BÀI tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 nguyễn đắc tuấn

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:19

BÀI tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 nguyễn đắc tuấn BÀI tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 nguyễn đắc tuấn BÀI tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 nguyễn đắc tuấn BÀI tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 nguyễn đắc tuấn BÀI tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 nguyễn đắc tuấn BÀI tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 nguyễn đắc tuấn BÀI tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 nguyễn đắc tuấn Dayhoctoan.vn –GV: Nguyễn Đắc Tuấn BÀI TẬP CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ LỚP 12 – ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 -0O0 PHẦN 1: Các tập không chứa tham số m Câu Giá trị cực đại yCD hàm số y  x3  3x  ? A yCD  B yCD  C yCD  D yCD  1 Câu Hàm số y  x3  x  3x  đạt cực trị khi: A x  3; x   B x  0; x  10 C x  0; x   10 Câu Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là: A  0;0  ; 1; 2  B  0;0  ,  2;4  C  0;0  ,  2; 4  D x  3; x  D  0;0  ,  2; 4  Câu Hàm số y  x3  3x  đạt cực đại A x  1 B x  C x  D x  Câu Hàm số y  x  x  3x  đạt cực tiểu xCT Kết luận sau đúng? A xCT  C xCT   B xCT  3 D xCT  Câu Hệ thức liên hệ giá trị cực đại yCD giá trị cực tiểu yCT hàm số y  x3  3x là: A yCT  yCD B yCT  yCD C yCT  yCD D yCT   yCD Câu Khoảng cách hai điểm cực đại cực tiểu đồ thị hàm số y   x  1 x   là: A B C D Câu Trong đường thẳng đây, đường thẳng qua trung điểm đoạn thẳng nối điểm cực trị đồ thị hàm số y  x3  3x  1? A y  x  x 3 B y    C y  x  D y  2 x  Câu (THPT QG 2017_101 & 106 & 109 & 115 & 117 & 123) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x  1  y' y       0 Mệnh đề sai? A Hàm số có ba điểm cực trị B Hàm số có giá trị cực đại C Hàm số có giá trị cực đại D Hàm số có hai điểm cực tiểu Câu 10 (THPT QG 2017_102 & 108 & 110 & 116 & 118 & 124) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x  2  y'  + 0  y  DAYHOCTOAN.VN – Chia sẻ đam mê, kết nối thành công Dayhoctoan.vn –GV: Nguyễn Đắc Tuấn  Tìm giá trị cực đại yCD giá trị cực tiểu yCT hàm số cho A yCD  3; yCT  2 B yCD  2; yCT  C yCD  2; yCT  D yCD  3; yCT  Câu 11 (THPT QG 2017_102 & 108 & 110 &116 & 118 & 124) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x  1  y'  + 0  y   Đồ thị hàm số y  f  x  có điểm cực trị? A B C D Câu 12 (THPT QG 2017_103 & 105 & 111 & 113 & 119 &121) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x  1  y'  + 0  y 2 -5 Mệnh đề đúng? A Hàm số có bốn điểm cực trị B.Hàm số có đạt cực tiểu x  C Hàm số khơng có cực đại D Hàm số có đạt cực tiểu x  5 Câu 13 (THPT QG 2017_101 & 106 & 109 & 115 & 117 &123) Đồ thị hàm số y  x3  3x  x  có hai điểm cực trị A B Điểm sau thuộc đường thẳng AB? A P  0;1 B M  0; 1 C N 1; 10  D Q  1;10  Câu 14 (THPT QG 2017_103 & 105 & 111 &113 &119 &121) Đồ thị hàm số y   x3  3x  có hai điểm cực trị A B Tính diện tích S tam giác OAB với O gốc tọa độ A S  B S  10 C S  D S  10 Câu 15 (THPT QG 2017_104 &106 & 112 &114 &120 &122) Hàm số y  điểm cực trị? A B C DAYHOCTOAN.VN – Chia sẻ đam mê, kết nối thành cơng D 2x  có x 1 Dayhoctoan.vn –GV: Nguyễn Đắc Tuấn PHẦN 2: Các tập nâng cao có chứa tham số m cực trị hàm lượng giác Câu 16 (THPT QG 2017_104 & 106 & 112 &114& 120 &122) Tìm giá trị thực tham số m để đường thẳng d : y   2m  1 x   m vuông góc với đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x3  3x  4 C m   B m  A m  D m  Câu 17 (THPT QG 2017_104 & 106 & 112 &114 &120 & 122) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x3  3mx  4m3 có hai điểm cực trị A B cho tam giác OAB có diện tích với O gốc tọa độ A m   ; m  D m  C m  B m  1; m  Câu 18 (THPT QG 2017_105 & 111 & 113 & 119 & 121) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích nhỏ A  m  B m  C  m  D m  Câu 19 (THPT QG 2017_102 & 108 & 110 &116 & 118 &124) Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  mx   m   x  đạt cực đại x  3 A m  1 B m  7 C m  D m  Câu 20 Hàm số y  x  3mx  6mx  m có hai điểm cực trị m thỏa mãn điều kiện: m  m  A  m  B  C  D  m   m   m  m Câu 21 Hàm số y  x  x  x  2017 có cực trị khi: m  m  A m  B  C  D  m   m   m  Câu 22 Tìm tất giá trị m để hàm số y  x3  3x  m có giá trị cực trị trái dấu: A m  1; m  B m   ;0    1;   C m   1;0  D m   0;1 Câu 23 Cho hàm số y  x3  3 m  1 x  6mx  m3 Tìm m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B cho AB  A m  B m  0; m  C m  D m  x   m  1 x   m  3 x  đạt cực trị x  1 m  ? A m  B m  2 C m  0; m  2 D m  0; m  Câu 25 Giá trị m để hàm số y  x  mx  3x có hai điểm cực trị thỏa mãn x1  x2  Câu 24 Cho hàm số y  là: 9 A m  ; m   3 B m  ; m   C m  DAYHOCTOAN.VN – Chia sẻ đam mê, kết nối thành công 2 D m  ; m   Dayhoctoan.vn –GV: Nguyễn Đắc Tuấn Câu 26 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân A m   C m  B m  1 D m  1 Câu 27 Tìm m để đồ thị hàm số y  x   3m  1 x   m  1 có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có trọng tâm gốc tọa độ A m   3 C m   B m  Câu 28 Điểm cực trị hàm số y  sin x  x là:    A xCD   k 2 B xCT    k C xCD   k 6 D m  D xCD    k Câu 29 Giá trị cực đại hàm số y  x  2cos x khoảng  0;  là:   5 5   B C  D  6 6 2 Câu 30 Tìm m để đồ thị hàm số y  x  m  m  x  m  có điểm cực đại, hai điểm A   cực tiểu thỏa mãn khoảng cách hai điểm cực tiểu ngắn 3 A m   B m  C m  D m   2 2 -Hết - FANPAGE: https://www.facebook.com/dayhoctoan.vn DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN – Chia sẻ đam mê, kết nối thành công ... Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x  1  y'  + 0  y 2 -5 Mệnh đề đúng? A Hàm số có bốn điểm cực trị B .Hàm số có đạt cực tiểu x  C Hàm số khơng có cực đại D Hàm số có đạt cực. .. &122 ) Hàm số y  điểm cực trị? A B C DAYHOCTOAN.VN – Chia sẻ đam mê, kết nối thành công D 2x  có x 1 Dayhoctoan.vn –GV: Nguyễn Đắc Tuấn PHẦN 2: Các tập nâng cao có chứa tham số m cực trị hàm lượng... &116 & 118 &124 ) Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  mx   m   x  đạt cực đại x  3 A m  1 B m  7 C m  D m  Câu 20 Hàm số y  x  3mx  6mx  m có hai điểm cực trị m thỏa mãn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 nguyễn đắc tuấn, BÀI tập cực TRỊ của hàm số lớp 12 nguyễn đắc tuấn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay