DAYHOCTOAN VN bài tập nguyên hàm tích phân hạn chế chống casio

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:31

DAYHOCTOAN VN bài tập nguyên hàm tích phân hạn chế chống casio DAYHOCTOAN VN bài tập nguyên hàm tích phân hạn chế chống casio DAYHOCTOAN VN bài tập nguyên hàm tích phân hạn chế chống casio DAYHOCTOAN VN bài tập nguyên hàm tích phân hạn chế chống casio DAYHOCTOAN VN bài tập nguyên hàm tích phân hạn chế chống casio DAYHOCTOAN VN bài tập nguyên hàm tích phân hạn chế chống casio DAYHOCTOAN.VN VẤN ĐỀ 1: NGUYÊN HÀM HẠN CHẾ/ CHỐNG ĐẠO HÀM NGƯỢC Dạng 1: Xác định số C dựa vào điều kiện cho Câu F  x  nguyên hàm hàm số f  x   2x  ,  x   , biết F 1  F  x  biểu thức x2 sau A F  x   x   x C F  x   x   x 2 x D F  x   2ln x   x B F  x   2ln x  Câu Nguyên hàm F(x) hàm số f ( x)  x3  3x  R thoả mãn điều kiện F (1)  A x4  x3  x  B x4  x3  x  Câu Nguyên hàm hàm số f ( x)  A ln x  ln x2  C B ln x  C x4  x3  x  D x4  x3  x  1  là: x x2 C x C ln x  C x D Kết khác Câu Trong hàm số sau đây, hàm số nguyên hàm f ( x)  e3 x 3 A e3 x 3 B 3e3 x 3 C x 3 e D 3e3 x 3 Câu Một nguyên hàm F ( x) hàm số f ( x)  (e x  e x )2 thỏa mãn điều kiện F (0)  là: 1 A F ( x)   e2 x  e2 x  x  2 B F ( x)  2e2 x  2e2 x  x  1 C F ( x)   e2 x  e2 x  x 2 1 D F ( x)   e2 x  e2 x  x  2 Câu Hàm số f  x   x x  có nguyên hàm F  x  Nếu F    F  3 A 146 15 B 116 15 C 886 105 D Đáp án khác Câu Cho hàm số F ( x)   x(1  x)3 dx Biết F (0)  , F (1) bằng: A 21 20 B 19 20 C Câu Nguyên hàm F  x  hàm số y  A ln  sin x 21 20 D 19 20 sin x F    sin x  B ln  sin x C ln  sin x Dạng 2: Xác định nguyên hàm, từ giải vấn đề liên quan sau DAYHOCTOAN.VN D ln cos x DAYHOCTOAN.VN Câu Tính x ln xdx  x ( A ln x  B)  C Giá trị A  4B bằng: A B 1 C D 1 Câu Tính F ( x)   (2 x  1)sin xdx  ax cos x  b cos x  c sin x  C Giá trị biểu thức a  b  c bằng: A 1 B  x e dx  e (ax x Câu 1' Tính x A 2 Câu Tính C  bx  cx  d )  C Giá trị a  b  c  d B 10 x D 5 C D 9 cos xdx  ax sin x  bx cos x  c sin x  C Giá trị a  b  4c A B C 3 D Câu Tính F ( x)   x(1  sin x)dx  Ax  Bx cos x  C sin x  D Giá trị biểu thức A  B  C A B  C D  4 VẤN ĐỀ 2: TÍCH PHÂN HẠN CHẾ/ CHỐNG CASIO Dạng 1: Tham số gắn kết Câu Nếu    e  dx  K  2e giá trị K  x /2 A 10 B Câu Nếu  5  e  dx  K  e x C 11  C D 12,5 M M , với phân số tối giản Giá trị M  N bằng: N N B 36 C 37 D 38 x  xdx  A 35 x3 0 ( x4  2)2 dx  3m Khi giá trị 144m 1 2 Câu Biết tích phân B  C 3 x Câu Tất giá trị tham số m thỏa mãn A m  1,m  6 D    x  1 e dx  a  b.e , tích ab A B 1 C 15 Dạng 2: Tham số gắn Đề (Cận Biểu thức dấu tích phân) B m  1,m  6 Câu Cho số thực a thỏa mãn A D 12,5 giá trị K B Câu Biết tích phân A 2 A 11 Câu Cho 2  a D 20   x  5 dx  m C m  1,m  D m  1,m  e x 1dx  e4  e2 , a có giá trị B 1 C DAYHOCTOAN.VN D DAYHOCTOAN.VN Câu Cho số thực a thỏa mãn A  a 1 e x 1dx  e2  1, a có giá trị B 1 C Câu Tất giá trị số k cho A 2   k  x3 dx  549 C 2 B  D a  (4  4a) x  x3  dx   xdx đẳng thức  B C D Câu Giá trị a để đẳng thức A  D DAYHOCTOAN.VN ... VẤN ĐỀ 2: TÍCH PHÂN HẠN CHẾ/ CHỐNG CASIO Dạng 1: Tham số gắn kết Câu Nếu    e  dx  K  2e giá trị K  x /2 A 10 B Câu Nếu  5  e  dx  K  e x C 11  C D 12,5 M M , với phân số tối... trị K B Câu Biết tích phân A 2 A 11 Câu Cho 2  a D 20   x  5 dx  m C m  1,m  D m  1,m  e x 1dx  e4  e2 , a có giá trị B 1 C DAYHOCTOAN. VN D DAYHOCTOAN. VN Câu Cho số thực... Câu Biết tích phân B  C 3 x Câu Tất giá trị tham số m thỏa mãn A m  1,m  6 D    x  1 e dx  a  b.e , tích ab A B 1 C 15 Dạng 2: Tham số gắn Đề (Cận Biểu thức dấu tích phân) B
- Xem thêm -

Xem thêm: DAYHOCTOAN VN bài tập nguyên hàm tích phân hạn chế chống casio, DAYHOCTOAN VN bài tập nguyên hàm tích phân hạn chế chống casio

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay