DAYHOCTOAN VN bài tập TÍCH PHÂN hàm ẩn lớp 12

5 208 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:36

DAYHOCTOAN VN bài tập TÍCH PHÂN hàm ẩn lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập TÍCH PHÂN hàm ẩn lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập TÍCH PHÂN hàm ẩn lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập TÍCH PHÂN hàm ẩn lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập TÍCH PHÂN hàm ẩn lớp 12 BÀI TẬP TÍCH PHÂN HÀM ẨN TÍCH PHÂN CƠ BẢN DAYHOCTOAN.VN 8 2 Câu Cho  f(x)dx  18,  f(x)dx  15 đó  f(x)dx  ? A Câu Cho f    2, f  3  Tính B 33 C -3 D.-33  f '  x  dx A.3 B C -3 D 10 C D Câu Cho  f  x  dx  1;  f  x  dx  Tính  f  x  dx A.1 d Câu Cho b b a B C D.3 5 1 2  f  x  dx  4;  f  x  dx  6;  g  x  dx  Tính  4 f  x   g  x  dx A.12 B 48 C D.32 b b b a a a  f  x  dx  3;  3 f  x   5g  x  dx  Tính   g  x  dx A.-1 Câu Cho d a Câu Cho B  f  x  dx  5;  f  x  dx  2; a  d  b thì  f  x  dx A.-2 Câu Cho B 13 C D.1 3 1 Tính   f  x   3g  x  dx  10;   f  x   g  x  dx  A.9 B C   f  x   g  x  dx D.8 PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ 0 Câu Nếu f(x) liên tục và  f(x)dx  10 đó  f(2x)dx  ? A B C D.5  Câu Nếu f(x) liên tục R và f   x   f  x   cos x đó  f  x dx  A B Câu Cho  C f  x xdx  đó  D.1 f  x dx B f Câu Cho f(x) thỏa mãn  x  dx  đó A B DAYHOCTOAN.VN  x f  x dx C.16 D.8 C D.1 BÀI TẬP TÍCH PHÂN HÀM ẨN DAYHOCTOAN.VN  Câu Cho  x f  x dx  đó  f  cos x .sin x dx 0 A B C.-3 D.4 Câu Nếu f(x) liên tục [0;3] và f   x  f  x   1, x  0;3 đó dx   f  x  A B C D.3 Câu Nếu f(x) > thỏa mãn f 1  1; f  x   f '  x  3x  Mệnh đề nào sau đúng A  f  5  B  f  5  C  f  5  Câu Cho f    và  [ f '  x   f '   x ].dx  Tính A f  3  B f  3   f  x .dx  Tính  f  x .dx D f  3  3 A.32 B C D B C D  f  x .dx  Tính  f  3x  1.dx A  f  x .dx  Tính  x f  x .dx 1 Câu 12 Cho Câu 11 Cho C f  3  1009 Câu 10 Cho f (3) 2018 Câu Cho A.9 B C A.-8 B -2 Câu 13 Cho   f  x .dx  Tính  0 A.-1  B 1  f  tanx .dx  4;  A.6 x2 f  x  B       f  sin  x   .cos  x   dx  3    C Câu 14 Cho C x2  D - dx  Tính  f  e .dx  10, x DAYHOCTOAN.VN  f  x .dx D ln Câu 15 Cho D   f  x .dx  Tính  f  cos x .sin x dx D  f  5  mệnh đề nào sau đúng C D DAYHOCTOAN.VN  A f  x x ln dx  10 B  f  x x BÀI TẬP TÍCH PHÂN HÀM ẨN dx  10 C B C 30 D B 20 C dx   f  x  dx  10 D 5 5 15 4 4  f  x .dx  20 Tính  f  x  dx D 10 f  x   f   x   2017 x Câu 18 Cho x  1  f  x .dx  15 Tính  f  x  dx Câu 17 Cho f(x) là hàm chẵn, liên tục R và A  Câu 16 Cho f(x) là hàm chẵn, liên tục R và A 10 f  x 2  3x  Tính 2016  f  x  dx 2 2016 2018 2017 A B C D 2020 Câu 19 Cho y= f(x) có đạo hàm liên tục [ 1; 2] thỏa mãn  f  x  dx  5;  1 A -20 f ' x f  x B.-10 dx  ln 2, f  x   0x  1;2 Tính f   C.10 D 20 Câu 20 Cho f  x   f   x   x Tính  f  x  dx A -4 B Câu 21 Cho f nghiệm  x  f '  x   12x  13; f  0  A B.3 C.7 Khi đó phương trình C D f  x   có D Câu 22 Cho f(x) không âm thỏa mãn điều kiện f  x  f '  x   x lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của hàm số y  f  x  [1;3] B M  11, m  A M = 20;m = 2 C M  20, m  f  x   1; f    Tính giá trị D M  11, m  PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN Câu Cho   x  2 f '  x  dx  5; f  0  Tính  f  x  dx A.3 B -3 C -7 D Câu Cho F(x) là một nguyên hàm của f(x) và  F  x  1dx  1;F  3  Tính  xf  x  dx 1 A.10 B 11 C Câu Cho f(x) chẵn, liên tục R và DAYHOCTOAN.VN D 2  f  x dx  Tính  f  3x  1 dx BÀI TẬP TÍCH PHÂN HÀM ẨN DAYHOCTOAN.VN A 3 B C D Câu Cho  x  f  x  dx  4; f  2  16 Tính  xf '   dx A.112 B C 28 D 144 Câu Cho f 1  f    2; 1  f  x  dx  10 Tính    x  f '  x  dx A.8 B -8 Câu Cho f    6; C -12 D 12 1  f  x  2 f '  x  dx  Tính  f  x  dx  ? A.-3 B -9 C D     Câu Cho F(x) là nguyên hàm của f(x), biết F    1;  xF  x  dx  Tính  x f  x  dx  ? 3 0  2  A B C D 2 3 F  x Câu Cho F(x) là nguyên hàm của f(x), biết f 1  1; F  3  3;  dx  Tính x  1 3  ln  3x  1 f  x  dx  ? A 8ln  12 C 8ln  12 B 8ln  TỔNG HỢP Câu Cho 1    x  1 f '  x  dx  3; f  0  f 1  Tính  f  x  3 dx  ? A B C D 2 d Câu Cho  b  d  a  c; d ln c  f  x  dx  10; f  x  dx  8;  e f  e  dx  7; Tính x a b x ln a ln c  e f  e  dx x x A -5 B D e  e c C lnb Câu Cho f    16;  f  x  dx  4; Tính  xf '  x  dx A 13 Câu Cho  A B 12 f  x  dx  6; x B DAYHOCTOAN.VN C 20 D  2  f  cos x  sinx dx  Tính  f  x  dx 0 C 13 D b D 81 DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN BÀI TẬP TÍCH PHÂN HÀM ẨN ... 13 Câu Cho  A B 12 f  x  dx  6; x B DAYHOCTOAN. VN C 20 D  2  f  cos x  sinx dx  Tính  f  x  dx 0 C 13 D b D 81 DAYHOCTOAN. VN DAYHOCTOAN. VN BÀI TẬP TÍCH PHÂN HÀM ẨN ... tục R và DAYHOCTOAN. VN D 2  f  x dx  Tính  f  3x  1 dx BÀI TẬP TÍCH PHÂN HÀM ẨN DAYHOCTOAN. VN A 3 B C D Câu Cho  x  f  x  dx  4; f  2  16 Tính  xf '   dx A. 112 B C 28...BÀI TẬP TÍCH PHÂN HÀM ẨN DAYHOCTOAN. VN  Câu Cho  x f  x dx  đó  f  cos x .sin x dx 0 A B C.-3 D.4 Câu Nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: DAYHOCTOAN VN bài tập TÍCH PHÂN hàm ẩn lớp 12, DAYHOCTOAN VN bài tập TÍCH PHÂN hàm ẩn lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay