KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

49 19 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 15:30

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN NỘI DUNG BÀI TRÌNH BÀY Tổng quan ứng dụng CNTT Tổng cục Hải quan Triển khai Nghị số 36a/NQ-CP Tổng cục Hải quan Triển khai Cơ chế cửa quốc gia Cơ chế cửa ASEAN BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CNTT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN KẾT QUẢ CHUNG CNTT ứng dụng cách mạnh mẽ, toàn diện tất lĩnh vực công tác ngành Hải quan, trở thành động lực tiến trình cải cách thủ tục hành chính, đại hóa hải quan, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tăng cường lực quản lý nhà nước hải quan, thực cam kết hội nhập quốc tế khu vực Đánh giá Chính phủ (Nghị số 36a/NQ-CP) “Việc thực thủ tục hải quan điện tử theo Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) Cơ chế cửa quốc gia cảng biển giảm thời gian thông quan hàng hóa bình qn 21 ngày xuống 14 ngày xuất khẩu, 13 ngày nhập khẩu, giảm 10 - 20% chi phí 30% thời gian thơng quan hàng hóa xuất nhập cho doanh nghiệp” ĐẨY MẠNH CCHC, PHỤC VỤ NGƢỜI DÂN, DOANH NGHIỆP - THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ:  100% thủ tục hải quan thực tiếp nhận xử lý tự động Thời gian thông quan: Không giây (luồng xanh), chiếm gần 70% Thời gian thực thủ tục: 24/7  99,65 % doanh nghiệp  100 % đơn vị toàn Ngành  Giảm chi phí, thời gian làm thủ tục hải quan ĐẨY MẠNH CCHC, PHỤC VỤ NGƢỜI DÂN, DOANH NGHIỆP - THU, NỘP THUẾ BẰNG PHƢƠNG THỨC ĐIỆN TỬ:  Thời gian thực giao dịch: Không phút  Tổng số thu qua phương thức điện tử: Hơn 90%  Tổng số đơn vị Hải quan tham gia: 100% Tổng số ngân hàng tham gia: 28 ĐẨY MẠNH CCHC, PHỤC VỤ NGƢỜI DÂN, DOANH NGHIỆP GIẤY PHÉP ĐIỆN TỬ: - Thực thông qua Cơ chế Hải quan cửa quốc gia - 10 Bộ, ngành tham gia với 33 thủ tục hành (Tính đến ngày 01/8/2016) HỒ SƠ TÀU BIỂN ĐIỆN TỬ (E-MANIFEST): - Tiếp nhận xử lý hồ sơ điện tử tàu biển - Đến nay, Hệ thống E-manifest triển khai tồn cảng biển lớn có lưu lượng hàng hóa đạt 95% GIÁM SÁT ĐIỆN TỬ: Thơng qua áp dụng mã vạch công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất nhập vận chuyển container, thời gian thực giám sát cổng cảng vài giây THÚC ĐẨY CCHC, PHỤC VỤ NGƢỜI DÂN, DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN:  Hiện nay: 43% DVCTT mức độ 3,4  Hết năm 2016: 70% DVCTT tối thiểu mức độ  Cổng thông tin điện tử hải quan cung cấp thơng tin đầy đủ, kịp thời, tồn diện chế, sách,…; tiếp nhận trả lời ý kiến phản ánh người dân doanh nghiệp NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HẢI QUAN Các hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước hải quan triển khai thống toàn Ngành mang lại hiệu tích cực cơng tác quản lý nhà nước hải quan: - Giám sát quản lý - Quản lý thu thuế XNK - Quản lý rủi ro - Kiểm tra sau thông quan - Chống buôn lậu, xử lý vi phạm KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NSW (6/2016)  Từ tháng 6/2015 NSW mở rộng cho thủ tục hành Bộ:  Bộ NN&PTNT: Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Cục Trồng trọt, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản Thủy sản  Bộ TN&MT: Cục Khí tượng thủy văn Biến đổi khí hậu, Tổng cục Mơi trường, Tổng cục địa chất Khoáng sản Việt Nam  Bộ Y tế: Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý dược, Vụ Trang thiết bị Cơng trình y tế KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NSW (6/2016)  Từ tháng 9/2015 NSW mở rộng cho thủ tục hành Bộ:  Bộ Khoa học Công nghệ: Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập thuộc danh mục kiểm tra chất lượng  Bộ Thông tin Truyền thông: Cấp phép nhập thiết bị phát, thu phát sóng vơ tuyến điện  Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch: Quản lý đồ chơi trẻ em nhập thuộc lĩnh vực quản lý Tổng số ~6.800 doanh nghiệp Khoảng 133.000 hồ sơ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NSW (6/2016) Bộ STT Thời điểm kết nối Số thủ tục Bộ Tài (TCHQ) 11/2014 XNK Bộ Giao thông vận tải 11/2014 11 Bộ Công thương 12/2014 4 Bộ Y tế 6/2015 Bộ Nông nghiệp PTNT 6/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường 6/2015 Bộ Khoa học Công nghệ 9/2015 Bộ thông tin Truyền thông 9/2015 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 9/2015 10 Bộ Quốc phòng 6/2016 Tàu biển XNC Tổng 31 37 CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI ASW  Về pháp lý  Hầu thành viên hoàn thành rà sốt phân tích khoảng cách pháp lý pháp luật nước với yêu cầu thực ASW để đề phương án cụ thể cho việc thực ASW phạm vi quốc gia  Nhiều nước nội luật hóa yêu cầu thực NSW ASW  Hoàn thành xây dựng ký kết Nghị định thư khung pháp lý thực ASW (PLF) Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Thailand phê chuẩn PLF CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI ASW  Về kỹ thuật  Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan Việt Nam triển khai NSW  Việt Nam kết nối kỹ thuật thành công với nước ASEAN vào ngày 08/9/2015: Indonesia, Thái Lan, Singapore Malaysia Thực thức PLF đƣợc 10 nƣớc ASEAN phê chuẩn ĐÁNH GIÁ NHỮNG MẶT ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC  Về nhận thức  Tăng cường nhận thức nội hàm cần thiết phải thực NSW Các Bộ, ngành có bước chủ động công tác phối hợp liên ngành tổ chức thực  Về xây dựng sở pháp lý quy trình thủ tục  Rà soát, đánh giá hệ thống hóa lại quy trình thủ tục hành có liên quan đến nội hàm triển khai NSW từ chuyển hóa thành quy định tại:  Luật Hải quan 2014, NĐ 08/2015/NĐ-CP, dự thảo NĐ sửa đổi…  Các TTLT Bộ TC với Bộ: Y tế, NN&PTNT, TN&MT, Công thương, TT&TT, KH&CN, VHTT&DL  Quyết định 10/2016/QĐ-TTg  Các văn hướng dẫn chuyên ngành khác ĐÁNH GIÁ NHỮNG MẶT ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC  Về xây dựng hệ thống công nghệ thông tin  Kết nối hệ thống – hệ thống  Bộ Giao thông vận tải: Kết nối hệ hệ thống từ tháng 11/2014  Bộ Công thương: Kết nối từ tháng 12/2014  Các Bộ: Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Y tế kết nối từ tháng 6/2015  Bộ Quốc phòng: Kết nối từ tháng 6/2016  Xử lý trực tiếp Cổng NSW  Các Bộ: Khoa học Công nghệ, Thông tin Truyền thông, Văn hóa, Thể thao Du lịch: Sử dụng chức NSW  Bộ Y tế, NN&PTNT: Sử dụng chức rút gọn NSW thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh  Bộ Quốc phòng: số điểm chưa triển khai Biên phòng điện tử ĐÁNH GIÁ NHỮNG MẶT ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC  Về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp  Giảm thời gian: Trong lĩnh vực đăng kiểm, doanh nghiệp rút ngắn khoảng 4/5 thời gian làm thủ tục; lĩnh vực khác, mục tiêu rút ngắn 15% - 30% nhiều  Giảm chi phí: Hầu hết hồ sơ, chứng từ mà doanh nghiệp phải xuất trình đơn giản hóa chuẩn hóa; từ giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ, chứng từ thực thủ tục hành  Từng bƣớc chuyển đổi phương thức hoạt động hướng tới môi trường kinh doanh hành phi giấy tờ  Tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa XK Việt Nam trao đổi chứng từ điện tử với nước NK thông qua ASW ĐÁNH GIÁ NHỮNG MẶT ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC  Đảm bảo hiệu quả, hiệu lực cho công tác quản lý nhà nƣớc  Bước tập dượt cho quan nhà nước để làm quen dần chuyển đổi sang phương thức thực thủ tục hành mơi trường phi giấy tờ  Quá trình triển khai bộc lộ tồn tại, chồng chéo bất cập quy trình thủ tục để quan nhà nước chủ động việc xây dựng văn pháp lý, quy trình thủ tục theo hướng đơn giản, cải cách, đại  Là sở để tiến hành đo lường hiệu hoạt động quan nhà nước, hỗ trợ cho việc cải cách quy trình thủ tục nhằm phục vụ doanh nghiệp người dân tốt NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH 2016-2020 44 NSW NĂM 2016  NSW:  Củng cố thủ tục hành triển khai mở rộng phạm vi tồn quốc cho tất đối tượng có liên quan tiến tới thực dịch vụ công trực tuyến cấp độ  Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai NSW ASW 2016-2020  Ban hành/lên kế hoạch ban hành văn hướng dẫn NSW  ASW:  Tập trung kết nối với ASW để trao đổi thông tin ATIGA C/O mẫu D với nước Indonesia, Malaysia, Singapore Thái Lan Mục tiêu 2016-2020  NSW:  Tất thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh; người phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh thực thông qua Cơ chế cửa quốc gia hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ  ASW:  Tham gia triển khai đầy đủ Cơ chế cửa ASEAN theo cam kết lộ trình ASEAN; sẵn sàng mặt kỹ thuật để kết nối trao đổi thông tin với đối tác thương mại khác ASEAN theo hiệp định thỏa thuận mà Việt Nam tham gia Lộ trình 2016-2020 (NSW)  Phạm vi: Hồn thành triển khai thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa XNK; người PTVT XNC, cảnh  2016-2018: Cơ triển khai thủ tục có lưu lượng hồ sơ nhiều (các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, NN&PTNT, Y tế…)  2019-2020: Các Bộ, ngành lại  Tổng số: Trên 200 thủ tục hành  Thời gian thông quan: Đến 2020 ngang với ASEAN-4 thời gian thông quan  Chất lƣợng: Đến 2020 100% thủ tục hành thực NSW thu phí, lệ phí phương thức điện tử  Giá trị sử dụng: Các chứng từ điện tử (giấy phép, giấy chứng nhận giấy tờ tương đương) cấp thông qua NSW sử dụng thực thủ tục hành khác có liên quan Lộ trình 2016-2020 (ASW) Thailan d ATIGA C/O FORM D Laos TỜ KHAI ASEAN ATIGA C/O FORM D KIỂM DỊCH SPS Cambod ia  Trao đổi, công nhận lẫn chứng từ thương mại cấp dạng điện tử với nước ASEAN Vietnam Singapo re ASW Myanm ar  Trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với nước, khối – cộng đồng kinh tế theo thỏa thuận cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia Malaysi a Indonesi a Brunei Philippi nes TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 49 ... nước hải quan triển khai thống tồn Ngành mang lại hiệu tích cực công tác quản lý nhà nước hải quan: - Giám sát quản lý - Quản lý thu thuế XNK - Quản lý rủi ro - Kiểm tra sau thông quan - Chống... triển khai hệ thống Cổng TTĐT ngành Hải quan tập trung Tổng cục Hải quan - Triển khai hệ thống cung cấp DVCTT tập trung Tổng cục Hải quan - Triển khai cổng Thông tin điện tử (TTĐT) cho Cục Hải quan. .. khác liên quan đến ngành Hải quan - Hệ thống cung cấp công cụ khai thác sử dụng quản trị tri thức tổng thể khách hàng - Dịch vụ cung cấp cho người dùng bao gồm: khai báo - tiếp nhận - giải yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay