Đánh Giá Sự Nhận Biết Của Khách Hàng Đối Với Sản Phẩm Phân Bón Đầu Trâu Lót – Thúc Của Công Ty Cổ Phần Bình Điền Quảng Trị

128 24 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 15:20

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ TRẦ N NGỌ C HIỆ P ĐÁNH GIÁ SỰ NHẬ N BIẾ T CỦ A KHÁCH HÀNG ĐỐ I VỚ I SẢ N PHẨ M PHÂN BÓN ĐẦ U TRÂU LĨT – THÚC CỦ A CƠNG TY CỔ PHẦ N BÌNH ĐIỀ N QUẢ NG TRỊ Chuyên ngành: QUẢ N TRỊ KINH DOANH Mã s : 60 34 04 10 LU N V N TH C S KHOA H C KINH T NG IH NG D N KHOA H C: PGS TS NGUYỄ N THỊ MINH HÒA HUẾ , 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Sự Nhận Biết Của Khách Hàng Đối Với Sản Phẩm Phân Bón Đầu Trâu Lót – Thúc Của Công Ty Cổ Phần Bình Điền Quảng Trị, Đánh Giá Sự Nhận Biết Của Khách Hàng Đối Với Sản Phẩm Phân Bón Đầu Trâu Lót – Thúc Của Công Ty Cổ Phần Bình Điền Quảng Trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay