Chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lớp 12

19 39 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:25

Chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lớp 12Chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lớp 12Chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lớp 12Chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lớp 12Chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lớp 12 DAYHOCTOAN.VN CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Câu Hàm số sau đồng biến khoảng xác định 2x  x 1 A y  B y  2 x x2 D y   x  x  x  C y   x  x Câu Câu 3 x  x  mx  10 Xác định m để hàm số đồng biến 0;   A m  B m  C Khơng có m D Đáp số khác Hàm số y   x  3x  đồng biến khoảng ? A (1; ) B (; 1) C (1;1) D (; ) Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ( x)  x ( x  1) Hỏi hàm số f ( x ) đồng biến khoảng Cho hàm số y  Câu ? A (;1) Câu B (0;1) Tìm tất giá trị tham số thực m để hàm số y  x2 nghịch biến khoảng xm B m  D  m  (;3) A m  Câu D (; 0) C (1; ) C m  Cho hàm số y  x3  3x  Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng ( ; 0) nghịch biến khoảng (0;  ) B Hàm số nghịch biến khoảng (;  ) C Hàm số đồng biến khoảng (;  ) D Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 0) đồng biến khoảng (0;  ) Câu Hàm số y  A (0;  ) nghịch biến khoảng ? x 1 B ( 1;1) C (;  ) D ( ; 0) Câu Cho hàm số y   x3  mx  (4m  9) x  với m tham số Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng (;  ) ? A B C D Câu Cho hàm số y  f ( x) Đồ thị hàm số y  f ( x ) hình bên Đặt h( x)  f ( x)  x Mệnh đề ? A h(4)  h(2)  h(2) B h(4)  h(2)  h(2) C h(2)  h(4)  h(2) D h(2)  h(2)  h(4) Câu 10 Hàm số sau đồng biến khoảng (;  ) A y  x 1 x3 B y  x3  x DAYHOCTOAN.VN C y  x 1 x2 D y   x3  3x DAYHOCTOAN.VN Câu 11 Cho hàm số y  x3  3x Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2) B Hàm số nghịch biến khoảng (2; ) C Hàm số đồng biến khoảng (0; 2) D Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 0) Câu 12 Cho hàm số y  f ( x) Đồ thị hàm số g ( x)  f ( x)  ( x  1) Mệnh đề ? A g (3)  g (3)  g (1) y  f ( x ) hình bên Đặt B g (1)  g (3)  g (3) C g (3)  g (3)  g (1) D g (1)  g (3)  g (3) Câu 13 Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f ( x)  x  1, x  Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 0) B Hàm số nghịch biến khoảng (1;  ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( 1;1) D Hàm số đồng biến khoảng (;  ) Câu 14 Cho hàm số y  x  x Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng ( ; 2) B Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 2) C Hàm số đồng biến khoảng ( 1;1) D Hàm số nghịch biến khoảng ( 1;1) Câu 15 Cho hàm số y  mx  2m  với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên xm m để hàm số đồng biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D 10 Câu 16 Cho hàm số y  f ( x) Đồ thị hàm số y  f ( x ) hình bên Đặt g ( x)  f ( x)  x Mệnh đề ? A g (3)  g (3)  g (1) B g (1)  g (3)  g (3) C g (1)  g (3)  g (3) D g (3)  g (3)  g (1) Câu 17 Cho hàm số y  f ( x) có bảng xét dấu đạo hàm sau Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng (2; 0) DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN B Hàm số đồng biến khoảng ( ; 0) C Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2) D Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 2) Câu 18 Cho hàm số y  x  Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng ( 1;1) B Hàm số đồng biến khoảng (0;  ) C Hàm số đồng biến khoảng ( ; 0) D Hàm số nghịch biến khoảng (0;  ) Câu 19 Cho hàm số y  mx  4m với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên xm m để hàm số nghịch biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D Câu 20 Cho hàm số y  f ( x) Đồ thị hàm số y  f '( x ) hình bên Đặt g ( x)  f ( x)  ( x  1) Mệnh đề ? A g (1)  g (3)  g (3) B g (1)  g (3)  g (3) C g (3)  g (3)  g (1) D g (3)  g (3)  g (1) Câu 21 Hỏi hàm số y  x  đồng biến khoảng ?   1 A  ;     B  0;    C   ;     Câu 22 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  D  ;0  tan x  đồng biến tan x  m  khoảng  0;   4 A m   m  m  B m  C  m  D Câu 23 Cho hàm số y  x3  x  x  Mệnh đề đúng? 1      1 A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 B Hàm số nghịch biến khoảng  ;  3  1    C Hàm số đồng biến khoảng  ;1 DAYHOCTOAN.VN D Hàm số nghịch biến khoảng 1;  DAYHOCTOAN.VN Câu 24 Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  ln( x  1)  mx +1 đồng biến khoảng ( ;  ) A (; 1] B (; 1) C [-1;1] D [1;+) x2 Mệnh đề ? x 1 A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 Câu 25 Cho hàm số y  B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 C Hàm số đồng biến khoảng  ;   D Hàm số nghịch biến khoảng  1;   Câu 26 Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  3x3  3x  B y  x3  x  C y  x  3x D y  x2 x 1 Câu 27 Hỏi có số nguyên m để hàm số y  (m2  1) x3  (m  1) x  x  nghịch biến khoảng  ;   ? A B C D Câu 28 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  mx  x đồng biến khoảng  2;0  A m   13 B m  2 C m  D m  13 Câu 29 Hàm số y  x  đồng biến khoảng đây? A  1;   B  1;1 C  0;   D  ;0  CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Câu 30 Biết M (0; 2), N(2;-2) điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx +cx +d Tính giá trị hàm số x  2 Câu 31 A y ( 2)  B y (2)  22 C y ( 2)  biểu sau: (I)Hàm số y  x3  3x  3x  khơng có cực trị (II)Hàm số y  x3  3x  3x  có điểm uốn I (1, 0) DAYHOCTOAN.VN D y (2)  18 Cho phát DAYHOCTOAN.VN (III)Đồ thị hàm số y  (IV)Hàm số y  3x  có dạng hình vẽ x2 3x  3x  3 có lim x2 x  x2 Số phát biểu ĐÚNG là: A B C Câu 32 Hàm số y  x ( x  1)3 có điểm cực tiểu ? A B C Câu 33 Đồ thị hàm số y  ab A -6 D D x  4x  có hai điểm cực trị thuộc đường thẳng d : y  ax  b Khi tích x 1 B -8 C -2 Câu 34 Hàm số y  x  2m x  đạt cực đại x = - : A m  , m  2 B m  C m  2 D D Khơng có giá trị m 1 Câu 35 Hàm số y   x  ax  bx  đạt cực đại x = giá trị cực đại điểm 3 : a b A B C Câu 36 Cho hàm số y  x  2mx  Xác định m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân A m  B m  C m   m  D Đáp số khác Câu 37 Cho hàm số y  x3 – 3x  (1) Điểm M thuộc đường thẳng (d ) : y  x – có tổng khoảng cách từ M tới hai điểm cực trị đồ thị hàm số (1)nhỏ có tọa độ : 4 2  2 4 2  2 A M  ;  B M   ;  C M  ;   D M   ;   5 5  5 5 5  5 D Câu 38 Đồ thị hàm số y  x3  3x  x  có hai điểm cực trị A B Điểm thuộc đường thẳng AB ? A P (1; 0) B M (0; 1) C N (1; 10) D Q (1;10) Câu 39 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Tìm giá trị cực đại yCĐ giá trị cực tiểu yCT hàm số cho A yCĐ  yCT  2 B yCĐ  yCT  DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN C yCĐ  2 yCT  D yCĐ  yCT  Câu 40 Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  x  mx  (m  4) x  đạt cực đại x  A m  B m  1 C m  D m  7 Câu 41 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Đồ thị hàm số y  f  x  có điểm cực trị ? A B C D Câu 42 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau  Mệnh đề ? A Hàm số có bốn điểm cực trị B Hàm số đạt cực tiểu x  C Hàm số khơng có cực đại D Hàm số đạt cực tiểu x  5 Câu 43 Đồ thị hàm số y   x3  3x  có hai điểm cực trị A tam giác OAB với O gốc tọa độ A S  B S  10 C S  B Tính diện tích S D S  10 Câu 44 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích nhỏ A m  B m  C  m  D  m  Câu 45 Hàm số y  A 2x  có điểm cực trị ? x 1 B DAYHOCTOAN.VN C D DAYHOCTOAN.VN Câu 46 Tìm giá trị thực tham số m để đường thẳng d : y  (2m  1) x   m vng góc với đường thẳng qua hai điểm cực trị hàm số y  x3  3x  A m  B m  C m   D m  Câu 47 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x3  3mx  4m3 có hai điểm cực trị A B cho tam giác OAB có diện tích với O gốc tọa độ A m   ; m  B m  1, m  D m  C m  Câu 48 Tìm giá trị cực đại yCĐ hàm số y = x3 – 3x + A yCĐ = B yCĐ = C yCĐ = D yCĐ = -1 Câu 49 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = x4 + 2mx2 + có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân A m =  B m = -1 C m = D m = Câu 50 Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục đoạn  2;2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Hàm số f ( x ) đạt cực đại điểm sau đây? A x  2 B x  1 C x  D x  Câu 51 Cho hàm số y  x2  Mệnh đề đúng? x 1 A Cực tiểu hàm số −3 B Cực tiểu hàm số C Cực tiểu hàm số −6 D Cực tiểu hàm số Câu 52 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  (m  1) x  2(m  3) x  khơng có cực đại A  m  C m  D  m  m  B Câu 53 Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số x  mx   m  1 x có hai điểm cực trị A B cho A, B nằm khác phía cách đường thẳng y  x  Tính tổng tất phần tử S A C 6 D y B Câu 54 Cho hàm số y  f  x  liên tục , có đạo hàm f   x   x  x  1  x  1 Hàm số cho có điểm cực trị? A Có điểm cực trị B Khơng có cực trị C Có điểm cực trị D Chỉ có điểm cực trị DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN Câu 55 Tìm điểm cực tiểu xCT hàm số y  x3  3x  x A xCT  1 B xCT  3 C xCT  D xCT  TIỆN CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 2x Câu 56 Đồ thị hàm số y  có đường tiệm cận ? x  2x  A B C D 2x 1 x 1 C x  y  Câu 57 Tìm tất tiệm cận đồ thị hàm số y  B x  y  A x  y  D x  1 y  x  3x  Câu 58 Tìm số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x  16 A B Câu 59 Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B C D x2  5x  x2  C D Câu 60 Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng ? A y  B y  x Câu 61 Đồ thị hàm số y  A x  x 1 C y  x 1 x2 có tiệm cận ? x2  B C D y  x 1 D Câu 62 Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)  lim f ( x)  1 Khẳng định sau khẳng x  x  định ? A Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  1 D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x  1 Câu 63 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  tiệm cận ngang A Khơng có giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề B m  C m  D m  Câu 64 Đường thẳng sau tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  DAYHOCTOAN.VN 2x 1 ? x 1 x 1 mx  có hai DAYHOCTOAN.VN A x  B y  1 D x  1 C y  2 x 1  x2  x  Câu 65 Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x2  5x  A x  3 x  2 B x  3 C x  x  D x  Câu 66 Tìm phương trình đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A y  2x 1 x 1 C x  1 B y  D x  GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ Câu 67 Tìm giá trị lớn M hàm số y  x  x 2 A M   B M  D M  C M  Câu 32: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  ln x e 1; e : A 1    e B C D Đáp số khác e  Câu 35: Một khách hàng có 100 000 000 đồng gửi ngân hàng kì hạn tháng (1 quý) với lãi suất 0, 65% tháng theo phương thức lãi kép (tức người khơng rút lãi tất quý định kì) Hỏi vị khách sau quý có số tiền lãi lớn số tiền gốc ban đầu gửi ngân hàng? A 12 quý B D Khơng thể có 24 q C 36 q Câu 68 Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x3  x  11x  đoạn [0; 2] A m  11 B m  C m  2 D m  Câu 69 Cho hàm số y  ? A m  1 xm (m tham số thực)thỏa mãn y  Mệnh đề sau [2;4] x 1 B  m  C m  D  m  Câu 70 Tìm giá trị lớn M hàm số y  x  x  đoạn [0; 3] A M  B M  C M  D M  Câu 71 Cho hàm số y  ? A m  16 xm (m tham số thực)thoả mãn y  max y  Mệnh đề 1;2 1;2     x 1 B m  C  m  D  m  Câu 72 Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x4  x2  13 đoạn [2;3] A m  51 B m  49 Câu 73 Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x  DAYHOCTOAN.VN C m  13 đoạn  ;  x 2  D m  51 DAYHOCTOAN.VN 17 A m  B m  10 Câu 74 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x3  đoạn [2; 4] x 1 B  2 A  2;4 D m  C m  2;4 C  3 2;4 D   2;4 19 Câu 75 Cho nhôm hình vng cạnh 12 cm Người ta cắt bốn góc nhơm bốn hình vng nhau, hình vng có cạnh x (cm), gập nhơm lại hình vẽ để hộp khơng nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn A x  B x  C x  D x  4 khoảng (0; ) x2 33 C y  D y  (0;  ) (0; ) Câu 76 Tính giá trị nhỏ hàm số y  x  A y  3 (0; ) B y  (0;  ) Câu 77 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x  đoạn  3; 2 A y  3 B y  C y  D y  1 3;2 3;2 3;2 3;2 ln x Câu 78 Tìm giá trị lớn hàm số y  1; e3  x A max y 1;e3  e   B max y 1;e3  e   C max y 1;e3  e   ln 2 D max y 1;e3    Câu 79 Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x 1   x Tính M  m A M  m  16 B M  m  18 C M  m  12   10 DAYHOCTOAN.VN D M  m  16   10 DAYHOCTOAN.VN BẢNG BIẾN THIÊN ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 80 Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục tập số thực có bảng biến thiên hình bên Mệnh đề ? A Cực đại hàm số B Cực đại hàm số Câu 81 C Cực đại hàm số -4 D Cực đại hàm số -3 Dựa vào bảng biến thiên hàm số, chọn câu khẳng định ĐÚNG ? x A Hàm số có cực trị -∞ y/ -2 _ + +∞ + B Hàm số có cực trị C y Hàm số khơng có cực trị +∞ -∞ D Hàm số khơng xác định x  Câu 82 Cho hàm số y  f x  có bảng biến thiên sau : Với giá trị m phương trình f ( x)  m có nghiệm phân biệt x A  m  y/ B  m  y C m  m  -∞ + +∞ _ + +∞ -∞ D m  m  Câu 83 Cho hàm số y  f x  có bảng biến thiên sau : Với giá trị m phương trình f ( x)   m có nghiệm A m  x C m  1 m  2 D m  1 m  2 Câu 84 Bảng biến thiên sau hàm số ? DAYHOCTOAN.VN -1 _ y/ y B m  1 -∞ + +∞ -1 0 _ +∞ + +∞ -1 DAYHOCTOAN.VN 2x 1 B x3 3 x x5 4x  C y  D y  y 2 x x2 x2 A y  x -∞ _ _ y/ y +∞ -∞ Câu 85 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y   x  x  B y   x3  3x  C y  x  x  D y  x3  3x  Câu 86 Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 87 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề ? A yC§  B yCT  C y  D max y  Câu 88 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số ? A y  2x  x 1 B y  2x 1 x 1 C y  2x  x 1 D y  2x 1 x 1 DAYHOCTOAN.VN +∞ DAYHOCTOAN.VN Câu 89 Hàm số y  ( x  2)( x  1) có đồ thị hình vẽ bên Hình đồ thị hàm số y  x  ( x  1)? A Hình Câu 90 Cho hàm số y  B Hình C Hình D Hình y ax  b có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định cx  d sau khẳng định đúng? ad   bc  ad   bc  B  ad   bc  D  A  C  ad   bc  O y Câu 91 Hình bên đồ thị bốn hàm số cho phương án A, B, C, D, hỏi hàm nào? A y   x3  3x B y  x  x C y  x  x D y  x3  x O Câu 92 Cho hàm số y  f  x  liên tục nửa khoảng  3;  , có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định sau khẳng định đúng? DAYHOCTOAN.VN x x DAYHOCTOAN.VN A y  2 3;2 B max y  3;2 C Hàm số đạt cực tiểu x  1 D Giá trị cực tiểu hàm số đạt x  TƯƠNG GIAO Câu 93 Đường thẳng  : y   x  k cắt đồ thị (C)của hàm số y  khi: A k  B k  x3 hai điểm phân biệt x2 C Với k  R D Với k  Câu 94 Cho phương trình x   x  m Xác định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt A  m  2 B  m  2 C 2  m  2 D 2  m  2 Câu 95 Bất phương trình A m   x    x  m có nghiệm : B m   C m  D m  Câu 96 Tìm tất giá trị tham số thực m để đường thẳng x  y  m  cắt đồ thị hàm số y 2x 1 hai điểm phân biệt A, B cho trung điểm đoạn AB thuộc trục hoành x2 A m  B m  3 C Khơng có giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề D m   Câu 97 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y   x3  x  B y  x  x  C y  x3  x  D y   x  x  Câu 98 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  số thực Mệnh đề ? A y   0, x  B y   0, x  C y   0, x  D y   0, x  DAYHOCTOAN.VN ax  b với a, b, c, d cx  d DAYHOCTOAN.VN Câu 99 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  C y   x3  3x  D y  x3  3x  Câu 100 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax  bx  c với a, b, c ố thực Mệnh đề ? A Phương trình y '  có ba nghiệm thực phân biệt B Phương trình y '  có hai nghiệm thực phân biệt C Phương trình y '  vơ nghiệm tập số thực D Phương trình y '  có nghiệm thực Câu 101 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ? A y '  0, x  B y '  0, x  C y '  0, x  D y '  0, x  ax  b với a, b, c, d số thực Mệnh đề cx  d Câu 102 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y  x3  3x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x3  3x  Câu 103 Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y  mx  m  cắt đồ thị hàm số y  x3  3x  x  ba điểm A, B, C phân biệt cho AB  BC A m  (; 0)  [4; ) B m    C m    ;     D m  (2; ) DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN Câu 104 Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y  mx cắt đồ thị hàm số y  x3  3x  m  ba điểm phân biệt A, B, C cho AB  BC A m  (;3) B m  (; 1) C m  (; ) D m  (1; ) Câu 105 Cho hàm số y  ( x  2)( x  1) có đồ thị (C) Mệnh đề ? A (C ) cắt trục hoành hai điểm B (C ) cắt trục hoành điểm C (C ) khơng cắt trục hồnh D (C ) cắt trục hoành ba điểm Câu 106 Cho hàm số y   x  x có đồ thị hình bên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình  x  x  m có bốn nghiệm thực phân biệt A m  B  m  C  m  D m  Câu 107 Biết đường thẳng y = -2x + cắt đồ thị hàm số y = x3 + x + điểm nhất; kí hiệu (x0;y0)là tọa độ điểm Tìm y0 A y0 = B y0 = C y0 = D y0 = -1 Câu 108 Đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  có tất điểm chung A B C D Câu 109 Cho hàm số y  f ( x) xác định R \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số m cho phương trình f ( x)  m có ba nghiệm thực phân biệt? A  1;2 B  1;2  C (1;2] D ( ; 2] Câu 110 Cho hàm số y  x3  3x có đồ thị (C) Tìm số giao điểm (C)và trục hồnh A B C D Câu 111 Tìm số giao điểm n hai đồ thị y  x  3x  y  x  A n  B n  C n  DAYHOCTOAN.VN D n  DAYHOCTOAN.VN TIẾP TIẾP CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 112 Cho hàm số y  x  3x  C  Tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm C  với trục tung có phương trình : A y  B y  C x  y  D x  y  x2  x  (1) Tiếp tuyến với đồ thị hàm số (1)và song song với đường thẳng x2 x  y   có phương trình : A y  3 x  B y  3 x  Câu 113 Cho hàm số y  C y  3 x  ; y  3 x  D y  3 x  ; y  3 x  19 Câu 114 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y  x  B y  x  C y  x3  D y  x  Câu 115 Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị hình bên Tìm tất giá trị tham số thực m để phương trình f ( x)  2m có nghiệm thuộc khoảng (1;1) ? A  m  B  m  C  m  D  m  DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN BÀI TOÁN THỰC TẾ Câu 116 Một ảnh hình chữ nhật cao 1, mét đặt độ cao mét so với tầm mắt (tính từ đầu mép hình bên) Để nhìn rõ phải xác định vị trí đứng O cho góc nhìn lớn ( BOC gọi góc nhìn) Tính độ dài đoạn OH ? Câu 117 Một vật chuyển động theo quy luật s   t  6t với t (giây)là khoảng thời gian tính từ vật bắt đầu chuyển động s (mét)là quãng đường vật di chuyển khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian giây, kể từ bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 24 (m/s) B 108 (m/s) C 18 (m/s) D 64 (m/s) Câu 118 Một vật chuyển động theo quy luật s   t  6t với t (giây)là khoảng thời gian tính từ vật bắt đầu chuyển động s (mét)là quãng đường vật di chuyển khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian giây, kể từ bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 144 (m/s) B 36 (m/s) C 243 (m/s) D 27 (m/s) Câu 119 Một vật chuyển động theo quy luật s   t +9t , với t (giây)là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét)là quãng đường vật thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 216 (m/s) B 30 (m/s) C 400 (m/s) D 54 (m/s) BÀI TOÁN KHÁC Câu 120 Đồ thị hàm số y =  1 A I   ;   2   C   ;2    x2 có tâm đối xứng : 2x  1 1 B I  ;  2 2 D Không có tâm đối xứng DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN Câu 121 Cho hàm số y  x3 có đồ thị C  Chọn câu khẳng định SAI: x 1 4  0, x  ( x  1) A Tập xác định D  R \  B Đạo hàm y'  C Đồng biến  ; 1  1;   D Tâm đối xứng I 1; 1 x2 Mệnh đề sau ĐÚNG ? x 1 A (H)có tiếp tuyến song song với trục tung Câu 122 Cho đường cong (H): y  B (H)có tiếp tuyến song song với trục hồnh C Khơng tồn tiếp tuyến (H)có hệ số góc âm D Khơng tồn tiếp tuyến (H)có hệ số góc dương x6 có điểm có tọa độ nguyên ? x2 B C D Câu 123 Trên đồ thị (C)của hàm số y  A  x2  x  có đồ thị (C) Tích khoảng cách từ điểm đồ thị x2 (C)đến đường tiệm cận ? 7 A B C D 2 2 Câu 124 Cho hàm số y  Câu 125 Hàm số y  f ( x) có đồ thị hình vẽ sau : y A y  f ( x )  C y  f ( x )  x 1 x2 B y  f ( x )  x 1 x2 D y  f ( x )  x 1 x2 x 1 x2 x Câu 126 Hàm số y  f ( x) có đồ thị hình vẽ sau : A y  f ( x)   x( x  3)  y B y  f ( x)   x( x  3)  C y  f ( x)  x( x  3)2  D y  f ( x)  x( x  3)2  x -1 Câu 127 Cho f  x   e nhiên 1 x2   x 12 m Biết f 1 f   f  3 f  2017   e n với m, n số tự m tối giản Tính m  n n A m  n  2018 B m  n  2018 DAYHOCTOAN.VN C m  n  D m  n  1 ... Cho hàm số y  x3  3x Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2) B Hàm số nghịch biến khoảng (2; ) C Hàm số đồng biến khoảng (0; 2) D Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 0) Câu 12 Cho hàm số. .. Cho hàm số y  x  x Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng ( ; 2) B Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 2) C Hàm số đồng biến khoảng ( 1;1) D Hàm số nghịch biến khoảng ( 1;1) Câu 15 Cho hàm số. .. B Hàm số đồng biến khoảng ( ; 0) C Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2) D Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 2) Câu 18 Cho hàm số y  x  Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng ( 1;1) B Hàm số đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lớp 12, Chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay