Phát huy vai trò của hội phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện lạc thủy, tỉnh hòa bình

99 61 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - ĐỖ THỊ HƢƠNG “PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HỊA BÌNH CHUN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ XUÂN HƢƠNG Hà Nội, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đây công trình nghiên cứu riêng tơi Các đoạn trích dẫn sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn; số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Hòa Bình, ngày tháng 11năm 2017 Tác giả Đỗ Thị Hƣơng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài “ phát triển kinh tế t u v tr ủ ụ nữ tr n ịa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bìn ” nhận đƣợc quan tâm đầy trách nhiệm thầy cô, đặc biệt hƣớng dẫn nhiệt tình tận tâm TS Nguyễn Thị Xuân Hƣơng Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhiệt tình hƣớng dẫn tơi hoàn thành tốt nội dung luận văn gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô trƣờng Đại học Lâm nghiệp, đặc biệt thầy cô khoa Quản lý kinh tế tạo điều kiện cho tơi q trình chuẩn bị cho Luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình số sở, ngành có liên quan; Ban tiến phụ nữ, Hội phụ nữ tỉnh Hòa Bình; Phòng Thống kê, phòng LĐ-TBXH, LĐLĐ huyện Lạc Thủy; Ban tiến phụ nữ, Hội Phụ nữ huyện Lạc Thủy; Văn phòng UBND-HĐND huyện, Huyện uỷ, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Huyện uỷ hay Đề án phát triển kinh tế hội huyện Lạc Thủy Cấp ủy, quyền tổ chức hội An Bình, Khoan Dụ, Phú Lão tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp thơng tin hữu ích phục vụ nghiên cứu Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên suốt trình thực đề tài tốt nghiệp Yêu cầu kiến thức vô hạn, cố gắng song khả hạn chế nên nội dung luận văn chắn nhiều thiếu sót khiếm khuyết, mong đƣợc thầy thơng cảm đóng góp ý kiến quý báu để học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp mong đề tài đƣợc hoàn thiện, mang tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần đẩy mạnh hoạt động phong trào tham gia phụ nữ vào phát triển kinh tế hội địa bàn tỉnh Hòa Bình nói chung huyện Lạc Thủy nói riêng, qua phần tạo nhiều cơng ăn việc làm, giúp cải thiện nâng cao chất lƣợng sống cho ngƣời dân tỉnh Hòa Bình Tơi xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi MỤC LỤC BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA HỘI PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI 1.1 Cơ sở lý luận vai trò Hội Phụ nữ sở phát triển kinh tế hội địa phƣơng 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Phụ nữ vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình 1.1.3 Đặc điểm cơng tác Hội phụ nữ 1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn hoạt động Hội phụ nữ 1.2 Các hoạt động Hội Phụ nữ cấp 1.2.1 Hoạt động phát triển kinh tế 1.2.2 Hoạt động liên quan đến hội 11 1.3.Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc phát huy vai trò Hội phụ nữ hoạt động kinh tế - hội địa phƣơng 13 1.3.1 Cơ chế, sách Đảng Nhà nước 13 1.3.2 Lực lượng cán 14 1.3.3.Phối hợp quan máy quyền 15 1.3.4 Nhận thức người dân 15 1.3.5 Đặc điểm phát triển kinh tế hội địa phương 16 1.4.Cơ sở thực tiễn nâng cao vai trò hội phụ nữ thúc đẩy phát triển kinh tế hội địa phƣơng 17 iv 1.4.1 Kinh nghiệm phát huy vai trò hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phát triển kinh tế - hội địa phương 17 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình 18 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 21 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 2.1.2 Điều kiện kinh tế hội 23 2.1.3 Đánh giá chung 31 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 32 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 34 2.2.3 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 36 2.2.4 Hệ thống tiêu sử dụng nghiên cứu đề tài 37 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 3.1 Thực trạng hội phụ nữ địa bàn huyện Lạc Thuỷ, Hồ Bình 39 3.1.1 Đặc điểm đội ngũ tổ chức hội Phụ nữ 39 3.1.2 Tình hình tham gia vào đồn thể phụ nữ địa phương 42 3.2 Thực trạng vai trò hội phụ nữ phát triển kinh tế, hội địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 47 3.2.1 Vai trò Hội phụ nữ phát triển kinh tế 47 3.2.2 Vai trò Hội phụ nữ phát triển hội 52 3.3.Kết điều tra ảnh hƣởng hội phụ nữ đến phát triển kinh tế - hội địa phƣơng 56 3.3.1 Tỷ lệ nữ giới tham gia vào vị trí chủ chốt ban ngành đoàn thể 56 3.3.2 Tỷ lệ nữ làm chủ hộ 58 v 3.3.3 Ảnh hưởng Hội phụ nữ đến phát triển kinh tế - hội địa phương 60 3.3.4 Hiệu phối kết hợp quan, tổ chức nhà nước với Hội phụ nữ việc hợp tác, phát triển kinh tế - hội 66 3.4.Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát huy vai trò hội phụ nữ sở phát triển kinh tế hội huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hồ Bình 68 3.4.1 Điều kiện phát triển kinh tế địa phương 68 3.4.2 Các chế độ ch nh sách hỗ trợ liên quan đến ội phụ nữ 69 3.4.3 Sự tham gia quyền, đoàn thể hác việc phối ết hợp với hội phụ nữ hu ện 70 3.4.4 Nhận thức người d n vai trò, trách nhiệm chức nhiệm vụ cấp Hội tham gia điều hành hoạt động phát triển kinh tế, hội.71 3.4.5 iến thức trình độ chu ên m n cán hội phụ nữ hoạt động công tác Hội 72 3.5 Đánh giá chung thành công hạn chế việc phát huy vai trò Hội phụ nữ phát triển kinh tế, hội huyện Lạc Thuỷ 72 3.5.1 Những thành công 72 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 74 3.6.Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò Hội phụ nữ phát triển kinh tế địa phƣơng 76 3.6.1 Quan điểm mục tiêu phát triển 76 3.6.2 Giải pháp tăng cường phát huy vai trò hội phụ nữ phát triển kinh tế - X địa phương 77 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT CHI TIẾT LHPN Liên hiệp Phụ nữ LĐ-TBXH Lao động – Thƣơng binh hội LĐLĐ Liên đoàn Lao động UBND Uỷ ban Nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân NHCSXH Ngân hang Chính sách hội MTTQ Mặt trận Tổ quốc KT-XH Kinh tế - hội KHKT Khoa học kỹ thuật NQ/TW Nghị quyết/Trung ƣơng NQ/TU Nghị quyết/Tỉnh uỷ BTV Ban thƣờng vụ ATTP An toàn thực phẩm CLB Câu lạc KHHGĐ Kế hoạch hố giá đình NQ Nghị TT Thông tƣ vii MỤC LỤC BẢNG Bảng Tình hình dân số lao động huyện Lạc Thủy 23 Bảng 2 Kết lựa chọn nhóm hộ điều tra 34 Bảng 3.1 Số lƣợng cấu lao động nữ địa bàn huyện Lạc Thủy 40 Bảng 3.2 Số lƣợng cấu lao động nữ theo độ tuổi huyện Lạc Thủy 40 Bảng 3 Trình độ cán nữ hội đoàn thể nhiệm kỳ 2015 - 2020 41 Bảng Phụ nữ độ tuổi tham gia sinh hoạt hội đoàn thể năm 2016 43 Bảng Phụ nữ tham gia lãnh đạo nhiệm kỳ 2010 - 2015 44 Bảng Nguồn tiếp cận thông tin phụ nữ điểm nghiên cứu (n=162) 49 Bảng Phụ nữ tham gia vào quan nhà nƣớc vùng nghiên cứu 56 Bảng Tỷ lệ nữ tham gia hoạt động cộng đồng điểm nghiên cứu 57 Bảng Tỷ lệ nữ làm chủ hộ tham gia quản lý hộ 59 Bảng 3.10 Phân công lao động hoạt động tái sản xuất hoạt động khác hộ nghiên cứu 60 Bảng 11 Đánh giá hiệu số hoạt động phát triển kinh tế Hội phụ nữ theo đánh giá hội viên điểm nghiên cứu 63 Bảng 3.12 Đánh giá hiệu số hoạt động phát triển kinh tế Hội phụ nữ theo đánh giá hội viên điểm nghiên cứu 64 Bảng 13 Thực biện pháp kế hoạch hóa gia đình 66 MỤC LỤC BIỂU Biểu đồ Số liệu phân loại Giới theo Nhân & Số lao động có việc làm địa bàn huyện Lạc Thuỷ năm 2015-2016 24 Biểu đồ 2 Số liệu phân loại Thành thị/Nông thôn theo Nhân & Số lao động có việc làm địa bàn huyện Lạc Thuỷ năm 2015-2016 25 Biểu đồ Tỷ lệ ngƣời ốm đƣợc chăm sóc, chữa trị nhà 65 LỜI MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ ề tà Đời sống cá nhân đƣợc bắt đầu trƣớc hết từ phạm vi gia đình suốt đời họ, gia đình mơi trƣờng đóng vai trò quan trọng Nếu gia đình đƣợc coi tế bào hội ngƣời phụ nữ đƣợc coi hạt nhân tế bào Vì Phụ nữ có ảnh hƣởng to lớn tới hạnh phúc ổn định gia đình phát triển hội Trong hội, phụ nữ có mặt hầu hết cơng việc nắm giữ nhiều vị trí quan trọng Bằng lao động sáng tạo mình, ngƣời phụ nữ góp phần làm giàu cho hội, làm phong phú sống ngƣời Ở Việt Nam, Đảng nhà nƣớc ta ngày quan tâm phát huy vai trò phụ nữ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào tất lĩnh vực Họ tham gia vào tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, hội, an ninh quốc phòng ngày thể vị trí vai trò hội Trong suốt chặng đƣờng đấu tranh dựng nƣớc, giữ nƣớc, lịch sử Việt Nam ghi nhận cống hiến to lớn phụ nữ Trong công đổi đất nƣớc Đảng, họ ln giữ gìn, phát huy nêu cao tinh thần yêu nƣớc, đoàn kết, động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để vƣơn lên học tập, lao động, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc lĩnh vực Trong lĩnh vực hoạt động tinh thần, phụ nữvai trò sáng tạo văn hố nhân loại Nền văn hoá dân gian đất nƣớc nào, dân tộc có tham gia nhiều hình thức đơng đảo phụ nữ Huyện Lạc Thủy huyện miền núi tỉnh Hòa Bình, với 50,5% dân số phụ nữ Lực lƣợng có đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế- hội tồn huyện Tuy nhiên, đóng góp phụ nữ lại chƣa đƣợc ghi nhận cách xứng đáng, chƣa tƣơng xứng với vị trí, vai trò họ kinh tế, quan hệ hội đời sống gia đình Đặc biệt kinh tế thị trƣờng, ngƣời phụ nữ phải "nặng gánh hai vai", vừa phải làm tốt công việc hội, vừa đảm nhiệm vai trò làm vợ, làm mẹ quỹ thời gian họ có nhƣ ngƣời, sức khoẻ lại hạn chế Qua trình công tác nghiên cứu lĩnh vực liên quan đến phụ nữ, nhiều câu hỏi đƣợc đặt cho thân, cho cấp hội phụ nữ: Vai trò hội phụ nữ phát triển kinh tế nhƣ Hiệu hoạt động cấp phụ nữ phát triển kinh tế nông thôn miền núi sao? Giải pháp hội phụ nữ nhằm tháo gỡ khó khăn trình nâng cao lực phụ nữ việc phát triển kinh tế đƣợc đặt nhƣ yêu cầu cấp bách, từ đề xuất số giải pháp có tính khả thi nhằm phát huy vai trò lực lƣợng này, qua thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn Xuất phát từ tính cấp thiết nêu nhận thức sâu sắc tiềm to lớn ngƣời phụ nữ, cản trở tiến phụ nữ trình phát triển kinh tế hội phụ thuộc lớn vào hoạt động đạo cấp hội phụ nữ, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ t u v tr ủ p ụ nữ phát triển kinh tế h tr n ịa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng vai trò Hội Phụ nữ nhằm đề xuất giải pháp phát huy vai trò Hội Phụ nữ phát triển kinh tế hội địa bàn huyện Lạc Thủy - tỉnh Hòa Bình 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn vai trò Hội Phụ nữ phát triển kinh tế hội địa phƣơng Đánh giá đƣợc thực trạng vai trò hội Phụ nữ phát triển kinh tế hội địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hồ Bình Tìm hiểu yếu tố ảnh hƣởng đến khả phát huy vai trò Hội Phụ nữ phát triển kinh tế địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hồ Bình 77 lực họ dẫn đến nhìn phiến diện thực tế không huy động đƣợc đầy đủ tiểm mục tiêu phát triển kinh tế - hội Việc xây dựng hệ thống giải pháp phải dựa sở nắm vững đƣờng lối sách Đảng Nhà nƣớc, đặc biệt là: Các nghị văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc Đặc biệt phải xuất phát từ thực trạng, nguyên nhân khả thực tế địa phƣơng để đƣa giải pháp thiết thực khả thi Nhƣ vậy, việc tìm nững giải pháp để nâng cao vai trò ngƣời phụ nữ phát triển kinh tế nông thôn yếu tố khách quan cho việc phát triển kinh tế - hội đất nƣớc Xây dựng hội công bằng, văn minh, mục tiêu phấn đấu nữ giới 3.6.2 Giải pháp tăng ường phát huy vai trò h i phụ nữ phát triển kinh tế - X ị p ương (1) Tăng cường phối hợp hỗ trợ Cấp uỷ, quyền cho hội phụ nữ sở Cấp ủy Đảng cấp, quan quyền địa phƣơng cần có hƣớng đạo cụ thể việc thực nâng cao nhận thức, quan điểm bình đẳng giới sâu rộng quần chúng nhân dân Xây dựng sách tạo điều kiện cho phụ nữ nơng thơn có hội học tập nâng cao trình độ Lên kế hoạch đạo phát triển kinh tế địa phƣơng Từng bƣớc chuyển dịch cấu kinh tế phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ nông thôn, tạo thêm việc làm phi nông nghiệp cho phụ nữ, tạo điều kiện tăng thu nhập cho gia đình nguồn thu ngồi nơng nghiệp, giảm bớt gánh nặng lo toán kinh tế phụ nữ nông thôn Hội phụ nữ, ban tiến bộ, phối hợp với quan ban ngành, hội đoàn thể khác tuyên truyền sách pháp luật Đảng nhà nƣớc, xây dựng chƣơng trình hành động, để giúp phụ nữ học tập nâng cao trình độ, thúc đẩy phát triển kinh tế 78 Đổi nâng cao hiệu hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ xã, chi hội phụ nữ thôn, xây dựng câu lạc nữ nông thôn tạo điều kiện để phụ nữ giúp đỡ làm kinh tế, tạo điều kiện cho phụ nữ nuôi dạy … hỗ trợ phụ nữ đơn thân (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, cấp ngành vai trò Hội phụ nữ Hội phụ nữ tổ chức mang tính tự nguyện, hoạt động bình đẳng phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ có quyền tham gia vào hoạt động hội, có hội để phát triển đƣợc đối xử bình đẳng với nam giới Hội phụ nữ sở có vai trò quan trọng hỗ trợ nữ giới phát triển kinh tế gia đình, tạo lập lực phát triển cho phụ nữ Tuy nhiên, nhận thức ngƣời dân vai trò Hội chƣa đầy đủ, nhiều nơi phụ nữ không thực mong muốn tham gia tổ chức hội Do ảnh hƣởng kinh tế thị trƣờng, chủ trƣơng thị hóa nơng thơn nhiều nhiều gia đình đất canh tác, phụ nữ ăn xa ngày gia tăng để lại nhiều hệ lụy Do vậy, muốn Hội lớn mạnh, trƣớc hết phải tập hợp đƣợc sức mạnh tập thể, vận động đông đảo phụ nữ tham gia, hoạt động Hội Tạo công ăn việc làm chỗ cho hội viên, đảm bảo sống ổn định, yên tâm lập nghiệp địa phƣơng, có điều kiện, chăm sóc gia đình, dạy bảo trƣởng thành, (3) Nâng cao lực cán Hội Năng lực cán hội bao gồm lực tuyên truyền, vận động tham gia phụ nữ vào phong trào hội, vào hoạt động Hội hoạt động khác nhằm nâng cao vai trò phụ nữ hội Ngoài ra, cán Hội phải ngƣời có trình độ kỹ thuật, đƣợc đào tạo để có đủ lực hƣớng dẫn, hỗ trợ ngƣời dân phát triển kinh tế, tham gia hoạt động quản lý 79 Năng lực cán Hội đƣợc đánh giá thông qua khả hƣớng dẫn, phối hợp tổ chức thực hoạt động phát triển kinh tế, hội cho địa phƣơng Để có đƣợc điều này, cán hội cần đƣợc quan tâm đào tạo, bồi dƣỡng chuyên mơn, sách nghiệp vụ khác để làm tốt vai trò Hội (4) Tìm kiếm nguồn vốn dồi nhằm giúp hội viên hiểu thêm vai trò Hội phát triển kinh tế - hội Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhƣ vấn đề đặt Hội viên yếu mặt kinh tế, muốn phát huy vai trò Hội cần có đƣờng lối sách thu hút, nhằm giúp Hội viên sở tiếp cận đƣợc nguồn vốn Có thêm hội tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế - hội địa phƣơng Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cần sử dụng vốn kiến thức đƣợc thu nhận phổ biến kinh nghiệm cho bà địa phƣơng để Hội góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình Sau nâng cao đƣợc nhận thức vai trò cơng tác Hội cá nhân, hộ gia đình sau lan tỏa cộng đồng Thơng qua ngân hàng sách hội, ngân hàng nhà nƣớc, đƣa nhiều gói thích hợp cho nhiều đối tƣợng để phù hợp với đa đa số nhân dân địa bàn nói chung hội viên sở nói riêng (5) Tha đổi phương pháp sinh hoạt Hội, thu hút hội viên nhiều hình thức phong phú để hội viên tham gia vào phát triển kinh tế Việc thay đổi phƣơng pháp tiếp cận, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội thông qua nhiều hình thức phong phú vừa làm tăng số lƣợng hội viên, vừa phát huy vai trò Hội phát triển kinh tế, ngồi có gắn kết hội viên thông qua buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, thi sáng tạo vừa đạt đƣợc mục tiêu phát triển cho hộ hội viên tham gia 80 lan tỏa phong trào tốt để hội viên địa phƣơng phát triển vững mạnh Tại sở Hội cần triển khai nghiêm túc, thực phong trào, vận động Hội địa phƣơng, tăng cƣờng buổi trao đổi kinh nghiệm nhƣ tọa đàm, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm bổ sung kiến thức, kỹ cho phụ nữ tạo lên thành công nắm bắt thông tin kịp thời, nhƣ tuyên truyền gƣơng sáng, điển hình để chị em học tập, nhân rộng phát triển Chủ động phối kết hợp với ngành chức năng, quan đồn thể nhƣ có kết hợp hội viên sở, hội viên địa phƣơng khác để vai trò Hội ngày đƣợc khẳng định phát triển Tóm tắt chƣơng 3: Là chƣơng trọng tâm giải vấn đề Luận Văn: Tác giả sâu vào tìm hiểu: - Thực trạng Hội địa bàn thông qua đặc điểm dội ngũ tổ chức nhƣ thông kê số hoặt động liên quan đến tình hình tham gia vào cơng tác đồn thể Hội phụ nữ - Từ đò đƣa thực trạng vai trò cơng tác Hội địa phƣơng điển hình phát triển kinh tế(cơng tác đào tạo làm kinh tế, khuyến nông, tổ chức phong trào, xây dựng mơ hình… ) phát triển hội(nâng cao nhận thức, xây dựng cộng đồng, vấn đề liên quan đến sinh sản, kế hoạch hố gia đình…) - Thơng qua phiếu điều tra đƣa kết tầm ảnh hƣởng Hội địa bàn nghiên cứu - Tìm đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến phát huy vai trò Hội địa bàn nghiên cứu - Sau có đánh giá chung thành cơng hạn chế để tìn ngun nhân nhằm đƣa giải pháp để giải vấn đề Luận văn 81 KẾT LUẬN Kết nghiên cứu vai trò Hội phụ nữ phát triển kinh tế hội địa phƣơng huyện Lạc Thủy, nghiên cứu thực đƣợc kết sau: Hệ thống hoá đƣợc lý luận thực tiễn chức năng, nhiệm vụ vai trò hội phụ nữ sở phát triển kinh tế, hội địa phƣơng; Đánh giá đƣợc thực trạng hoạt động hội phụ nữ sở huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hồ Bìnhvai trò Hội nhƣ nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ; vận động chị em tham gia hoạt động đồn thể; đánh giá vai trò phụ nữ phát triển kinh tế - hội Trên sở phân tích thực trạng vai trò phụ nữ kết qủa hoạt động Hội phụ nữ, luận văn làm rõ đƣợc hạn chế nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động Hội Từ phân tích, luận văn đƣa đƣợc giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò hội phụ nữ với phat triển kinh tế - hội địa phƣơng nhƣ sau: (1) Tăng cƣờng phối hợp hỗ trợ cấp uỷ, quyền cho Hội phụ nữ sở: (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức ngƣời dân cấp, ngành đồn thể vai trò Hội phụ nữ: hiểu sâu địa bà (3) Nâng cao lực cán Hội (4) Tìm kiếm nguồn vốn dồi nhằm giúp hội viên có thêm hội phát triển kinh tế, phát huy vai trò Hội phát triển kinh tế - hội (5) Thay đổi phƣơng pháp tiếp cận, thu hút hội viên nhiều hình thức phong phú để hội viên tham gia vào phát triển kinh tế Cụ thể như: 82 - Có kế hoạch ngắn hạn dài hạn phù hợp với địa bàn làm tuyên truyền, tìm hiểu sâu địa bàn nhằm sách, vận động ban hành xuống đạt đƣợc hiểu Kế hoạch đƣợc báo cáo theo tháng, theo quý nhằm theo dõi sát địa bàn - Đƣa cán học tập địa phƣơng phát triển, gặp gỡ trao đổi kiến thức, kinh nghiệp Hội phụ nữ thông qua chuyến thăm quan học hỏi tỉnh Chọn lựa hội viên sở nhằm nâng cao, thúc đẩy tinh thần phát triển, xây dựng làm giàu cho hộ gia đình, cho cộng đồng - Thay đổi phƣơng pháp tiếp cận, đa dạng qua hình thức truyền thống: hội thi hay sang tạo qua nhiều loại hình kết hợp nhƣ thi đua phong trào, kích thích hội viên phát triển nhƣ trao quà, hay có hình thức giúp đỡ hộ với nhằm tang tinh đồn kết, tính cơng đồng, phát triển bền vững địa phƣơng Qua kết qủa đạt đƣợc cho thấy, luận văn thực đƣợc mục tiêu đặt ra, song hạn chế lực thời gian mà vấn đề cần có nghiên cứu sâu 83 KIẾN NGHỊ Từ phân tích trên, chúng tơi kiến nghị số vấn đề nhằm tạo dựng nhƣ phát huy vai trò Hội phụ nữ cấp tới Hội viên sở: Kiến nghị với Trung ƣơng Hội phụ nữ Cùng với ban ngành Trung Ương đưa ch nh sách hỗ trợ phát triển inh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập: - Ngân hàng nơng nghiệp, ngân hàng Chính sách hội bổ sung thêm nguồn vốn vay ủy thác qua tổ chức Hội đồn thể, để phụ nữhội tiếp cận dễ dàng với tín dụng, phát triển sản xuất - Đẩy mạnh phong trào, cơng tác tun truyền giáo dục Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật nhân gia đình sâu rộng cho cán Hội tỉnh, để có thống thơng tin, đảm bảo nhiệm vụ đƣợc giao cho tỉnh - Có kế hoạch tra, kiểm tra, giám sát việc thực luật bình đẳng giới, chế độ sách phụ nữ tỉnh Kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung nội dung quy định phù hợp với thực tế công tác nữ địa phƣơng - Nghiên cứu đƣa số tiết học thực bình đẳng giới, kiến thức giới vào nội dung chƣơng trình học tập trƣờng học Tạo điều kiện cho chị em phụ nữ nông thôn học tập nâng cao trình độ văn hóa Kiến nghị với Tỉnh Hồ Bình Trong cơng tác quy hoạch, bổ nhiệm cán vào chức danh lãnh đạo cấp huyện cần quan tâm tới số lƣợng, chất lƣợng cán nữ Tạo hội để cán nữ đƣợc tham gia thực chƣơng trình, đề án phát triển kinh tế - văn hóa - hội địa phƣơng Kiện tồn, đạo Ban tiến phụ nữ cấp, nâng cao chất lƣợng hoạt động địa phƣơng Xây dựng sách, hỗ trợ nguồn lực hỗ trợ phụ nữ tham gia khởi 84 nghiệp, khởi kinh doanh giai đoạn Đầu tƣ sở hạ tầng, chuyển dịch cấu kinh tế ngành, nông, lâm nghiệp gắn với phát triển thị trƣờng, tạo điều kiện cho Phụ nữ nam giới vùng nơng thơn có việc làm chỗ Kiến nghị với UBND hu ện Lạc Thuỷ - Huyện ủy tăng cƣờng lãnh đạo, đạo thực Nghị 11 “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc” - Xây dựng tổ chức hội phụ nữ huyện vững mạnh, động viên phụ nữ độ tuổi vào sinh hoạt hội Huy động sức mạnh nội lực chị em phụ nữ, vận động huy động vốn hỗ trợ giúp phát triển kinh tế, hỗ trợ tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ cho phụ nữ phát triển kinh tế - Phòng nơng nghiệp, trạm khuyến nông huyện bên cạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, cần hỗ trợ bồi dƣỡng thêm chƣơng trình kinh tế, cung cấp kiến thức marketing, quản lý tài chính, quản lý nhân lực có lồng ghép đặc tính giới - Nâng cao nhận thức cho thành viên gia đình, quan tâm chia sẻ hoạt, tình cảm phụ nữ, giúp họ ni dạy chăm sóc - Tổ chức hoạt động thƣờng xuyên chăm sóc cải thiện sức khỏe phụ nữ, khuyến khích chị em đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo Nhân Dân, http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/34215502vai-tro-cua-phu-nu-trong-phat-trien-kinh-te-apec.html Bộ Lao động thƣơng bình hội, Vai trò phụ nữ hội nhập phát triển kinh tế đƣợc đề cao, (2017), http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=27053 Bộ Lao động thƣơng bình hội,(2017), Diễn đàn quốc tế, phụ nữ hòa bình phát triển http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=23492 Bùi Thị Kim (2008), Tài liệu thập huấn bình đẳng giới, Dự án“thúc đẩy mơ hình cộng đồng quản lý Việt Nam” PCMM Chi cục Thống kê huyện Lạc Thủy, (2014, 2015, 2016), “Niên giám thống kê” CIEM- Trung tâm Thông tin – Tƣ liệu, Phát huy vai trò phụ nữ công phát triển bền vững Việt Nam Đại học kinh tế quốc dân (2007), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thống kế, Hà Nội Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình http://hoiphunu.hoabinh.gov.vn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình,(2014), Báo cáo Kết công tác Hội phong trào Phụ nữ năm 2014, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2015 10 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình,(2015), Báo cáo Kết công tác Hội phong trào Phụ nữ năm 2015, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2016 11 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình,(2016), Báo cáo Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình khóa XV trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI 12 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình,(2016), Báo cáo Kết cơng tác Hội phong trào Phụ nữ năm 2016, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2017 86 13 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, http://phunuthainguyen.com 14 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, http://hoilhpn.org.vn/ 15 Hội phụ nữ huyện Lạc Thủy, (2014), Số liệu thống ê báo cáo năm 2014 16 Hội phụ nữ huyện Lạc Thủy, (2015), Số liệu thống ê báo cáo năm 2015 17 Hội phụ nữ huyện Lạc Thủy, (2016), Số liệu thống ê báo cáo năm 2016 18 Hội phụ nữ huyện Lạc Thủy, (2017), Số liệu thống ê báo cáo tháng đầu năm 2017 19 Liên đoàn lao động huyện Lạc Thủy, (2016) “Báo cáo tổng kết công tác năm” 20 Phòng lao động thƣơng binh hội huyện Lạc Thủy, (2014), “Tổng hợp sở liệu cung lao động năm 2014” 21 Phòng lao động thƣơng binh hội huyện Lạc Thủy, (2015), “Tổng hợp sở liệu cung lao động năm 2015” 22 Phòng lao động thƣơng binh hội huyện Lạc Thủy, (2016), “Tổng hợp sở liệu cung lao động năm 2016” 23 Thủ tƣớng phủ, (2010), Quyết định số: 09/2011/QĐ-TTg, ngày 26/02/2010, phê duyệt đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015” 24 Thủ tƣớng Chính phủ, (2011), Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 30/01/2011, định việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015 25 Thủ tƣớng phủ, (2015), Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015, định việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 26 UBND huyện Lạc Thủy, (2014)“Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế 87 hội huyện 2014 27 UBND huyện Lạc Thủy, (2015)“Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế hội huyện 2015 28 UBND huyện Lạc Thủy, (2016)“Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế hội huyện 2016 29 Viện Gia đình Giới, Những vấn đề gia đình giới Việt Nam giai đoạn 2011-2020 PHỤ LỤC Phiếu số: PHIẾU ĐIỀU TRA Vai trò cơng tác Hội Phụ nữ phát triển kinh tế hội địa phƣơng Họ tên hội viên đƣợc vấn: Chi hội (Đơn vị): Xóm Huyện Lạc Thủy Ngày vấn: Một số thông tin chung hộ đƣợc điều tra 1.2 Nguồn gốc hộ: Bản địa □ Từ nơi khác đến □ 1.3 Theo chuẩn nghèo mới: Là hộ nghèo □ Là hộ TB □ Là hộ □ Cách tiếp cận thông tin giúp phát triển kinh tế hộ: khuyến nông Ngƣời đƣợc tiếp cận Chồng (con trai) Vợ (con gái) Các nguồn thông tin - Từ chồng - Hội phụ nữ, hội nông dân - Họ hàng, ngƣời thân quen - Từ chợ - Cán khuyến nông - Cửa hàng vật tƣ nông nghiệp - Kinh nghiệm thân - Xem ti vi, đài, sách báo, tin Ông (bà) có đƣợc tham dự lớp tập huấn khơng: Có □ Khơng □ Nếu có tham gia chính: - Quản lý kinh tế hộ: Vợ □ Chồng □ - Kiến thức giới:Vợ □ Chồng □ - Kỹ thuật trồng trọt: Vợ □ Chồng □ - Kỹ thuật chăn nuôi:Vợ □ Chồng □ - Kỹ thuật trồng rừng: Vợ □ Chồng □ - Phòng trừ dịch hại:Vợ □ Chồng □ Trong gia đình ơng (bà) ngƣời đƣa định Ngƣời định Nội dung STT Chồng Vợ Cả vợ chồng Phân công công việc sản xuất kinh doanh Lựa chọn giống, mặt hàng bán Mua sắm, xây dựng nhà Áp dụng khoa học vào sản xuất Sử dụng thu nhập gia đình Cho học hành Định hƣớng nghề nghiệp cho Nếu ngƣời vấn hội viên hội phụ nữ làm bảng  Hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế Đánh giá Một số hoạt động Hội liên quan đến phát triển kinh tế (%) Hiệu Hoạt động cụ thể Công tác đào tạo, nâng cao kinh nghiệm làm kinh tế cho Phụ nữ Tập huấn kỹ thuật khuyến nông Hỗ trợ kinh phí, kết hợp quản lý quỹ hỗ trợ phát triển Tổ chức phong trào phụ nữ làm kinh tế Giúp đỡ, xây dựng mơ hình kinh tế địa phƣơng  Hoạt động liên quan đến phát triển hội Đánh giá Một số hoạt động Hội liên quan đến hội (%) Hoạt động cụ thể Hiệu Nâng cao nhận thức, trình độ & vai trò phụ nữ cộng đồng Tổ chức hoạt động tun truyền, nhân rộng mơ hình nếp sống văn hóa Hội phụ nữ giúp phụ nữ xây dựng gia đình, khu phố văn minh, Vai trò hội phụ nữ quản lý tài nguyên chung cộng đồng Vai trò hội phụ nữ nâng cao nhận thức bình đẳng giới, sinh đẻ có kế hoạch Nếu hội viên tập thể phối kết hợp với Hội phụ nữ trả lời: - Cơ quan có liên quan đến Hội phụ nữ: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Cơng tác phối hợp có ƣu điểm ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Nhƣợc điểm tổn đọng q trình hợp tác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA VIÊN ... vai trò Hội Phụ nữ phát triển kinh tế, xã hội địa bàn huy n Lạc Thuỷ, tỉnh Hồ Bình; Đề xuất giải pháp phát huy vai trò hội Phụ nữ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huy n Lạc Thuỷ, tỉnh Hồ Bình. .. trò hội phụ nữ phát triển kinh tế, xã hội địa bàn huy n Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 47 3.2.1 Vai trò Hội phụ nữ phát triển kinh tế 47 3.2.2 Vai trò Hội phụ nữ phát triển xã hội 52 3.3.Kết... Phụ nữ phát triển kinh tế xã hội địa bàn huy n Lạc Thủy, tỉnh Hồ Bình Tìm hiểu yếu tố ảnh hƣởng đến khả phát huy vai trò Hội Phụ nữ phát triển kinh tế địa bàn huy n Lạc Thủy, tỉnh Hồ Bình Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy vai trò của hội phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện lạc thủy, tỉnh hòa bình , Phát huy vai trò của hội phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện lạc thủy, tỉnh hòa bình , Kết cấu luận văn, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay