Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của quần xã thực vật rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên mường nhé, điện biên

128 44 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 16:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP LÝ THỊ HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA QUẦN XÃ THỰC VẬT RỪNG TỰ NHIÊN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG NHÉ, ĐIỆN BIÊN CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.60 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS PHẠM XUÂN HOÀN Hà Nội, năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác Nếu nội dung nghiên cứu tơi trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tuân thủ kết luận đánh giá luận văn Hội đồng khoa học Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2016 Người cam đoan Lý Thị Hƣớng ii LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập Trƣờng Đại học Lâm nghiệp, Khóa học Cao học K22B Lâm học (2014 – 2016) bƣớc vào giai đoạn kết thúc Đƣợc trí nhà trƣờng, Khoa đào tạo Sau đại học, tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu số đặc điểm lâm học quần xã thực vật rừng tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Mƣờng Nhé, Điện Biên” Sau thời gian thực hiện, đến luận văn hồn thành Nhân dịp này, tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Thầy giáo PGS.TS Phạm Xuân Hoàn, ngƣời trực tiếp tận tình hƣớng dẫn, dìu dắt giúp đỡ thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng đại học Lâm nghiệp, Khoa Sau Đại học tập thể quý Thầy, Cô giáo tập thể Cán viên chức nhà trƣờng Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới ban giám đốc toàn thể Cán viên chức khu bảo tồn thiên nhiên Mƣờng Nhé - Điện Biên, phòng kỹ thuật lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp Điện Biên, Ban giám hiệu Trƣờng cao đẳng nghề Điện Biên, Khoa Lâm nông nghiệp anh chị em, bạn bè đồng nghiệp, học trò tạo điều kiện thời gian, thu thập số liệu tham gia nhiều ý kiến quý báu góp phần đáng kể cho đề tài Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bố, mẹ, chồng, anh chị em ngƣời thân gia đình, ngƣời ln sát cánh động viên giúp đỡ tơi mặt q trình học tập thực luận văn Mặc dù, cố gắng trình thực hiện, nhƣng kiến thức tơi nhiều hạn chế, thời gian tƣ liệu tham khảo có hạn nên luận văn tơi chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi kính mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu, bổ sung nhà khoa học bạn đồng nghiệp để luận văn đƣợc hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Điện Biên, tháng 10 năm 2016 Tác giả Lý Thị Hƣớng iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Trên giới 1.1.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 1.1.2 Nghiên cứu tái sinh rừng 1.2 Ở nƣớc 1.2.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 1.2.2 Nghiên cứu tái sinh rừng 13 1.3 Thảo luận 18 Chƣơng MỤC TIÊU, GIỚI HẠN, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 19 2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 19 2.2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 19 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu 19 2.3 Nội dung nghiên cứu 20 2.3.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 20 2.3.2 Nghiên cứu số quy luật kết cấu lâm phần 20 2.3.3 Nghiên cứu tái sinh rừng 20 iv 2.3.4 Đề xuất số giải pháp phục hồi phát triển rừng 20 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 20 2.4.1 Kế thừa tài liệu 20 2.4.2 Điều tra ngoại nghiệp 21 2.4.3 Nội nghiệp 23 Chƣơng ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 29 3.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.1 Vị trí địa lý 29 3.1.2 Địa hình 29 3.1.3 Đất đai 30 3.1.4 Khí hậu, thủy văn 31 3.2 Đặc điểm tài nguyên rừng 32 3.2.1 Tài nguyên thực vật rừng 32 3.2.2 Tài nguyên động vật rừng 33 3.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.3.1 Thành phần dân tộc, dân số, lao động 34 3.3.2 Phát triển kinh tế 35 3.3.3 Giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt 36 3.3.4 Y tế, giáo dục 37 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Đặc điểm cấu trúc rừng 38 4.1.1 Cấu trúc mật độ, tổ thành vai trò quan trọng lồi quần xã 38 4.1.2 Cấu trúc tầng thứ độ tàn che 42 4.2 Một số quy luật kết cấu lâm phần 48 4.2.1 Quy luật phân bố số theo cấp đƣờng kính N/D 48 v 4.2.2 Quy luật phân bố số theo cấp chiều cao N/H 59 4.3 Một số đặc điểm tái sinh rừng khu vực nghiên cứu 68 4.3.1.Tổ thành mật độ tái sinh 68 4.3.2 Chất lƣợng tái sinh 70 4.3.3 Phân bố tái sinh theo chiều cao 71 4.3.4 Hình thái phân bố tái sinh mặt đất 73 4.3.5 Ảnh hƣởng số nhân tố sinh thái đến tái sinh tự nhiên 74 4.4 Đề xuất số giải pháp phục hồi phát triển rừng 77 4.4.1 Giải pháp quản lý bảo vệ 77 4.4.2 Một số giải pháp lâm sinh 78 Chƣơng KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 80 5.1 Kết luận 80 5.1.1 Cấu trúc tầng cao 80 5.1.2 Một số quy luật kết cấu lâm phần 80 5.1.3 Đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng 81 5.1.4 Một số đề xuất 81 5.2 Tồn 82 5.3 Kiến nghị 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT Trang 4.1 Đặc trƣng mật độ, tổ thành trạng thái rừng IIA 38 4.2 Đặc trƣng mật độ, tổ thành trạng thái rừng IIB 39 4.3 Đặc trƣng mật độ, tổ thành trạng thái rừng IIIA1 41 4.4 Cấu trúc tầng thứ độ tàn che trạng thái rừng IIA 43 4.5 Cấu trúc tầng thứ độ tàn che trạng thái rừng IIB 45 4.6 Cấu trúc tầng thứ độ tàn che trạng thái rừng IIIA1 47 4.7 Phân bố N/D1.3 trạng thái rừng IIA 48 4.8 Một số đặc trƣng mẫu phân bố N/D1.3 trạng thái rừng IIA 49 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/D1.3 trạng thái IIA Phân bố N/D1.3 trạng thái rừng IIB Một số đặc trƣng mẫu phân bố N/D1.3 trạng thái rừng IIB Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/D1.3 trạng thái IIB Phân bố N/D1.3 trạng thái rừng IIIA1 Một số đặc trƣng mẫu phân bố N/D1.3 trạng thái rừng IIIA1 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/D1.3 trạng thái IIIA1 50 52 53 54 56 57 58 4.16 Phân bố N/Hvn trạng thái rừng IIA 59 17 Một số đặc trƣng mẫu phân bố N/Hvn trạng thái rừng IIA 60 4.18 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIA 61 4.19 Phân bố N/Hvn trạng thái rừng IIB 62 4.20 Một số đặc trƣng mẫu phân bố N/Hvn trạng thái rừng IIB 63 vii 4.21 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIB 64 4.22 Phân bố N/Hvn trạng thái rừng IIIA1 65 4.23 Một số đặc trƣng mẫu phân bố N/Hvn trạng thái rừng IIIA1 66 4.24 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIIA1 67 4.25 Tổ thành mật độ tái sinh ba trạng thái rừng 69 4.26 Chất lƣợng tái sinh ba trạng thái rừng 70 4.27 Phân bố tái sinh theo chiều cao ba trạng thái rừng 72 4.28 4.29 4.30 Hình thái phân bố tái sinh mặt đất ba trạng thái rừng Một số tiêu tái sinh tự nhiên dƣới độ tàn che trạng thái rừng Ảnh hƣởng bụi, thảm tƣơi đến tái sinh trạng thái rừng 73 74 76 viii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Tramg 4.1 Biểu đồ mơ tả cấu trúc tầng thứ trạng thái rừng IIA 43 4.2 Biểu đồ mô tả cấu trúc tầng thứ trạng thái rừng IIB 44 4.3 Biểu đồ mô tả cấu trúc tầng thứ trạng thái rừng IIIA1 46 4.4 Phân bố N/D1.3 thực nghiệm trạng thái rừng IIA 49 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 Phân bố N/D1.3 lý thuyết thực nghiệm trạng thái rừng IIA Phân bố N/D1.3 thực nghiệm trạng thái rừng IIB Phân bố N/D1.3 lý thuyết thực nghiệm trạng thái rừng IIB Phân bố N/D1.3 thực nghiệm trạng thái rừng IIIA1 Phân bố N/D1.3 lý thuyết thực nghiệm trạng thái rừng IIIA1 Phân bố N/Hvn thực nghiệm trạng thái rừng IIA Phân bố N/Hvn lý thuyết thực nghiệm trạng thái rừng IIA Phân bố N/Hvn thực nghiệm trạng thái rừng IIB Phân bố N/Hvn lý thuyết thực nghiệm trạng thái rừng IIB Phân bố N/Hvn thực nghiệm trạng thái rừng IIIA1 Phân bố N/Hvn lý thuyết thực nghiệm trạng thái rừng IIIA1 Biểu đồ chất lƣợng tái sinh trạng thái rừng Biểu đồ phân bố tái sinh theo cấp chiều cao trạng thái rừng 51 52 55 56 59 59 62 62 65 65 68 71 72 ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ ∆ Độ xác ƣớc lƣợng tƣơng ứng với độ tin cậy 95% D1.3 Đƣờng kính ngang ngực (Đƣờng kính vị trí 1,3m) Dmax Đƣờng kính ngang ngực lớn Dmin Đƣờng kính ngang ngực nhỏ Dt Đƣờng kính tán ĐT Hƣớng Đông tây Ex Độ nhọn phân bố G Tiết diện ngang thân G% Tiết diện ngang thân tƣơng đối Hmax Chiều cao vút lớn Hmin Chiều cao vút nhỏ Htb Chiều cao trung bình Hvn Chiều cao vút Hvntb Chiều cao vút trung bình IV% Chỉ số mức độ quan trọng loài quần xã Me Trung vị mẫu Mo Giá trị x tƣơng ứng với tần số cao N Mật độ N% Mật độ tƣơng đối NB Hƣớng Nam bắc OTC Ô tiêu chuẩn R (m) Phạm vi biến động (R = Xmax - Xmin) S Sai tiêu chuẩn mẫu S ̅ Sai số số trung bình mẫu S% Hệ số biến động (là tiêu biểu thị mức độ biến động bình quân tƣơng đối dãy trị số quan sát) Phụ lục 3.1.1 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIA a Phân bố khoảng cách hi ft xi ft*xi pi fl fl (gộp) ft (gộp) χt 10 0 0,072 10,000 10,000 10 0,000 66 66 0,547 75,502 75,502 66 1,196 41 82 0,224 30,966 30,966 41 3,251 15 45 0,092 12,700 12,700 15 0,416 11 24 0,038 5,209 5,209 0,120 Tổng 138 217 4,983 χ05 2= 5,991 b1= 0,072 b2= 0,410 b Phân bố Weibull hi 11 Tổng ft di+ Xi=(di+)-dmin 10 66 41 15 10 12 138 10 pi fi fli Pi fl fl (gộp) 0,072 0,478 0,297 0,109 0,043 0,072 0,551 0,848 0,957 1,000 0,118 0,516 0,868 0,985 0,999 0,118 0,398 0,352 0,117 0,014 16,234 54,952 48,641 16,111 1,977 16,234 54,952 48,641 18,088 ft (gộp) 10 66 41 21 χt 2,394 2,221 1,200 0,469 6,284 b1= 0,022 χ05 = 3,841 b2= 2,535 R2= 0,992 c Phân bố giảm hàm Meyer hi ft fl 10 66,205 66 85,036 41 109,224 15 140,292 11 180,198 Tổng 138 b0= 45,480 b1= -0,125 fl (gộp) 66,205 85,036 109,224 140,292 180,198 χ052 = ft (gộp) 10 66 41 15 5,991 χt 47,715 4,261 42,615 111,896 168,397 374,885 Phụ lục 3.1.2 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIA a Phân bố khoảng cách hi ft xi ft*xi pi fl fl (gộp) ft (gộp) χt 10 0 0,074 10,000 10,000 10 0,000 66 66 0,538 73,161 73,161 66 0,701 36 72 0,226 30,681 30,681 36 0,922 17 51 0,095 12,866 12,866 17 1,328 11 28 0,040 5,395 5,395 0,477 Tổng 136 217 3,429 χ05 2= 5,991 b1= 0,074 b2= 0,419 b Phân bố Weibull hi 11 Tổng ft di+ Xi=(di+)-dmin 10 66 36 17 10 12 136 10 pi fi fli Pi fl fl (gộp) 0,074 0,485 0,265 0,125 0,051 0,074 0,559 0,824 0,949 1,000 0,129 0,512 0,849 0,976 0,998 0,129 0,384 0,336 0,128 0,022 17,506 52,193 45,706 17,384 2,980 17,506 52,193 45,706 20,363 ft (gộp) 10 66 36 24 χt 3,218 3,653 2,061 0,649 9,582 b1= 0,026 χ05 = 3,841 b2= 2,382 R2 = 0,989 c Phân bố giảm hàm Meyer hi ft fl 10 54,920 66 67,549 36 83,082 17 102,188 11 125,686 Tổng 136 b0= 40,262 b1= -0,103 fl (gộp) 54,920 67,549 83,082 102,188 125,686 ft (gộp) 10 66 36 17 χ052 = 5,991 χt 36,741 0,036 26,681 71,016 112,076 246,549 Phụ lục 3.1.3 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIA a Phân bố khoảng cách hi ft xi ft*xi pi fl fl (gộp) ft (gộp) χt 26 0 0,187 26,000 26,000 26 0,000 54 54 0,469 65,148 65,148 54 1,908 42 84 0,198 27,588 27,588 42 7,529 10 30 0,084 11,683 16,630 17 0,008 11 28 0,036 4,947 Tổng 139 196 9,444 χ05 2= 3,841 b1= 0,187 b2= 0,423 b Phân bố Weibull hi 11 Tổng ft di+ Xi=(di+)-dmin 26 54 42 10 10 12 139 10 pi fi fli Pi fl fl (gộp) 0,187 0,388 0,302 0,072 0,050 0,187 0,576 0,878 0,950 1,000 0,187 0,579 0,864 0,973 0,997 0,187 0,392 0,285 0,109 0,024 26,051 54,473 39,604 15,121 3,296 26,051 54,473 39,604 18,417 ft (gộp) 26 54 42 17 χt 0,000 0,004 0,145 0,109 0,258 b1= 0,050 χ05 = 3,841 b2= 2,061 R2 = 0,998 c Phân bố giảm hàm Meyer hi ft fl 26 181,641 54 279,531 42 430,174 10 662,001 11 1018,762 Tổng 139 b0= 95,147 b1= -0,216 fl (gộp) 181,641 279,531 430,174 662,001 1018,762 ft (gộp) 26 54 42 10 χ052 = 5,991 χt 133,363 181,962 350,274 642,152 1004,810 2312,562 Phụ lục 3.2.1 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIB a Phân bố khoảng cách hi ft xi ft*xi pi fl fl (gộp) ft (gộp) χt 0 0,03 5,00 5,00 5 21 21 0,31 51,66 51,66 21 18,20 48 96 0,21 35,19 35,19 48 4,67 35 105 0,14 23,97 23,97 35 5,08 11 27 108 0,10 16,32 16,32 27 6,98 13 15 75 0,07 11,12 11,12 15 1,36 15 54 0,05 7,57 7,57 0,27 17 7 49 0,03 5,16 5,16 0,66 Tổng 167 508 34,93 χ05 2= 11,070 b1= 0,030 b2= 0,681 b Phân bố Weibull hi ft 11 13 15 17 Tổng 21 48 35 27 15 167 di+ Xi=(di+)-dmin 10 12 14 16 18 10 12 14 16 pi fi fli Pi fl fl (gộp) 0,030 0,126 0,287 0,210 0,162 0,090 0,054 0,042 0,030 0,156 0,443 0,653 0,814 0,904 0,958 1,000 0,043 0,192 0,414 0,642 0,818 0,924 0,974 0,993 0,043 0,149 0,222 0,228 0,176 0,106 0,050 0,019 7,225 24,827 37,108 38,033 29,409 17,698 8,382 3,134 7,225 24,827 37,108 38,033 29,409 17,698 11,516 ft (gộp) 21 48 35 27 15 16 χt 0,685 0,590 3,197 0,242 0,197 0,411 1,746 7,069 b1= 0,009 χ05 = 9,488 b2= 2,269 R2= 0,997 c Phân bố giảm hàm Meyer hi ft 5 21 48 35 11 27 13 15 15 17 Tổng 167 fl 24,881 26,606 28,450 30,423 32,532 34,787 37,198 39,777 b0= 22,501 b1= -0,034 fl (gộp) 24,881 26,606 28,450 30,423 32,532 34,787 37,198 39,777 ft (gộp) 21 48 35 27 15 χ052 = 11,070 χt 15,886 1,181 13,434 0,689 0,941 11,255 21,376 27,009 91,769 Phụ lục 3.2.2 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIB a Phân bố khoảng cách hi ft xi ft*xi pi fl fl (gộp) ft (gộp) χt 12 0 0,072 12,000 12,000 12 0,000 47 47 0,362 60,041 60,041 47 2,832 42 84 0,221 36,632 36,632 42 0,787 11 21 63 0,135 22,350 22,350 21 0,082 13 22 88 0,082 13,637 13,637 22 5,129 15 19 95 0,050 8,320 8,320 19 13,709 17 18 0,031 5,076 5,076 0,849 Tổng 166 395 23,388 χ05 2= 9,488 b1= 0,072 b2= 0,610 b Phân bố Weibull hi ft 11 13 15 17 Tổng 12 47 42 21 22 19 166 di+ Xi=(di+)-dmin 10 12 14 16 18 10 12 14 pi fi fli Pi fl fl (gộp) 0,072 0,283 0,253 0,145 0,127 0,102 0,018 0,072 0,355 0,608 0,753 0,880 0,982 1,000 0,110 0,338 0,579 0,769 0,889 0,954 0,983 0,110 0,228 0,241 0,190 0,121 0,064 0,029 18,181 37,892 40,054 31,497 20,034 10,673 4,853 18,181 37,892 40,054 31,497 20,034 15,526 ft (gộp) 12 47 42 21 22 22 χt 2,101 2,189 0,095 1,784 0,047 1,289 7,505 b1= 0,033 χ05 = 7,815 b2= 1,829 R2= 0,993 c Phân bố giảm hàm Meyer hi ft fl 12 119,534 47 151,399 42 191,759 11 21 242,877 13 22 307,623 15 19 389,628 17 493,495 Tổng 166 b0= 66,208 b1= -0,118 fl (gộp) 119,534 151,399 191,759 242,877 307,623 389,628 493,495 ft (gộp) 12 47 42 21 22 19 χ052 = 9,488 χt 96,738 71,990 116,958 202,693 265,196 352,555 487,513 1593,643 Phụ lục 3.2.3 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIB a Phân bố khoảng cách hi ft xi ft*xi pi fl fl (gộp) ft (gộp) χt 11 0 0,067 11,000 11,000 11 0,000 45 45 0,362 59,414 59,414 45 3,497 37 74 0,222 36,342 36,342 37 0,012 11 31 93 0,136 22,229 22,229 31 3,460 13 22 88 0,083 13,597 13,597 22 5,193 15 14 70 0,051 8,317 8,317 14 3,883 17 24 0,031 5,087 5,087 0,232 Tổng 164 394 16,277 χ05 2= 9,488 b1= 0,067 b2= 0,612 b Phân bố Weibull hi ft 11 13 15 17 Tổng 11 45 37 31 22 14 164 di+ Xi=(di+)-dmin 10 12 14 16 18 10 12 14 pi fi fli Pi fl fl (gộp) 0,067 0,274 0,226 0,189 0,134 0,085 0,024 0,067 0,341 0,567 0,756 0,890 0,976 1,000 0,094 0,317 0,568 0,770 0,896 0,961 0,987 0,094 0,223 0,251 0,202 0,127 0,064 0,027 15,482 36,552 41,141 33,083 20,752 10,516 4,383 15,482 36,552 41,141 33,083 20,752 14,898 ft (gộp) 11 45 37 31 22 18 χt 1,297 1,953 0,417 0,131 0,075 0,646 4,519 b1= 0,026 χ05 = 7,815 b2= 1,945 R2= 0,997 c Phân bố giảm hàm Meyer hi ft fl 11 98,715 45 121,825 37 150,346 11 31 185,544 13 22 228,983 15 14 282,591 17 348,749 Tổng 164 b0= 58,344 b1= -0,105 fl (gộp) 98,715 121,825 150,346 185,544 228,983 282,591 348,749 ft (gộp) 11 45 37 31 22 14 χ052 = 9,488 χt 77,940 48,447 85,452 128,724 187,096 255,284 340,795 1123,738 Phụ lục 3.3.1 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIIA1 a Phân bố khoảng cách hi ft xi ft*xi pi fl fl (gộp) ft (gộp) χt 43 0 0,291 43,000 43,000 43 1,2E-30 46 46 0,281 41,604 41,604 46 0,465 17 34 0,170 25,119 25,119 17 2,624 11 14 42 0,102 15,166 15,166 14 0,090 13 10 40 0,062 9,157 9,157 10 0,078 15 11 55 0,037 5,529 5,529 11 5,414 17 6 0,023 3,338 5,354 0,506 19 42 0,014 2,015 Tổng 148 265 3,256 χ05 2= 9,488 b1= 0,291 b2= 0,604 b Phân bố Weibull hi ft 11 13 15 17 19 Tổng 43 46 17 14 10 11 148 di+ Xi=(di+)-dmin 10 12 14 16 18 20 10 12 14 16 pi fi fli Pi fl fl (gộp) 0,291 0,311 0,115 0,095 0,068 0,074 0,007 0,041 0,291 0,601 0,716 0,811 0,878 0,953 0,959 1,000 0,315 0,559 0,724 0,830 0,897 0,938 0,963 0,978 0,315 0,244 0,165 0,106 0,067 0,041 0,025 0,015 46,624 36,114 24,365 15,736 9,899 6,111 3,718 2,235 46,624 36,114 24,365 15,736 9,899 6,111 5,953 ft (gộp) 43 46 17 14 10 11 χt 0,282 2,706 2,226 0,191 0,001 3,911 0,184 9,502 b1= 0,175 χ05 = 9,488 b2= 1,114 R2= 0,990 c Phân bố giảm hàm Meyer hi ft fl 43 39,894 46 46,134 17 53,349 11 14 61,693 13 10 71,342 15 11 82,500 17 95,403 19 110,324 Tổng 148 b0= 27,742 b1= -0,073 fl (gộp) 39,894 46,134 53,349 61,693 71,342 82,500 95,403 110,324 ft (gộp) 43 46 17 14 10 11 χ052 = 11,070 χt 0,242 0,000 24,766 36,870 52,744 61,967 93,414 98,651 368,654 Phụ lục 3.3.2 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIIA1 a Phân bố khoảng cách hi ft xi ft*xi pi fl fl (gộp) ft (gộp) χt 37 0 0,253 37,000 37,000 37 0,000 56 56 0,343 50,131 50,131 56 0,687 20 40 0,185 27,075 27,075 20 1,849 11 11 33 0,100 14,623 14,623 11 0,898 13 32 0,054 7,897 7,897 0,001 15 45 0,029 4,265 7,813 14 4,899 17 24 0,016 2,304 19 7 0,009 1,244 Tổng 146 237 3,435 χ05 2= 7,815 b1= 0,253 b2= 0,540 b Phân bố Weibull hi ft 11 13 15 17 19 Tổng 37 56 20 11 146 pi fi fli Pi fl fl (gộp) 0,253 0,384 0,137 0,075 0,055 0,062 0,027 0,007 0,253 0,637 0,774 0,849 0,904 0,966 0,993 1,000 0,301 0,579 0,765 0,876 0,937 0,969 0,986 0,993 0,301 0,278 0,186 0,111 0,062 0,032 0,016 0,008 43,991 40,516 27,146 16,204 8,981 4,708 2,360 1,138 43,991 40,516 27,146 16,204 8,981 8,207 di+ Xi=(di+)-dmin 10 12 14 16 18 20 10 12 14 16 ft (gộp) 37 56 20 11 14 χt 1,111 5,917 1,881 1,671 0,107 4,090 14,778 b1= 0,149 χ05 = 7,815 b2= 1,270 R2= 0,983 c Phân bố giảm hàm Meyer hi ft fl 37 667,946 56 1090,632 20 1780,801 11 11 2907,719 13 4747,768 15 7752,230 17 12657,961 19 20668,114 Tổng 146 b0= 196,064 b1= -0,245 fl (gộp) 667,946 1090,632 1780,801 2907,719 4747,768 7752,230 12657,961 20668,114 ft (gộp) 37 56 20 11 χ052 = 11,070 χt 595,995 981,507 1741,025 2885,760 4731,782 7734,240 12649,962 20666,114 51986,386 Phụ lục 3.3.3 Kết mô kiểm tra giả thuyết phân bố N/Hvn trạng thái IIIA1 a Phân bố khoảng cách hi ft xi ft*xi pi fl fl (gộp) ft (gộp) χt 44 0 0,308 44,000 44,000 44 0,000 36 36 0,283 40,500 40,500 36 0,500 20 40 0,167 23,932 23,932 20 0,646 11 18 54 0,099 14,142 14,142 18 1,053 13 16 64 0,058 8,356 8,356 16 6,992 15 35 0,035 4,938 9,580 0,035 17 6 0,020 2,918 19 7 0,012 1,724 Tổng 143 242 9,226 χ05 2= 7,815 b1= 0,308 b2= 0,591 b Phân bố Weibull hi ft 11 13 15 17 19 Tổng 44 36 20 18 16 1 143 pi fi fli Pi fl fl (gộp) 0,308 0,252 0,140 0,126 0,112 0,049 0,007 0,007 0,308 0,559 0,699 0,825 0,937 0,986 0,993 1,000 0,291 0,552 0,733 0,847 0,915 0,954 0,976 0,988 0,291 0,261 0,181 0,114 0,068 0,039 0,022 0,012 41,579 37,364 25,843 16,331 9,754 5,587 3,096 1,669 41,579 37,364 25,843 16,331 9,754 10,352 di+ Xi=(di+)-dmin 10 12 14 16 18 20 10 12 14 16 ft (gộp) 44 36 20 18 16 χt 0,141 0,050 1,321 0,170 4,000 0,177 5,859 b1= 0,147 χ05 = 7,815 b2= 1,225 R2= 0,991 c Phân bố giảm hàm Meyer hi ft fl 44 1176,985 36 2076,130 20 3662,167 11 18 6459,841 13 16 11394,769 15 20099,684 17 35454,626 19 62539,816 Tổng 143 b0= 284,814 b1= -0,284 fl (gộp) 1176,985 2076,130 3662,167 6459,841 11394,769 20099,684 35454,626 62539,816 ft (gộp) 44 36 20 18 16 1 χ052 = 11,070 χt 1090,630 2004,754 3622,276 6423,892 11362,792 20085,686 35452,626 62537,816 142580,471 Phụ lục 4.1 Tổ thành mật độ tái STT Loài Ba soi Cọ khiết Dẻ gai bắc Đỏ Giổi lông mƣợt Hu đay Kháo thơm Lá nến Mé cò ke 10 Me rừng 11 Mò đắng cảy 12 Sòi tía 13 Thành ngạnh 14 Thẩu tấu 15 Vối thuốc Tổng sinh trạng thái N 77 27 8 11 20 11 40 29 84 29 360 rừng IIA Ki 2,15 0,74 0,11 0,22 0,22 0,30 0,56 0,11 0,15 0,30 1,11 0,81 0,07 2,33 0,81 10 Phụ lục 4.2 Tổ thành mật độ tái STT Loài Ba soi Bọt ếch Chẹo tía Dẻ gai TQ Dẻ bạc Đỏ Giổi lông mƣợt Kháo tầng Kháo thơm 10 Lá nến 11 Lát hoa 12 Me rừng 13 Mý 14 Nanh chuột 15 Sồi xanh 16 Thành ngạnh 17 Thẩu tấu 18 Vối thuốc Tổng sinh trạng thái N 27 52 11 28 16 16 45 3 19 136 13 397 rừng IIB Ki 0,23 0,67 1,31 0,27 0,70 0,40 0,40 0,07 1,14 0,20 0,07 0,07 0,13 0,07 0,47 0,03 3,42 0,34 10 Phụ lục 4.3 Tổ thành mật độ tái STT Loài Ba soi Bọt ếch Chè đuôi lƣơn lông Cọ khiết Dẻ đỏ Dẻ gai bắc Dẻ gai TQ Dẻ bạc Đỏ 10 Giổi lông mƣợt 11 Kháo tầng 12 Kháo thơm 13 Mán đỉa 14 Mang mác 15 Mý 16 Nanh chuột 17 Ngát 18 Re 19 Sảng nhung 20 Sòi tía 21 Sồi xanh 22 Sƣa 23 Thẩu tấu 24 Tô hạp điện biên 25 Vối thuốc Tổng sinh trạng thái N 17 21 28 17 29 9 555 397 15 11 21 47 31 1243 rừng IIIA1 Ki 0,14 0,01 0,03 0,02 0,17 0,23 0,14 0,24 0,01 0,08 0,08 4,46 3,20 0,12 0,02 0,01 0,09 0,06 0,01 0,17 0,02 0,04 0,38 0,03 0,25 10 Phụ lục 5: Hình thái phân bố tái sinh mặt đất ba trạng thái rừng Trạng OTC ODB thái 9 IIA Xi Xtb (Xi-Xtb)2 11 14 13 18 14 13 20 9 14 17 14 16 18 13 9 7 35 18 10 11 30,86 5,98 29,64 19,75 20,75 89,20 0,20 30,86 42,98 15,12 8,35 37,35 97,79 1,23 50,57 26,12 1,23 15,12 18,78 5,44 32,11 7,11 69,44 40,11 21,78 44,44 2,78 4,00 4,00 9,00 16,00 16,00 576,00 49,00 121,00 S2 K 33,78 3,95 31,61 3,13 30,25 2,67 Dạng phân bố Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm IIB 9 9 6 32 17 12 10 6 32 14 64 70 17 14 25 16 201 33 21 98 15 60 17 64 7 24 11 11 11 47 36 25,00 102,50 9,32 28,44 40,11 427,11 32,11 40,11 11,11 0,44 1,78 75,00 6,62 18,78 2,42 6,53 12,64 20,75 20,75 42,98 2,42 459,86 72,53 6,87 11,86 296,60 539,27 1662,83 886,72 1074,38 474,27 1503,72 947,27 23784,49 3896,19 83,29 7,72 218,38 3871,60 431,72 586,72 352,60 796,49 828,16 828,16 990,19 27,68 9,00 Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm IIIA1 3 18 38 28 18 34 15 9,00 289,00 49,00 225,00 9,00 169,00 169,00 21 36,00 120,50 5,74 Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phân bố cụm Phụ lục 6: Một số hình ảnh minh họa ... từ thực trạng trên, đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm lâm học quần xã thực vật rừng tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Điện Biên đƣợc đặt nhằm cung cấp hiểu biết đặc điểm lâm học quần xã. .. triển rừng bền vững Tuy nhiên, chƣa có cơng trình hay đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm học quần xã thực vật rừng tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Mƣờng Nhé, Điện Biên Vì vậy, để đóng góp sở khoa học. .. tiêu nghiên cứu - Xác định đƣợc đặc điểm lâm học số quần xã thực vật rừng tự nhiên đặc trƣng Khu bảo tồn thiên nhiên Mƣờng Nhé, Điện Biên - Đề xuất giải pháp nhằm phục hồi phát triển tài nguyên rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của quần xã thực vật rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên mường nhé, điện biên , Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của quần xã thực vật rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên mường nhé, điện biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay