Thiết kế tiến trình dạy học giải quyết vấn đề khi dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông ( Luận án tiến sĩ)

109 42 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 16:38

Thiết kế tiến trình dạy học giải quyết vấn đề khi dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông ( Luận án tiến sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học giải quyết vấn đề khi dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông ( Luận án tiến sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học giải quyết vấn đề khi dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông ( Luận án tiến sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học giải quyết vấn đề khi dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông ( Luận án tiến sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học giải quyết vấn đề khi dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông ( Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ OANH THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ " VẬT11 BẢN NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ OANH THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KHI DẠY HỌC CHƢƠNG " " VẬT11 BẢN NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT Chuyên ngành: luận phƣơng pháp dạy học môn Vật Mã số: 60140111 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Tơ Văn Bình THÁI NGUN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình đề tài nghiên cứu tơi, tơi viết, nghiên cứu hồn thành chƣa đƣợc cơng bố đâu tạp chí Thái Ngun, Tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Oanh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn: Thầy giáo PGS TS Tơ Văn Bình tận tình dẫn, giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Ban Giám Hiệu, khoa Sau Đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Vật lí trƣờng ĐHSP Thái Nguyên, thƣ viện trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Thái Nguyên tạo điều kiện cho việc học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Ban giám hiệu thầy giáo trƣờng THPT Phủ Thông, Trƣờng THPT Ngân Sơn, em HS trình thực tế kiểm nghiệm đề tài Và hết, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp, bạn học viên lớp cao học K20 ln ln tận tình, động viên, giúp đỡ Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Oanh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục hình vi MỞ ĐẦU I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU III- KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU IV – GIẢ THUYẾT KHOA HỌC V- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU VI –PHẠM VI NGHIÊN CỨU VII – PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VIII- ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI IX – DỰ KIẾN BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Chƣơng SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH 1.1 Tính tích cực học tập 1.1.1 Tính tích cực 1.1.2 Tính tích cực học tập 1.2 Quan niệm dạy học 10 1.2.1 Bản chất hoạt động dạy 10 1.2.2 Bản chất hoạt động học 10 1.2.3 Sự tƣơng tác quan hệ dạy học 11 1.2.4 Các phƣơng pháp dạy học tích cực dạy học vật 12 1.3 Quan điểm DH GQVĐ 16 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.1 sở lí luận DH GQVĐ 16 1.3.2 Bản chất DH GQVĐ 16 1.3.3 Tình vấn đề 17 1.3.4 Các giai đoạn DH GQVĐ 18 1.3.5 Các bƣớc DH GQVĐ 20 1.3.6 Dạy học giải vấn đề thông qua sử dụng thiết bị dạy học: 20 1.3.7 Hệ thống câu hỏi dạy học giải vấn đề: 21 1.3.8 Cách tổ chức hoạt động dạy học giải vấn đề 22 1.3.9 Mối quan hệ tính tích cực lực giải vấn đề 22 1.4 Thực trạng dạy- học theo hƣớng phát huy tính tích cực HS trƣờng THPT 23 1.4.1 Mục đích: 23 1.4.2 Phƣơng pháp: 23 1.4.3 Kết điều tra: 23 Chƣơng VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DH GQVĐ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH KHI DẠY HỌC KIẾN CHƢƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” – VẬT11 29 2.1 Vận dụng quan điểm DH GQVĐ nhằm phát huy tính tích cực học tập HS dạy học vật lí trƣờng THPT 29 2.1.1 Đặc điểm dạy học vật 29 2.2 Vận dụng quan điểm DH GQVĐ nhằm phát huy tính tích cực học tập HS dạy chƣơng “ Khúc xạ ánh sáng” 36 2.2.1 Nội dung, cấu trúc, đặc điểm chƣơng “Khúc xạ ánh sáng”- Vật11 36 2.2.2 Thiết kế học chƣơng “ Khúc xạ ánh sáng” 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 66 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 66 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 66 3.3 Đối tƣợng PP thực nghiệm sƣ phạm 66 3.3.1 Đối tƣợng TNSP 66 3.3.2 Chọn giáo án dạy TNSP 67 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3.3 GV cộng tác: 67 3.3.4 Lịch lên lớp 67 3.3.5 Phƣơng pháp TNSP 68 3.4 Phƣơng pháp đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm 68 3.4.1 Đánh giá tính tích cực học tập HS trình học tập 68 3.4.2 Đánh giá qua kết kiểm tra 69 3.5 Đánh giá kết TNSP 70 3.5.1 Đánh giá TTC học tập HS trình dạy học 70 3.5.2 Đánh giá TTC học tập HS qua kiểm tra 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 KẾT LUẬN CHUNG 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 89 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu DH Dạy học DH GQVĐ Dạy học giải vấn đề ĐC Đối chứng GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên HS Học sinh PH & GQVĐ Phát giải vấn đề PTDH Phƣơng tiện dạy học QTDH Quá trình dạy học THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sƣ phạm TTC Tính tích cực Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Hứng thú mức độ tích cực học tập HS 25 Bảng 3.1: Chất lƣợng học tập nhóm TN nhóm ĐC 67 Bảng 3.2: Tổng hợp kết quả, thái độ, tình cảm, tác phong HS 70 Bảng 3.3: Mức độ sẵn sàng học tập HS 72 Bảng 3.4: Bảng kết kiểm tra số 73 Bảng 3.5: Xếp loại kiểm tra số 1: 73 Bảng 3.6: Phân phối tần suất kiểm tra số 74 Bảng 3.7 Các tham số thống kiểm tra số 75 Bảng 3.8:Bảng kết kiểm tra số 75 Bảng 3.9: Xếp loại kiểm tra số 2: 76 Bảng 3.10: Phân phối tần suất kiểm tra số 77 Bảng 3.11: Các tham số thống kiểm tra số 78 Bảng 3.12: Kết kiểm tra số 78 Bảng 3.13: Xếp loại kiểm tra số 78 Bảng 3.14: Phân phối tần suất kiểm tra số 79 Bảng 3.15 Các tham số thống kiểm tra số 80 Bảng 3.16 Tổng hợp thống qua kiểm tra TNSP 81 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1: Sơ đồ cấu trúc tâm hoạt động 11 Hình 1.2: Sơ đồ quan hệ ngƣời dạy - ngƣời học đối tƣợng dạy học trình dạy học ( Phan Trọng Ngọ, DH PPDH nhà trƣờng, NXB ĐHSP, 2005) 12 Hình 2.1: Chu trình sáng tạo V.G Ra- zu- mốp- xki 29 Hình 2.2: Con đƣờng hình thành giới quan vật biện chứng 30 Hình 3.1: Biểu đồ xếp loại kiểm tra số 73 Hình 3.2: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất kiểm tra số 74 Hình 3.3: Biểu đồ xếp loại kiểm tra số 76 Hình 3.4: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất kiểm tra số 77 Hình 3.5: Biểu đồ xếp loại kiểm tra số 79 Hình 3.6: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất kiểm tra số 80 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... lí nhằm phát huy tính tích cực học tập cho HS Xuất phát từ lí trên, tơi chọn đề tài: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN " VẬT LÍ 11 CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH. .. NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH KHI DẠY HỌC KIẾN CHƢƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” – VẬT LÍ 11 29 2.1 Vận dụng quan điểm DH GQVĐ nhằm phát huy tính tích cực học tập HS dạy học vật. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ OANH THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KHI DẠY HỌC CHƢƠNG " " VẬT LÍ 11 CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế tiến trình dạy học giải quyết vấn đề khi dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông ( Luận án tiến sĩ), Thiết kế tiến trình dạy học giải quyết vấn đề khi dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay