Xây dựng kịch bản biên dịch và đóng gói ứng dụng sử dụng maven tô thành đồng

16 63 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:19

Trước hết phải đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Maven vào Eclipse. Nếu chưa cài đặt bạn có thể xem hướng dẫn tại đây:Ở trên bạn đã tạo project và chạy hoàn hảo. Project của bạn sử dụng class StringUtils, nó là một class của Apache, vốn không nằm trong thư viện chuẩn JDK của Java. Theo truyền thống bạn phải copy thư viện vào Project và khai báo ClassPath. Tuy nhiên, trong hướng dẫn này hoàn toàn không phải copy thư viện và khai báo classpath như cách truyền thống. Việc quản lý thư viện đã do Maven quản lý. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích cách mà Maven hoạt động: Thành viên Tô Thành Đồng nhận công việc gồm: - Cài đặt Maven - Nghiên cứu tính Maven cách thức xây dựng kịch biên dịch, đóng gói quản lý cấu hình phần mềm Thành viên tìm hiểu: -Maven: Apache Maven khơng dừng lại mức độ build tool bình thường mà quan trọng dependency manager cung cấp cho người lập trình viên khai báo quản lý phụ thuộc thành phần thân ứng dụng phần mềm Bài viết giới thiệu Apache Maven đặc điểm đặc trưng Chương I Cài đặt Maven Phương pháp 1: Cài đặt Maven độc lập Windows khai báo để Eclipse sử dụng Vào trang chủ Maven vào mục download, sau chọn Maven tương ứng với hệ điều hành (Window, Linux) Bài viết hướng dẫn cách cài đặt Maven Window, bạn down file zip sau giải nén thư mục Đặt biến môi trường M2_HOME trỏ đến thư mục ta vừa extract trên, sau thêm vào biến Path đoạn %M2_HOME%\bin Để biết cài đặt thành công hay chưa, ta vào command line window gõ mvn -version Nếu cài đặt thành cơng Phương pháp Apache maven tích hợp sẵn vào eclipse netbean ( trừ cũ, khun bạn khơng nên dùng cũ ) Chương II: Nghiên cứu tính Maven cách thức xây dựng kịch biên dịch, đóng gói quản lý cấu hình phần mềm 1, Cấu trúc project hỗ trợ Maven Maven buil tool để đóng gói ứng dụng Maven yêu cầu ứng dụng phải có cấu trúc mà Maven hiểu Bản thân Maven cung cấp nhiều kiểu cấu cấu trúc ứng dụng mà ta chọn lựa cho phù hợp với dụ án Để tạo ứng dụng có cấu trúc Maven ta làm sau Dùng command line gõ mvn archetype:generate loạt cấu trúc dự án mẫu hiển thị với số tương ứng sau Sau Maven hỏi kiểu cấu trúc dự án mà bạn muốn tạo ra, bạn cần chọn danh sách bên nhập số tương ứng Trong trường hợp khơng nhập Maven tự động tạo dự án có cấu trúc theo kiểu mavenarchetype-quickstart Mỗi kiểu cấu trúc dự án có nhiều version, ta chọn tiếp version 1.1 Mỗi dự án Maven nhận diện gồm thành phần groupId, artifactId version, ngồi có thêm thơng tin package Điền đủ thơng tin sau xác nhận để tạo project Sau tạo thành công ta thấy project tạo thư mục hình đây: 2, Tìm hiểu file pom.xml Như ta thấy hình trên, project sinh có file pom.xml POM viết tắt “Project Object Model”, nơi chứa khai báo mô tả project mà quan trọng khai báo thành phần mà project phụ thuộc vào Các khai báo thể dạng thẻ XML bên thẻ Sau đâu số thẻ mà ta thấy file pom.xml  , , : ba thông tin để nhận diện thành phần  : Định dạng đóng gói thành phần, jar, war, ear …  : nơi khai báo thuộc tính sử dụng nơi file pom.xml Ví dụ ta khai báo thuộc tính UTF8, pom.xml, ta sử dụng giá trị UTF-8 cách gọi ${project.build.sourceEncoding}  : Bên khai báo thành phần mà project phụ thuộc vào Ví dụ project có sử dụng JUnit để thực unit test, việc project phụ thuộc vào junit khai báo sau junit junit 3.8.1 test 3, Cấu trúc repository Maven Maven quản lý thành phần lưu chúng repository Khi build project, thành phần mà project phụ thuộc vào lấy từ local repository máy thực trình build Nếu thành phần (thư viện) khơng tìm thấy local repository Maven tự động download thành phần từ remote repository local repository Vị trí local repository mặc định ${user.home}/.m2/repository, ta hồn tồn thay đổi vị trí cách cấu hình file /conf/settings.xml sau: E:/DEVELOPMENT/Env/apache-mavenrepo Trong trình phát triển ứng dụng, local repository làm đầy dần, hình ảnh local repository với cách bố trí thành phần bên Như nói trên, thành phần nhận diện ba , , , cấu trúc phân tầng repository dựa thứ tự Ví dụ thư viện guava.jar Google có thông tin sau: com.google.guava guava 13.0.1 Với thông tin thư viện bố trí repository sau Nhìn hình ta thấy GroupId chuyển thành thư mục ví dụ groupId com.google.guava tính từ thư mục repository, thư mục com/google/guava  ArtifactId tiếp tục chuyển thành thư mục bên trong, với artifactId guava đường dẫn trở thành com/google/guava/guava  Version chuyển thành thư mục bên nữa, với version 13.0.1, đường dẫn đến file thư viện com/google/guava/guava/13.0.1 Bên thư mục file thư viện guava-13.0.1.jar, tên file thư viện ghép lại artifactId version Ngồi file thư viện ta có file guava-13.0.1.pom file POM mơ tả cho thư viện tương ứng bao gồm thông tin thư viện thành phần khác mà thư viện phụ thuộc vào  4,Tạo Maven Project Trên Eclipse chọn "New/Other" Project tạo Mở file pom.xml để cấu hình thư viện sử dụng: File pom.xml nơi khai báo tất liên quan đến dự án cấu hình qua maven, khai báo dependency, version dự án, tên dự án, repossitory Trong đó, 0.0.1-SNAPSHOT version project Bây thử add thư viện vào dự án, vd add thư viện apache.commons Thêm thẻ khai báo vào file pom Hình minh họa cách hoạt động Maven • Bạn khai báo pom.xml project bạn phụ thuộc vào thư viện common-lang3 phiên 3.3.2 • Ngay sau bạn SAVE file pom.xml Maven kiểm tra xem thư viện có kho chứa địa phương (Local Repository) máy tính bạn chưa Nếu chưa có download từ kho chứa (Repository) thư viện từ Internet xuống • Cuối Maven tự động khai báo ClassPath cho Project tới vị trí file jar download • Như việc bạn cần khai báo thư viện muốn sử dụng pom.xml Việc quản lý thư viện Maven lo liệu Lưu file pom lại đợi project build xong, thư viện add tự động vào project : (ở mục Maven Dependencies) Biên dịch đóng gói Project bạn Maven: Nhấn chuột phải lên Project -> Run As -> Maven install -> chờ Maven biên dịch đóng gói xong -> Refresh lại project để xem kết quả: Kết thành công : ... thức xây dựng kịch biên dịch, đóng gói quản lý cấu hình phần mềm 1, Cấu trúc project hỗ trợ Maven Maven buil tool để đóng gói ứng dụng Maven yêu cầu ứng dụng phải có cấu trúc mà Maven hiểu Bản. .. viện muốn sử dụng pom.xml Việc quản lý thư viện Maven lo liệu Lưu file pom lại đợi project build xong, thư viện add tự động vào project : (ở mục Maven Dependencies) Biên dịch đóng gói Project... UTF8, pom.xml, ta sử dụng giá trị UTF-8 cách gọi ${project.build.sourceEncoding}  : Bên khai báo thành phần mà project phụ thuộc vào Ví dụ project có sử dụng JUnit để thực unit
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kịch bản biên dịch và đóng gói ứng dụng sử dụng maven tô thành đồng, Xây dựng kịch bản biên dịch và đóng gói ứng dụng sử dụng maven tô thành đồng, 2, Tìm hiểu file pom.xml

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay