Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh thanh hóa

111 15 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 12:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - NGƠ QUỐC VIỆT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Hà Nội, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - NGƠ QUỐC VIỆT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ MINH CHÍNH Hà Nội, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn hồn tồn trung thực, tôi, không vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Ngô Quốc Việt ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu Để hoàn thành luận văn tơi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới: Thầy giáo hƣớng dẫn: TS Lê Minh Chính - Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Các thầy, cô giáo Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam bảo, hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình q trình tơi thực luận văn Sự giúp đỡ Lãnh đạo đồng nghiệp Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa ln quan tâm, động viên tạo điều kiện cho trình thực Gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích cho tơi q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu đề tài 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Nội dung nghiên cứu Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý thuế tài nguyên 1.1.1 Thuế tài nguyên 1.1.2 Quản lý thuế tài nguyên 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế tài nguyên 16 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý thuế tài nguyên 21 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý thuế tài nguyên số địa phƣơng 21 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Cục thuế tỉnh Thanh Hóa 24 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đặc điểm tỉnh Thanh Hóa 26 iv 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 26 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 27 2.1.3 Ảnh hƣởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến hoạt động quản lý thuế tài nguyên tỉnh Thanh Hóa 31 2.1.4 Bộ máy tổ chức quản lý thuế tài nguyên tỉnh Thanh Hóa [28] 32 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu khảo sát 38 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin, số liệu 39 2.2.3 Phƣơng pháp xử lý phân tích số liệu 39 2.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 40 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 Thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 42 3.1.1 Thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 42 3.1.2 Đánh giá chung công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 62 3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 70 3.2.1 Nhân tố khách quan 70 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế tài ngun địa bàn tỉnh Thanh Hóa 81 3.3.1 Quan điểm đạo, mục tiêu, phƣơng hƣớng hồn thiện cơng tác quản lý thuế tài ngun 81 3.3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NSNN Ngân sách nhà nƣớc TNTN Tài nguyên thiên nhiên NNT Ngƣời nộp thuế CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa DN Doanh nghiệp vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lƣợng đơn vị nộp thuế tài nguyên đƣợc quản lý Văn phòng Cục Thuế giai đoạn 2014 - 2016 42 Bảng 3.2 Tình hình thực kế hoạch thu thuế tài nguyên Văn phòng Cục Thuế giai đoạn 2014 - 2016 43 Bảng 3.3 Mức độ hài lòng NNT công tác quản lý thuế Văn phòng Cục Thuế giai đoạn 2014 - 2016 .44 Bảng 3.4 Tình hình kê khai thuế tài ngun Văn phòng Cục Thuế Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2016 46 Bảng 3.5 Cơng tác kế tốn thuế tài nguyên qua chứng từ nộp tiền 46 Bảng 3.6 Mức độ hài lòng NNT cơng tác kê khai kế tốn thuế Văn phòng Cục Thuế Thanh Hóa 47 Bảng 3.7 Số buổi tập huấn thuế tài nguyên Văn phòng Cục Thuế Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2016 49 Bảng 3.8 Số lƣợng cấu giải đáp vƣớng mắc thuế tài nguyên Văn phòng Cục Thuế giai đoạn 2014 - 2016 51 Bảng 3.9 Mức độ hài lòng NNT cơng tác tun truyền hỗ trợ NNT Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa 53 Bảng 3.10 Số lƣợng tỷ lệ đơn vị khai thác tài nguyên đƣợc tra, kiểm tra thuế giai đoạn 2014 -2016 54 Bảng 3.11 Số tiền thuế truy thu sau tra, kiểm tra thuế tài nguyên Văn phòng Cục Thuế giai đoạn 2014 – 2016 56 Bảng 3.12 Mức độ hài lòng NNT cơng tác tra, kiểm tra Văn phòng Cục Thuế Thanh Hóa .58 Bảng 3.13 Tình hình nợ thuế tài nguyên Văn phòng Cục Thuế Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2016 .59 Bảng 3.14 Tình hình thu nợ thuế tài nguyên Văn phòng Cục Thuế Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2016 60 vii Bảng 3.15 Số thông báo đốc nợ phát hành Văn phòng Cục Thuế Thanh Hóa phát hành giai đoạn 2014 - 2016 61 Bảng 3.16: Đánh giá cán quản lý thuế sách thuế tài nguyên 72 Bảng 3.17: Đánh giá phân cấp quản lý thuế tài nguyên .75 Bảng 3.18: Tổng hợp đánh giá lực quản lý cục thuế Thanh Hóa 77 Bảng 3.19: Đánh giá mức độ đáp ứng công nghệ thông tin sở vật chất phục vụ công tác quản lý thuế 78 Bảng 3.20 So sánh số tiền thuế tài nguyên doanh nghiệp tự kê khai so với số tiền thuế phải kê khai 80 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Cục thuế Thanh Hóa 34 Biểu đồ 3.1 Số lƣợng buổi tập huấn thuế tài nguyên Văn phòng 50 Cục Thuế giai đoạn 2014 – 2016 50 Biểu đồ 3.2 Số lƣợng đơn vị nộp thuế tài nguyên đƣợc tra, kiểm tra thuế giai đoạn 2014 – 2016 55 Biểu đồ 3.3 Tình hình nợ thuế tài nguyên Văn phòng Cục Thuế 59 giai đoạn 2014 - 2016 59 87 thuế phải đảm nhiệm tất công việc doanh nghiệp từ việc hƣớng dẫn, tuyên truyền, tính thuế, kiểm tra, kiểm soát đến tổ chức thu nộp thuế vào NSNN Nhƣng từ năm 2007 đến Luật quản lý thuế có hiêu lực, quan thuế chuyển sang hình thức quản lý thuế theo chức năng, cán thuế quản lý công đoạn doanh nghiệp tức nâng cao tính chun nghiệp, chun mơn hoá quản lý Mặc dù quản lý thuế tài ngun theo hƣớng chun mơn hố phần việc nhƣng năm đầu thực nhiều bất cập quản lý đòi hỏi phải tiếp tục xếp lại phận quản lý để tinh giảm biên chế Đào tạo đội ngũ cán chuyên sâu, sử dụng thành thạo máy tính để tổ chức quản lý chuyên sâu phần việc khác Đối với cán chƣa đáp ứng yêu cầu công việc tiếp tục lựa chọn để đƣa đào tạo chuyên ngành Chuyên sâu công tác tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế cần đào tạo cán giỏi nghiệp vụ, có khiếu giao tiếp truyền đạt Cán tuyên truyền giỏi có tác động quan trọng việc thực thi sách ngƣời nộp thuế Trong số doanh nghiệp vi phạm pháp luật thuế có nhiều doanh nghiệp chƣa am hiểu hết nghĩa vụ nên vi phạm 3.3.2.4 Kiện toàn máy tra, kiểm tra thuế Tổ chức máy tra, kiểm tra thuế theo hƣớng chun mơn hố nhƣ tạo điều kiện cho cán tra, kiểm tra có điều kiện nâng cao trình độ chuyên sâu nghiệp vụ, giảm bớt chồng chéo nghiệp vụ cụ thể nhƣ phòng tra, kiểm tra thành lập phận theo rõi, quản lý doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên tạo điều kiện phát triển kỹ cần thiết cho cán thuế nhằm quản lý hiệu vấn đề phức tạp với đối tƣợng nộp thuế Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra đơn vị khai thác tài nguyên từ thực khai thác kê khai với quan thuế Thực chế tự khai tự nộp tạo điều kiện cho đơn vị khai thác chủ động việc kê khai nộp thuế theo Luật Đối với chế này, quan thuế phải thực kiểm tra kê khai từ khâu đầu ngƣời nộp thuế gửi tờ khai để phát sai phạm kê khai kịp thời 88 điều chỉnh Theo chế này, đơn vị đƣợc quyền tự khai, tự nộp tiền thuế vào NSNN; quan thuế hậu kiểm Do vậy, quan thuế phải phân loại doanh nghiệp theo mức độ rủi ro thuế để tổ chức kiểm tra, tra đơn vị Doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao thực trƣớc; đơn vị có mức độ rủi ro thấp kiểm tra, tra sau 3.3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên gia hoạch định sách Thực sách Đào tạo đội ngũ chuyên gia hoạch định sách chuyên nghiệp, cán nghiên cứu đảm nhiệm lĩnh vực thuế định tránh tình trạng xây dựng Luật nhƣ Vì thơng qua đại biểu Quốc hội đa số ý kiến đại biểu thuộc lĩnh vực chuyên ngành chƣa hẳn Do vậy, cần phải xây dựng phận cán chuyên trách Quốc hội để xây dựng sách thuế tài nguyên sách thuế khác Chúng ta tiến hành cơng nghiệp hố đại hoá tất lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khơng có lý để trì hỗn việc chun mơn hố cơng tác xây dựng sách thuế sách khác Vấn đề hồn tồn phù hợp với thơng lệ quốc tế q trình xây dựng Luật thuế Đào tạo đội ngũ cán ngành thuế am hiểu vai trò, nội dung sách thuế chế thị trƣờng, nâng cao lực chun mơn, trình độ nghiệp vụ cán thuế Công tác phải đƣợc trọng với chƣơng trình ngắn, trung dài hạn cách hợp lý nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu quản lý Đào tạo đội ngũ cán đảm bảo số lƣợng chất lƣợng điều kiện tiên công tác quản lý thuế tài nguyên Khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thƣơng mại giới, hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan tới nhà đầu tƣ nƣớc Do cán thuế phải đƣợc đào tạo chuyên sâu có trình độ ngoại ngữ tốt để tiếp cận giải vấn đề quản lý thu thuế đối tƣợng nƣớc nhƣ quan thuế nƣớc Cơng tác quản lý khai thác tài ngun nói chung, quản lý thuế tài nguyên nói riêng vấn đề xúc nƣớc nay, vậy, xây dựng đội ngũ cán thuế có phẩm chất đạo đức tốt, có lực chun mơn giỏi có khả vận 89 dụng tốt sách thuế tài nguyên vào sống điều kiện quan trọng để sách thuế tài ngun đƣợc thực thi có hiệu sống Tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán làm cơng tác hoạch định sách đội ngũ cán thuế đảm bảo thu hút đƣợc cán giỏi, nhiệt tình với cơng việc Chất lƣợng tuyển dụng ảnh hƣởng trực tiếp tới công tác đào tạo cán chuyên sâu Nếu tuyển dụng đƣợc cán giỏi vào ngành mức độ chuyên sâu lĩnh vực đƣợc nâng lên ngƣợc lại Ngành thuế tuyển dụng theo hình thức thi tuyển song chất lƣợng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt công việc Để khắc phục tình trạng này, cần phải kết hợp thi tuyển với xét tuyển Có nghĩa ngành thuế cần xét tuyển, sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi ngành nào, trƣờng đƣợc tuyển thẳng không cần qua thi tuyển tất sinh viên tốt nghiệp đại học, tiếp tục theo học sau đại học, có thạc sỹ thuộc lĩnh vực chuyên ngành kinh tế đƣợc tuyển thẳng vào ngành Thực tiễn có nhiều cán thuế giỏi chuyên môn nghiệp vụ rời khỏi ngành thuế để chuyển sang công tác doanh nghiệp, số cán tập chung chủ yếu thành phố lớn Do vậy, lựa chọn đƣợc cán theo yêu cầu điều kiện cần mà điều kiện đủ sử dụng, đãi ngộ cán đƣợc tuyển dụng nhƣ để họ phát huy đƣợc hết lực sở trƣờng cá nhân yêu ngành, yêu nghề Có nghĩa phải xếp ngƣời, việc, có chế độ ƣu đãi hợp lý cho cán giỏi Chẳng hạn cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến cơng tác quản lý đƣợc nâng lƣơng trƣớc thời hạn đƣợc thƣởng vật chất xứng đáng để khích lệ động viên cá nhân đƣợc hƣởng ngƣời phấn đấu 3.3.2.6 Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm thực nghĩa vụ thuế người nộp thuế Tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao nhận thức việc thực thi sách thuế tài nguyên nhƣ sách kinh tế - xã hội khác, sách thuế tài nguyên muốn áp dụng thành công đạt hiệu cao cần phải đƣợc đông đảo tầng lớp dân cƣ đồng tình ủng hộ thừa nhận Do cần tăng cƣờng tuyên 90 truyền, vận động sâu rộng phạm vi tồn quốc sách thuế tài nguyên, đặc biệt chất, chức năng, vai trò, mục tiêu nội dung chủ yếu sách thuế cách đơn giản dễ hiểu Cơng tác tun truyền giải đáp sách thuế cần diễn thƣờng xuyên, liên tục dƣới nhiều hình thức khác nhƣ: Tờ rơi, phƣơng tiện thông tin đại chúng, học đƣờng, phim ảnh, pa nơ để sách thuế thực cách đồng bộ, quán toàn ngành thuế đến ngƣời nộp thuế Giải pháp đƣợc thực tích cực, làm giảm chi phí hành thu thuế mức độ trốn lậu thuế đƣợc thu hẹp, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ nguồn TNTN đất nƣớc Bên cạnh mục tiêu cung cấp thơng tin, tun truyền sách thuế cần coi trọng việc tiếp thu ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp, tầng lớp dân cƣ để có sửa đổi, bổ sung kịp thời q trình tổ chức thực thi sách Xây dựng hệ thống dịch vụ kế toán, tƣ vấn thuế rộng rãi từ Trung ƣơng đến địa phƣơng để ngƣời nộp thuế tiếp cận thƣờng xuyên, nhanh chóng kịp thời với sách thuế tài nguyên thời điểm thực Ở nƣớc ta nay, ngƣời nộp thuế hạn chế kiến thức pháp luật thuế, quy trình thủ tục kê khai, nộp thuế vấn đề khác có liên quan đến cơng tác quản lý thuế Do vậy, chun mơn hố cơng tác tƣ vấn thuế đóng vai trò quan trọng q trình thực thi sách thuế tài nguyên, tạo điều kiện tiết kiệm chi phí vật chất, thời gian cho ngƣời nộp thuế Đối với ngƣời nộp thuế phải thƣờng xuyên tổ chức tập huấn, đối thoại trực tiếp, gián tiếp sách sửa đổi, bổ sung để ngƣời nộp thuế thực thi sách kịp thời, đầy đủ theo quy định pháp Luật thuế 3.3.2.7 Đầu tư trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý thuế Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng cơng nghệ quản lý tiên tiến Hiện đại hoá trang thiết bị quản lý thu thuế không điều kiện thiết yếu góp phần nâng cao hiệu quản lý thuế tài nguyên mà điều kiện để ngành thuế tinh giảm biên chế, đào tạo cán chuyên sâu Hiện đại hố cơng tác quản lý thuế tài ngun, bãi bỏ thủ tục hành phiền hà khơng cần thiết, áp 91 dụng rộng rãi công nghệ tin học đại phần mềm ứng dụng quản lý thuế tài nguyên để giảm thiểu số lƣợng cán tham gia quản lý thuế Đồng thời có tác dụng tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp việc kê khai nộp thuế Chính sách thuế tài nguyên với quy mô đối tƣợng không lớn nhƣ sách thuế khác, nhƣng để đảm bảo tính đồng quản lý chuyên sâu quản lý đồng sách thuế khác nên sách thuế tài nguyên cần phải ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN Xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ, tin cậy liên tục doanh nghiệp có khai thác tài nguyên khoảng thời gian định từ 3-5 năm tạo thành hồ sơ đánh giá ngƣời nộp thuế, ghi chép tất thông tin bật chủ yếu ngƣời nộp thuế cho phép quan thuế nắm chuyên sâu toàn diện hoạt động doanh nghiệp phục vụ tối đa cho việc đánh giá, phân tích, xếp loại mức độ tín nhiệm tuân thủ thuế để lựa chon đối tƣợng kiểm tra Hồ sơ phải đƣợ cập nhật lƣu trữ hệ thống máy tính, phản ánh đầy đủ nội dung chủ yếu: tình hình tổ chức, cấu doanh nghiệp; tình hình chấp hành chế đọ kê khai, thu nộp thuế, phí, địa điểm khai thác tài nguyên, loại tài nguyên khai thác, trữ lƣợng mỏ đƣợc cấp phép, công suất khai thác hành năm, sản lƣợng thực tế khai thác hàng năm; kết lần kiểm tra thuế sỏ liệu đƣợc xây dựng hai hệ thống mạng nội ngành thuế mạng trao đổi thơng tin bên ngồi ngành 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác quản lý thuế tài nguyên Cục Thuế Thanh Hóa thời gian qua đạt đƣợc kết định tốc độ tăng trƣởng số thu thuế, ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế NNT đƣợc thể qua việc kê khai, nộp thuế, toán thuế hạn đầy đủ Tuy nhiên, tồn hạn chế nhƣ việc quản lý thuế tài nguyên theo quy trình chƣa chặt chẽ triệt để, trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán làm cơng tác quản lý thuế tài ngun hạn chế, nhƣ công tác phối hợp quản lý thuế tài nguyên với quan hữu quan nhiều bất cập Từ thực tiễn công tác, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” làm luận văn tốt nghiệp Đề tài đạt đƣợc mục tiêu sau: - Hệ thống hoá lý luận thực tiễn cơng tác quản lý thuế tài ngun - Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên Cục Thuế Thanh Hóa, làm rõ kết đạt đƣợc, tồn hạn chế nguyên nhân - Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Qua phân tích đánh giá, đề tài đƣa giải pháp cụ thể sát với thực tế cho việc hồn thiện cơng tác quản lý lĩnh vực thuế tài ngun nhƣ: Hồn thiện cơng tác quản lý thuế theo quy trình quản lý thuế phận chức cho thấy cần thiết quan tâm thỏa đáng công tác quản lý thuế tài nguyên, coi sắc thuế tài nguyên có tầm quan trọng nhƣ tất loại sắc thuế khác nguồn thu NSNN Tỉnh; Nâng cao chất lƣợng cán công chức quản lý thuế tài nguyên qua công tác đào tạo, bồi dƣỡng chun mơn nghiệp vụ thuế, trình độ lực quản lý Ý thức chấp hành kỷ cƣơng, kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, kỹ giao tiếp ứng xử văn minh lịch sự, 93 tận tâm, tận tuỵ với công việc đƣợc giao; Công tác phối hợp sở, ban, ngành Tỉnh chế phối hợp chặt chẽ trách nhiệm cụ thể tham gia phối hợp công tác quản lý thuế tài nguyên Trong trình thực hiện, đề tài sâu nghiên cứu đơn vị khai thác tài nguyên Văn phòng Cục Thuế Thanh Hóa quản lý, nơi tập trung quản lý đơn vị khai thác tài nguyên lớn mà chƣa đề cập tới công tác quản lý thuế tài nguyên Chi cục Thuế địa bàn Do đó, việc quản lý thuế tài nguyên đơn vị khai thác tài nguyên nhỏ lẻ chƣa đƣợc phân tích tới Đây nội dung mà thân tác giả tiếp tục nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng để đƣa giải pháp bổ sung hồn thiện cơng tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian Kiến nghị a Đối với Bộ Tài Tổng cục Thuế Bộ Tài cần xem xét sửa đổi đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật có liên quan tới thuế tài ngun để hồn thiện sách thuế tài nguyên: - Về đối tƣợng chịu thuế: Đối tƣợng chịu thuế đƣợc quy định cụ thể theo nhóm tài nguyên kế thừa thực thống từ Pháp lệnh thuế tài nguyên đƣợc đƣa vào Luật Thuế tài nguyên có hiệu lực từ 7/2010 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát quy định hệ thống pháp luật cần làm rõ số loại tài nguyên đối tƣợng chịu thuế để tránh xung đột pháp luật phù hợp với tính chất, giá trị sử dụng tài nguyên - Về đối tƣợng nộp thuế: Ngƣời khai thác tài nguyên phải nộp thuế Nếu khai thác nhỏ lẻ khơng nộp thuế đƣợc ngƣời mua gom phải nộp thay, đảm bảo đối tƣợng khai thác ngƣời nộp thuế, tăng cƣờng quản lý, tránh trốn thuế - Về sản lƣợng tính thuế: Sản lƣợng tài nguyên tính thuế sản lƣợng thực tế khai thác kỳ Việc tăng cƣờng quản lý sản lƣợng tài nguyên khai thác từ khâu cấp phép, trình tổ chức khai thác, tiêu thụ nhằm để chống thất thoát, 94 khai gian sản lƣợng tính thuế Để thực đƣợc, cần phải có phối hợp ngành, UBND cấp cần có quy định chung nguyên tắc quy đổi sản lƣợng tính thuế theo tỷ lệ, để xác định sản lƣợng loại tài nguyên khai thác thống áp dụng địa phƣơng - Về giá tính thuế:Giá tính thuế giá bán tài nguyên nơi khai thác để tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh thực thống Đối với tài nguyên xuất qua chế biến, sơ chế cần nghiên cứu hƣớng dẫn áp dụng giá tính thuế thống nguyên tắc với thuế GTGT - Về mức thuế suất: Thực áp dụng mức thuế suất loại khoáng sản cụ thể b Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh quan đơn vị có liên quan địa phƣơng - UBND tỉnh thực nghiêm túc đúng, đủ quy định cấp giấy phép khai thác tài nguyên theo pháp luật thăm dò chi tiết trữ lƣợng có nguồn tài nguyên khoáng sản trƣớc cấp giấy phép nhằm tránh thất thoát sản lƣợng khai thác thực tế so với kê khai Bên cạnh đó, nhằm thực dân chủ, khách quan việc quy định quản lý cấp phép khai thác tài nguyên, phƣơng thức đấu thầu hình thức đảm bảo chọn đƣợc nhà thầu có tiềm lực tài mạnh, khai thác tiến độ, khả phục hồi môi trƣờng tốt quan trọng đảm bảo nguồn thu cho Nhà nƣớc đƣợc phản ánh xác hơn, hạn chế việc chạy giấy phép - Liên tục cập nhật giá thị trƣờng sản phẩm tài nguyên để ban hành bảng giá tính thuế phù hợp - Đƣa quy chế phối hợp đồng sở, ban, ngành có liên quan lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản để tạo thuận lợi cho công tác quản lý quan việc quản lý có hiệu nguồn tài nguyên - Kho bạc Nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại địa bàn Tỉnh cần phối hợp triển khai dự án đại hóa quy trình thu nộp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế quan Thuế NNT Đồng thời đảm bảo số thu nộp đúng, đủ vào NSNN đảm bảo điều tiết NSNN theo địa bàn khai thác tài nguyên 95 c Đối với quan báo, đài, truyền thông Nhận thức đƣợc tầm quan trọng nguồn tài nguyên sống ngƣời giá trị thuế tài nguyên số thu NSNN để chủ động phối hợp với Cục Thuế tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật thuế tài nguyên TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tƣ Tƣởng văn hoá Trung Ƣơng (2006), Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010, Hà Nội Bộ tài (2010), Thơng tư hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế tài nguyên hướng dẫn thi hành Nghị Định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 2010 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều luật thuế tài nguyên số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng năm 2010, Hà Nội Bộ tài (2015), Thơng tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 Bộ Tài hướng dẫn thuế tài nguyên Bộ tài (2015), Quyết định số 253/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2017 Bộ Tài ban hành Bộ tiêu chí số phân tích thơng tin đánh giá ngƣời nộp thuế có dấu hiệu rủi ro việc tạo, in, phát hành sử dụng hóa đơn Chính Phủ (2009), Nghị định Chính phủ 05/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2009 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điểu pháp lệnh thuế tài nguyên, Hà Nội Chính Phủ (2016), Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2016 Chính phủ phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, Báo cáo tổng kết cục thuế tỉnh Thanh Hóa năm 2014 Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, Báo cáo tổng kết cục thuế tỉnh Thanh Hóa năm 2015 Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, Báo cáo tổng kết cục thuế tỉnh Thanh Hóa năm 2016 10 Vũ Kim Dũng, Cao Thúy Xiêm (2003), Giáo trình quản lý kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà Xuất Thống kê 11 Lê Thị Thanh Hà (Chủ biên) (2007), Giáo trình thuế, Nhà xuất thống kê 12 Trần Trọng Khoái (2009), Giáo trình thuế nhà nước, Trƣờng Đại học kinh doanh Công Nghệ Hà Nội 13 Nguyễn Thị Liên (Chủ biên) Nguyễn Văn Hiệu (2008), Giáo trình nghiệp vụ thuế, Nhà xuất tài 14 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Văn Hiệu (2007), Giáo trình thuế, Nxb tài 15 Vũ Văn Ninh (2007), Thay đổi phương pháp quản lý thuế, Tạp chí thuế Nhà nƣớc 16 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2006) Luật Quản lý thuế, Hà Nội 17.Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2010) Luật Khoáng sản, Hà Nội 18.Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2006) Luật Quản lý thuế, Hà Nội 19 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2009), Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2010, Hà Nội 20 Tổng cục Thuế (2006), Lý luận thuế, Hà Nội 21 Tổng cục thuế (2007), Luật quản lý thuế văn chi tiết hướng dẫn thi hành luật, Tài liệu tập huấn, Hà Nội 22 Tổng cục Thuế (2008), Quy trình kê khai, miễn giảm, hồn, kiểm tra & quản lý nợ thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 23 Tổng cục Thuế (2008), Tài liệu tập huấn quản lý thuế, Hà Nội 24 Tổng cục Thuế (2010), Chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 20112020, Hà Nội 25.Tổng cục Thuế (2017), Quyết định số 165/QĐ-TCT ngày 14 tháng 02 năm 2017 Tổng cục Thuế việc ban hành Quy chế phối hợp Cơ quan Thuế cấp xử lý hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế có liên quan đến nhiều địa phương 26 Nguyễn Hồng Vân (2009), Nâng cao đào tạo cán thuế, Tạp chí thuế 27 http://thanhhoa.gov.vn 28 http://www.thanhhoatax.gov.vn 29 http://www.bacgiangtax.gov.vn 30 http://www.haiduongtax.gov.vn 31 http://stnmt.thanhhoa.gov.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Đối với ngƣời nộp thuế) Kính chào Quý Ông/Bà! Hiện thực đề tài luận văn Thạc sỹ: “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” Mong Ơng/Bà vui lòng tham gia giúp đỡ tơi trả lời câu hỏi sau I Thông tin chung Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh/Cá nhân: ……………………………………… Loại hình doanh nghiệp:………………………………………………………… Lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………… Điện thoại: ………………………Email:……………………………………… II Thơng tin thu thập Doanh nghiệp Ơng/Bà khai thác loại tài nguyên nào? Ông/Bà cho biết mức độ tiện lợi tìm kiếm thơng tin, văn có liên quan? Tìm kiếm dễ dàng Tìm kiếm khó khăn Ơng/Bà cho biết mức độ tiện lợi thực nghĩa vụ nộp thuế? Tiện lợi Khó khăn Ý kiến khác:………………………………………………………………… Ơng/ kê khai, nộp thuế thời hạn quy định khơng? Có Lý không hạn: Không Đánh giá Ông/Bà công tác công tác tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế? Tốt Bình thƣờng Chƣa tốt Chính sách thuế tài nguyên có phù hợp với thực tế kinh doanh doanh nghiệp không? Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Lý không phù hợp: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… cần giải vƣớng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế Ông/Bà liên hệ với để đƣợc hỗ trợ? Liên hệ quan thuế Các cơng ty tƣ vấn Tìm hiểu qua tài liệu, Website Các đồng nghiệp kế tốn Theo ơng, bà có đề xuất để thực tốt cơng tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa? Đơn giản hóa thủ tục hành Hƣớng dẫn rõ ràng cách kê khai tờ khai thuế Đề xuất khác: Xin trân trọng cảm ơn Quý Ông/Bà! PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT (Đối với cán thuế Cục thuế) Kính chào Q Ơng/Bà! Hiện thực đề tài luận văn Thạc sỹ: “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế tài ngun địa bàn tỉnh Thanh Hóa” Mong Ơng/Bà vui lòng tham gia giúp đỡ tơi trả lời câu hỏi sau I Thông tin chung Họ tên: ………………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………… Điện thoại: ………………………Email:……………………………………… II Thông tin thu thập Đánh giá Ơng/Bà tính hợp lý tổ chức máy Cục thuế Thanh Hóa? Hợp lý Chƣa hợp lý Ơng/Bà cho biết cơng tác bồi dƣỡng cán quản lý thuế Cục thuế Thanh Hóa nhƣ nào? Tốt Bình thƣờng Chƣa tốt Ông/Bà cho biết mức độ đáp ứng công nghệ thông tin sở vật chất phục vụ công tác quản lý thuế tài nguyên? Đáp ứng tốt Đáp ứng mức bình thƣờng Chƣa đáp ứng yêu cầu cơng việc Đánh giá Ơng/Bà cơng tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn Thanh Hóa? Đánh giá Stt Nội dung Tốt Trung Kém bình Công tác quản lý ngƣời nộp thuế Đánh giá cơng tác kê khai kế tốn thuế Đánh giá công tác kiểm tra thuế Công tác quản lý thu nợ thuế Theo ông, bà để thực tốt công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quan QLNN cần thực giải pháp gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn Quý Ông/Bà! ... công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 42 3.1.1 Thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 42 3.1.2 Đánh giá chung công tác quản lý thuế tài nguyên địa. .. sở lý luận thực tiễn quản lý thuế tài nguyên - Thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh. .. lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn quản lý thuế tài nguyên - Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên Cục thuế tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh thanh hóa , Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh thanh hóa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay