Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 cơ bản ( Luận án tiến sĩ)

116 44 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 15:43

Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 cơ bản ( Luận án tiến sĩ)Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 cơ bản ( Luận án tiến sĩ)Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 cơ bản ( Luận án tiến sĩ)Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 cơ bản ( Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN VĂN DŨNG TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO THUYẾT KIẾN TẠO CHƢƠNG “CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” VẬT 10 BẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT MÃ SỐ: 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Việt Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Luận văn: Tổ chức dạy học theo thuyết kiến tạo chương “Cân chuyển động vật rắn” Vật 10 đƣợc thực từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2014 Tôi xin cam đoan: Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin đƣợc chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử đƣa vào luận văn quy định Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ cơng trình nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Dũng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng đào tạo sau đại học, Ban chủ nhiệm, quý Thầy, giáo khoa Vật trƣờng Đại học sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên quý thầy giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu quý Thầy, giáo tổ Vật trƣờng THPT Hòa Phú huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tun Quang tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập thực luận văn tốt nghiệp Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Việt, ngƣời tận tình hƣớng dẫn suốt thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lớp cao học Vật K20 giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến trình học tập thực luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, ngƣời thân, bạnđồng nghiệp giúp đỡ, động viên tác giả hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Dũng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng iv Danh mục biểu đồ, sơ đồ iv Danh mục hình v Danh mục từ viết tắt luận văn iv MỞ ĐẦU Chƣơng 1: SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO THYẾT KIẾN TẠO ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ, NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT MIỀN NÚI 1.1 Mục tiêu dạy học mơn vật lí trƣờng THPT 1.1.1 Mục tiêu giáo dục phổ thông: 1.1.2 Mục tiêu DHVL trƣờng phổ thông: 1.2 thuyết kiến tạo dạy học 1.2.1 sở tâm học thuyết kiến tạo 1.2.2 sở triết học thuyết kiến tạo 1.2.3 Một số luận điểm thuyết kiến tạo dạy học[7] 1.2.4 Dạy học kiến tạo 11 1.2.4.1 Cách tiếp cận kiến tạo dạy học 11 1.2.4.2 Các loại kiến tạo dạy học 13 1.2.4.3 Một số lực kiến tạo kiến thức 15 1.2.4.4 Vai trò giáo viên học sinh q trình dạy học kiến tạo 15 1.3 Vận dụng thuyết kiến tạo dạy học Vật trƣờng phổ thông 16 1.3.1 Đặc thù môn Vật 16 1.3.2 Điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học Vật theo quan điểm kiến tạo 17 1.3.3 Tiến trình chung việc vận dụng thuyết kiến tạo dạy học Vật trƣờng phổ thông 18 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.4 Tính tích cực học sinh 23 1.4.1 Khái niệm 23 1.4.2 Những biểu tính tích cực 24 1.4.3 Các biện pháp phát huy tính tích cực 26 1.4.4 Tiêu chí đánh giá TTC học sinh 28 1.5 Thực trạng dạy học Vật số trƣờng THPT địa bàn tỉnh Tuyên Quang 29 1.5.1 Đối với HS 29 1.5.2 Đối với GV 29 1.6 Đề xuất tiến trình xây dựng kiến thức Vật THPT theo LTKT 30 1.6.1 Mục tiêu dạy học Vật THPT theo LTKT 30 1.6.2 Đề xuất tiến trình xây dựng kiến thức Vật THPT theo LTKT 31 Kết luận chƣơng 34 Chƣơng 2: ĐỀ XUẤT TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO LTKT MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” VẬT 10 BẢN ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU DẠY HỌC MƠN VẬT LÝ, NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT MIỀN NÚI 35 2.1 Nghiên cứu nội dung chƣơng trình, sách giáo khoa xây dựng sơ đồ cấu trúc logic nội dung chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” 35 2.1.1 Mục tiêu dạy học chƣơng “ Cân chuyển động vật rắn ” 35 2.1.1.1 Kiến thức 35 2.1.1.2 Kỹ 36 2.1.1.3 Thái độ 37 2.1.2 Nội dung chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” 37 2.1.3 Xây dựng cấu trúc nội dung chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” 39 2.2 Thiết bị dạy học chƣơng đáp ứng mục tiêu dạy học chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” 41 2.2.1 Thí nghiệm phòng thí nghiệm trƣờng thực nghiệm 41 2.2.2 Thí nghiệm chúng tơi cải tiến, chế tạo 43 2.2.2.1 Lí cải tiến, chế tạo thí nghiệm 43 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2.2.2 Các thí nghiệm chế tạo, cải tiến 44 2.3 Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” theo thuyết kiến tạo 48 2.3.1 Điều tra quan niệm học sinh kiến thức liên quan đến cân chuyển động vật rắn trƣớc dạy học chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” 48 2.3.2 Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” theo thuyết kiến tạo 53 Kết luận chƣơng 65 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 66 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 66 3.2 Đối tƣợng thực nghiệm 66 3.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 66 3.4 Nội dung thực nghiệm 67 3.5 Phân tích, đánh giá kết thực nghiệm 67 3.5.1 Phân tích diễn biến học thực nghiệm theo tiến trình DHKT đề xuất 67 3.5.2 Đánh giá kết thực nghiệm 73 3.5.2.1 Đánh giá định tính 73 3.5.2.2 Đánh giá định lƣợng 75 Kết luận chƣơng 82 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Hƣớng phát triển luận văn 86 Kiến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG STT Kí hiệu Bảng 3.1 Nội dung Trang Biểu bộc lộ quan niệm khả vận 75 dụng kiến thức HS Bảng 3.2 Phân bố tần số điểm kiểm tra 76 Bảng 3.3 Xếp loại điểm kiểm tra 76 Bảng 3.4 Phân bố tần suất điểm kiểm tra 78 Bảng 3.5 Phân bố tần suất lũy tích điểm kiểm tra 78 Các tham số đặc trƣngcho bảng phân bố điểm 79 Bảng 3.6 kiểm tra DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ STT Kí hiệu Nội dung Trang Biểu đồ 3.1 Xếp loại kết học tập 77 Biểu đồ 3.2 Phân bố tần suất điểm kiểm tra 78 Biểu đồ 3.3 Phân bố tần suất tích lũy điểm kiểm tra 78 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ kiến tạo kiến thức nhóm CLIS Sơ đồ kiến tạo kiến thức Guy Robardet Jean Claudde Sơ đồ cấu trúc nội dung chƣơng“Cân chuyển động vật rắn” Sơ đồ tiến trình DHKT kiến thức “các dạng cân bằng” Sơ đồ tiến trình DHKT kiến thức “cân vật mặt chân đế ” Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 20 21 40 54 59 DANH MỤC HÌNH STT Kí hiệu Nội dung Hình 2.1 41 Hình 2.2 42 Hình 2.3 42 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Nhóm thiết kế thí nghiệm 46 Hình 2.9 Nhóm thiết kế thí nghiệm 46 10 Hình 2.10 Nhóm thiết kế thí nghiệm 46 11 Hình 2.11 12 Hình 2.12 13 Hình 2.13 Thí nghiệm dạng cân vật rắn 48 14 Hình 2.14 Bàn phƣơng án thiết kế 48 15 Hình 2.15 Tìm nguyên vật liệu 48 16 Hình 2.16 Tham gia gia cơng 48 17 Hình 3.1 HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi GV 68 18 Hình 3.2 HS tiến hành thí nghiệm dạng cân 68 19 Hình 3.3 HS tiến hành thí nghiệm kiểm chứng 70 Thí nghiệm tìm hợp lực hai lực song song, chiều Thí nghiệm xác định điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng hai lực Thí nghiệm cách xác định trọng tâm vật mỏng, phẳng Thí nghiệm xác định điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng ba lực không song song Dụng cụ thí nghiệm điều kiện cân vật mặt chân đế Xác định điều kiện cân vật mặt chân đế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trang 43 44 45 45 46 47 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Viết tắt STT Viết đầy đủ DHKT Dạy học kiến tạo ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh LTKT thuyết kiến tạo PPDH Phƣơng pháp dạy học THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sƣ phạm 10 TTC Tính tích cực 11 QN Quan niệm 12 VTCB Vị trí cân 13 SGK Sách giáo khoa 14 ĐKCB Điều kiện cân 15 CB Cân Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Ngày nay, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa tiến trình hội nhập quốc tế đất nƣớc đòi hỏi nguồn nhân lực trình độ cao, động, sáng tạo, tích cực, tự lực Để đáp ứng yêu cầu ngành giáo dục cần đổi cách đồng trình giáo dục cấp độ từ vĩ mô đến vi mô bao gồm: quan điểm giáo dục, mục tiêu giáo dục, nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện kiểm tra đánh giá trình giáo dục… Trong đổi quan điểm giáo dục đƣợc coi điểm xuất phát sợi đỏ xuyên suốt trình giáo dục Điều 28.2 Luật giáo dục quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác dụng đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.[11] Cốt lõi đổi dạy học hƣớng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động, phát huy đƣợc tính tích cực ngƣời học, phải đặt ngƣời học vào tình vấn đề, ngƣời học hoạt động nhiều để phát huy vai trò khả nhiều thuyết dạy học tích cực thuyết kiến tạo Dạy học theo thuyết kiến tạo tập trung vào ngƣời học, đề cao vai trò, hoạt động học sinh Vật mơn học nhiều ứng dụng, quan sát tƣợng tự nhiên học sinh thƣờng quan niệm ban đầu, quan niệm sai chƣa xác, thuyết kiến tạo dựa vào quan niệm ban đầu học sinh để xây dựng kiến thức Vì mơn vật điều kiện thuận lợi để áp dụng thuyết kiến tạo dạy học Trong chƣơng trình Vật lớp 10, chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” chƣơng quan trọng khơng mặt thuyết ý nghĩa thực tế Kiến thức chƣơng gần gũi với học sinh nhiều Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chƣơng Cân chuyển động vật rắn địa bàn tỉnh Tuyên Quang Vì lý trên, chọn đề tài “ Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương Cân chuyển động vật rắn Vật. .. 1.2 Lý thuyết kiến tạo dạy học 1.2.1 Cơ sở tâm lý học lý thuyết kiến tạo 1.2.2 Cơ sở triết học lý thuyết kiến tạo 1.2.3 Một số luận điểm lý thuyết kiến tạo dạy học[ 7]... nghiệm dạy chƣơng Cân chuyển động vật rắn Tiến hành cải tiến, chế tạo thí nghiệm 6.6 Đề xuất tiến trình dạy học theo lý thuyết kiến tạo số kiến thức chƣơng Cân chuyển động vật rắn vật lý lớp 10,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 cơ bản ( Luận án tiến sĩ), Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 cơ bản ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay