Kỹ năng viết kịch bản tuyên truyền trong trường học

359 42 0
  • Loading ...
1/359 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 12:51

... học khác, kịch chủ yếu để biểu diễn sân khấu I ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH: Phân loại: • Căn vào thể loại: hài kịch, bi kịch, bi hài kịch, kịch • Căn vào đề tài: kịch cổ điển, kịch dân gian, kịch thần... ảo truyền lửa truyền dạy Đại tá Nhà văn Chu Lai I ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH: Định nghĩa: • Kịch môn nghệ thuật sân khấu, ba phương thức phản ánh thực văn học Mặc dù kịch văn học đọc tác phẩm văn học. .. dựng thành kịch • Có thể nói: mâu thuẫn xương sống kịch I ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH: 3.3 Tính tổng hợp: • Kịch sử dụng ngơn ngữ biểu phương tiện loại hình nghệ thuật khác (văn học, thơ…) Kịch phải có
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng viết kịch bản tuyên truyền trong trường học , Kỹ năng viết kịch bản tuyên truyền trong trường học , I. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH:, II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:, IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:, VIII. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:, II. THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:, XII. THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay