Bản vẽ thiết kế Nhà Bảo Vệ 07

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 15:54

200 800 700 1600 800 200 1200 400 B VC 100 1300 SN 400 1800 -0.150 i=2% +3.000 -0.100 4500 600 1600 GA A 100 675 900 TL : 1/50 1000 1000 4500 100 1600 200 S1 900 200 100100 S1 200 800 700 1600 800 200 KC02 03 TL : 1/25 1200 400 A TNX B www.lapduan.com.vn VC 1300 ***** KL STT 1800 -0.150 4500 -0.100 M 15.5 M 4.0 CO PVC 90 CO PVC PVC 60 900 1600 1 m 13.5 m 1.5 A S1 900 1600 1000 TL : 1/50 1000 4500 200 RUMINET 21 FILE
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ thiết kế Nhà Bảo Vệ 07, Bản vẽ thiết kế Nhà Bảo Vệ 07

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay