Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố hà nội ( Luận án tiến sĩ)

171 16 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 16:47

Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố hà nội ( Luận án tiến sĩ)Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố hà nội ( Luận án tiến sĩ)Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố hà nội ( Luận án tiến sĩ)Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố hà nội ( Luận án tiến sĩ)Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố hà nội ( Luận án tiến sĩ)Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố hà nội ( Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH -]^ - Lấ MINH C ti với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thnh phố h nội LUN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH -]^ - LÊ MINH C ti với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thnh phố h nội Chuyờn ngnh : Tài - Ngân hàng Mã số : 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS PHAN DUY MINH TS NGUYỄN DUY PHONG HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Lê Minh Đức MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1.1 Các quan điểm nghiên cứu 1.1.2 Các phương pháp nghiên cứu 1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Ở Việt Nam 1.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.3.1 Những vấn đề giải cần kế thừa 1.3.2 Những vần đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu đề tài Tiểu kết chương Chương 2: TÀI CHÍNH VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ THỊ 2.1 CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ THỊ 2.1.1 Kinh tế vùng ven đô thị 2.1.2 Công nghiệp nông thơn vùng ven thị 2.2 TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ THỊ 2.2.1 Nhận thức tài 2.2.2 Vai trò tài với phát triển cơng nghiệp nơng thơn vùng ven thị 2.2.3 Các cơng cụ tài chủ yếu tác động đến q trình phát triển cơng nghiệp nông thôn 5 8 17 17 18 19 21 21 21 28 31 31 35 41 2.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP NƠNG THÔN 2.3.1 Kinh nghiệm quốc tế nước 2.3.2 Những học rút Tiểu kết chương Chương 3: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI THỜI GIAN QUA 3.1 KHÁI QUÁT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội 3.1.2 Tình hình phát triển cơng nghiệp nơng thơn vùng ven đô thành phố Hà Nội thời gian qua 3.2 THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VỚI PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP NƠNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI 3.2.1 Về vốn đầu tư trực tiếp cho sở công nghiệp 3.2.2 Các sách tài khuyến khích ưu đãi phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô 3.2.3 Tài với vần đề đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, giải lao động việc làm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề vùng ven 3.2.4 Chính sách xây dựng sở hạ tầng 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI 3.3.1 Những kết đạt 3.3.2 Những hạn chế tồn 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế tồn Tiểu kết chương Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM TỚI 4.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI 4.1.1 Quan điểm chung phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Hà Nội 4.1.2 Mục tiêu phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Hà Nội 4.1.3 Định hướng phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Hà Nội 47 47 56 58 60 60 60 67 86 86 89 91 94 96 96 99 100 102 104 104 104 107 109 4.2 GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỂ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI 4.2.1 Tăng cường huy động nguồn lực tài để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Thành phố nói chung có đủ nguồn lực tài để phát triển cơng nghiệp nơng thơn vùng ven nói riêng 4.2.2 Hồn thiện sách thuế ý khuyến khích phát triển cơng nghiệp nơng thơn nói chung công nghiệp nông thôn vùng ven đô Thành phố Hà Nội nói riêng 4.2.3 Tăng chi ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển công nghiệp nông thơn vùng ven Thành phố Hà Nội 4.2.4 Hồn thiện chế sách tín dụng thúc đẩy cơng nghiệp nông thôn vùng ven đô phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa 4.2.5 Thành phố cần đổi chế, sách tạo mơi trường đầu tư thuận lợi, thu hút nhà đầu tư ngồi nước vào phát triển cơng nghiệp nơng thơn vùng ven đô 4.3 CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KIỆN 4.3.1 Khẩn trương hồn thành cơng tác quy hoạch phát triển cơng nghiệp nông thôn vùng ven đô 4.3.2 Đẩy mạnh phân cấp quản lý kinh tế xã hội lĩnh vực phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô 4.3.3 Tổ chức hình thức hoạt động xúc tiến đầu tư vào vùng ven đô; xây dựng, củng cố hệ thống khuyến công từ thành phố đến huyện xã Tiểu kết chương KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 115 115 119 122 131 135 138 138 141 142 144 145 147 148 154 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BCH CNH, HĐH DN GTGT GTSX HĐND HTX KT-XH LNTT MTTQ NCS NN&PTNT PTCN SX SXKD TCDN TCĐN TCHGĐ TCNN TCTG TCXH TNHH TP TT TTCN TTKC UBND XHCN Ban Chấp hành Cơng nghiệp hóa, đại hóa Doanh nghiệp Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất Hội đồng nhân dân Hợp tác xã Kinh tế - xã hội Làng nghề truyền thống Mặt trận Tổ quốc Nghiên cứu sinh Nông nghiệp phát triển nông thôn Phát triển công nghiệp Sản xuất Sản xuất kinh doanh Tài doanh nghiệp Tài đối ngoại Tài hộ gia đình Tài nhà nước Tài giới Tổ chức xã hội Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Trung tâm Tiểu thủ công nghiệp Trung tâm Khuyến công Ủy ban nhân dân Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Bảng 3.1: Tốc độ tăng trưởng đóng góp vào tăng trưởng ngành 61 Bảng 3.2: Nhu cầu vốn đầu tư 62 Bảng 3.3: Dự báo dân số Thủ đô Hà Nội 63 Bảng 3.4: Một số tiêu lao động 64 Bảng 3.5: Tổng số làng nghề UBND thành phố Hà Nội công nhận đến năm 2013 69 Bảng 3.6: Tỷ lệ đóng góp GTSX làng nghề GDP TP Hà Nội 73 Bảng 3.7: Số lượng số sản phẩm chủ yếu làng nghề 74 Bảng 3.8: Một số sản phẩm xuất làng nghề 75 Bảng 3.9: Giá trị xuất thành phố Hà Nội 76 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Biểu đồ 3.1: Hiện trạng làng nghề thành phố Hà Nội Trang 70 Biểu đồ 4.1: GTSX làng nghề tổng GTSX công nghiệp thành phố 113 Biểu đồ 4.2: Thu nhập bình quân 114 Biểu đồ 4.3: Giá trị sản xuất làng nghề 114 Biểu đồ 4.4: Quy hoạch phát triển làng nghề thành phố Hà Nội đến năm 2030 115 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Công nghiệp nông thôn có vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, ngành, địa phương Cơng nghiệp nơng thơn có quan hệ mật thiết với phát triển kinh tế - xã hội nơng thơn Là “chìa khố” tăng trưởng kinh tế, yếu tố tạo thành môi trường đầu tư doanh nghiệp, tổ chức có quan hệ mật thiết với phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Khái niệm “Công nghiệp nông thôn” nêu từ năm 70 kỷ XX, thực tế cơng nghiệp nơng thơn hình thành thực thể kinh tế độc lập với trình độ phát triển khác nhau, gắn liền với phát triển nông nghiệp, nông thôn từ lâu Nên vấn đề phát triển công nghiệp nông thôn ngày thu hút ý nhà đầu tư, nhà kinh tế, nhà hoạch định thực thi sách Hiện nhiều nước giới, nước phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn coi vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài Đối với Việt Nam, nước với đặc điểm có nông nghiệp lâu đời, tiếp cận với công nghệ đại, 70% dân số sống khu vực nông thôn với cấu kinh tế độc canh, nông, suất thấp Từ u cầu cấp bách phải có sách, chế hợp lý để đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, làm chuyển dịch mạnh mẽ cấu kinh tế, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Đặc biệt, phát triển cơng nghiệp nơng thơn vùng ven thị ngồi đặc điểm chung vùng nơng thơn, có khơng đặc thù, nên cần sách chế phù hợp, sách, chế tài Nơng thơn nói chung, vùng ven Hà Nội nói riêng có vị trí quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Trong năm qua, vùng nông thôn Hà Nội trào lưu chung nước thực cơng cơng nghiệp hố, đại hố có kết bước đầu đáng ... chung phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Hà Nội 4.1.2 Mục tiêu phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Hà Nội 4.1.3 Định hướng phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Hà Nội. .. PHÁP TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM TỚI 4.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI... THỊ 2.1 CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ THỊ 2.1.1 Kinh tế vùng ven đô thị 2.1.2 Công nghiệp nơng thơn vùng ven thị 2.2 TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG VEN ĐÔ THỊ 2.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố hà nội ( Luận án tiến sĩ), Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố hà nội ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay