DAYHOCTOAN VN CHUYÊN đề số PHỨC lớp 12 ôn THI THPT QG năm 2018 môn TOÁN (TRẮC NGHIỆM)

19 31 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:45

DAYHOCTOAN VN CHUYÊN đề số PHỨC lớp 12 ôn THI THPT QG năm 2018 môn TOÁN (TRẮC NGHIỆM) DAYHOCTOAN VN CHUYÊN đề số PHỨC lớp 12 ôn THI THPT QG năm 2018 môn TOÁN (TRẮC NGHIỆM) DAYHOCTOAN VN CHUYÊN đề số PHỨC lớp 12 ôn THI THPT QG năm 2018 môn TOÁN (TRẮC NGHIỆM) DAYHOCTOAN VN CHUYÊN đề số PHỨC lớp 12 ôn THI THPT QG năm 2018 môn TOÁN (TRẮC NGHIỆM) DAYHOCTOAN VN CHUYÊN đề số PHỨC lớp 12 ôn THI THPT QG năm 2018 môn TOÁN (TRẮC NGHIỆM) DAYHOCTOAN.VN CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TỐN Câu Tìm phần thực a phần ảo b số phức z   2i  3i Câu Trên mặt phẳng tọa độ, điểm M (3;8) điểm biểu diễn số phức ? A z  3  8i B z   3i C z  3  8i D z   3i Câu Tính mơđun số phức z , biết z  (1  2i) (4  3i) A a  4, b  A z  5 B a  2, b  B z  C a  2, b  C z  25 D a  2, b  2 D z  15  i Kí 2 hiệu z2 nghiệm lại phương trình cho S  z12  z22 Mệnh đề ? A S  B S  1 C S   D S  4 Câu Cho a số thực cho phương trình z  z  a  có nghiệm phức z1  Câu Trong tất số z thỏa mãn A z  1  i Câu Câu 2i  z  1, tìm số phức z có mơđun nhỏ ? z4 6 B z  2  i C z    i D z    i 5 5 2 Cho số thực x y thỏa mãn (3x  y)i  x(2  i)   13i Tính S  x  y  y A S  B S  C S  67 D S  Số phức số ảo? A z  2  3i B z  3i C z  2 D z   i Câu Cho số phức z   2i Điểm điểm biểu diễn số phức w  iz mặt phẳng tọa độ ? A Q (1; 2) B N (2;1) C M (1; 2) D P(2;1) Câu Cho số phức z   3i Tìm phần thực a z A a  B a  C a  3 D a  2 Câu 10 Cho số phức z  a  bi (a, b  ) thỏa mãn z   3i  z i  Tính S  a  3b A S  B S  5 Câu 11 Có số phức z thỏa mãn z  3i  A B Vô số C S  D S   z số ảo ? z4 C D Câu 12 Cho số phức z  a  bi (a , b  ) thoả mãn z   i  z Tính S  4a  b A S  B S  C S  2 D S  4 Câu 13 Có số phức z thỏa mãn | z   i | 2 ( z  1) số ảo A B C D DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN Câu 14 Tìm tất số thực x, y cho x   yi  1  2i A x   2, y  C x  0, y  B x  2, y  z 3 5 z  2i  z   2i z Câu 15 Cho số phức z thỏa mãn Tính A z  17 B z  17 C z  10 D x  2, y  2 D z  10 z số ảo ? z2 C D Câu 16 Có số phức z thỏa mãn z  3i  13 A Vơ số B Câu 17 Tìm số phức z thỏa mãn z   3i   2i A z   5i B z   i C z   5i D z   i Câu 18 Cho số phức z thỏa mãn z  z   z   10i Tìm số phức w  z   3i A w  3  8i C w  1  7i B w   3i D z  4  8i Câu 19 Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để tồn số phức z thỏa mãn z.z  z   i  m Tìm số phần tử S A Câu 20 Cho hai số phức A z   4i Câu 21 Cho hai số phức A z  11 B z1   4i C z2   3i z2   3i B z   5i z1   3i B z   6i D z  z1  z2 Tìm số phức C z  2  5i D z   10i z  z1  z2 Tìm số phức C z  1  10i D z  3  6i Câu 22 Cho số phức z   i  i Tìm phần thực a phần ảo b z A a  0, b  B a  2, b  C a  1, b  D a  1, b  2 Câu 23 Cho hai số phức z1   3i z2  2  5i Tìm phần ảo b số phức z  z1  z2 A b  2 B b  C b  D b  3 Câu 24 Cho số phức z   i Tính z A z  B z  C z  D z  Câu 25 Cho số phức z1   2i, z2  3  i Tìm điểm biểu diễn số phức z  z1  z2 mặt phẳng tọa độ A N (4; 3) B M (2; 5) C P ( 2; 1) D Q(1;7) Câu 26 Cho số phức z = – 2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực –3 Phần ảo –2i B Phần thực –3 Phần ảo –2 C Phần thực Phần ảo 2i D Phần thực Phần ảo z   3i z z z  1 i Câu 27 Cho hai số phức Tính mơđun số phức A z1  z2  13 B z1  z2  C z1  z2  D z1  z2  Câu 28 Cho số phức z   5i Tìm số phức w  iz  z A w   3i B w  3  3i C w   7i Câu 29 Kí hiệu z1 , z2 , z3 z4 bốn nghiệm phức phương trình z  z  12  Tính tổng T  z1  z2  z3  z4 DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN A T  B T  C T  4+ Câu 30 Tìm số phức liên hợp số phức z  i (3i  1) z  3i B z  3  i D z  3  i C z   i Câu 31 Tính mơ đun số phức z thoả mãn z (2  i )  13i  A z  34 C z  B z  34 Câu 32 Cho số phức z  a  bi (a, b  R ) thoả mãn A P  B P  Câu 33 Xét số phức z thoả mãn (1  2i ) z  A  z  2 B z  34 34 D z  (1  i) z  z   2i Tính P  a  b C P  1 D P   10   i Mệnh đề sau đúng? z 1 C z  D  z 2 Câu 34 (6)Kí hiệu a , b phần thực phần ảo số phức  2i Tìm a , b A a  3; b  B a  3; b  2 C a  3; b  D a  3; b  2 Câu 35 Tính mơđun số phức z biết z  (4  3i )(1  i ) A z  25 B z  C z  D z  Câu 36 Hỏi có số phức z thỏa mãn đồng thời điều kiện: z  i  z số ảo ? A B C D Câu 37 Cho hai số phức z1 , z thỏa mãn: A z1  z2  B  z1  z2  Tính C z1  z2 D  Câu 38 Cho số phức z thỏa mãn: z  i z  Mô đun số phức z là: A z  B z  C z  D z  Câu 39 Cho số phức z   3i đó: A 1   i z 4 Câu 40 Chọn khẳng định sai : A z1 z2  z1 z2 Câu 41 Cho hai số phức: z1  A B 1   i z 4 B z1 z2  z1.z2 C C z1  z2  z1  z2  5i ; z2   i Tính B 1   i z 2 C D 3   i z 4 D z1  z2  z1  z2 z1 ? z2 21 D 14 Câu 42 Cho số phức  z  5i   i    10 Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo 3i B Phần thực phần ảo -3i C Phần thực phần ảo -3 D Phần thực phần ảo DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN Câu 43 Cho số phức z  a  bi ( a, b  )thỏa mãn z(2i  3)  8i z  16  15i Tính S  a  3b : A S  B S  C S  D S  Câu 44 Cho số phức z  4  5i Gọi M điểm biểu diễn cho số phức z Tìm tung độ điểm M A yM  B yM  C yM  4 D yM  5 Câu 45 Cho số phức z  7  5i Phần ảo số phức z là: A 5i B 2 C D Câu 46 Cho hai số phức z1   i z2   2i Tìm số phức liên hợp w  z1  3z2 A w  13  4i B w  13  8i C w  13  8i D w  13  4i Câu 47 Chỉ mệnh đề mệnh đề sau: I Mọi số phức số thực II Số ảo số phưc có phần thực phần ảo khác III Cho số phức z  a  bi , z   a  0, b  IV Cho số phức z Ta có z.z ln số thực A B Câu 48 Cho số phức z thỏa mãn: z 1  i   A w  C D 2  14  2i Tìm mơ đun số phức w   z 1 i B w   14 C w   14 D w  Câu 49 Tìm số phưc liên hợp số phức z  (3  4i)(2  i)   7i A z   4i Câu 50 Tìm modun số phức A | z | 10 B z  3  4i C z  3  4i z  2i10   2i  1 B | z | C | z | D z   4i D | z | 12 1  Tính giá trị biểu thức T  z 2017  2017 z z B T  1 C T  2017 D T  2017 Câu 51 Cho số phức z thỏa mãn z  A T  Câu 52 Cho số phức z  (2i  1)2  (3  i ) Tổng phần thực phẩn ảo z A 21 B 1 C D 21 Câu 53 Cho số phức z thỏa mãn (1  i ) z   i Tìm phần thực z A B 3i C D a Câu 54 Cho số phức z  a  bi , (a, b  R ) thỏa mãn 3z  5z   5i Tính giá trị P  b 25 16 A P  B P  C P  D P  16 25 Câu 55 Cho hai số phức z   3i, z '   2i Tìm môđun số phức w  z.z ' A w  14 B w  12 C w  13 D w  13 DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN z  10 Câu 56 Tìm phần thực số phức z biết: z  z A 5 B C 10 D 10 Câu 57 Cho số phức z bất kỳ, xét số phức   z   z  ,   z.z  i  z  z  Khẳng định sau đúng? A  ,  số thực B  số ảo,  số thực C  ,  số ảo D  số thực,  số ảo Câu 58 Cho số phức z thỏa mãn z   2i   14i  , tính z A z  17 Câu 59 Cho số phức z  a  bi,  a, b  A ab  C z  15 B z   thỏa mãn B ab  1 D z  z  1  i  z   2i Tính tích a.b C ab  6 D ab  2i 1  3i z 1 i 2i 22 B   i 25 25 Câu 60 Tìm số phức z thỏa mãn A 22 i 25 25 _ _ C 22  i 25 25 D 22  i 25 25 Câu 61 Cho số phức z thỏa mãn  z  z  i   iz  1 z có phần thực dương Tính mơđun số phức z A B Câu 62 Xét mệnh đề (1), (2), (3), (4): (1) z, z  (2) z  a  bi  a, b  C  D số ảo  a  vµ b  (3) z, z  z (4) z , z số phức Số lượng mệnh đề sai số bốn mệnh đề là: A B C D Câu 63 Tìm khẳng định sai A Với số phức z , z số thực dương B Với số phức z , z số thực không âm C Với số phức z , z số thực D Với số phức z , z số phức Câu 64 Cho  i  i  i  A  i 2016  i 2018  a  bi với a, b  Tính giá trị H  3a  b B H  C H  D H  3030 Câu 65 Tìm số phức liên hợp số phức z A z i B z i i 2i C z DAYHOCTOAN.VN i D z i DAYHOCTOAN.VN Câu 66 Cho số phức z bất kỳ, xét số phức   z   z  ,   z.z  i  z  z  Khẳng định sau ? A  ,  số ảo B  số ảo,  số thực C  số thực,  số ảo D  ,  số thực Câu 67 Tìm số phức z thỏa mãn   i  z   3i A  4i D  2i C  2i B  4i Câu 68 Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z   2i  Tìm mơđun số phức w  z    i  A w  B w  17 C w  30 D w  47 Câu 69 Tìm số phức  thỏa mãn    5i ? A  i   i B   i   i C  i   i D  i i Câu 70 Cho số phức z thỏa mãn   i  z  1    i  z  3i    i Tính mơđun số phức iz w 1 z 82 82 82 82 A w  B w  C w  D w  z 1 z i  1?  2 z iz B C Câu 71 Có số phức z thỏa A D Câu 72 Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z    2i  z   4i Tìm phần ảo số phức w  A 297 1796 B 583 1073 C  297 1796 D  1 i 2 z 275 1073 Câu 73 Cho hai số phức z1   4i z2   4i Khẳng định sau sai? A z1  z2 B z1  z2 Câu 74 Cho số phức z  a  bi;  a  ; b  C z1  z2 D z1  z2  Khẳng định sau sai? A z số ảo  a  B z số thực  b  a  C z số ảo   b   D z số ảo  z số ảo Câu 75 Cho hai số phức z1 , z2 Khẳng định sau đúng? A z12  z22  z1  z2 B z13  z23  z1  z2  z1  z2 C z14  z24    z1   z2  z1  D z1  z2     z2  Câu 76 Cho hai số phức z1   2i z2  m    m2   i;  m  để z1  z2 số thực DAYHOCTOAN.VN  Tìm tập hợp tất giá trị m DAYHOCTOAN.VN A 2; 2 B 2 C 2 D   6; Câu 77 Cho số phức z thỏa mãn z   i  z  3i Tính mơđun nhỏ z  i A B 10 C D 10 Câu 78 Cho hai số phức z1  22017  i z2   i Xác định phần thực số phức z1.z2 A 22017  B 22018  C 22018  D 2018  Câu 79 Cho số phức z  a  bi;  a; b  R  Tìm số phức liên hợp z A z  a  b B z  a  bi C z  b  D z  a  bi Câu 80 Có số phức z thỏa mãn đồng thời z   z   i  z   3i ? A B Câu 81 Xác định phần ảo số phức z  12 18i A 18 B 18 C D C 12 D 18i Câu 82 Cho z số phức thỏa mãn z  1  2i  z   4i Tìm mơđun số phức z A z  B z  C z  Câu 83 Tìm bậc hai –12 tập số phức A 4 3i B 2 3i C 2 2i D z  D 3 2i Câu 84 Cho z số phức thỏa mãn z  1  2i  z   4i Tìm mơđun số phức z A z  B z  Câu 85 Xác định phần ảo số phức z  12 18i A 18 B 18 C z  D z  C 12 D 18i Câu 86 Tìm tất giá trị thực tham số m để số phức z  A m   m  1 B  m  mi có phần thực dương mi C 1  m  D m  Câu 87 Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 3 phần ảo 2 B Phần thực phần ảo C Phần thực phần ảo 2 D Phần thực phần ảo Câu 88 Cho số phức z   2i Tìm phần thực số phức z A B 12 C D 13 Câu 89 Tính mơđun số phức z thỏa mãn: 3z.z  2017  z  z   12  2018i A z  B z  2017 C z  D z  2018 z12016 Câu 90 Cho hai số phức z1   i , z2   2i Tìm mơđun số phức w  2017 z2 DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN A w  C w  B w  D w  1  3i  Tính m  z  iz Cho số phức z thỏa mãn z  Câu 91 1 i B m  A m  16 C m  D m  2 Câu 92 Tìm phần thực phần ảo số phức liên hợp z số phức z  i (4i  3) A Phần thực phần ảo 3 B Phần thực phần ảo C Phần thực phần ảo 3i D Phần thực 4 phần ảo 3i Câu 93 Cho số phức z  a  bi ( a, b  ) thỏa mãn 1  i  z   5i  1  6i Tính S  a  b A S  3 B S  C S  D S  Câu 94 Cho hai số phức z1   3i z2  1  5i Tổng phần thực phần ảo số phức w  z1  z2 A 3i B C 2i D Câu 95 Cho số phức z thỏa mãn 1  3i  z   7i Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A z   13  i 5 B z  13  i 5 C z   13  i 5 D z  13  i 5 Câu 96 Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z  z   7i Khi đó, mơđun z bao nhiêu? A z  B z  C z  D z  Câu 97 Cho hai số phức z   3i , w   i Tìm phần ảo số phức u  z.w A 7 B 5i C D 7i Câu 98 Trong tập số phức, tìm số phức z biết 1  i  z   3i  z   i   A z   2i B z   i C z   i D z   2i Câu 99 Tính modun số phức z thõa mãn: z   4i  1  i  A z  B z  C z  D z  29 Câu 100 Cho số phức z  i    4i     2i  Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 1 phần ảo i B Phần thực 1 phần ảo 5i C Phần thực 1 phần ảo 1 D Phần thực 1 phần ảo 5 Câu 101 Kí hiệu a , b phần thực phần ảo số phức z  4  3i Tìm a , b A a  4 , b  3i B a  4 , b  C a  4 , b  3 D a  , b  Câu 102 Cho số phức z thỏa mãn   i  z    3i Môđun z là: A z  B z  Câu 103 Cho số phức z  a  bi  a, b  A a  2b  Câu 104 Cho hai số phức A z  13i  C z  5 D z  thỏa mãn  z  1  3z  i(5  i) Tính a  2b B a  2b  3 C a  2b  z  z1.z2 z1   3i z2   2i , Tìm số phức B z  11  7i C z  1  13i DAYHOCTOAN.VN D a  2b  1 D z  1 13i DAYHOCTOAN.VN Câu 105 Cho số phức z  a  bi  a, b   tùy ý Mệnh đề sau đúng? A Mô đun z số thực dương B z  z C Số phức liên hợp z có mơ đun mơ đun iz D Điểm M  a; b  điểm biểu diễn z Câu 106 Cho số phức z thỏa mãn z số thực w  z số thực Giá trị lớn  z2 biểu thức P  z   i A 2 B C D Câu 107 Cho số phức u    3i  Trong khẳng định đây, khẳng định sai? A Môđun u 10 B Số phức u có phần thực , phần ảo 6i C Số phức u có phần thực , phần ảo 6 D Số phức liên hợp u u   6i Câu 108 Số số phức sau số thực? A  2i   2i  C   5  2i     B   2i     2i    2i D 1  2i    1  2i  Câu 109 Tính mơđun số phức z thoả 1  2i  z   2i  A z  85 B z  85 C z  85 D z  85 Câu 110 Cho số phức z  5  2i Phần thực phần ảo số phức z là: A Phần thực 2i phần ảo 5 B Phần thực 5 phần ảo 2i C Phần thực 5 phần ảo 2 z   2i  1  i  D Phần thực phần ảo 5 Câu 111 Môđun số phức A là: B D C Câu 112 Phần thực số phức z thỏa 1  i    i  z   i  1  2i  z là: A 1 B 6 C 3 D Câu 113 Cho hai số phức z1   i, z2   i Giá trị biểu thức z1  z1 z2 là: A 10 Câu 114 Phần ảo số phức z thỏa z  A  C 10 B B  i D 100  1  2i  là: D 2 C Câu 115 Tính mơđun số phức z thỏa mãn z   i   13i  A z  34 B z  34 C z  DAYHOCTOAN.VN 34 D z  34 DAYHOCTOAN.VN Câu 116 Cho số phức z  a  bi  a, b   thỏa mãn 1  i  z  z   2i Tính P  a  b 1 A P  B P  C P  1 D P   2 Câu 117 Tính mơđun số phức z thỏa mãn 5i   i  3 z  A z  410 10 B z  Câu 118 Cho số phức z  a  bi  a, b  P  a b A P  C z     i  z  3z  1  3i Tính giá trị biểu thức C P  D P  thỏa mãn B P  2 Câu 119 Nếu số phức z  thỏa z  phần thực A B  B z  D z  1 z C Câu 120 Cho số phức z có phần thực dương thỏa z  A z  410 100 410 10 410 10 D giá trị khác 5  3i  1  Khi z C z  D z  D Câu 121 Giả sử số phức z  1  i  i  i3  i  i5   i99  i100  i101 Lúc tổng phần thực phần ảo z là: A B 1 C D Câu 122 Cho số phức z thỏa mãn 1  3i  z  1  i  z   i Tính mơđun z A z  20 B z  10 C z  D z  BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC Câu 123 Cho số phức z thỏa mãn (1  i ) z   i Hỏi điểm biểu diễn z điểm điểm M, N, P, Q hình bên ? A Điểm P B Điểm Q C Điểm M D Điểm N Câu 124 Cho số phức z thỏa mãn z  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  (3  4i ) z  i đường tròn Tính bán kính r đường tròn A r  B r  C r  20 D r  22 DAYHOCTOAN.VN 29 DAYHOCTOAN.VN Câu 125 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực −4 phần ảo y B Phần thực phần ảo −4i O C Phần thực phần ảo −4 x D Phần thực −4 phần ảo 3i Câu 126 Trên mặt phẳng tọa độ, điểm M điểm biểu diễn số phức z (như hình vẽ bên) Điểm hình vẽ điểm biểu diễn số phức 2z A Điểm N B Điểm Q C Điểm E -4 M D Điểm P Câu 127 Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần ảo dương phương trình z  16 z  17  Trên mặt phẳng toạ độ, điểm điểm biểu diễn số phức w  iz0 ? 1  A M1  ;  2    B M   ;      C M   ;1   1  D M  ;1 4  Câu 128 Cho số phức z  2i Hỏi điểm biểu diễn z điểm điểm M, N, P, Q hình bên A điểm M B điểm N C điểm P D điểm Q điểm A hình vẽ điểm biểu diễn số phức z Hổi điểm biểu diễn số phức w  điểm iz A Điểm Q B Điểm M Câu 129 Cho số phức z thỏa mãn : z  C Điểm N D Điểm P Câu 130 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z 1  i  số thực là: A Đường tròn bán kính B Trục Ox C Đường thẳng y  x D Đường thẳng y   x Câu 131 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện số phức w  z(2  3i)   i số ảo A Đường tròn x2  y  B Đường thẳng 2x  3y   C Đường tròn ( x  3)2  ( y  2)2  D Đường thẳng 3x  y   Câu 132 Cho số phức z thỏa mãn : phẳng phức : A Một parabol z  z  3i  Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z mặt z i B Một đường thẳng C Một đường tròn DAYHOCTOAN.VN D Một elip DAYHOCTOAN.VN Câu 133 Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |  z || i  z | đường tròn tâm I bán kính R 17 17  2 2 2 B I   ;  ; R  A I  ;  ; R  3  3  3 17 2 2 D I  ;   ; R   3 17  2 C I   ;   ; R   3 Câu 134 Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn z   5i  đường tròn Tính chu vi C đường tròn A C  4 B C  2 C C  8 D C  16 Câu 135 Trên mặt phẳng tọa độ, gọi A , B điểm biểu diễn hai số phức z1 , z2 cho tam z z giác OAB tam giác cạnh ( O gốc tọa độ) Giá trị  z2 z1 A Luôn B Luôn  i C Phụ thuộc vào vị trí điểm A , B D Ln 1 Câu 136 Trên mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z  i  z  i đường tròn có bán kính R Tính giá trị R 1 A R  B R  C R  D R  Câu 137 Điểm M hình vẽ điểm biểu diễn cho số phức z Phần ảo số phức i z bằng? A B C D Câu 138 Trong mặt phẳng xOy , gọi M điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z phần ảo z trường hợp góc xOM nhỏ 3 A B C 3i Tìm D Câu 139 Gọi z1 , z2 nghiệm phức phương trình az  bz  c  , với a, b, c  , a  b 4ac Gọi M1 , M điểm biểu diễn mặt phẳng phức z1 z2 Khẳng định sau đúng? A M M đối xứng qua gốc tọa độ O B M M đối xứng qua trục hoành C M M đối xứng qua trục tung D M M đối xứng qua đường phân giác góc phần tư thứ DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN Câu 140 Cho số phức z thỏa mãn z  i  z   3i Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ A Đường thẳng có phương trình x  y   B Đường thẳng có phương trình x  y   C Đường thẳng có phương trình x  y   2z  z 1 i , z số phức thỏa mãn z2  i 1  i  z  i    i  z Gọi N điểm mặt phẳng cho Ox, ON  2 , Câu 141 Gọi M điểm biểu diễn số phức w        Ox, OM góc lượng giác tạo thành quay tia Ox tới vị trí tia OM Điểm N nằm góc phần tư nào? A Góc phần tư thứ (I) B Góc phần tư thứ (II) C Góc phần tư thứ (III) D Góc phần tư thứ (IV) Câu 142 Biết số phức z có điểm biểu diễn mặt phẳng tọa độ A 1; 2  Tìm số phức z B z  2  i A z   i C z   2i D z  1  2i Câu 143 Trên tập số phức, gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z  z   Gọi A, B hai điểm biểu diễn z1 , z2 mặt phẳng tọa độ, tính diện tích S tam giác OAB (O gốc tọa độ) A 2 B C D Câu 144 Cho số phức z  a  bi , với a b hai số thực Để điểm biểu diễn z mặt phẳng tọa độ Oxy nằm hẳn bên hình tròn tâm O bán kính R  hình bên điều kiện cần đủ a b y 2 O x 2 A a  b  B a  b  C a  b  D a  b  Câu 145 Cho hai số phức z1   3i , z2  4  6i có điểm biểu diễn mặt phẳng tọa độ hai điểm M N Gọi z số phức mà có điểm biểu diễn trung điểm đoạn MN Hỏi z số phức số phức đây? A z  3  9i B z  1  3i C z   i D z    i 2 2 Câu 146 Cho ABCD hình bình hành với A , B , C điểm biểu diễn số phức  i ,  3i ,  i Tìm số phức z có điểm biểu diễn D A z   3i B z   5i C z   3i D z   5i Câu 147 Cho số phức z   2i Tìm tọa độ biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ A M 1; 2  B M  2;1 C M 1;2  D M  2; 1 Câu 148 Cho số phức z thỏa z   i  Chọn phát biểu đúng: A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường thẳng DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường Parabol D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính Câu 149 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số y phức z A Phần thực 4 phần ảo B Phần thực phần ảo 4i x O C Phần thực phần ảo 4 4 D Phần thực 4 phần ảo 3i M Câu 150 Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần ảo dương phương trình z  16 z  17  Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức w  iz0 ? A M1  ;  2  B M   ;    C M   ;1   D M  ;1 4  Câu 151 Cho số phức z  4  2i Trong mặt phẳng phức, điểm biểu diễn z có tọa độ A M  2; 4  B M  4i;  C M  4;  D M  4; 2i  Câu 152 Điểm M hình vẽ điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức y z A Phần thực 3 phần ảo B Phần thực phần ảo 3 x O C Phần thực 3 phần ảo 2i D Phần thực phần ảo 3i 3 Câu 153 Số phức z biểu diễn mặt phẳng tọa độ hình vẽ: i Hỏi hình biểu diễn cho số phức w  ? z y M z y y O 1 x  A B C O y  x O x y  B D O x O Câu 154 Cho điểm M điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z   A Phần thực phần ảo 3i x y M B Phần thực phần ảo 4i C Phần thực 4 phần ảo DAYHOCTOAN.VN 4 O x DAYHOCTOAN.VN D Phần thực phần ảo 4 y Câu 155 Cho số phức z có điểm biểu diễn M Biết số phức P w  biểu diễn bốn điểm P , Q , R , z S hình vẽ bên Hỏi điểm biểu diễn w điểm nào? A S R M x O Q B Q S C P D R Câu 156 Cho hai điểm M , N mặt phẳng phức hình vẽ, gọi P điểm y cho OMNP hình bình hành Điểm P biểu thị cho số phức số phức sau? A z4   3i B z2   3i C z3  2  i D z1   i M N O 3x Câu 157 Cho số phức z thỏa mãn z   2; w  (1  3i ) z  Tập hợp điểm biểu diễn số phức w đường tròn, tính bán kính đường tròn A R  B R  C R  D R  Câu 158 Cho số phức z thỏa mãn z   Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  1  i  z  i đường tròn Tính bán kính r đường tròn A r  2 B r  C r  D r  Câu 159 Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần thực phần ảo âm phương trình z  z   Trên mặt phẳng toạ độ Oxy , điểm M điểm biểu diễn số phức w  i z0 ? A M  2; 1 B M  2; 1 C M  2;1 Câu 160 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z B A z D M  1;  Giá trị z1 C z2 D PHƯƠNG TRÌNH BẬC TRÊN C Câu 161 Phương trình nhận hai số phức  2i  2i nghiệm ? A z  z   B z  z   C z  z   D z  z   Câu 162 Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính P  A P  B P  12 C P   1  z1 z2 D P  Câu 163 Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z   Gọi M, N điểm biểu diễn z1 , z2 mặt phẳng tọa độ Tính T  OM  ON với O gốc tọa độ A T  2 B T  C T  D T  Câu 164 Kí hiệu z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính P  z12  z22  z1 z2 A P  B P  C P  1 D P  DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN 2 Câu 165 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z2  4z  13  Tính giá trị P  z1  z2 B P  13 A P = 26 D P  26 C P = 13 Câu 166 Cho hai số thực b c (c  0) Kí hiệu A, B hai điểm mặt phẳng phức biểu diễn hai nghiệm phức phương trình z  2bz  c  Tìm điều kiện b c để tam giác OAB tam giác vuông ( O gốc tọa độ) A b  2c B c  2b C b  c D b  c Câu 167 Tìm tất giá trị a cho phương trình z  az  2a  a  có hai nghiệm phức có modum 1  A a  B a  1; a  1 C a  D a  1 Câu 168 Cho b, c  , phương trình z  bz  c  có nghiệm z1   i , nghiệm lại gọi z2 Tính số phức w  bz1  cz2 A w  18  i B w   9i D w   9i C w  18  i Câu 169 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính z12017  z22017 A 21009 B 21009 i D 21009 C 21009 i Câu 170 Cho phương trình nghiệm phức z mz 2i , m số thực dương Biết phương trình có nghiệm ảo Tìm nghiệm lại phương trình cho A z B z C z i D z 2i i i Câu 171 Cho a, b, c số thực cho phương trình z az bz c có ba nghiệm phức 3i; z2 9i; z3 , z1 số phức Tính giá trị P a b c A P 208 Câu 172 Gọi B P 84 C P z1 , z , z3 , z nghiệm phương trình sau 2 2 z  z  z  z Tổng A B 4 D P 136  36   : z  2z  z  2z  2 C   2i D 4   2i Câu 173 Giải phương trình z  z  z  z   tập số phức nghiệm A 13 B 10 C 3 ta tổng bình phương D 16 Câu 174 Trên tập số phức, tính mơđun tổng bình phương hai nghiệm phương trình z  z   A B C D Câu 175 Trên tập số phức, tính tổng bình phương mơđun tất nghiệm phương trình z  16  A B 16 C D 32 Câu 176 Cho phương trình ẩn phức z   có ba nghiệm z1 , z2 , z3 Tính tổng M  z1  z2  z3 A M  B M   C M   10 D M   2 Câu 177 Gọi z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  z   Tìm số phức liên hợp w  1  2i  z1 DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN A w  3  i B w   3i C w   3i D w  3  i Câu 178 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z P z12017 A P z Tính giá trị z22017 B P C P D P Câu 179 Cho số phức z  x  yi; x, y  thỏa mãn z  18  26i Tính T   z      z  A B C D 2 Câu 180 Gọi z1 , z2 nghiệm phức phương trình z  z   Đặt w  1  z1   1  z2  Khi đó: A w  251 i B w  251 C w  251 D w  250 i 100 100 Câu 181 Trong tập số phức z1 , z2 nghiệm phương trình z  z   Tính P  z1  z2 2 A P  50 B P  C P  10 Câu 182 Tập nghiệm phương trình z  z   là: A 2;  4i B  2;  2i C    D P   2i;  D 2;  4i Câu 183 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Khi z1  z2 A B 21 C 10 B C bằng: D 14 Câu 184 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị A 1  z1 z2 D 4 CỰC TRỊ CỦA SỐ PHỨC Câu 185 Xét số phức z thỏa mãn z   i  z   7i  Gọi m, M giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn z   i Tính P  m  M A P  13  73 B P   73 C P   73 D P   73 Câu 186 Cho số phức z thỏa mãn | z   2i | Gọi M , m giá trị lớn nhỏ | z   i | Tính T  M  m2 A T  36 B T  30 C T  24 D T  16 Câu 187 Cho số phức z thỏa mãn z  Tìm giá trị lớn biểu thức T  z   z  A max T  B max T  10 C max T  Câu 188 Tìm số phức z có z  z  i đạt giá trị lớn A i B 1 C  i D max T  D Câu 189 Cho z1 , z2 hai nghiệm phương trình  3i  iz  z   9i , thỏa mãn z1  z2  trị lớn z1  z2 DAYHOCTOAN.VN Giá DAYHOCTOAN.VN 31 A B Câu 190 Gọi z  x  yi ;  x, y  z 56  C D số phức thỏa mãn hai điều kiện z   z   26 3  i đạt giá trị lớn Tính tích xy 2 A xy  B xy  13 C xy  16 Câu 191 Cho số phức z thỏa mãn z   i  z  3i Giá trị lớn A 10 B C D xy  z D 10 Câu 192 Cho số phức z thỏa mãn z   z Tính tổng giá trị lớn giá trị nhỏ z A D C B Câu 193 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z   i  z   2i  Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ mơđun số phức z  2i tính M  m  10 A B 10  C  13 D 10  z1  z2  z1  z2  Tính giá trị nhỏ Câu 194 Cho số phức z , z1 , z2 thỏa mãn biểu thức P  z  z  z1  z  z2 A  B  C  D 2 Câu 195 Cho số phức z thỏa điều kiện z   z  z  2i  Giá trị nhỏ z  i A B C D Câu 196 Xét số phức z thỏa mãn z   4i  z  2i Tìm giá trị nhỏ z A C 10 B 2 D Câu 197 Cho số phức z thỏa mãn z.z  Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P  z  3z  z  z  z A 15 B Câu 198 Trong số phức z thỏa z C 4i A Không tồn số phức z0 C z0 D z0 13 D , gọi z0 số phức có mơ đun nhỏ Khi đó: B z0 BÀI TOÁN KHÁC Câu 199 Cho số phức z thỏa mãn z   z max z   2i  a  b Tính a  b A B C D Câu 200 Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1  z2  z1  z2  Tính z1  z2 DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN B 3 A Câu 201 Cho số phức C z z z z z1 z2 , thoả mãn z1  z2  , z1  z2  Tính 2 B z1 z2  z1 z2  A z1 z2  z1 z2  Câu 202 Cho a, b, c số thực z A a b c C a b2 B a c2 ab bc b2 i z13 z23 z33 z1 z2 c2 ab bc z1 z2 z3 z1 z2 z2 z3 z2 z3 z3 z1 Câu 205 Cho số phức z thỏa mãn z  Đặt A  A A  cz a bz bz cz ca D ca Câu 204 Cho z1 , z2 , z3 số phức thỏa mãn z1 A z1 z2 z3 z1 z2 z2 z3 z3 z1 C D z1 z2  z1 z2  1 C z1 z2  z1 z2  Giá trị biểu thức a Câu 203 Gọi z1 , z2 , z3 số phức thỏa mãn z1 khẳng định sai? 3 z1 z2 z3 A z13 z23 z33 C D B A  z2 z3 z1 z2 z3 B z13 z23 z33 z1 D z13 z23 z33 z1 z3 3 Khẳng định z2 z2 3 z3 3 z3 Khẳng định sau khẳng định B z1 z2 z3 z1 z2 z2 z3 z3 z1 D z1 z2 z3 z1 z2 z2 z3 z3 z1 2z  i Mệnh đề sau đúng?  iz C A  D A  Câu 206 Cho P  z  đa thức với hệ số thực Nếu số phức z thỏa mãn P  z   A P  z   B P    z C P    z D P  z   Câu 207 Cho z1 , z2 , z3 số phức thỏa z1  z2  z3  Khẳng định đúng? A z1  z2  z3  z1 z2  z2 z3  z3 z1 B z1  z2  z3  z1 z2  z2 z3  z3 z1 z1  z2  z3  z1 z2  z2 z3  z3 z1 D z1  z2  z3  z1 z2  z2 z3  z3 z1 C Câu 208 Cho z1 , z2 , z3 số phức thỏa mãn z1  z2  z3  z1  z2  z3  Khẳng định sai ? A z13  z23  z33  z13  z23  z33 B z13  z23  z33  z13  z23  z33 C z13  z23  z33  z13  z23  z33 Câu 209 Xét số phức z thỏa mãn 1  2i  z  A  z  2 B z  D z13  z23  z33  z13  z23  z33 10   i Mệnh đề ? z 1  z  C z  D 2 DAYHOCTOAN.VN ... mệnh đề mệnh đề sau: I Mọi số phức số thực II Số ảo số phưc có phần thực phần ảo khác III Cho số phức z  a  bi , z   a  0, b  IV Cho số phức z Ta có z.z ln số thực A B Câu 48 Cho số phức. .. C  D số ảo  a  vµ b  (3) z, z  z (4) z , z số phức Số lượng mệnh đề sai số bốn mệnh đề là: A B C D Câu 63 Tìm khẳng định sai A Với số phức z , z số thực dương B Với số phức z , z số thực... 57 Cho số phức z bất kỳ, xét số phức   z   z  ,   z.z  i  z  z  Khẳng định sau đúng? A  ,  số thực B  số ảo,  số thực C  ,  số ảo D  số thực,  số ảo Câu 58 Cho số phức z thỏa
- Xem thêm -

Xem thêm: DAYHOCTOAN VN CHUYÊN đề số PHỨC lớp 12 ôn THI THPT QG năm 2018 môn TOÁN (TRẮC NGHIỆM), DAYHOCTOAN VN CHUYÊN đề số PHỨC lớp 12 ôn THI THPT QG năm 2018 môn TOÁN (TRẮC NGHIỆM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay