DAYHOCTOAN VN đọc NHANH đồ THỊ hàm số mũ LOGARIT

5 67 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:39

DAYHOCTOAN VN đọc NHANH đồ THỊ hàm số mũ LOGARIT DAYHOCTOAN VN đọc NHANH đồ THỊ hàm số mũ LOGARIT DAYHOCTOAN VN đọc NHANH đồ THỊ hàm số mũ LOGARIT DAYHOCTOAN VN đọc NHANH đồ THỊ hàm số mũ LOGARIT DAYHOCTOAN VN đọc NHANH đồ THỊ hàm số mũ LOGARIT DAYHOCTOAN.VN Câu BÀI TẬP HÀM SỐ VÀ LÔ GA RÍT (PHẦN ĐỒ THỊ) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y x B y 3x C y log3 x D y Câu log3 x Hàm số hàm sốđồ thị phù hợp với hình vẽ bên: A y e x C y e x log x D y log x B y Câu Cho hàm số y f x có đồ thị hình vẽ bên Biết f x bốn hàm số liệt kê phương án A,B,C,D Tìm f x : A f x log x B f x x C f x D y Câu ln x ex Cho hai hàm số y a x , y b x với a, b hai số thực dương khác 1, có đồ thị C C hình bên Mệnh đề đúng? A a b B b a C a b D b a Câu Cho đồ thị hàm số y ax ,y logb x hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a b B b a C a b D b a DAYHOCTOAN.VN Nguyễn Bảo Vương Trang /5 DAYHOCTOAN.VN Câu ax ,y Cho đồ thị hàm số y logb x hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a b B a b C b a D a b Câu ax ,y loga x với a 0;a loga x có tập xác định D 0; Cho hai hàm số y A Hàm số y a x nhận trục hoành làm tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số y C Hàm số y ax ,y loga x đồng biến tập xác định tương ứng a D Đồ thị hàm số y Câu Cho hàm số f x Biết x ln x Một bốn đồ thị cho bốn phương án A,B,C,D y ,y f ' x Tìm đồ thị A B C D C1 ; C x hình bên x hai bốn đồ thị hàm số x x Hỏi C ,y ,y đồ thị hàm số đây? A y DAYHOCTOAN.VN loga x nằm phía trục hồnh đồ thị hàm số y Câu Khẳng định sau sai? x Nguyễn Bảo Vương Trang /5 DAYHOCTOAN.VN B y C y D y x x x Câu 10 Cho a,b,c khác Đồ thị hàm số y a x , y b x , y c x cho hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a b c B a c b C b c a D c a b xa,y Câu 11 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y xb,y xc miền  0;   Hỏi số a,b,c số nhận giá trị khoảng  0;1 ? A Số b B Số a số c C Số c D Số a Câu 12 Cho hàm số y loga x y logb x có đồ thị hình vẽ bên Trong kết luận đây, đâu kết luận đúng? A a b B b a C a b D b a Câu 13 Đồ thị hai hàm số y a x y loga x đối xứng qua đường thẳng đây? x C y B y x Câu 14 Cho a,b số thực Đồ thị hàm số y x a , y x b A x D y khoảng 0; cho hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A b a B b a C a b D a b Câu 15 Cho a,b,c khác Đồ thị hàm số y loga x, y logb x, y logc x cho hình vẽ bên DAYHOCTOAN.VN Nguyễn Bảo Vương Trang /5 DAYHOCTOAN.VN Mệnh đề đúng? A logb x x 1; B Hàm số logc x đồng biến 0;1 C Hàm số loga x nghịch biến 0;1 D b a c Câu 16 Cho số thực dương a,b,c,d khác Đồ thị hàm số y loga x , y logb x y logc x , y logd x cho hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a b c d B d c a b C a b d c D b a d c Câu 17 Cho hàm số y  log a x y  logb x có đồ thị hình vẽ bên Đường thẳng x  cắt trục hoành, đồ thị hàm số y  log a x y  logb x H , M , N Biết HM  MN Mệnh đề sau đúng? A a  7b B a  2b C a  b7 D a  b2 Câu 18 Cho hàm số y  a x y  b x có đồ thị hình vẽ bên Đường thẳng y  cắt trục tung, đồ thị hàm số y  a x y  b x H , M , N Biết HM  2MN Mệnh đề sau đúng? A 3a  2b B 2a  b C a3  b2 D a  b3 Câu 19 Cho ba số thực dương a,b,c khác Đồ thị hàm số y loga x , y b x y c x , cho hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A c a b B b c a C a b c D c b a DAYHOCTOAN.VN Nguyễn Bảo Vương Trang /5 DAYHOCTOAN.VN Câu 20 Cho hàm số y  a x y  logb x có đồ thị  C1  ;  C2  hình vẽ bên Đường cắt  C1  , trục Oy,  C2  M , H , N Biết H trung điểm MN MNPQ có diện tích ( với P,Q hình chiếu vng góc N,M trục hồnh) Giá trị biểu thức T  a3  4b bao nhiêu? A 16 B 15 C 13 D 17 thẳng y  1B 11C 2C 12D DAYHOCTOAN.VN 3C 13B 4B 14A ĐÁP ÁN 5A 6C 15D 16D 7D 17D 8C 18C 9A 19A 10B 20C Nguyễn Bảo Vương Trang /5 ... ngang B Đồ thị hàm số y C Hàm số y ax ,y loga x đồng biến tập xác định tương ứng a D Đồ thị hàm số y Câu Cho hàm số f x Biết x ln x Một bốn đồ thị cho bốn phương án A,B,C,D y ,y f ' x Tìm đồ thị. .. hai bốn đồ thị hàm số x x Hỏi C ,y ,y đồ thị hàm số đây? A y DAYHOCTOAN. VN loga x nằm phía trục hồnh đồ thị hàm số y Câu Khẳng định sau sai? x Nguyễn Bảo Vương Trang /5 DAYHOCTOAN. VN B y C... 0;1 ? A Số b B Số a số c C Số c D Số a Câu 12 Cho hàm số y loga x y logb x có đồ thị hình vẽ bên Trong kết luận đây, đâu kết luận đúng? A a b B b a C a b D b a Câu 13 Đồ thị hai hàm số y a x
- Xem thêm -

Xem thêm: DAYHOCTOAN VN đọc NHANH đồ THỊ hàm số mũ LOGARIT, DAYHOCTOAN VN đọc NHANH đồ THỊ hàm số mũ LOGARIT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay