Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều vật lý 12 cơ bản theo hướng gắn với thực tiễn ( Luận án tiến sĩ)

139 32 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 15:40

Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều vật lý 12 cơ bản theo hướng gắn với thực tiễn ( Luận án tiến sĩ)Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều vật lý 12 cơ bản theo hướng gắn với thực tiễn ( Luận án tiến sĩ)Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều vật lý 12 cơ bản theo hướng gắn với thực tiễn ( Luận án tiến sĩ)Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều vật lý 12 cơ bản theo hướng gắn với thực tiễn ( Luận án tiến sĩ)Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều vật lý 12 cơ bản theo hướng gắn với thực tiễn ( Luận án tiến sĩ)Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều vật lý 12 cơ bản theo hướng gắn với thực tiễn ( Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM XN THÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƢƠNG “DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT LÍ 12 BẢN) THEO HƢỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM XUÂN THÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƢƠNG “DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT LÍ 12 BẢN) THEO HƢỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học Vật lí Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN KHẢI Thái Nguyên – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Văn Khải trực tiếp hƣớng dẫn bảo tận tình cho tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo khoa Sau đại học, khoa Vật lí trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện tốt giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu khoa Tôi xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu, thầy giáo trƣờng THPT Chu Văn An, THPT Bình Yên, THPT Phú Bình tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực nghiệm sƣ phạm Tác giả luận văn Phạm Xuân Thành Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc cơng bố trong cơng trình nghiên cứu khoa học Thái Nguyên, tháng 05 năm 2014 Tác giả Phạm Xuân Thành XÁC NHẬN CỦA NGƢỜI XÁC NHẬN CỦA KHOA HƢỚNG DẪN KHOA HỌC VẬT LÍ PGS.TS Nguyễn Văn Khải Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i MỤC LỤC Trang phụ bìa………………………………………………………………… Lời cảm ơn…………………………………………………………………… Lời cam đoan Mục lục i Các chữ viết tắt luận văn iv Danh mục bảng biểu đồ thị v Danh mục hình ảnh vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: SỞ LÍ LUẬNTHỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO HƢỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Khái niệm dạy học tích hợp 10 1.2.1 Khái niệm tích hợp dạy học tích hợp 10 1.2.2 Các phƣơng thức tích hợp 11 1.2.2.1 Dạng tích hợp thứ 12 1.2.2.2 Dạng tích hợp thứ hai 13 1.2.2.3 Những khó khăn thực dạng tích hợp 14 1.2.2.4 Mức độ vận dụng DHTH theo chƣơng trình dạy học hành 14 1.2.3 Các biện pháp tích hợp nội dung dạy học 16 1.2.3.1 Tích hợp qua xây dựng kiến thức 16 1.2.3.2 Tích hợp qua dạng tập 17 1.2.3.3 Tích hợp qua kênh hình ảnh, media đồ tƣ 17 1.3 Dạy học gắn với thực tiễn 19 1.3.1 Khái niệm thực tiễn 19 1.3.2 Đặc điểm chung dạy học vậtgắn với thực tiễn 20 1.3.3 Các biện pháp gắn dạy học vậtvới thực tiễn 21 1.3.4 Thực nhiệm vụ giáo dục 22 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii 1.3.4.1 Giáo dục kĩ thuật tổng hợp 22 1.3.4.2 Giáo dục sử dụng lƣợng tiết kiệm hiệu 29 1.3.4.3 Giáo dục môi trƣờng 32 1.3.4.4 Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu 36 1.4 Chất lƣợng dạy học 39 1.4.1 Chất lƣợng 39 1.4.2 Chất lƣợng giáo dục 40 1.4.3 Chất lƣợng dạy học 41 1.5 Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp 42 1.6 Nghiên cứu thực trạng dạy học chƣơng “Dòng điện xoay chiều” theo hƣớng gắn với thực tiễn trƣờng THPT 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 46 CHƢƠNG II: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI HỌC CHƢƠNG “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” THEO HƢỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN 47 2.1 Chƣơng trình, SGK vật12 - nội dung kiến thức chƣơng “Dòng điện xoay chiều” 47 2.1.1 Chƣơng trình SGK vật12 - 47 2.1.2 Vị trí, vai trò kiến thức “Dòng điện xoay chiều” 48 2.1.3 Nội dung kiến thức chƣơng “Dòng điện xoay chiều” SGK vật12 - 49 2.2 Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp số học chƣơng “Dòng điện xoay chiều” 51 2.2.1.Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp cho học cụ thể 51 Bài Công suất tiêu thụ mạch điện xoay chiều Hệ số công suất 52 Bài Truyền tải điện Máy biến áp 62 Bài Máy phát điện xoay chiều 73 2.2.1.1 Các hoạt động xây dựng tiến trình dạy học tích hợp 51 2.2.1.2 Xây dựng kế hoạch học 53 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii 2.2.2 Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp cho số học chƣơng “Dòng điện xoay chiều” 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 85 CHƢƠNG III: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 86 3.1 Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 86 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 86 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 86 3.2 Đối tƣợng phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 87 3.2.1 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 87 3.2.2 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 88 3.3 Phƣơng pháp đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm 89 3.3.1 Khống chế ảnh hƣởng đến kết thực nghiệm sƣ phạm 89 3.3.2 Căn để đánh giá 89 3.3.3 Đánh giá xếp loại 90 3.4 Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm 91 3.4.1 Công tác chuẩn bị 91 3.4.2 Diễn biến tiến trình dạy học 91 3.5 Kết xử lí kết thực nghiệm sƣ phạm 96 3.5.1 Yêu cầu chung xử lí kết thực nghiệm sƣ phạm 96 3.5.2 Kết thực nghiệm sƣ phạm 97 3.6 Đánh giá chung thực nghiệm sƣ phạm 111 KẾT LUẬN CHƢƠNG III 113 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 114 Tài liệu tham khảo 116 Phụ lục 1: Phiếu vấn giáo viên 120 Phụ lục 2: Phiếu vấn học sinh 121 Phụ lục 3: Bài kiểm tra số 122 Phụ lục 4: Bài kiểm tra số 124 Phụ lục 5: Bài kiểm tra số 125 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BĐKH Biến đổi khí hậu DHTH Dạy học tích hợp ĐC Đối chứng GDMT Giáo dục mơi trƣờng GDPT Giáo dục phổ thông GV Giáo viên HS Học sinh KTTH Kĩ thuật tổng hợp KTTH&HN Kĩ thuật tổng hợp hƣớng nghiệp KSPTH Khoa sƣ phạm tích hợp NLTK&HQ Năng lƣợng tiết kiệm hiệu NXB Nhà xuất SGK Sách giáo khoa SPTH Sƣ phạm tích hợp THPT Trung học phổ thơng TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sƣ phạm TTSPTH Tƣ tƣởng sƣ phạm tích hợp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ Bảng 2.1 Phân phối chƣơng trình SGK vật12 - 47 Bảng 2.2 So sánh bóng đèn sợi đốt, đèn compact đèn led bóng tròn 62 Bảng 3.1 Đặc điểm chất lƣợng học tập mơn vật lí HS lớp TN ĐC 87 Bảng 3.2 Kết kiểm tra số 97 Bảng 3.3 Xếp loại kiểm tra số 98 Bảng 3.4 Phân phối tần suất kết kiểm tra số 100 Bảng 3.5 Phân phối tần số tích lũy kiểm tra số 101 Bảng 3.6 Kết tham số thống kê kiểm tra số 102 Bảng 3.7 Kết kiểm tra số 102 Bảng 3.8 Bảng xếp loại kiểm tra số 103 Bảng 3.9 Phân phối tần suất kết kiểm tra số 104 Bảng 3.10 Phân phối tần số tích lũy kiểm tra số 106 Bảng 3.11 Các tham số thống kê kết kiểm tra số 107 Bảng 3.12 Kết kiểm tra số 107 Bảng 3.13 Bảng xếp loại kiểm tra số 108 Bảng 3.14 Phân phối tần suất kết kiểm tra số 109 Bảng 3.15 Bảng phân phối tần suất tích lũy kiểm tra số 110 Bảng 3.16 Các tham số thống kê kiểm tra số 111 Bảng 3.17 Thống kê tổng kết sau kiểm tra 111 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ xếp loại kiểm tra số 99 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ xếp loại kiểm tra số 103 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ xếp loại kiểm tra số 108 Đồ thị 3.1 Đồ thị phân phối tần suất kiểm tra số 100 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi Đồ thị 3.2 Đồ thị phân phối tần số tích lũy kiểm tra số 101 Đồ thị 3.3 Đồ thị phân phối tần suất kiểm tra số 105 Đồ thị 3.4 Đồ thị phân phối tần suất tích lũy kiểm tra số 106 Đồ thị 3.5 Đồ thị phân phối tần suất kiểm tra số 110 Đồ thị 3.6 Đồ thị tần suất tích lũy kiểm tra số 111 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... học tích hợp chương Dòng điện xoay chiều (Vật lí 12 bản) theo hướng gắn với thực tiễn II Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng dạy học tích hợp dạy học vật lí theo hƣớng gắn với thực tiễn góp... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM XN THÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƢƠNG “DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT LÍ 12 CƠ BẢN) THEO HƢỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy. .. chƣơng Dòng điện xoay chiều (Vật lí 12 bản) IV Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng hợp lí, có hiệu dạy học tích hợp vào dạy học kiến thức Dòng điện xoay chiều theo hƣớng gắn với thực tiễn góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều vật lý 12 cơ bản theo hướng gắn với thực tiễn ( Luận án tiến sĩ), Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều vật lý 12 cơ bản theo hướng gắn với thực tiễn ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay