo xã: Phú Sơn, Dương Hòa, Thủy Phù, Thủy Phương, Thủy Bằng giúp đỡ tơi tận tình trình nghiên cứu thực tế, thu thập số liệu trang trại địa bàn xã Tôi xin chân thành cám ơn Huế, tháng năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Hà ii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 TĨM LƯỢC LUẬN VĂN Tính cấp thiết đề tài Kinh tế trang trại hình thành phát triển từ lâu số nước giới Nó sản phẩm tất yếu q trình phát triển kinh tế hàng hóa sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp Hầu giới, giá trị sản xuất uế trang trại chiếm tỷ trọng cao tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm – ngư nghiệp, tạo khối lượng công ăn việc làm thu nhập lớn tế H cho lao động nông thôn Cùng với xu phát triển chung nước, kinh tế trang trại tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung thị xã Hương Thủy nói riêng bước hình thành phát triển Bước đầu đạt kết định, khai thác tiềm h năng, mạnh, cải thiện thu nhập giải phần việc làm cho người lao in động Tuy nhiên, kết qủa đạt chưa tương xứng với tiềm mạnh cK địa phương Sự phát triển kinh tế trang trại mang tính tự phát, thiếu bền vững Thực tiễn đặt nhiều vấn đề đòi hỏi phải có nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế trang trại để đề xuất giải pháp hữu hiệu xã giai đoạn họ nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại thị Đ ại Xuất phát từ lý trên, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Phát triển kinh tế trang trại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ng Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm chủ ườ trương, sách Đảng Nhà nước trang trại phát triển kinh tế trang trại Đồng thời kế thừa vấn đề lý luận trang trại, phát triển kinh tế trang trại,… Tr cơng trình khoa học công bố - Phương pháp nghiên cứu Trên sở lý luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, luận văn sử dụng phương pháp cụ thể: Phương pháp điều tra, thu thập số liệu; Phương pháp thống kê so sánh; Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo; Phương pháp kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài iii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 Những đóng góp mặt khoa học đề tài Phát triển kinh tế trang trại vấn đề quan tâm nhằm đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn thị xã Hương Thủy, góp phần xóa đói giảm nghèo, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phát triển kinh tế thị xã theo hướng phát triển bền vững uế Vì vậy, nghiên cứu thành cơng đề tài này, luận văn góp phần làm rõ: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế trang trại tế H địa bàn thị xã - Đánh giá thực trạng phát triển phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế trang trại thị xã Hương Thủy - Tìm mơ hình phát triển kinh tế trang trại phù hợp thị xã Hương h Thủy nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung in - Đề xuất giải pháp phù hợp, có tính khả thi cho q trình phát triển Tr ườ ng Đ ại họ cK kinh tế trang trại thị xã Hương Thủy nói riêng tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung iv kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tổng giá trị sản xuất (Gross Output) VA Giá trị gia tăng (Value Added) IC Chi phí trung gian (Intemediate Expenditure) BVTV Bảo vệ thực vật CLN Cây lâu năm CLNg Cây lâm nghiệp CN Chăn nuôi CSCB Cơ sở chế biến CSHT Cơ sở hạ tầng ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội KDTH Kinh doanh tổng hợp KHKT Khoa học kỹ thuật LĐ Lao động LN Lâm nghiệp NN tế H h in cK Nông lâm kết hợp Nông nghiệp Nông nghiệp phát triển nông thôn NQ Nghị NXB Nhà xuất SL Số lượng ng Đ ại NN&PTNT SXKD Sản xuất kinh doanh TLSX Tư liệu sản xuất ườ Tr họ NLKH uế GO V Vốn VACR Vườn ao chuồng rừng XK Xuất v kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Quy mơ diện tích trang trại điều tra 48 Bảng 2: Tình hình sử dụng đất đai trang trại .50 Bảng 3: Tình hình sử dụng lao động trang trại 51 uế Bảng 4: Khía cạnh xã hội chủ trang trại 52 tế H Bảng 5: Trình độ văn hóa chun mơn chủ trang trại .53 Bảng 6: Mức vốn đầu tư bình quân trang trại 55 Bảng 7: Tình hình huy động sử dụng vốn trang trại .57 Bảng 8: Tình hình trang bị sở vật chất kỹ thuật trang trại 58 h Bảng 9: Kết kinh doanh trang trại 59 in Bảng 10: Quy mô giá trị gia tăng trang trại điều tra 61 cK Bảng 11:Tỷ suất hàng hóa loại hình trang trại .62 Bảng12: Một số tiêu phản ánh hiệu kinh tế trang trại 63 Bảng13: Hiệu số trồng vật nuôi chủ yếu trang trại tổng hợp VAC 66 họ Bảng 14: Hiệu số trồng vật nuôi chủ yếu trang trại nông lâm nghiệp 66 Bảng 15: Hiệu số trồng vật nuôi chủ yếu trang trại .67 Tr ườ ng Đ ại nông lâm kết hợp sinh thái 67 vi kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN i TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v uế DANH MỤC CÁC BẢNG vi tế H MỤC LỤC vii MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .2 h MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI in ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU cK PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI họ Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Đ ại 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1.1.Quan niệm trang trại kinh tế trang trại Quan niệm trang trại 1.1.1.2 Quan niệm kinh tế trang trại ng 1.1.1.1 1.1.2 Tiêu chí xác định phân loại kinh tế trang trại .11 ườ 1.1.2.1.Tiêu chí xác định kinh tế trang trại 11 1.1.2.2 Phân loại kinh tế trang trại 11 Tr 1.1.3.Đặc trưng vai trò kinh tế trang trại 14 1.1.3.1 Đặc trưng kinh tế trang trại 14 1.1.3.2 Vai trò kinh tế trang trại .14 1.1.4.Xu hướng phát triển kinh tế trang trại 16 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại 17 1.2 ĐIỀU KIỆN ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở VIỆT NAM .21 vii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 1.2.1 Những điều kiện khách quan 21 1.2.2 Những điều kiện chủ quan .22 1.2.3 Định hướng sách Đảng Nhà nước phát triển kinh tế trang trại nước ta 23 1.2.3.1 Định hướng Đảng phát triển kinh tế trang trại 23 uế 1.2.3.2.Chính sách Chính phủ phát triển kinh tế trang trại .24 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở MỘT SỐ tế H NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC 26 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại số nước giới 26 1.3.1.1 Kinh nghiệm nước Châu Âu Bắc Mỹ 26 h 1.3.1.2 Kinh nghiệm nước Bắc Á (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc) 27 in 1.3.1.3 Kinh nghiệm nước phát triển khu vực ASEAN .27 cK 1.3.1.4 Một số vấn đề rút phát triển kinh tế trang trại quốc gia vùng lãnh thổ giới 28 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại số địa phương Việt họ Nam 29 1.3.2.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Đ ại Nghệ An 29 1.3.2.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .30 ng 1.3.3 Một số học rút cho việc phát triển kinh tế trang trại thị xã Hương Thủy 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở THỊ ườ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .33 Tr 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .33 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 33 2.1.1.1 Vị trí địa lý 33 2.1.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng 33 2.1.1.3 Khí hậu 37 2.1.1.4 Thủy văn 38 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 viii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 2.1.2.1 Dân số, lao động việc làm 38 2.1.2.2 Kết cấu hạ tầng: .39 2.1.2.3.Tình phát triển kinh tế địa bàn 43 2.1.3 Nhận xét chung đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Hương Thủy 44 uế 2.1.3.1 Thuận lợi 44 2.2.3.2 Khó khăn 45 tế H 2.2 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 46 2.2.1 Quy mô, lực sản xuất trang trại 46 2.2.1.1 Quy mơ, diện tích tình hình sử dụng đất đai sản xuất 46 h 2.2.1.2 Tình hình sử dụng lao động trang trại .50 in 2.2.1.4 Tình hình trang bị sở vật chất kỹ thuật ứng dụng tiến khoa cK học kỹ thuật vào sản xuất trang trại 57 2.3 KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI .58 họ 2.3.1 Kết sản xuất kinh doanh trang trại .58 2.3.1.1 Quy mô tổng giá trị sản xuất 58 Đ ại 2.3.1.2 Quy mô giá trị gia tăng trang trại 60 2.3.1.3 Tình hình sản xuất hàng hóa trang trại .62 2.3.2 Hiệu kinh tế, xã hội trang trại 63 ng 2.3.2.1 Hiệu kinh tế 63 2.3.2.2 Hiệu số trồng, vật nuôi trang trại 66 ườ 2.3.2.3 Hiệu xã hội 67 2.3.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế trang trại thị xã Hương Tr Thủy 69 2.3.3.1 Những kết đạt 69 2.3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 70 2.3.3.3 Những vấn đề đặt cần giải để phát triển kinh tế trang trại 71 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 72 ix kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 96 of 128 - Nhà nước cần ban hành chế độ quản lý tài kinh tế trang trại, chủ trang trại phải thực đầy đủ chế độ hạch tốn, thống kê kế tốn rõ ràng để thơng qua nắm bắt tình hình hoạt động chủ trang trại, có đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại để làm sở đề sách phát triển kinh tế trang trại cách hợp lý uế - Nhà nước cần phải đầu tư phát triển sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, ưu tiên danh mục đầu tư sở hạ tầng nông thôn vùng gò đồi tế H miền núi 2.2 Đối với địa phương - Tỉnh Thừa Thiên Huế thị xã Hương Thủy cần thực nghiêm túc Quyết định số 162/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xếp h đổi lâm trường quốc doanh tỉnh Thừa Thiên Huế, qua giao diện tích in đất lại cho nhân dân cK - UBND thị xã mà trực tiếp Phòng Tài nguyên Mơi trường, Phòng Địa chính, Phòng Kinh tế cần phối hợp tham mưu cho cho UBND thị xã thực có hiệu thơng tư 74/2003/TTLB hướng dẫn bổ sung tiêu chí xác định kinh tế trang họ trại để làm thủ tục xác nhận trang trại - Thị xã cần có kế hoạch đẩy nhanh cơng tác lập hồ sơ địa cấp giấy Đ ại chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ trang trại để họ yên tâm sản xuất mảnh đất - Khuyến khích có sách cụ thể để chủ trang trại hộ gia đình ng thực “dồn điền đổi thửa” để trang trại tập trung đất đai việc phát triển với quy mơ lớn, tránh tình trạng phân tán đất đai ườ - Thơng qua chương trình, dự án mở lớp đào tạo thống kê, kế toán cho chủ trang trại Tr Nghiên cứu mơ hình kinh tế trang trại tổng hợp VAC đạt hiệu qủa, phù hợp với thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng phát triển bền vững, kết hợp sản xuất kinh doanh với hoạt động du lịch sinh thái, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế thị xã theo hướng Nông lâm kết hợp – du lịch sinh thái – dịch vụ 2.3 Đối với chủ trang trại - Các chủ trang trại trước hết phải tự nâng cao trình độ để nắm bắt thông tin thị trường khoa học công nghệ 85 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 97 of 128 - Các chủ trang trại phải động việc xác định chiến lược sản xuất kinh doanh lâu dài Mạnh dạn tiếp xúc với quan chuyên môn để nắm bắt thông tin thị trường, khoa học công nghệ để xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh - Chủ động học hỏi kinh nghiệm chủ trang trại tỉnh địa Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế phương khác 86 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 98 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Khóa VII (1993) Nghị Trung ương số 05 (NQTW5 – khóa VII), NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội Ban chấp hành Trung ương Khóa VIII (1998) Nghị Trung ương số 06 (NQTW6 – khóa VIII), NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội Ban chấp hành Trung ương Khóa VII (1999) Nghị Trung ương số 10 (NQTW10 – khóa VIII), NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội Ban chấp hành Trung ương Khóa IX (2002) Nghị hội nghị lần BCH tế H TW khóa IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội uế Ban tư tưởng văn hóa Trung ương (1993) Một số vấn đề lý luận thực tiễn h trình chuyển sang kinh tế thị trường nước ta, tập I, NXB Chính Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2007), gia nhập WTO, văn cK in trị Quốc gia, Hà Nội cam kết liên quan đến nơng nghiệp, nơng dân doanh nghiệp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội Hồ Chí Minh họ 10 Ban vật giá phủ (2000), Tư liệu kinh tế trang trại, NXB Thành phố Đ ại 11 Ban chấp hành Đảng Thừa Thiên Huế (2006), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, NXB Thuận Hóa 12 Trần Nam Bình, Phạm Chí, Đặng Kim Sơn, Nguyễn Tiến triển (2003), Làm ng cho nông thôn Việt Nam – NXB Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (VAPEC) ườ 13 Trần Xuân Châu (2003), Phát triển nơng nghiệp hàng hóa Việt Nam – Thực trạng giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Tr 14 CD-ROM Hồ Chí Minh tồn tập (2002), tập Hồ Chí Minh bàn nơng nghiệp – nơng thơn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội 15 Cục Thống kê Thừa Thiên Huế, Niên giám thống kế 2005, Nhà Xuất Thuận Hóa 16 Đỗ Kim Chung (2000), “Thị trường đất đai nông nghiệp Việt Nam- Thực trạng sách” 87 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 99 of 128 17 Nguyễn Xuân Khoát (2012), phát triển kinh tế trang trại Việt Nam nay, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 5(114)/2012 18 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006), NXB trị quốc gia, Hà Nội 19 Nguyễn Đình Đấu (2000), Báo cáo đề tài cấp tỉnh “Đánh giá tình hình kinh tế uế trang trại, đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế trang trại tỉnh Thừa Thiên Huế” Việt Nam” vấn đề kinh tế giới số 57 tế H 20 Nguyễn Điền (1999), “Kinh tế hộ nông dân mơ hình kinh tế trang trại 21 Nguyễn Đình Điền (2000), trang trại gia đình, bước phát triển kinh tế hộ nông dân, NXB Nông nghiệp , Hà Nội h 22 Trần Đức (1995), Trang trại gia đình Việt Nam giới, NXB in trị quốc gia, Hà Nội Nông nghiệp, Hà Nội cK 23 Trần Đức (1998), Mơ hình kinh tế trang trại vùng đồi núi, Nhad xuất 24 Nguyễn Điền, Trần Đức, Trần Huy Năng (1993), Kinh tế trang trại trại gia họ đình giới Châu Á, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 25 Frank Ellis (Tài liệu dịch) (1993): Kinh tế hộ gia đình nơng dân phát triển Đ ại nông nghiệp – NXB Nông nghiệp 26 Nguyễn Khắc Hoàn (2006), Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại Thừa Thiên Huế, Luận án tiến sỹ kinh tế ng 27 Nguyễn Đình Hương (2000), Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế trang trại thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc ườ gia, Hà Nội 28 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1992), Kinh tế học tổ chức phát Tr triển kinh tế quốc dân Việt Nam, Nhà xuất thơng tin văn hóa, Hà Nội 29 Trần Kiên (2000), làm giàu kinh tế trang trại, NXB Thanh niên 30 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế, Báo cáo tổng kết năm thực nghị số 03/2/2000 Thủ Tướng Chính phủ Phát triển kinh tế trang trại 31 Thủ tướng Chính phủ: Về việc cho vay vốn để sản xuất nông lâm nghiệp, ngư nghiệp đến hộ sản xuất, Chỉ thị số 202/CT –TTg 88 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 100 of 128 32 Trần Tác, “Tìm hiểu thêm kinh tế trang trại”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 258 tháng 11/1999 33 Đào Thế Tuấn (1997), Kinh tế hộ nông dân, NXB CTQG, Hà Nội 34 Đức Trường, Hằng Thu, Thành Lâm (2002) “Những vấn đề pháp lý kinh tế trang trại”, Chuyên đề Pháp luật số tháng năm 2002 uế 35 Lê Trọng (2000) phát triển quản lý trang trại kinh tế thị trường, NXB Nông nghiệp, Hà Nội tế H 36 Nguyễn Phượng Vỹ, Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa thập niên đầu kỷ XXI 37 Niên Giám thống kê Thị xã Hương Thủy năm 2012 38 Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng gò đồi xã xây dựng nông thôn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h thị xã Hương Thủy giai đoạn 2012 – 2020 89 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag h tế H uế 101 of 128 Tr ườ ng Đ ại họ cK in PHỤ LỤC 90 -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu 102 of 128 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Người điều tra: ………………………… …………… ĐT: ……………………… Thời gian điều tra: Ngày …… tháng …… năm 2013 NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TRANG TRẠI uế Xã ……………………… ………Thị Xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế 1.THÔNG TIN VỀ CHỦ TRANG TRẠI tế H Họ tên chủ trang trại: ……………………………………………………………… Năm sinh:…………………….……Giới tính: (nam/nữ)…… …………………… Số điện thoại:………………………………………………………………………… h Trình độ văn hóa: Đại học Cao đẳng Trung cấp Chưa qua đào tạo Thành phần xuất thân: Cán cK Sơ cấp in Trình độ chuyên môn: Nông dân Khác họ Số nhân gia đình chủ trang trại:………………………………………… Trong đó: Lao động chính……… …….………… Lao động phụ…… ………… NĂM THÀNH LẬP TRANG TRẠI…………………………………………… Thừa kế Đấu thầu Đ ại HÌNH THỨC THÀNH LẬP TRANG TRẠI: Mua Khác ng Nhận đất nhà nước giao ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN TRANG TRẠI: Có Chưa ườ Lý chưa có: MƠ HÌNH TRANG TRẠI Tr Nơng lâm kết hợp Trồng hàng năm Kinh doanh tổng hợp Mơ hình khác Trồng rừng, lâu năm Cao su 91 -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu 103 of 128 DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI TRANG TRẠI ĐANG SỬ DỤNG (ha) uế tế H h Tr ườ ng Đ ại họ cK A ĐẤT ĐANG SỬ DỤNG I Đất nông nghiệp Đất trồng hàng năm - Lúa - Đậu -Lạc -Khác Đất trồng lâu năm - Hồ tiêu - Cao su - Khác II Diện tích mặt nước ni thủy sản - Nuôi nước - Nuôi tôm III Đất thổ cư - Đất vườn - Khác IV Đất lâm nghiệp TỔNG CỘNG (I+II+III) B ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG Đất có khả nơng nghiệp 2.Đất có khả lâm nghiệp Có khả ni trồng thủy sản in Tổng diện tích Chỉ tiêu Trong Đất thuê, mượn, Đất nhận, chuyển đấu thầu nhượng 92 -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu 104 of 128 TÌNH HÌNH TRANG BỊ TƯ LIỆU SẢN XUẤT TÊN THIẾT BỊ Hiện có Số lượng Giá trị Máy kéo lớn (trên 35 CV) Máy kéo trung bình( từ 12- 35 CV) uế Máy kéo nhỏ (dưới 12 CV) Ơ tơ tế H Trong tơ vận tải hàng hóa Máy điện Máy tuốt lúa động Lò, máy sấy sản phẩm nông, lâm thủy sản Máy chế biến lương thực (xay xát đánh cK 10.Bình phun thuốc trừ sâu động in Máy chế biến gỗ (cưa, xẻ, phay, bào) h bóng, phân loại) 11 Máy bơm nước dùng cho sản xuất 12.Máy chế biến thức ăn gia súc họ 13.Tàu xuồng, thuyền vận tải có động CÁC CHỈ TIÊU ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRANG TRẠI Đ ại CHỈ TIÊU KHƠNG CĨ SỬ DỤNG CĨ CHIẾC Trang trại có sử dụng máy tính vào sản xuất kinh doanh khơng? ng Có sử dụng mạng LAN khơng? Có sử dụng Internet khơng? ườ Trang trại có sử dụng thơng tin điện tử (Website) khơng? (Địa Website) Tr Trang trại có giao dịch thương mại điện tử không? tổng giá trị hàng hóa bán qua mạng Giá trị mua hàng hóa qua mạng 8.Trang trại có sản xuất theo quy trình cơng nghệ khơng? Có liên kết với sở khoa học công nghệ không 10 Các ứng dụng KHCN vào chế biến sản phẩm 93 -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu 105 of 128 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Ngoài vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chế biến sản phẩm nêu trên, trang trại ơng (bà) có ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật không? (xin ghi rõ ) ………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………… VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI CHỈ TIÊU SỐ VỐN I TỔNG SỐ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH Vốn chủ trang trại Vốn vay Trong vay ngân hàng, tổ chức tín dụng Vốn khác II VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2006 Phân theo nguồn vốn 1.1 Vốn chủ trang trại 1.2 Vốn vay Trong vay ngân hàng, tổ chức tín dụng 1.3 Vốn khác Phân theo khoản mục đầu tư - Chi phí chuyển quyền sử dụng đất - Chi phí mua vườn cây, rừng - Chi phí mua gia súc, gia cầm, giống - Chi phí mua thiết bị không qua xây lắp - Mua tài sản cố định dùng cho sản xuất khác Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản cố định Vốn đầu tư bổ sung tài sản lưu động III PHÂN THEO NGHÀNH KINH TẾ Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản Trồng rừng Kinh doanh tổng hợp Khác 94 -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu 106 of 128 KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Chỉ tiêu Diện tích thu Sản lượng (năm Giá trị (năm hoạch 2012) 2012) Tổng số Bán Tổng số Bán I.TỔNG DOANG THU Doanh thu từ Nông lâm uế thủy sản 1.1 Trồng trọt tế H - Lúa - Đậu loại - Lạc - Cao su h - Hồ tiêu in - Khác Chăn nuôi - Dê - Lợn - Gia cầm - Khác - Tôm -Cua - Cá Đ ại Ni trồng thủy sản họ cK - Trâu bò ng -Khác Lâm nghiệp ườ - Gỗ - Trồng rừng Tr - Khác Các nguồn thu khác 95 -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu 107 of 128 TÌNH HÌNH CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI Chi phí vật liệu tế H h in cK họ ng Đ ại I TỔNG CHI PHÍ Nơng lâm thủy sản Trồng trọt - Lúa - Đậu loại - Lạc - Cao su - Hồ tiêu - Khác Chăn ni - Trâu bò - Dê - Lợn - Gia cầm - Khác Nuôi trồng thủy sản - Tôm - Cua - Cá - Khác Lâm nghiệp - Gỗ - Trồng rừng - Khác II Các chi phí khác Giá trị Số lượng uế Diện tích sản xuất Chỉ tiêu Chi phí nhân cơng Giá trị Số lượng ườ TÌNH HÌNH CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO NHÀ NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG 2006 2007 2008 2009 20010 2011 2012 Tr Chỉ tiêu Thuế sử dụng đất Quản lý phí 3.Các quỷ phải nộp 4.Các khoản đóng góp khác 96 -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu 108 of 128 TÌNH HÌNH VỀ THỊ TRƯỜNG A.Thị trường đầu vào Ơng bà mua vật tư đâu? Việc mua khơng? Giống ông bà mua đâu? uế Ai thường cung cấp giống cho ông bà? Các cơng ty có cung ứng vật tư, giống tận nơi cho ông bà không? tế H Giá cao hay thấp thị trường? Nhà nước, Lâm trường có hỗ trợ cho ơng bà? Các công ty cung ứng cho ông bà mua chịu trước không? B Thị trường đầu h Khách hàng ông bà - Trong tỉnh in - Trong xã ông bà - Trong nước cK - Các xã huyện - Các nhà máy, tổ chức kinh tế khác Ơng bà có thuận lợi bán hàng hóa họ CÁC LIÊN DOANH TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.Ông bà tham gia tổ chức liên doanh sản xuất nào? Đ ại Tổ hợp tác Câu lạc Hợp tác xã Cụm sản xuất Hình thức khác ng Các khâu hợp tác Những khó khăn thuận lợi tham hợp tác ườ Ơng bà sử dụng cơng nghệ chế biến sản phẩm đến mức độ nào? - Kỹ thuật nuôi trồng - Giống vật nuôi - Kỹ thuật canh tác Tr - Giống trồng - Kỹ thuật chế biến 97 -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu 109 of 128 KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA TRANG TRẠI 1.Theo ông bà việc phát triển kinh tế trang trại địa phương gặp phải khó khăn lớn Ơng, bà gặp phải khó khăn sau phát triển trang trại a Lao động - Khó khăn thiếu lao động uế - Khó khăn thiếu lao động chun mơn kỹ thuật b Đất đai tế H - Khó khăn sách - Khó khăn việc vay vốn c Vốn h - Vay vốn khó in - Khơng vay vốn d Thị trường cK - Khơng có vốn để đầu tư - Không nắm bắt nhu cầu thị trường - Thị trường tiêu thụ khó khăn họ e Giá Ơng bà cần hỗ trợ để phát triển kinh tế trang trại Đ ại - Đào tạo kỹ thuật chuyên môn - Cho vay vốn - Đào tạo quản lý, điều hành trang trại - Thị trường tiêu thụ sản phẩm ng - Chế biến sản phẩm - Về khoa học công nghệ ườ +Giống Tr +Quy trình sản xuất + Chế biến + ứng dụng tiến khoa học công nghệ - Đề nghị khác ( ghi cụ thể)………………………………………………… Xin chân thành cám ơn hợp tác ông bà 98 -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu 110 of 128 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC CHỦ TRANG TRẠI ĐIỀU TRA TT Họ tên Xã N.sinh Giới TĐVH Thành Loại hình phần TT DT (m2) 1958 Nam Cấp I Nông dân TH VAC 42,063m2 Phú Sơn Ngô Đông Thủy Phù 1966 Nam Cấp II Nông dân TH VAC 106,732m2 Nguyễn Đạt TP Huế 1972 Nam Cấp II Kinh doanh uế Ngô Văn Quyết VAC 45,500m2 Thủy Bằng 1956 Nam Cấp I Nông dân TH VAC 16,034m2 Nguyễn Cừ Thủy Bằng 1965 Nam Cấp Nông dân TH VAC 20,029m2 tế H Phan Tảo TP Huế 1959 Nam CĐ Kinh doanh Nguyễn Truyền TP Huế 1962 Nam Cấp II Nông dân TH VAC 200,395m2 Võ Quang Minh Nhân Phú Sơn 1970 Nam Cấp II Nông dân TH VAC 20,812m2 T Phương 1951 Nam Cấp I Nông dân NL KHST 151,000m2 10 Trần Thị Ca Thủy phù 1969 Nữ Cấp II Nông dân 11 Lê Sáu Thủy Phù 1958 Nam Cấp I Nông dân TH VAC 25,394m2 12 Nguyễn Văn Ngọc T Phương 1968 Nam Cấp III Nông dân TH VAC 46,249m2 13 Ngô Ưng Thọ 14 Nguyễn Dành CNTS 16,912m2 1975 Nam Cấp II Nông dân DLST 14,107m2 Thủy Phù 1954 Nam Cấp I Nông dân R VAC 192,000m2 TH VAC 4,847m2 TP Huế TP Huế 1968 Nữ Cấp II C Bộ Tr ườ ng Đ ại 15 Hoàng Thị Minh Hương cK Võ Văn Tài họ in h NLN 700,000m2 Trần Thanh Dũng 99 -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu ... gồm chương h Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế trang trại in Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Tr ườ ng Đ ại họ trại thị. .. H Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Thừa Thiên Huế Phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy, tồn thị xã có 15 trang trại Các trang trại thị xã Hương thủy phân bố sau: Loại hình trang trại Tồn thị xã. .. phát triển kinh tế trang trại thị xã Hương Thủy .75 tế H 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 76 3.2.1 Xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay