BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN

6 37 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:18

BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN LIVE STREAM VỀ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ LỚP 12 NGUYỄN ĐẮC TUẤN - DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN ủng hộ dayhoctoan.vn tại: www.unghotoi.com/dayoctoan.vn BÀI (Đề 2017) Cho hàm số y  x3  3x  Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ;0  nghịch biến khoảng  0;   B Hàm số nghịch biến khoảng  ;   C Hàm số đồng biến khoảng  ;   D Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  đồng biến khoảng  0;   Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI (Đề 2017) Hàm số y  A  0;   nghịch biến khoảng đây? x 1 B  1;1 C  ;   D  ;0  Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI (Đề 2017) Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  số thực Mệnh đề đúng? ax  b với a, b, c, d cx  d A B C D y '  0, x  y '  0, x  y '  0, x  y '  0, x  Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI (Đề 2017) Cho hàm số y   x3  mx   4m   x  với m tham số Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng  ;   ? A B C D Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI (Đề 2017) Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  x 1 x3 B y  x3  x C y  x 1 x2 D y   x3  3x Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI (Đề 2017) Cho hàm số y  x3  3x Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  0;  B Hàm số nghịch biến khoảng  2;   C Hàm số đồng biến khoảng  0;2  D Hàm số nghịch biến khoảng  ;0 Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI (Đề 2017) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  1, x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;0 B Hàm số nghịch biến khoảng 1;   C Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 D Hàm số đồng biến khoảng  ;   Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI (Đề 2017) Cho hàm số y  x  x Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ; 2  B Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2  C Hàm số đồng biến khoảng  1;1 D Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI (Đề 2017) Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm sau Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI 10 (Đề 2017) Cho hàm số y  x  A Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 B Hàm số đồng biến khoảng  0;   C Hàm số đồng biến khoảng  ;0  D Hàm số nghịch biến khoảng  0;   Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI 11 Tất giá trị tham số m cho hàm số y   x4   2m  3 x  m nghịch biến   khoảng 1;   ; p  , phân số tối giản q  Hỏi tổng p  q  ? q q  A B p C D Đáp án: ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… DẠNG Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu khoảng cho trước BÀI 12 Tìm điều kiện tham số m cho hàm số y  x3  3x  mx  đồng biến R A m  B m  C m  1 D m  1 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI 13 Tìm điều kiện tham số m để hàm số y  mx3  3x   m   x  nghịch biến R a m  1 B m  C m  D  m  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 14 Tìm điều kiện tham số m cho hàm số y  3x3  x  mx  đồng biến  1;   A m  ; B m  C m  3 D m  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI 15 Tìm điều kiện tham số m để hàm số y  4mx3  x   2m  1 x  đồng biến  0;2  A m  B m  C m  D  m  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI 16 Tìm m để hàm số y   x3   m  1 x   m  3 x  đồng biến  0;3 A m  12 B m  C m  13 D m  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… CHÚC CÁC EM HỌC TỐT NHÉ HẸN GẶP LẠI CÁC BUỔI SAU NHÉ ... ………………………………………………………………………………………………… BÀI (Đề 2017) Cho hàm số y  x  x Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ; 2  B Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2  C Hàm số đồng biến khoảng  1;1 D Hàm số nghịch biến khoảng... ………………………………………………………………………………………………… BÀI 10 (Đề 2017) Cho hàm số y  x  A Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 B Hàm số đồng biến khoảng  0;   C Hàm số đồng biến khoảng  ;0  D Hàm số nghịch biến khoảng  0;... ………………………………………………………………………………………………… BÀI (Đề 2017) Cho hàm số y  x3  3x Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  0;  B Hàm số nghịch biến khoảng  2;   C Hàm số đồng biến khoảng  0;2  D Hàm số nghịch biến khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN, BÀI tập LIVE về ĐỒNG BIẾN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay