Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ)

141 57 1
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 13:35

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC _  NGUYỄN THỊ VIỆT HOA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THÀNH VINH HÀ NỘI - 2016 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sỹ này, nhận giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy giáo, giáo Ban Giám đốc, khoa Tâm lý giáo dục, phòng Sau đại học, phòng Quản lý khoa học, thư viện Học viện Quản lý giáo dục tận tình giúp đỡ tơi học tập cơng tác quản lý mình, trình tiến hành đề tài luận văn Đặc biệt tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, người thầy hướng dẫn giúp đỡ việc định hướng nội dung đề tài, phương pháp nghiên cứu khoa học tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Thái Bình, Ban Giám hiệu thầy giáo trường THCS Thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi Với thời gian nghiên cứu hạn chế, thực tiễn cơng tác vơ phong phú, sinh động nhiều vấn đề cần giải quyết; thân dù cố gắng nhiều, song chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy giáo, giáo bạn đồng nghiệp thông cảm, giúp đỡ, đưa dẫn quý báu cho Xin chân thành cảm ơn! Thái Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Việt Hoa ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm 14 1.2.1 Quản lý, quản lý nhà trường 14 1.2.2 Giáo viên, giáo viên Trung học sở 20 1.2.3 Đội ngũ 21 1.2.4 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 22 1.3 Đặc điểm, yêu cầu giáo viên trường THCS 23 1.3.1 Đặc điểm 23 1.3.2 Yêu cầu 24 1.4 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 27 1.5 Nội dung việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 31 1.5.1 Nâng cao nhận thức nghề nghiệp 31 1.5.2 Phân loại đối tượng giáo viên theo yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp 32 1.5.3 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 33 1.5.4 Xây dựng chế sách giáo viên 40 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng trường THCS 43 1.6.1 Các yếu tố chủ quan 43 iii 1.6.2 Các yếu tố khách quan 44 Kết luận chương 46 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 47 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo Thành phố Thái Bình 47 2.1.1 Đặc điểm địa lý phát triển kinh tế - xã hội 47 2.1.2 Tình hình giáo dục - đào tạo 47 2.1.3 Quy mô giáo dục THCS 49 2.1.4 Thực trạng đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Thái Bình 54 2.1.5 Thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS Thành phố Thái Bình 56 2.2 Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp địa bàn Thành phố Thái Bình 57 2.2.1 Các mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc bồi dưỡng giáo viên trung học sở đạt Chuẩn nghề nghiệp 57 2.2.2 Thực nội dung bồi dưỡng giáo viên trung học phổng thông đạt Chuẩn nghề nghiệp 58 2.2.3 Thực trạng thực hình thức bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp 67 2.2.4 Thực trạng thực phương pháp bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp 68 2.2.5 Thực trạng kiểm tra đánh giá kết giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp 69 2.2.6 Thực trạng xây dựng chế sách đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Thái Bình 70 2.2.7 Đánh giá chung thực trạng bồi dưỡng giáo viên trung học sở theo Chuẩn nghề nghiệp 71 2.3 Thực trạng biện pháp quản lí bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trung học sở 73 2.3.1 Thực trạng thực biện pháp nói chung quản lý bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trung học sở 73 2.3.2 Thực trạng thực biện pháp cụ thể quản lý bồi dưỡng giáo viên trung học sở theo Chuẩn nghề nghiệp 75 2.3.3 Đánh giá tổng quát thực trạng quản lý bồi dưỡng giáo viên trung học sở, theo Chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng trường trung học sở Thành phố Thái Bình 84 2.3.4 Ảnh hưởng yếu tố đến quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp 85 Kết luận chương 87 iv Chương CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 88 3.1 Định hướng nguyên tắc đề xuất biện pháp 88 3.1.1 Định hướng 88 3.1.2 Nguyên tắc đề xuất 89 3.1.3 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua việc bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS địa bàn Thành phố Thái Bình 91 3.1.4 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 107 3.1.5 Khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 108 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 110 Kết luận 110 Khuyến nghị 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC v DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BCH TW: Ban chấp hành trung ương Đảng BDTX: Bồi dưỡng thường xuyên BGDĐT: Bộ giáo dục đào tạo CBQL: Cán quản lý CNH - HĐH: Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa ĐLC: Độ lệch chuẩn ĐTB: Điểm trung bình GD: Giáo dục GD&ĐT: Giáo dục đào tạo GD-ĐT: Giáo dục - Đào tạo GV: Giáo viên KH-CN: Khoa học công nghệ THCN: Trung học chuyên nghiệp THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông TW: Trung ương UBND: Ủy ban nhân dân XHCN: Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9: Quy mô trường, lớp, học sinh bậc THCS Thành phố từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2015 - 2016 49 Dân số độ tuổi từ 11 - 14 tuổi số lượng học sinh THCS Thành phố từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2015 - 2016 49 Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS 50 Kết xếp loại lực học sinh THCS 51 Tỷ lệ học sinh lên lớp, lưu ban, bỏ học tốt nghiệp 51 Thống kê tình hình CSVC số phòng học, phòng làm việc, phòng mơn trường THCS thời điểm 2012 - 2016 53 Thống kê nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục THCS giai đoạn 2011- 2016 54 Thống kê số lượng giáo viên trường THCS Thành phố Thái Bình 54 Thống kê số lượng giáo viên THCS năm học 2015-2016 theo môn 55 Bảng 2.10: Kết thực mục tiêu việc bồi dưỡng GV THCS đạt Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 57 Bảng 2.11: Các nội dung bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông đạt Chuẩn phẩm chất trị, đạo đức, lối sống (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 58 Bảng 2.12: Các nội dung bồi dưỡng GV THCS đạt Chuẩn lực tìm hiểu đối tượng mơi trường giáo dục (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 60 Bảng 2.13: Các nội dung bồi dưỡng GV THCS đạt Chuẩn lực dạy học (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 61 Bảng 2.14: Các nội dung bồi dưỡng GV THCS đạt Chuẩn lực giáo dục (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 63 Bảng 2.15: Các nội dung bồi dưỡng GV THCS đạt Chuẩn lực hoạt động trị - xã hội (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 65 Bảng 2.16: Các nội dung bồi dưỡng GV THCS đạt Chuẩn lực phát triển nghề nghiệp (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 66 Bảng 2.17: Kết thực hình thức bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 67 vii Bảng 2.18: Kết thực phương pháp bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn 68 Bảng 2.19: Kết kiểm tra đánh giá kết giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 69 Bảng 2.20: Đánh giá việc thực chế độ sách đội ngũ giáo viên 70 Bảng 2.21: Kết thực biện pháp quản lí bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp cho GV THCS (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 73 Bảng 2.22: Kết thực việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV THCS theo Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 75 Bảng 2.23: Kết thực xây dựng máy quản lí tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 77 Bảng 2.24: Kết đạo Hiệu trưởng trường THCS việc quản lí bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 80 Bảng 2.25: Kết kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm việc bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng theo tiêu chí) 82 Bảng 2.26: Ảnh hưởng yếu tố đến quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp 85 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 108 DANH MỤC ĐỒ, BIỂU ĐỒ đồ 2.1: Mơ hình quản lý 16 đồ 2.2: Các chức quản lý 17 đồ 2.3: Quản lý đội ngũ GV 19 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong lí luận thực tiễn, đội ngũ giáo viên (ĐNGV) xem lực lượng cốt cán nghiệp giáo dục đào tạo, nhân tố chủ đạo định việc nâng cao chất lượng giáo dục Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII xác định: “Giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục”[4] Do đó, muốn phát triển giáo dục đào tạo phải chăm lo xây dựng phát triển ĐNGV Điều thể rõ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục [1] Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng đề mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn năm 2011 2015: “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ kinh tế tri thức”[4] Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 xác định:“Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao đột phá chiến lược” phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục giải pháp then chốt để thực Chiến lược.[55] Để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông qua việc nâng cao chất lượng ĐNGV, Bộ giáo dục đào tạo ban hành Thông tư số: 30/2009/TTBGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông Chuẩn nghề nghiệp giáo viên vừa để cấp quản lí xây dựng ĐNGV giai đoạn mới, vừa giúp giáo viên tự đánh giá lực nghề nghiệp mình, từ xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ thân Thái Bình tỉnh giàu nguồn tài nguyên khoáng sản; nằm vùng ảnh hưởng trực tiếp tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Ðể phát triển kinh tế - xã hội, năm qua, Thái Bình ban hành nhiều chế sách ưu đãi, đồng thời cải cách thủ tục hành chính, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống sở hạ tầng Trong thời gian tới, để kinh tế xã hội Tỉnh phát triển bền vững, tăng trưởng hợp lí, trở thành tỉnh phát triển mức vùng Nam Đồng Sông Hồng [57], bên cạnh lĩnh vực đột phá, khơng xem nhẹ giáo dục đào tạo, cần lấy việc phát triển giáo dục đào tạo khâu then chốt, lấy phát triển giáo dục phổ thông làm tảng nhằm thực đồng mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài Hiện nay, giáo dục Thái Bình bước phát triển khả quan, đạt thành tựu đáng khích lệ nhiều lĩnh vực [57]; công tác phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông đổi mới, UBND cấp tỉnh, quan quản lý giáo dục, đội ngũ cán quản lý trường phổ thông trọng thực thu số thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Tỉnh, song so với yêu cầu đổi giáo dục bất cập Từ thực tiễn cho thấy, bất cập lực giáo viên trường phổ thông chưa thực đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới; chưa thực đáp ứng tốt theo chuẩn nghề nghiệp, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, dẫn đến giáo viên dạy chéo môn, chéo ban không đảm bảo chất lượng, giáo viên không đào tạo theo hướng tiếp cận đổi mới, BDTX hàng năm cho giáo viên mang tính hình thức Vì vậy, để nâng cao hiệu thực Chương trình hành động số 34-Ctr/TU Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị số 29-NQ/TW; để chuẩn bị tốt cho việc đổi chương trình sách giáo khoa phổ thông theo Nghị số 88/2014/QH13 Quốc hội để nâng cao chất lượng giáo dục Thái Bình, việc đánh giá mức độ đáp ứng giáo viên với chuẩn nghề nghiệp biện pháp nâng cao chất lượng giáo viên “bài toán chất lượng” mà Tỉnh ... pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học sở thành phố Thái Bình theo Chuẩn nghề nghiệp Giả thuyết khoa học Hiện nay, theo chuẩn nghề nghiệp, chất lượng ĐNGV trung học sở thành phố Thái. .. Khách thể: Đội ngũ giáo viên trung học sở; Chất lượng đội ngũ giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp Biện pháp phát triển đội ngũ GVTHCS địa bàn Thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp 3.2... LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 47 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo Thành phố Thái Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ), Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay