BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020

187 27 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 15:12

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 Nam Định, tháng năm 2008 MỞ ĐẦU Nam Định tỉnh nằm phía Nam vùng Đồng sông Hồng, thời gian qua với tỉnh vùng, Nam Định có bước phát triển kinh tế - xã hội tương đối mạnh mẽ so với giai đoạn trước Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2010 thực Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2003 Trên sở quy hoạch đó, nhiều định hướng phát triển, dự án đầu tư triển khai, thực Song đến nay, bối cảnh tỉnh, vùng phạm vi nước có nhiều yếu tố tác động mạnh mẽ đến trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh như: Đề án phát triển thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hố, xã hội vùng Nam đồng sơng Hồng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 109/QĐ-TTg, Nghị 54/NQ-TW Bộ Chính trị phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Đồng sơng Hồng xác định mục tiêu tăng trưởng cao vùng giai đoạn tới tỉnh tiểu vùng Nam đồng sông Hồng, nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Trong bối cảnh đó, việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 nhằm phù hợp với tình hình nước quốc tế thiết Từ yêu cầu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp với Bộ, ngành Trung ương tiến hành nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 tính tới điều kiện phối hợp với địa phương vùng đồng sông Hồng, tỉnh Nam đồng sông Hồng hội nhập kinh tế quốc tế Trên sở phân tích bối cảnh quốc tế nước, đánh giá trạng kinh tế - xã hội tỉnh; xác định quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển tổ chức không gian kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 theo bước thích hợp đề xuất danh mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư Trong báo cáo quy hoạch, quy hoạch phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật (mạng lưới giao thông, cấp điện, cấp nước, bưu - viễn thơng, cơng trình bảo vệ mơi trường ), kết cấu hạ tầng xã hội (mạng lưới trường học, bệnh viện, cơng trình văn hố - thơng tin, cơng trình thể dục - thể thao ), quy hoạch phát triển đô thị coi quy hoạch "cứng" Đối với loại quy hoạch Nhà nước cần đầu tư tạo chế, sách để thu hút thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư Quy hoạch "mềm" bao gồm quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, thương mại Các tiêu khối lượng, giá trị sản xuất, diện tích gieo trồng mang tính định hướng thị trường định Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 bao gồm phần chính: (1) Các xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định (2) Đặc điểm tự nhiên thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2005 (3) Dự báo tác động bối cảnh quốc tế, nước trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định (4) Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 (5) Các biện pháp, chế, sách phát triển chủ yếu Dưới nội dung Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 PHẦN THỨ NHẤT CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH I CÁC VĂN BẢN CÓ TÍNH PHÁP LÝ - Nghị 54-NQ/TW ngày 14 tháng năm 2005 Bộ Chính trị phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Đồng sơng Hồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; - Nghị số 09/NQ-TW Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 - Nghị số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng năm 2007 Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 - Nghị định 92/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; - Nghị định số 04/2008/NĐ-CP Chính phủ ngày 11 tháng 01 năm 2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP - Quyết định số 191/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ triển khai thực Nghị 54-NQ/TW Bộ Chính trị phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng sông Hồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 - Quyết định 109/QĐ-TTg ngày 19 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội Vùng Nam đồng sông Hồng - Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010; - Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường đại học cao đẳng giai đoạn 2006-2020; - Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm đến năm 2010; - Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21/6/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ hệ thống sơng Hồng, sơng Thái Bình - Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại nước đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 20062010; - Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020; - Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia tài nguyên nước đến năm 2020; - Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/1/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 5/10/2005 ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới; - Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005-2010; II CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN VÀ CÁC KẾT QUẢ ĐÃ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NAM ĐỊNH - Các đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng sông Hồng; - Một số quy hoạch ngành Trung ương có liên quan đến tỉnh Nam Định; - Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Nam Định; - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2001-2010; - Các đề án, quy hoạch phát triển ngành tỉnh Nam Định phê duyệt; - Nguồn liệu, số liệu thống kê, báo cáo, kết điều tra Sở ngành huyện, thành phố PHẦN THỨ HAI ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2005 I ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Vị trí địa lý kinh tế tỉnh vùng Nam Định nằm cực Nam châu thổ sông Hồng, toạ độ 19 o53’ đến 20o vĩ độ Bắc từ 105o55’ đến 106o37’ kinh độ Đơng Phía Tây Bắc giáp tỉnh Hà Nam, phía Đơng Bắc giáp tỉnh Thái Bình, phía Tây Nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía Đơng Nam giáp với biển Đơng Diện tích tự nhiên tồn tỉnh năm 2005 1.649,86 km2, chia thành 10 đơn vị hành gồm huyện thành phố loại trực thuộc tỉnh Thành phố Nam Định trung tâm văn hố, trị, kinh tế tỉnh, cách thủ Hà Nội 90 km phía Nam theo quốc lộ quốc lộ 21 Nam Định nằm vùng ảnh hưởng trực tiếp Tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai Hà Nội - Hải Phòng, Hành lang Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng Vành đai kinh tế ven vịnh Bắc Bộ, có mạng lưới đường (QL 1, QL 10, QL 21), đường sắt xuyên Việt dài 45 km với nhà ga, đường biển hệ thống sơng ngòi thuận lợi cho giao lưu kinh tế, có bờ biển dài 72 km vùng thềm lục địa rộng lớn Đặc biệt cách Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng khoảng 90 km Đây thị trường tiêu thụ rộng lớn (nhất nông sản thực phẩm lao động), đồng thời trung tâm hỗ trợ đầu tư, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, chuyển giao công nghệ cung cấp thông tin cho Nam Định Vị trí địa lý tạo điều kiện thuận lợi cho Nam Định phát triển sản xuất hàng hố quy mơ lớn mở rộng giao lưu kinh tế - xã hội với tỉnh vùng, nước quốc tế Song mặt khác thách thức lớn Nam Định điều kiện cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nưóc ngồi Địa hình Địa hình tương đối phẳng, có vùng vùng đồng thấp trũng vùng đồng ven biển, phía Tây Bắc tỉnh có số đồi núi thấp Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, chỗ cao từ đỉnh núi Gôi cao 122 m, chỗ thấp -3 m (so với mặt biển) vùng đồng trũng huyện Ý Yên Vùng ven biển có bờ biển dài khoảng 72 km, địa hình phẳng Một số nơi có bãi cát thoải mịn thích hợp với phát triển du lịch nghỉ mát tắm biển Thịnh Long (Hải Hậu), Quất Lâm (Giao Thuỷ), Rạng Đông (Nghĩa Hưng) Nam Định có sơng lớn sơng Hồng, sơng Đáy, sơng Ninh Cơ Ngồi có sơng Đào nối liền sông Hồng sông Đáy với nhiều sông nhỏ khác giúp cho giao thông đường thuỷ thuận lợi bồi đắp phù sa, tưới tiêu phục vụ sản xuất nơng nghiệp Khí hậu, thuỷ văn a Khí hậu Nam Định mang đầy đủ đặc điểm khí hậu khu vực nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có mùa rõ rệt: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu mùa đông - Nhiệt độ: nhiệt độ khơng khí trung bình năm khoảng 23 o - 24oC Mùa đơng nhiệt độ trung bình 18,9 oC, tháng lạnh vào tháng tháng Mùa hạ, có nhiệt độ trung bình 27 oC, tháng nóng tháng với nhiệt độ trung bình 29,4oC (nhiệt độ nóng lên tới 40oC) - Độ ẩm: độ ẩm không khí Nam Định tương đối cao, trung bình năm 80 - 85%, tháng có độ ẩm cao 90%, thấp 81% (tháng 11) - Nắng: hàng năm trung bình có tới 250 ngày nắng Tổng số nắng năm dao động khoảng 1.650 - 1.700 Mùa hạ, mùa thu có số nắng cao khoảng 1.100 - 1.200 chiếm 70% số nắng năm - Mưa: lượng mưa trung bình năm từ 1.750 - 1.800 mm phân bố tương đối đồng toàn lãnh thổ tỉnh Lượng mưa phân bổ không năm, mùa mưa từ tháng đến tháng 10, lượng mưa chiếm gần 80% lượng mưa năm, tháng mưa nhiều tháng 7, 8, Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, lượng mưa chiếm 20% lượng mưa năm Tháng mưa tháng 12, tháng 1, tháng 2, có tháng khơng có mưa - Hướng gió: hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa, tốc độ gió trung bình năm - 2,3 m/s Mùa đơng hướng gió thịnh hành gió đông bắc với tần suất 60 - 70%, tốc độ gió trung bình 2,4 - 2,6 m/s, có tháng cuối mùa đơng gió có xu hướng chuyển dần phía đơng Mùa hè hướng gió thịnh hành gió đông nam, với tần suất 50 - 70%, tốc độ gió trung bình 1,9 - 2,2 m/s, đầu mùa hạ thường xuất đợt gió tây khơ nóng - Bão: Nam Định nằm phía Tây vịnh Bắc Bộ, nên hàng năm thường chịu ảnh hưởng bão áp thấp nhiệt đới, bình quân - bão/năm (khoảng từ tháng đến tháng 10) Nhìn chung khí hậu Nam Định thuận lợi cho mơi trường sống người, phát triển hệ sinh thái động, thực vật, mùa đông cho phép phát triển nhiều loại rau màu có giá trị kinh tế cao b Thuỷ văn Do đặc điểm địa hình, dòng chảy sơng lớn sơng Hồng, sông Đáy chảy qua Nam Định theo hướng Tây Bắc - Đông Nam thuộc phần hạ lưu nên lòng sơng thường rộng khơng sâu lắm, tốc độ dòng chảy chậm phía thượng lưu Chế độ nước hệ thống sơng ngòi chia làm hai mùa rõ rệt mùa mưa lũ (từ tháng đến tháng 10) mùa khô (từ tháng 11 đến tháng năm sau) Thuỷ triều vùng biển Nam Định thuộc chế độ nhật triều, thời gian triều lên ngắn (xấp xỉ giờ), chiều xuống dài (khoảng 18 giờ) Biên độ triều trung bình từ 1,6 - 1,7 m, cao 3,31 m nhỏ -0,11 m Dòng chảy sơng Hồng sơng Đáy kết hợp với chế độ nhật triều bồi tụ vùng cửa hai sông tạo nên hai bãi bồi lớn ven biển là: Cồn Lu, Cồn Ngạn (Xuân Thuỷ) vùng Cồn Mờ (Nghĩa Hưng) Tài nguyên nước a Nguồn nước mặt Nguồn nước mặt Nam Định phong phú, hệ thống sơng ngòi dày đặc với ba sông lớn sông Hồng, sông Đáy, sơng Ninh Cơ Nam Định có sơng Đào nối liền sông Hồng với sông Đáy chảy qua thành phố Nam Định có giá trị lớn nơng nghiệp, cung cấp nước tưới tiêu giao thơng vùng Ngồi lãnh thổ Nam Định có nhiều ao hồ phân bố rộng khắp địa bàn Nước mưa: Lượng mưa bình quân hàng năm lớn 1.700 - 1.800 mm Nhưng phân bố không năm Mùa mưa thường gây úng lụt, mùa khô thường thiếu nước cho trồng sinh hoạt có ảnh hưởng đến hoạt động du lịch b Nguồn nước ngầm Ngồi nguồn nước mặt dồi Nam Định có trữ lượng nước ngầm phong phú Thấu kính nước nhạt lớn phân bố huyện ven biển Nghĩa Hưng Hải Hậu với diện tích khoảng 775 km2, thấu kính nước nhạt thứ hai nằm phía Nam huyện Ý Yên, Vụ Bản Lưu lượng nước ngầm giếng khoan từ 30 - 50 m 3/ngày đêm Nguồn nước ngầm Nam Định nằm chủ yếu tầng chứa nước lỗ hổng Plutôxen, hàm lượng Cl < 200 mg/l Tầng khai thác phổ biến độ sâu trung bình từ 40 - 120 m khai thác phục vụ sinh hoạt Ngồi phát số tầng nước ngầm có độ sâu từ 250 - 350 m, nước có chất lượng tốt trữ lượng lớn khai thác phục vụ sản xuất sinh hoạt cho nhân dân Tài nguyên đất Về thổ nhưỡng, đất Nam Định chia làm vùng rõ rệt: vùng đất cổ phía Bắc gồm huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc thành phố Nam Định Vùng đất trẻ phía Nam, gồm huyện Trực Ninh, Nam Trực, Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ đất ngập mặn ven biển Đất tỉnh Nam Định chủ yếu đất phù sa sơng bồi lắng, có độ phì khá, có nơi hàng năm bồi đắp, ven biển Giao Thủy, Nghĩa Hưng Thành phần giới từ thịt nhẹ đến trung bình, khả giữ nước giữ chất dinh dưỡng tốt thuận lợi cho phát triển loại trồng Tổng diện tích đất tự nhiên tỉnh Nam Định năm 2005 164.986 ha, so với năm 2000, diện tích đất tự nhiên năm 2005 tăng 1.246,02 ha, chủ yếu khu vực bãi bồi ven biển hai huyện Giao Thuỷ Nghĩa Hưng tiếp tục bồi lắng Trong giai đoạn 2001-2005, đất trồng hàng năm giảm, diện tích đất nơng nghiệp tỉnh tăng 6.031,2 ha, chủ yếu đất nuôi trồng thuỷ sản tăng Tuy nhiên, bình qn diện tích đất nông nghiệp theo nhân tự nhiên tỉnh đạt 555 m2/người, 45% mức bình quân nước Đồng thời giai đoạn vừa qua, đất phi nông nghiệp tỉnh tăng diện tích đất đất chuyên dùng tăng nhanh Do chuyển phần đất chưa sử dụng sang đất nuôi trồng thuỷ sản, diện tích đất chưa sử dụng giảm nhanh đến năm 2005 chiếm khoảng 2,17% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh Biểu Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Nam Định Chỉ tiêu Năm 2000 Diện tích (ha) Năm 2005 % Năm 2006 Diện tích (ha) % Diện tích (ha) % Tổng diện tích đất tự nhiên 163.740,26 100,00 164.986,28 100,00 165.005,34 100,0 Đất nông nghiệp 112.598,24 68,77 115.413,88 69,95 115.174,16 69,80 98.468,39 60,14 96.922,58 58,75 96.554,14 58,52 1.2 Đất lâm nghiệp 4.724,90 2,89 4.368,43 2,65 4.356,24 2,64 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 8.105,68 4,95 12.854,72 7,79 12.995,90 7,88 1.4 Đất làm muối 1.197,18 0,73 1.104,32 0,67 1.103,76 0,67 102,09 0,06 163,83 0,10 164,08 0,10 44.295,87 27,05 45.985,49 27,87 46.247,65 28,03 9.399,10 5,74 10.196,61 6,18 10.248,60 6,21 21.803,14 13,32 23.310,83 14,13 23.639,50 14,33 508,91 0,31 806,61 0,49 806,45 0,49 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1701,06 1,04 1.740,48 1,05 1.743,43 1,06 2.5 Đất sông suối mặt nước chuyên dùng 10.826,41 6,61 9.856,59 5,97 9.736,93 5,90 2.6 Đất phi nông nghiệp khác 57,25 0,03 74,37 0,05 72,71 0,04 Đất chưa sử dụng 6.846,15 4,18 3.586,91 2,17 3.583,53 2,17 3.1 Đất chưa sử dụng 6.724,85 4,11 3.495,86 2,12 3.492,51 2,12 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 102,39 0,06 82,88 0,05 82,85 0,05 3.3 Núi đá khơng có rừng 18,91 0,01 8,17 0,005 8,17 0,005 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 1.5 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 2.2 Đất chuyên dùng 2.3 Đất tôn giáo tín ngưỡng 10 - Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ghế cho ôtô, công suất: 150.000 ghế/năm, Khu công nghiệp Mỹ Trung - huyện Mỹ Lộc - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất loại chi tiết bắt chặt chất lượng cao phục vụ cơng nghiệp ơtơ, đóng tàu, xe máy, cơng suất: 500 T/năm, Khu công nghiệp Mỹ Trung - Dự án đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị khí phụ trợ cho tàu thủy, Khu công nghiệp Mỹ Trung - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xích neo cho tàu thủy, công suất: 300 km/năm, Khu công nghiệp Mỹ Trung - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo loại van cho tàu thủy, công suất 5.000 van/năm, Khu công nghiệp Mỹ Trung - Đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị, máy móc phụ trợ khí cho tàu thủy (thiết bị tời neo, thiết bị lái, phần hộp số cho thiết bị nâng của, loại trục chân vịt, trục truyền dẫn ), Khu công nghiệp Mỹ Trung - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo hộp số ly hợp cho ôtô, công suất loại 50.000 bộ/năm, Khu công nghiệp Mỹ Trung Công nghiệp dệt may - da giày - Dự án di chuyển Cơng ty Dệt Nam Định vào khu cơng nghiệp Hồ Xá - Dự án di chuyển Công ty Dệt Lụa Nam Định vào khu cơng nghiệp Hồ Xá - Dự án xây dựng Trung tâm phát triển dệt may; dạy nghề dệt may, triển lãm biểu diễn thời trang, thiết kế mẫu mốt, trung tâm giao dịch, sản xuất phụ liệu cho ngành may, thành phố Nam Định - Đầu tư cho máy kéo sợi đại, có mức độ tự động hóa cao, sản xuất loại sợi chi số cao, chải kỹ Công suất 3.000 tấn/năm - Đầu tư cho nhà máy dệt vải mộc khổ rộng, công suất 12 triệu mét/năm - Đầu tư nhà máy liên hợp dệt kim - nhuộm - hoàn tất - may, công suất 1.500 tấn/năm - Đầu tư nhà máy sản xuất phụ liệu may: Khóa kéo, dệt nhãn mác, chun, bơng lót, cúc loại - Đầu tư chiều sâu nhà máy tơ tằm có, phát huy công suất, nâng cao chất lượng dâu tằm, chế biến tơ - Đầu tư nhà máy may công suất triệu sản phẩm/năm huyện có điều kiện - Đầu tư nhà máy nhuộm hoàn tất vải dệt thoi, công suất 20 triệu mét/năm - Nhà máy sợi chất lượng cao, công suất 3.000 tấn/năm - Nhà máy dệt thoi, công suất 12 triệu mét/năm - Nhà máy dệt kim, công suất 1.500 tấn/năm 173 Công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản - Đầu tư chiều sâu, đổi máy móc thiết bị, nâng cơng suất chế biến thịt đông lạnh xuất lên 4.000 tấn/năm Xí nghiệp chế biến thực phẩm xuất Nam Định - Đầu tư sở giết mổ gia súc, sản xuất thịt hun khói, xúc xích, lạp sườn, công suất 4.000 - 6.000 tấn/năm - Đầu tư sở chế biến thịt lợn, gia cầm đóng hộp, công suất 2.000 3.000 tấn/năm thành phố Nam Định - Đầu tư xưởng đông lạnh, sơ chế thịt lợn, gà, vịt phía Nam tỉnh, cơng suất 2.000 - 3.000 tấn/năm - Đầu tư xây dựng cụm chế biến gạo Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, công suất cụm 3.000 - 4.000 tấn/năm - Đầu tư xây dựng khu chế biến thủy hải sản thị trấn Thịnh Long (Dây chuyền chế biến bột cá nhạt công suất 2.000 thành phẩm/năm, xưởng sơ chế thủy hải sản xưởng sản xuất nước đá 50 - 100 tấn/ngày, dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm cho tôm công suất 5.000 tấn/năm, nhà máy chế biến thủy sản, công suất 3.000 - 5.000 tấn/năm) - Đầu tư, mở rộng sản xuất nước mắm, cá khô bột cá khô xã ven biển Hải Hậu, Giao Thủy - Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Hải Hậu, công suất 4.000 - 5.000 tấn/năm - Xây dựng phân xưởng chế biến thức ăn gia súc công ty Trường Xuân cụm CN Thịnh Lâm - Đầu tư sản xuất nước mắm Sa Châu (Giao Thủy) triệu lít/năm - Xây dựng phân xưởng chế biến nước mắm, cá khô cụm công nghiệp Rạng Đông - Xây dựng nhà máy chế biến ngao xuất - Mở rộng XN chế biến thủy sản xuất Xuân Thủy lên 2.000 tấn/năm - Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy bia NADA lên 50 - 60 triệu lít/năm - Đầu tư mở rộng, nâng cơng suất bia nhà máy bia Ba Lan lên 10 triệu lít/năm - Đầu tư sản xuất rượu từ gạo Lạc Quần, cơng suất triệu lít/năm - Đầu tư nhà máy bia sản xuất nước khống Hải Hậu, cơng suất 15 triệu lít/năm - Xây dựng dây chuyền chế biến rau Lạc Quần, công suất 10.000 tấn/năm - Đầu tư chiều sâu, mở rộng nâng công suất nhà máy bột dinh dưỡng lên 18.000 tấn/năm 174 - Đầu tư dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền, phở ăn liền, cháo ăn liền công suất 3.000 tấn/năm thành phố Nam Định - Đầu tư dây chuyền sản xuất muối công nghiệp, công suất 5.000 tấn/năm Hải Hậu - Xây dựng nhà máy chế biến muối sản phẩm từ muối cụm CN Thịnh Lâm - Đầu tư chiều sâu, nâng cao lực sản xuất, mở rộng thị trường xuất Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định - Đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất đơn vị chế biến gỗ mỹ nghệ: công ty TNHH Hoa Phương, Lệ Phương, 27-7 - Đầu tư dây chuyền gỗ ván nhân tạo Công ty Vật liệu Xây lắp Nam Định, công suất 5.000 m3/năm - Đầu tư dây chuyền in nhãn mác cho may xuất khẩu, công suất 300 tấn/năm, thành phố Nam Định - Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất quy mô lớn thành phố Nam Định (liên doanh 100% vốn nước ngồi) Cơng nghiệp vật liệu xây dựng - Đầu tư chiều sâu, nâng công suất sở gạch tuy-nen có - Đầu tư xây dựng số sở gạch tuy-nen công suất nhỏ Ý Yên, Vụ Bản, Trực Ninh, công suất từ - 10 triệu viên/năm - Khôi phục sản xuất nhà máy gạch granit, công suất triệu m2/năm - Đầu tư mở rộng, nâng cơng suất xí nghiệp gạch lát Nam Định, xí nghiệp gạch lát men sứ Vụ Bản lên 0,51 - triệu m2/năm - Đầu tư chiều sâu, nâng cơng suất xí nghiệp sản xuất bê tông tươi Công ty Xây lắp I Nam Định lên 15.000 triệu m3/năm - Đầu tư sản xuất vải thủy tinh, công suất 100.000 m2/năm - Xây dựng sở sản xuất vật liệu composit từ keo hữu sợi thủy tinh Cơng nghiệp hố chất - Đầu tư chiều sâu trang thiết bị Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Định, thu hút dự án sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh - Đầu tư dây chuyền sản xuất sơn, chất tẩy rửa công nghiệp phục vụ dệt may ngành công nghiệp khác, công suất 3.000 tấn/năm, thành phố Nam Định - Đầu tư mở rộng sản xuất công ty TNHH khí cơng nghiệp Nam Hà - Đầu tư sở sản xuất chai PET sản phẩm bao bì khác phục vụ cho nhà máy nước khoáng, chế biến nước mắm , công suất 20 triệu chai/năm 175 - Xây dựng Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao, công suất 500 tấn/năm - Xây dựng Nhà máy sản xuất ống phụ tùng nhựa loại, công suất 3.000 tấn/năm 176 PHỤ LỤC II - CÁC BIỂU DỰ BÁO Biểu Dự báo nhịp độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Nam Định - Phương án I Nhịp độ tăng trưởng (%) Chỉ tiêu 2000 2005 2010 2015 2020 20012005 20062010 20112015 20162020 1-Tổng GDP (giá 1994) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Khối dịch vụ 2-Tổng GDP (giá HH) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Khối dịch vụ 3- Cơ cấu GDP (giá HH) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Khối dịch vụ 4-Dân số (ngh người) 5- GDP/ng (tr đ, giá 94) + GDP/ng (tr đ, giá HH) 4500,4 1842,8 6395,4 2039,9 11.071 2.422,8 19.079 2.836,0 33.624 3.287,7 7,3 2,1 11,6 3,5 11,5 3,2 12,0 3,0 971,3 1686,3 5.506,1 2.252,1 1914,9 2440,6 10.094,2 3.221,8 4.966,8 3.681,5 25.275 6.447,9 10.431,9 5.811,4 51.568 10.586,1 20.982,3 9.354,3 102.307 17.212,4 14,5 7,7 21,0 8,6 16,0 9,6 15,0 10,0 1.152,9 2.101,1 100,0 40,9 3.182,1 3.690,2 100,0 31,9 10.534,0 8.293,3 100,0 25 24.668,1 16.314,1 100,0 20 53.450,9 31.643,2 100,0 17 20,9 38,2 1.915 2,4 2,9 31,5 36,6 1.965 3,3 5,14 55,6 42 33 2.060 5,4 12,3 60,8 48 32 2.157 8,8 23,9 63,2 52 31 2.255 14,9 45,4 67 0,52 6,73 0,95 10,55 0,92 10,48 0,90 11,00 6-GDP/ng so ĐBSH (g HH) 177 Biểu Dự báo nhịp độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Nam Định - Phương án II Nhịp độ tăng trưởng (%) Chỉ tiêu 2000 2005 2010 2015 2020 20012005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 1-Tổng GDP (giá 1994) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Khối dịch vụ 4500,4 1842,8 6395,4 2039,9 11.271 2.422,8 20.766 2.849,8 37.421 3.224,3 7,3 2,1 12,0 3,5 13,0 3,3 12,5 2,5 971,3 1686,3 1914,9 2440,6 10.446,8 7.469,3 21.195,5 13.001,0 14,5 7,7 20,0 10,8 17,0 12,8 15,2 11,7 2-Tổng GDP (giá HH) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Khối dịch vụ 3- Cơ cấu GDP (giá HH) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Khối dịch vụ 4-Dân số (ngh người) 5- GDP/ng (tr đ, giá 94) + GDP/ng (tr đ, giá HH) 5.506,1 10.094,2 2.252,1 3.221,8 4.764,9 4.083,2 25.751, 6.447,9 1.152,9 2.101,1 100,0 40,9 3.182,1 3.690,2 100,0 31,9 10.105,8 24.703,3 9.198,2 20.968,3 100,0 100,0 25 19 20,9 38,2 1.915 2,4 2,9 31,5 36,6 1.965 3,3 5,14 55,6 0,52 6,73 0,95 10,95 0,92 11,97 0,90 11,50 6-GDP/ng so ĐBSH (g HH) 39 36 2.060 5,5 12,5 61,9 56.309,0 114.853,3 10.637,5 16.880,2 44 37 2.157 9,6 26 68,8 178 53.994,2 43.978,9 100,0 15 47 38 2.255 16,6 50 75 Biểu Dự báo nhịp độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Nam Định - Phương án III Chỉ tiêu 2000 2005 2010 2015 2020 1-Tổng GDP (giá 1994) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Khối dịch vụ 2-Tổng GDP (giá HH) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Khối dịch vụ 3- Cơ cấu GDP (giá HH) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Khối dịch vụ 4-Dân số (ngh người) 5- GDP/ng (tr đ, giá 94) + GDP/ng (tr đ, giá HH) 4500,4 1842,8 6395,4 2039,9 11.525 2.422,8 22.190 2.795,0 971,3 1686,3 5.506,1 2.252,1 1914,9 2440,6 10.094,2 3.221,8 4.966,8 4.135,2 26.297 6.447,9 11.124,0 8.270,8 59.956 10.433,1 1.152,9 2.101,1 100,0 40,9 3.182,1 3.690,2 100,0 31,9 10.534,0 26.304,8 59.519,0 9.315,3 23.218,2 51.756,0 100,0 100,0 100,0 25 17 13 20,9 38,2 1.915 2,4 2,9 31,5 36,6 1.965 3,3 5,14 55,6 6-GDP/ng so ĐBSH (g HH) 40 35 2.060 5,6 12,8 63,3 44 39 2.157 10,3 27,8 73,5 179 Nhịp độ tăng trưởng (%) 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 41.796 3.131,6 7,3 2,1 12,5 3,5 14,0 2,9 13,5 2,3 23.364,3 15.300,1 127.670 16.395,0 14,5 7,7 21,0 11,1 17,5 14,9 16,0 13,1 0,52 6,73 3,50 11,44 3,30 12,96 2,50 12,49 46 41 2.255 18,5 56,6 83 Biểu Dự báo nhu cầu vốn đầu tư tỉnh Nam Định Phương án tăng trưởng I Đơn vị: tỷ đồng Tổng số (giá 1994) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp+XD - Dịch vụ Tổng số (giá hành) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp+XD - Dịch vụ Giai đoạn 2006-2010 Gia tăng Hệ số Vốn đầu GDP ICOR tư 4676 2,33 10887 383 2,00 766 3052 2,30 7019 1241 2,50 3102 15181 3226 7352 4603 2,30 2,00 2,30 2,50 34869 6452 16909 11508 Giai đoạn 2011-2015 Gia tăng Hệ số Vốn đầu GDP ICOR tư 8008 2,63 21082 413 2,20 909 5465 2,60 14209 2130 2,80 5964 26293 4138 14134 8021 180 2,60 2,20 2,60 2,80 68311 9104 36749 22458 Giai đoạn 2016-2020 Gia tăng Hệ số Vốn đầu GDP ICOR tư 14545 2,84 41254 452 2,40 1084 10550 2,80 29541 3543 3,00 10629 50738 6626 28783 15329 2,81 2,40 2,80 3,00 142482 15903 80592 45987 Biểu Dự báo nhu cầu vốn đầu tư tỉnh Nam Định Phương án tăng trưởng II Đơn vị: tỷ đồng Tổng số (giá 1994) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp+XD - Dịch vụ Tổng số (giá hành) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp+XD - Dịch vụ Giai đoạn 2006-2010 Gia tăng Hệ số Vốn đầu GDP ICOR tư 4875 2,34 11427 383 2,00 766 2850 2,30 6555 1643 2,50 4107 15658 3226 6924 5508 2,31 2,00 2,30 2,50 36147 6452 15924 13770 Giai đoạn 2011-2015 Gia tăng Hệ số Vốn đầu GDP ICOR tư 9495 2,65 25193 427 2,20 939 5682 2,60 14773 3386 2,80 9481 30557 4190 14597 11770 181 2,62 2,20 2,60 2,80 80127 9217 37953 32956 Giai đoạn 2016-2020 Gia tăng Hệ số Vốn đầu GDP ICOR tư 16655 2,86 47590 374 2,40 899 10749 2,80 30097 5532 3,00 16595 58544 6243 29291 23011 2,84 2,40 2,80 3,00 166029 14983 82015 69032 Biểu Dự báo nhu cầu vốn đầu tư tỉnh Nam Định Phương án tăng trưởng III Đơn vị: tỷ đồng Tổng số (giá 1994) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp+XD - Dịch vụ Tổng số (giá hành) - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp+XD - Dịch vụ Giai đoạn 2006-2010 Gia tăng Hệ số Vốn đầu GDP ICOR tư 5129 2,34 12021 383 2,00 766 3052 2,30 7019 1695 2,50 4236 16203 3226 7352 5625 2,31 2,00 2,30 2,50 37424 6452 16909 14063 Giai đoạn 2011-2015 Gia tăng Hệ số Vốn đầu GDP ICOR tư 10665 2,66 28408 372 2,20 819 6157 2,60 16009 4136 2,80 11580 33659 3985 15771 13903 182 2,64 2,20 2,60 2,80 88700 8768 41004 38928 Giai đoạn 2016-2020 Gia tăng Hệ số Vốn đầu GDP ICOR tư 19606 2,86 56168 337 2,40 808 12240 2,80 34273 7029 3,00 21088 67714 5962 33214 28538 2,85 2,40 2,80 3,00 192922 14309 93000 85614 MỤC LỤC 183 MỞ ĐẦU PHẦN THỨ NHẤT CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NAM ĐỊNH I II I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 IV 1 Các văn có tính pháp lý Các đề án, dự án kết nghiên cứu có liên quan đến Nam Định PHẦN THỨ HAI ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2005 Đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Vị trí địa lý kinh tế tỉnh vùng Địa hình Khí hậu, thủy văn Tài nguyên nước Tài nguyên đất Tài nguyên rừng hệ sinh thái Tài nguyên thủy sản Tài nguyên khoáng sản Tài nguyên du lịch Dân số nguồn nhân lực Dân số Nguồn nhân lực Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nam Định Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế Thu chi ngân sách đầu tư phát triển Thực trạng phát triển ngành lĩnh vực Ngành nông, lâm, thuỷ sản Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Dịch vụ Các lĩnh vực văn hoá - xã hội Kết cấu hạ tầng Thực trạng môi trường Đánh giá tổng quát kết đạt so với mục tiêu Quy hoạch phê duyệt năm 2003 so sánh với địa phương vùng Lợi thế, hạn chế Lợi 5 7 9 10 11 11 12 13 13 15 16 16 24 27 32 40 45 49 184 52 52 Hạn chế PHẦN THỨ BA DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BỐI CẢNH QUỐC TẾ, TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA TỈNH NAM ĐỊNH I II Dự báo tác động bối cảnh quốc tế khu vực có tác động trực tiếp đến kinh tế tỉnh Nam Định Tình hình phát triển kinh tế, trị giới, khu vực có liên quan đến nước ta tỉnh Nam Định Dự báo tác động yếu tố hội nhập quốc tế đến kinh tế nước tỉnh Nam Định Dự báo nguồn vốn đầu tư thu hút từ bên Tác động phát triển kinh tế – xã hội nước, vùng đồng sông Hồng đến tỉnh Nam Định Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội nước vùng đồng sông Hồng tác động đến tỉnh Nam Định Xu hướng hợp tác, cạnh tranh với tỉnh vùng, vùng vấn đề quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nam Định PHẦN THỨ TƯ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 I II III IV V 52 53 53 53 54 55 57 57 59 61 Quan điểm phát triển 61 Mục tiêu phát triển 61 Mục tiêu tổng quát 61 Mục tiêu cụ thể 61 Luận chứng phương án tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh 63 tế Luận chứng phương án tăng trưởng kinh tế 63 Luận chứng lựa chọn cấu kinh tế 65 Các khâu đột phá 69 Phương hướng phát triển ngành lĩnh vực 70 Nông, lâm, ngư nghiệp 70 Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 79 Dịch vụ 92 Các lĩnh vực văn hố - xã hội 102 Khoa học cơng nghệ 114 Kết cấu hạ tầng 114 185 VI Mạng lưới giao thông 114 Mạng lưới cấp điện 118 Bưu viễn thơng – cơng nghệ thơng tin 120 Cấp, nước thủy lợi 121 Xử lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường 122 Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh - quốc 123 phòng VII Phương hướng tổ chức không gian kinh tế – xã hội 123 Phương hướng phát triển theo tiểu vùng 123 Phát triển đô thị 126 Phát triển nông thôn 127 VIII Định hướng sử dụng đất 128 PHẦN THỨ NĂM 130 CÁC BIỆN PHÁP, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU I Các giải pháp huy động vốn đầu tư II Cơ chế, sách III Phối hợp phát triển Nam Định với tỉnh vùng IV Phát triển nguồn nhân lực V Phát triển khoa học – công nghệ bảo vệ môi trường VI Tổ chức thực quy hoạch VII Kiến nghị với Trung ương PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHỤ LỤC CÁC BIỂU DỰ BÁO 186 130 132 132 133 133 134 134 135 143 187 ... then chốt Tỉnh hoàn thành xếp, đổi 130 doanh nghiệp Nhà nước để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Khu vực kinh tế dân doanh ngày phát triển có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải... tỉnh tăng diện tích đất đất chuyên dùng tăng nhanh Do chuyển phần đất chưa sử dụng sang đất nuôi trồng thuỷ sản, diện tích đất chưa sử dụng giảm nhanh đến năm 2005 chiếm khoảng 2,17% diện tích... tế - xã hội tỉnh; xác định quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển tổ chức không gian kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 theo bước thích hợp đề xuất danh mục chương trình, dự án ưu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020, BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay