Trắc nghiệm khảo sát hàm số

14 28 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:22

DAYHOCTOAN VN bài tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 DAYHOCTOAN VN bài tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 DAYHOCTOAN.VN 100 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Câu 1: Hàm số y  x  3x  đồng biến khoảng ? A  0;2  B  ;0   2;  C  ;1  2;  D  0;1 Câu 2: Hàm số y  x  x  đồng biến trênkhoảng ? A  1;0  B  1;0  1;  C  ;1  2;  D  0;1 Câu 3: Hàm số y  x  3x nghịch biến khoảng ? A  ; 2  B  0;  C  2;0 D  0;4  x3 Câu 4: Hàm số y   x  x đồng biến khoảng ? A  B  ;1 C 1;  D  ;1 1;  2x  là: x 1 C  2;0 Câu 5: Các khoảng nghịch biến cuả hàm số y  A  ;1 B 1;  D  0;4  2x  là: x 1 A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1  1;   B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  1;   C Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  1;   nghịch biến  1;1 D Hàm số đồng biến tập  Câu 6: Cho hàm số y  ` ` x2  x  Câu 7: Cho hàm số y  Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai x 1 A Hàm số nghịch biến khoảng  ;2   0;  B Hàm số đồng biến  2; 1  1;0 ` C Hàm đạt cực đại x  2 y  7 , hàm đạt cực tiểu x  y  ` D.Hàm đạt cực đại x  y  , hàm đạt cực tiểu x  2 y  7 WWW.DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN x2  x  Câu 8: Các khoảng đơn điệu hàm số y  là: x 1 A.Đồng biến khoảng  ;0   2;  , nghịch biến khoảng  0;1 1;2  B Đồng biến khoảng  ;1 nghịch biến khoảng  0;2  C Đồng biến khoảng  2;  nghịch biến khoảng  0;2  ` D Đồng biến khoảng  2;  nghịch biến khoảng  0;1 Câu 9: Trong hàm số sau hàm số nghịch biến: A y  tan x B y  x  x  x C y  x2 x5 D y  2x Câu 10: Hàm số sau nghịch biến khoảng 1;3 : x  2x  2x  C y  x 1 x  x  x  10 x2  x  D y  x 1 A y  B y  Câu 11: Giá trị b để hàm số y  f  x   sin x - bx nghịch biến là: A  ; 1 B 1;  C 1;  D  ;1 Câu 12: Hàm số sau đồng biến khoảng 1;5  : A y  x3  3x  x  x2 B y  x  x 1 C y  x  x D y  x  x  Câu 13: Cho hàm số y  x  3x  x  12 Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai WWW.DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN A.Hàm số tăng khoảng  ; 2  B Hàm số giảm khoảng  1; 2  C Hàm số tăng khoảng  5;  D.Hàm số giảm khoảng  2;5  Câu 14: Hàm số y  x  3mx  nghịch biến khoảng  1;1 m bằng: A.1 B C D -1 Câu 15: Hàm số y   x   m  1 x  nghịch biến  điều kiện m là: A m  B m  C m  1 D m  Câu 16: Tìm m để hàm số y   x   m  1 x   m  3 x  10 đồng biến khoảng  0;3 A m  12 B m  12 C m D m  12 Câu 17: Cho hàm số y  f  x   x  3 a  1 x  3a  a  1 x  Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai A Hàm số đồng biến a  B Hàm số ln có cực đại, cực tiểu a  2 C Hàm số nghịch biến khoảng  0;1 với  a  D.Hàm số nghịch biến tập  với  a    :  2 C cot x  cos x Câu 18: So sánh cot x cos x khoảng  0; A cot x  cos x B cot x  cos x D cot x  cos x Câu 19: Tìm m để phương trình x  3mx   có nghiệm nhất: A m  B m  C m  D m  2 Câu 20: Tìm m để phương trình A m  1  m  2 x  m  B m  x  có nghiệm x thõa mãn  x  : C m  Câu 21: Số nghiệm phương trình x  x  x   là: A B C.1 WWW.DAYHOCTOAN.VN  m  1 m  D  D DAYHOCTOAN.VN Câu 22: Với giá trị m bất phương trình x  x  5x  m  có nghiệm x0  0;2 A m  B m  C m  D m   3x  x   Câu 23: Giải hệ bất phương trình:    x  3x   1 A 1  x  B x  C x  1 3 D 1  x  k  x   có nghiệm thực phân biệt C k  D k  1 Câu 24: Xác định k để phương trình x  x   A k  B k  Câu 25: Xác định m để phương trình t  2t  2m   có nghiệm t0 t0   0;9 A m  B m  30 C  m  D 30  m  2 Câu 26: Xác định k để bất phương trình kx  A k   1  B k   1  x   k  1có nghiệm 1 C k   D k    sin x  k  có nghiệm C 2  k  D k  Câu 27: Tìm k để bất phương trình sin x  cos x  cos x  A k  2 B k  Câu 28: Tìm k để bất phương trình A  k  B k  x  x   k có nghiệm C k  Câu 29: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: A Hàm số y  x3  6x  9x  12 đạt cực đại M 1; 8 B.Hàm số y   x3  3x -3x  đạt cực tiểu N 1; 2  23   x +2x  3x+9 đạt cực tiểu M  1;    D Hàm số y  x  2x+1 đạt cực tiểu x  1; y  C Hàm số y  Câu 30:Hàm số y  x  8x  432 có điểm cực trị A Có B Có C.Có D Khơng có WWW.DAYHOCTOAN.VN D k  DAYHOCTOAN.VN x  2x  Câu 31:Hàm số y  đạt cực trị điểm x 1 A A  2;2  B B  0; 2  C C  0;2  D D  2; 2  Câu 32:Hàm số y  x  x  đạt cực trị điểm có hồnh độ A.0 B.1 C.-1 D.2 Câu 33:Hàm số y  x  A.2 đạt cực trị điểm có hồnh độ x B.1 C.-1 D.-1;1 Câu 34:Cực trị hàm số sin 2x  x A xCD  C xCD     k 2   x   k CD  B   x     k  CT  k D xCD   Câu 35:Tìm điểm cực trị hàm số y  x A xCT    k x2  B xCD  1 C xCT  D xCD  x + mx  m Câu 36:Hàm số y  đạt cực đại x  m xm A -1 B.-3 C.1 D.3 x2 + x  m Câu 37: Tìm m để hàm số y  đạt cực tiểu cực đại x 1 A m  B m  C m  2 D m  2 Câu38: Với giá trị m hàm số y  sin3x  m sin x đạt cực đại điểm x  A m  B m  5 WWW.DAYHOCTOAN.VN C m  6 D m   DAYHOCTOAN.VN Câu39: Hàm số y  ax3  ax  a giá thị tham số lấy giá trị thực, có cực tiểu Thế điều kiện a là: A a  B a  x C a  Câu40: Tìm m, n để trực trị hàm số y  điểm cực đại 9  m    A  n  36  D a  m x  2mx  x  n số dương x0   Câu41: Hàm số y  A m  81  m    25 B  n  400  243  C.Cả A B  D m, n x  m m2  x  m4  B m  có cực tiểu cực đại điều kiện m là: xm C m D m  Câu42: Cho hàm số y  x  3 m  1 x   m   x  Xác định m để hàm số có cực đại cực tiểu nằm khoảng  2;3 A m  1;3   3;4  B m 1;3 C m  3;4  D m  1;4  Câu43: Cho hàm số y  f  x   x  mx  1 m   có đồ thị  Cm  Tập hợp điểm cực tiểu  Cm  là: x3 A y   x3 1 B y   C y  x3 D y  x  1 x   m   x  mx  Khẳng định sau sai: A.Hàm số có cực đại, cực tiểu m  ; 4    1;   B.Hàm số có cực đại x  m  C.Hàm số có cực tiểu x  m   D.Hàm số ln có cực đại cực tiểu m Câu44: Cho hàm số y  Câu45: Cho hàm số y  x   m   x  3mx  m Hàm số có cực đại, cực tiểu WWW.DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN   7    7  ;    2      7  7   B m   ;  2   A m   ;   7    7   ;     2      7  7   D m   ;  2   C m   ; Câu46: Cho hàm số y  x   m   x  3mx  m Hàm số có cực đại, cực tiểu x1; x2 thỏa 1   2x1x2 x1 x2 A m  1  13  1  13 m  B   1  13 m   C m  1  13 D m Câu47: Cho hàm số y  x   m   x  3mx  m Hàm số có cực đại, cực tiểu điểm có hồnh độ lớn A m  8; 5 B m  8; 5  C m  ; 8   5;   D m   8;  7     Câu48: Cho hàm số y  x   m   x  3mx  m Tìm m để hoành độ điểm cực đại hàm số nhỏ A m  8; 5 B m  8; 5 C m  ; 8   5;   WWW.DAYHOCTOAN.VN  D m   8;  7     DAYHOCTOAN.VN Câu49: Cho hàm số y  x  3 m  1 x  x  m Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu x1; x2 thỏa x1  x2       1   D m  1  A m 3; 1  C m   3; 1   B m 1  3; 1  3;1   3;1 Câu50: Cho hàm số y  x3  3x  mx  m  Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu nằm phía trục hoành A m  B m  C m  D m    Câu51: Cho hàm số y   x3   2m  1 x  m2  3m  x  Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu nằm phía trục tung A m 1;2  B m 1;2 D m  ;1   2;   C m  ;1   2;   Câu52: Cho hàm số y  x  mx   2m  1 x  Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu nằm phía trục tung 1  2  1  C m   ;  \ 1 2  A m   ;  B m    1 D m   ;   Câu53: Cho hàm số y   x  3mx  31  m  x  m  m Phương trình đường thẳng qua điểm cực đại, cực tiểu là: 3 A y  x  m2 B y  x  m2 C y  x  m2  m D y  x  m2  m Câu54: Cho hàm số y  x  3x  mx  Tìm m để hàm số có cực trị phương trình đường thẳng qua điểm cực trị song song với đường thẳng y  4 x  A m  B m  C m  D m  3 Câu55: Cho hàm số y  x3  3x  mx Tìm m để hàm số có cực trị điểm đối xứng với qua đường thẳng x  y   A m  B m  WWW.DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN C m  D m  Câu56: Cho hàm số y  x  2mx  3m  Khẳng định sau sai A.Hàm số có cực trị m  B Hàm số có cực trị m  C.Hàm số có cực trị m  D.Hàm số có cực trị Câu57: Cho hàm số y  x  2mx  3m  Khẳng định sau sai A.Hàm số có cực trị m  B Hàm số có cực trị m  C.Hàm số có cực trị m  D.Hàm số có cực trị - Câu 58: Giá trị lớn hàm số y  x3  3x  9x  35 đoạn  4;4 là: A.40; -41 B.40; 31 C 10; -11 D 20; -2 Câu 59: Giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x +18x  0;  là: A.1 B.0 C D -1 3x   0;2 là: x3 C D Câu 60: Giá trị lớn hàm số y  A.-5 B.1 Câu 61: Giá trị nhỏ hàm số y  x  x là: A.-5 B.1 C.-1 Câu 62: Giá trị lớn hàm số y  A.1 B.0 WWW.DAYHOCTOAN.VN 3x  x  x2  x  11 C D là: D.-1 DAYHOCTOAN.VN Câu 63: Giá trị nhỏ hàm số A.8 B.0 Câu 64: Hàm số y  A.-2 B.0 x  2  y x C  0;  là: 11 D.5  x  5x  đạt giá trị lớn điểm có hồnh độ là: C D.3 Câu 65: Giá trị nhỏ hàm số y   x   x   0;3 là: A.-12 B.0 C.5 D.-1 Câu 66: Giá trị lớn hàm số y  x  A.-2 D 2 C 2 B.2 Câu 67: Giá trị lớn hàm số y  A.-2  x là: x 1 x 1  1;2 là: D  C B.2 Câu 68: Giá trị lớn hàm số y  A.1 B.2 x    x là: C.3 D.4 Câu 69: Giá trị lớn nhỏ hàm số y  sin x  cos x là: A.1; -1 B 2;  C.2; -2 D.-1;1 Câu 70: Cho x, y hai số không âm thỏa x  y  Tìm giá trị lớn nhỏ biểu thức M  x3  y A.1; -1 B.1; C.-1; -2 D.0;1 Câu 71: Cho số thực x, y thay đổi thỏa điều kiện y  0, x  x  y  12 Giá trị lớn nhỏ biểu thức M  xy  x  y  17 A.10; -6 B 5; -3 C.20; -12 D.8; -5  Câu 72: Giá trị lớn nhỏ hàm số y  x   x WWW.DAYHOCTOAN.VN   1;1 DAYHOCTOAN.VN A 2; C 3; B 12 ; D 4; 12 Câu 73: Giá trị lớn hàm số y  1  sin x   sin x  1;1 A.17 B 15 C.16 4 Câu 74: Các khoảng lồi đồ thị hàm số y  x3  x  A  ;0  B  ;1 C  0;  Câu 75: Các khoảng lõm đồ thị hàm số y  x3  x  A  ;0  B  ;1 C  0;  Câu 76: Điểm uốn đồ thị hàm số y  x3  x  A 1; 4  B  0;1 D.14 D 1;  D 1;  C  1;6  D  1;8  Câu 77: Các khoảng lồi đồ thị hàm số y  sin x  A 2k ;  2k  1  C    ;  2k  1  2     D   2k  1 ;2k   k   2   B  2k  2k  1 ;2k  Câu 78: Số điểm uốn đồ thị hàm số y  sin x A.1 B.2 x Câu 79: Số điểm uốn đồ thị hàm số y  x 1 A.1 B.2 C D  k ;0   k   C.3 D Câu 80: Xác định m để đồ thị hàm số y  x  mx  có điểm uốn A m  B m  C m  Câu 81: Tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  1 B x  WWW.DAYHOCTOAN.VN x 1 x 1 C x  D m  D x  DAYHOCTOAN.VN Câu 82: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  1 B y  Câu 83: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  B y  x 1 x 1 C y  x3 D y  x 1 C y  D y  1; y  1 3x  3x  Câu 84: Tiệm cận xiên đồ thị hàm số y  x 1 A y  3x  B y  3x  C y  3x D y  x  x  3x  m Câu 85: Cho hàm số y  Xác định m để đồ thị khơng có tiệm cận đứng xm A m   m  B m  C m  D m  Câu 86: Cho hàm số y  x  x  Tiệm cận xiên đồ thị hàm số là: A y   x B y  x C y  3x D y  3x; y  x x2 Câu 87: Cho hàm số y  x 9 A.1 Số tìm cận đồ thị hàm số là: B.2 C.3 Câu 88: Tịnh tiến đồ thị hàm số y  C  đồ thị hàm số 2x A y  x 1 B y  D.4 x 1 song song với trục tung lên phía đơn vị C  x 1 x2 x 1 C y  x x 1 D y  x3 x 1 Câu 89: Cho  C  đồ thị hàm số y  f  x   x  x   Lấy đối xứng  C  qua trục hoành ta đồ thị hàm số A y  x  4x B y   x  4x C y   x  4x D y   x Câu 90: Cho  C  đồ thị hàm số y  f  x   x  x   Lấy đối xứng  C  qua trục tung ta đồ thị hàm số A y  x  4x B y  x  4x WWW.DAYHOCTOAN.VN C y   x  4x D y   x DAYHOCTOAN.VN Câu 91: Cho  C  đồ thị hàm số y  f  x   x  x   Lấy đối xứng  C  qua gốc tọa độ ta đồ thị hàm số A y   x  4x B y  x  4x C y   x  4x D y  x Câu 92: Từ đồ thị  C  hàm số y  x3  3x  Xác định m để phương trình x  3x   m có nghiệm thực phân biệt A  m  B.1  m  C 1  m  D  m  Câu 93: Tìm m để phương trình A m   C m    x2  x  m  x  có nghiệm phân biệt xm B m  6   m  6  D   m   x  3x  Câu 94: Cho  C  đồ thị hàm số y  Tìm m để đường thẳng y  m cắt  C  điểm 2x  phân biệt A, B cho AB  1  2 1  2 A m  B m  ;m  2 C m  1 D m  Câu 95: Cho  C  đồ thị hàm số y  x3  3x  Điểm M   C  có hồnh độ xM  ,  đường thẳng qua M có hệ số góc Xác định k để  cắt  C  điểm phân biệt A k  3 B k  3 C k  D k  Câu 96: Cho  Cm  đồ thị hàm số y  x   2m  1 x  2m   Cm  cắt trục hoành điểm phân biệt điều kiện m A m   B  m   2 C m  D m   Câu 97: Cho  Cm  đồ thị hàm số y  x  2mx  mx  m  m  1  Cm  cắt trục hoành điểm phân biệt điều kiện m A m  B m  C m  D m  2 x2  x  Câu 98: Cho  C  đồ thị hàm số y  Phương trình tiếp tuyến  C  qua điểm x 1 M  0; 5 WWW.DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN A y  8 x  C y  5; y  8x  B y  5 D y  5; y  8x  Câu 99: Cho  C  đồ thị hàm số y   x3  3x  Số tiếp tuyến  C  song song với đường thẳng y  9 x A.1 B.3 Câu 100: Cho  C  đồ thị hàm số y  C.4 2x  Viết phương trình tiếp tuyến  C  ,biết tiếp tuyến x 1 song song với đường thẳng y  3x  15 A y  3x  11; y  3x  C y  3x  WWW.DAYHOCTOAN.VN D.2 B y  3x  11 D y  3x  11 ... trị m  B Hàm số có cực trị m  C .Hàm số có cực trị m  D .Hàm số có cực trị Câu57: Cho hàm số y  x  2mx  3m  Khẳng định sau sai A .Hàm số có cực trị m  B Hàm số có cực trị m  C .Hàm số có cực... A .Hàm số có cực đại, cực tiểu m  ; 4    1;   B .Hàm số có cực đại x  m  C .Hàm số có cực tiểu x  m   D .Hàm số ln có cực đại cực tiểu m Câu44: Cho hàm số y  Câu45: Cho hàm số. .. C y  3x D y  3x; y  x x2 Câu 87: Cho hàm số y  x 9 A.1 Số tìm cận đồ thị hàm số là: B.2 C.3 Câu 88: Tịnh tiến đồ thị hàm số y  C  đồ thị hàm số 2x A y  x 1 B y  D.4 x 1 song song
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm khảo sát hàm số, Trắc nghiệm khảo sát hàm số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay