xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

8 45 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 11:40

Xếp hạng tín dụng (XHTD) có vai trò hết sức quan trọng đối với doanhnghiệp, ngân hàng và nhà đầu tư. Yêu cầu đặt ra là phải có công cụ xếp hạng khoa học và tin cậy, phản ánh đúng bản chất doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư hoặc người cho vay. Thực tế, kết quả XHTD hiện nay ở Việt Nam phần lớn mang tính hình thức, giá trị sử dụng chưa cao. Dựa trên thuật toán hàm cực đại (hàm Max), nghiên cứu xây dựng phần mềm xếp hạng doanh nghiệp CRMF và sử dụng số liệu từ báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam để kiểm định việc xếp hạng doanh nghiệp dựa trên phần mềm này. Được xây dựng trên quy chuẩn thống kê toán học và số liệu báo cáo tài chính doanh nghiệp được kiểm toán, kết quả xếp hạng doanh nghiệp bằng hàm Max phản ánh được thực chất doanh nghiệp. So với các mô hình XHTD hiện nay tại Việt Nam, thì XHTD bằng hàm Max là phương pháp có xác suất sai lầm nhỏ hơn. MỤC LỤC CHỦ ĐỀ: ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH, TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT 03 Tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát Việt Nam Exchange Rate Pass -Through and Inflation in Vietnam Nguyễn Kim Nam Trương Ngọc Hảo Nguyễn Thò Hằng Nga 11 Mối quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm Việt Nam The Relationship between Inflation and Economic Growth: Empirical Evidence in Vietnam Hồ Thò Lam NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI 21 ờKhả dự báo phá sản mô hình Z-score H-score: Ứng dụng cho công ty niêm yết Việt Nam Bankruptcy Prediction of Listed Companies in Vietnam: Revisiting the Z-Score and H-Score Models Liêu Minh Lý 29 Kỷ luật thò trường ngân hàng: Luận chứng thực tiễn học cho Việt Nam Market Discipline in Banking: Empirical Evidence and Lessons for Vietnam Phan Diên Vỹ Lý Hoàng Ánh Đoàn Thanh Hà 36 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp hàm MAX Credit Rating by the MAX Function Đặng Đức Trọng Nguyễn Hoàng Thanh Nguyễn Đăng Minh 42 Lợi nhuận bất thường tính khoản cổ phiếu thông báo chia tách cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm thò trường chứng khoán Việt Nam Abnormal Return and Market Liquidity Around the Stock Split Announcement – An Empirical Investigation in Vietnam Securities Market Võ Xuân Vinh Phan Thò Anh Thư 53 Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng quỹ tín dụng nhân dân khu vực Đồng sông Cửu Long Determinants of Credit Growth of People’s Credit Fund in Mekong Delta Trương Đông Lộc Nguyễn Văn Thép TÒA SOẠN TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG 36 Tôn Thất Đạm, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 38 211 706 / Fax: 08 38 216 684 Email: tapchicnnh@buh.edu.vn Website: www.buh.edu.vn/tapchicnnh www.vjol.info/index.php/NH ĐẶT MUA TẠP CHÍ Tòa soạn Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 36 Tôn Thất Đạm, Q.1, TP HCM - Các bưu cục gần - Nhà sách Kinh tế Tuấn Minh 23 Đào Duy Từ, Q.10, TP.HCM - Nhà sách Kinh tế 490B Nguyễn Thò Minh Khai, Q.3, TP HCM - Cộng tác viên phát hành Trường: ĐH Ngân hàng, ĐH Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Luật NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP BẰNG HÀM MAX Ngày nhận: 20/10/2014 Ngày nhận lại: 04/11/2014 Ngày duyệt đăng: 10/12/2014 Mã số: 11-14-NCTĐ-36 Đặng Đức Trọng (*) Nguyễn Hoàng Thanh (**) Nguyễn Đăng Minh (***) Tóm tắt: Xếp hạng tín dụng (XHTD) có vai trò quan trọng doanh nghiệp, ngân hàng nhà đầu tư Yêu cầu đặt phải có công cụ xếp hạng khoa học tin cậy, phản ánh chất doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư người cho vay Thực tế, kết XHTD Việt Nam phần lớn mang tính hình thức, giá trò sử dụng chưa cao Dựa thuật toán hàm cực đại (hàm Max), nghiên cứu xây dựng phần mềm xếp hạng doanh nghiệp CRMF sử dụng số liệu từ báo cáo tài công ty niêm yết thò trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam để kiểm đònh việc xếp hạng doanh nghiệp dựa phần mềm Được xây dựng quy chuẩn thống kê toán học số liệu báo cáo tài doanh nghiệp kiểm toán, kết xếp hạng doanh nghiệp hàm Max phản ánh thực chất doanh nghiệp So với mô hình XHTD Việt Nam, XHTD hàm Max phương pháp có xác suất sai lầm nhỏ Từ khóa: Xếp hạng tín dụng, hàm Max Giới thiệu Trong kinh doanh củ a ngâ n hà ng nay, hoạt độn g tín dụ ng nghiệ p vụ sinh lời chủ yếu Tuy nhiê n, hoạ t độ ng tín dụ ng chứa đựng hầu hế t cá c rủ i ro nghiê m trọng, gây tổn thất lớ n cho ngâ n hà ng Quản trò rủi ro tín dụng nhằ m đả m bả o an toàn vốn cho vay yê u cầ u quan trọ ng hà ng đầu để ổn đònh phá t triể n củ a cá c ngâ n hàng thương mại XHTD mộ t cô ng cụ quản trò rủi ro tín dụn g khoa họ c hiệ u mà ngân hàng thương mạ i triển khai áp dụn g Ở Việt Nam, xếp hạng doanh nghiệp mẻ hoạt động bước khởi đầu Hiện nay, công tác xếp hạng thực Trung tâm Thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CICB), ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh thông tin tín nhiệm Việc XHTD doanh nghiệp thực dựa vào hướng dẫn Quyết đònh số 57/2002/QĐ-NHNN ngày 24/01/2002 Tại ngân hàng, kết XHTD 36 Số 105 Tháng 12/2014 chòu chi phối lớn từ yếu tố phi tài chính, đònh cấp tín dụng phụ thuộc nhiều vào nhận đònh chủ quan người dẫn tới tỷ trọng nợ xấu tổ chức tín dụng vài năm trở lại tăng cao Thực tế, cần công cụ xếp hạng doanh nghiệp khoa học có độ tin cậy cao, không phục vụ cho mục đích cấp tín dụng mà có giá trò cho đònh đầu tư huy động vốn thò trường tài Bài viết sử dụng hàm Max để xây dựng phần mềm xếp hạng doanh nghiệp CRMF ứng dụng vào việc để xếp hạng tín nhiệm số doanh nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam Nhóm tác giả so sánh kết xếp hạng CICB để đánh giá độ tin cậy phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý thuyết Khái niệm xếp hạng tín dụng Theo Standards & Poors, XHTD nhữ ng ý kiến đánh giá rủi ro tín dụng, khả nă ng sẵn sàng toán nghóa vụ tà i NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI cách đầ y đủ đú ng hạ n chủ thể phát hà nh, mộ t doanh nghiệp, phủ hoặ c mộ t ủ y ban nhâ n dân XHTD cũn g đề cậ p đế n chấ t lượ ng tín dụng khoản nợ riê ng lẻ , trái phiếu doanh nghiệ p hoặ c mộ t trá i phiếu quyền đòa phương xá c suấ t tương đối mà khoản phá t hà nh vỡ nợ Theo Moody’s, XHTD nhữ ng ý kiế n đánh giá chất lượng tín dụ ng khả nă ng toán nợ mộ t nghóa vụ nợ riê ng lẻ chủ thể phá t hà nh dự a trê n cá c kết phân tích tín dụ ng bả n thể hiệ n thông qua hệ thốn g ký hiệ u từ AAA đế n C Theo Viện Nghiê n u Nomura, XHTD đán h giá tạ i mứ c độ sẵ n sà ng khả nă n g trả gốc hoặ c lã i đố i vớ i ng khoán nợ nhà phá t hà nh suố t thời gian tồn ng khoá n Như vậy, hiể u XHTD doanh nghiệp đán h giá , phâ n loạ i chấ t lượ ng tín dụ ng sẵ n sà ng toá n cá c nghóa vụ tài củ a mộ t doanh nghiệ p xếp hạ n g cách đầ y đủ thô ng qua hệ thống thang đo thứ hạ ng đượ c xá c đònh trước (Lê Tất Thàn h, 2012) Vai trò xếp hạ ng tín dụ ng Theo CICB (2012), XHTD trê n phương diện hệ thống cung cấ p thô ng tin có vai trò quan trọn g đối vớ i nhữ ng cá nhâ n, tổ chức tham gia thò trườ ng tà i Đối với nhà đầu tư: Kết XHTD nguồn cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, giúp xóa khoảng tối thông tin doanh nghiệp nhà đầu tư Nhà đầu tư sử dụng kết xếp hạng doanh nghiệp để thực chiến lược đầu tư cho rủi ro thấp kết đạt mong muốn Đối với doanh nghiệp xếp hạng: Giúp doanh nghiệp biết đánh giá khách quan từ bên ngoài, làm sở giúp doanh nghiệp xây dựng điều chỉnh chiến lượ c phát triển để đạt đến mục tiêu đề Đặc biệt doanh nghiệp đượ c xếp hạng cao, thông qua kết xếp hạ ng, doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, huy động nguồn vốn kinh doanh Đối với ngân hàng: Xếp hạng doanh nghiệ p sở để lựa chọn khách hàng, xây dự ng sách khách hàng sách tín dụng, phân loại nợ trích lập dự phò ng rủi ro Quy trình xếp hạng tín dụng theo Quyế t đònh 57/2002/QĐ-NHNN Theo hướng dẫn Quyết đònh số 57/2002/QĐ-NHNN, việc chấm điểm xếp hạng doanh nghiệ p thực theo quy trình: - Thu thập thông tin: Các tiêu thông tin thu thập để sử dụng trình phân tích bao gồm bảng cân đối kế toán, bá o cáo kết hoạt động kinh doanh, tình hình dư nợ ngân hàng thông tin phi tài - Phân loại doanh nghiệp: Các doanh nghiệ p phân loại theo ngành kinh tế quy mô Theo đó: Theo ngành: nông, lâm, ngư nghiệp, thương mại dòch vụ, xây dựng công nghiệp Theo quy mô: lớn, vừa nhỏ - Tính tiêu tài chính: thông tin tà i thu thập từ báo cáo tài sử dụng để tính tiêu khoả n, tiêu hoạt động, tiêu cân nợ tiê u thu nhập - Chấm điểm tiêu (có trọng số) xế p loại Doanh nghiệp xếp loại tín dụ ng theo loại có thứ hạng từ cao xuống thấp , có ký hiệu sau: AA; A; BB; B; CC; C Số 105 Tháng 12/2014 37 NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Bảng thố ng kê tiê u chuẩ n đá nh giá tiêu tài doanh nghiệ p, trọng số thang điểm xế p loạ i câu hỏi đặt là: (i) Cơ sở khoa học để có trọng số phân bố vùng cho điểm? (ii) Tại doanh nghiệp có quy mô lớn lại ưu tiên (chẳng hạn nế u có số toán ngắn hạn 2.1 đố i vớ i doanh nghiệp nhỏ xếp vào vù ng B doanh nghiệp lớn vùng A)? Từ nghiên cứu quy đònh củ a NHNN việc XHTD mà cụ thể cá c tiê u chí đá nh giá thang điểm xế p hạ ng Bả ng 2, số Bảng 1: Tiêu chuẩn đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ngành nông, lâm, ngư nghiệp Tiêu chuẩn tiêu tài doanh nghiệp Chỉ tiêu Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ A B C D A B C D A B C D 1- Khả toán ngắn hạn (L) 2,1 1,5 1,0 0,7 2,3 1,6 1,2 0,9 2,5 2,0 1,5 1,0 2- Khả toaùn nhanh (L) 1,1 0,8 0,6 0,2 1,3 1,0 0,7 0,4 1,5 1,2 1,0 1,0 3- Vòng quay hàng tồn kho (V) 4,0 3,5 3,0 2,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,0 3,0 2,5 2,0 4- Kỳ thu tiền bình quân (N) 40 50 60 70 39 45 55 60 34 38 44 55 5- Hiệu sử dụng tài sản (L) 3,5 2,9 2,3 1,7 4,5 3,9 3,3 2,7 5,5 4,9 4,3 3,7 6- Nợ phải trả/tổng tài sản 39 48 59 70 30 40 52 60 30 35 45 55 7- Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu 64 92 143 233 42 66 108 185 42 53 81 122 8- Nợ hạn/tổng dư nợ ngân hàng 3 9- Tổng thu nhập trước thuế/doanh thu 3,0 2,5 2,0 1,5 4,0 3,5 3,0 2,5 5,0 4,5 4,0 3,5 10- Tổng thu nhập trước thuế/tổng tài sản có 4,5 4,0 3,5 3,0 5,0 4,5 4,0 3,5 6,0 5,5 5,0 4,5 11- Tổng thu nhập trước thuế/nguồn vốn chủ sở hữu 10 8,5 7,6 7,5 10 7,5 10 8,3 8,4 Ghi chú: Doanh nghiệp có tỷ số: từ A phía trái: điểm; sau A đến B: điểm; sau B đến C: điểm; sau C đến D: điểm; từ sau D phía phải: điểm Nguồn: Trích từ Quyết đònh số 57/2002/QĐ-NHNN Bảng 2: Chỉ tiêu, trọng số, thang điểm xếp loại Thang điểm xếp loại Trọng số A B C D Sau D 1- Khả toán ngắn hạn 2- Khả toán nhanh 3- Luân chuyển hàng tồn kho 4- Kỳ thu tiền bình quân 5- Hệ số sử dụng tài sản Nợ phải trả/Tổng tài sản Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu 8- Nợ hạn/Tổng dư nợ ngân hàng 9- Tổng thu nhập trước thuế /doanh thu 10- Toång thu nhập trước thuế/Tổng tài sản có 11- Tổng thu nhập trước thuế /Nguồn vốn CSH Chỉ tiêu Ghi chú: Loại AA có số điểm từ 117-135; loại A có số điểm từ 98-116; loại BB có số điểm từ 79-97; loại B có số điểm từ 60-78; loại CC có số điểm từ 41-59; loại C có số điểm 41 điểm Nguồn: Trích từ Quyết đònh số 57/2002/QĐ-NHNN 38 Số 105 Thaùng 12/2014      Rõ ràng, cc tiu hóa xác sut phân loi sai cng ti u hóa q trình phân l loi sai lm nht) N CỨ TRAO ĐỔloi I sai (sai s Bayes): Frigyik Gupta (2012) ã a cơngNGHIÊ thc tính kUvng phân          (2) Trong ó             c nh ngha hàm Max Thực tế chứng minh, khô ng sut phảtiên i doanh Nhó m nghiê n cứu thự c hiệ phâ n xáctng suấth t Ωth nghim ca  Trong Pham-Gia tácngi (2006) ã có nh nghiệp có quy mô lớ n hoạ t độ ngánh tốt giá khô ng cáMax c doanh nghiệp thành lun, liên hoạ quanch gia  hàm   gian Xây dng doanh nghieäp có quy mô nhỏ Vì hàm vậy,mtcụ mxp vàloi xây dựng hàm mật độ fi (.) cho phm cu này, mi nghip(Scott, c xem phn m loi theo phương phá p Kernel 1992) t  ca kh việsc im “ưu doanh nghiệ quy mô lớvi n bàicụnghiên oi AA s có ti”117-135; loi Apscócó Trong s im t 98-116; BB s có sdoanh xác sut  Nhóm nghiên cu thc hin phân hoch khơng gian doanh 97; loi B s có s 60-78; loi CC có s loin Cviệ sc có thực hiệ xếs p hạng doanh nghiệp nghip việim c xếptloạ i vô tình đẩ ys ngườ i sửim dụnt g 41-59;   cho mi cm theo phng pháp Kernel (Scott, 1992) và xây dng hàm mt    im kế t xếp hạ ng đế n nhữ ng sai lầ m hàm Max vic xp hng doanh nghip bng hàm Max Trích t Quyt nh s 57/2002/Q-NHNN đònh (đầ u tư, Ngun: cho vay)          , (3) cu quy nh ca NHNN v vic XHTD mà c th tiêu chí ánh giá  thang    ng  BngTừ s câut hi tcratếlà: (i)Nghiên Cu s khoa hc  thut có c cơ2,sởmt lý thuyế thự nhu cầ cũn g cu xây dng tốn xp trng hng doanh nghip da công c quy chun b vùng cho im? (ii) Ti doanh nghip có quy mơ ln li c u tốn hc Sau ó, nghiên cu s dng s kt tqu hot ng kinh Nghiê n u xâ ytiên dựliu ng v thuậ toá n xế p hạ ngdoanh ca cá hạn chế xếp hạng tín nhiệm Việt nh nu cóNam ch shiệ tốn ngn hn 2.1 i vi doanh nghip nh s c n nay, nhóm tác giả phát triển phần doanh nghiệp dựa công cụ quy chuẩ n ng B nhng mề doanh nghip vùng A)? hàm Max  toá m s xếpim hạntgln doanh nghiệ hú: Loi AA s có 117-135; loi Aps có s im t 98-116;thố loin gBBkê s có sn họ c Sau , nghiê n u sử  ng minh, phi doanh nghip cóCCquy mơsln s hot dụ ng tt hn t 79-97; loikhơng BGhi s có s Loi im t 60-78; loi có im loi C có98-116; ngim sốst liệ usdoanh loi kếtBBquả chú: AA s có s im ts117-135; loitA41-59; s có s s cóhoạ s t độ n g kinh uy mơ nh hn Vì vy, vic "u ái" doanh nghip có quy mơ ln vic xp loi di 41 imPhương doanh cá côngloi ty Cniê yết TTCK p nghiê cứs u im loi liệu im t phá 79-97; loi B sn có t sở 60-78; CC s có s im t c41-59; s m có s ngi s dngim kt di qu 41 xpim hng i n nhng lmnh nh (u t, cho Ngun: Trích tsai Quyt s quyt 57/2002/Q-NHNN Việt Nam để xếp hạng doanh nghiệp so ghiên cu quyPhá nht ca vic cith tiêu Trích chí sá ánh giákếvàtnh thang Ngun: tn h Quyt s 57/2002/Q-NHNN nghiên cứu với kết xế p biểNHNN u bàivtoá n XHTD phâ nmà loạ xp hng  Bng 1t vànhu 2, mt s cng câu hi t nhng là: (i)hn C s khoa hc hng có c trng Vit thuyt thc cu nh ch v xp tín nhim T nghiên cu quy nh ca NHNN v vic XHTD mà haï c th tiêu chí ánh giá thang ngc củauCICB phân b cho (ii) Timm nghip có mơ tiên ay, nhóm tácvùng gi phát trin xp hng doanh nghip bng Max im xpim? hng phn  Bng 1sao vàdoanh 2, mt s câu hiquy t là:ln (i)li Chàm s khoa hc  có c trng F, P),i biếvi n ngẫ u nghip nh s c Cho khôs ngthanh giam xángn c suấhn t (Ω g hn nh nu có ch tốn là,2.1 doanh s phân b vùng cho im? (ii) Ti ksaok doanh nghip có quy mơ ln li c u tiên k k k k vùng B nhng doanh ln vùng Ri ta Rhn R2là Ω,nh F)→(R Vớthanh i X(ωtốn ) ∈ ngn pRn2.1Số nhiê n X: hn (nghip nghiê cứu nh s c (chng nulàcó,B ch) A)? s liệ iuvi doanhnnghip xeá áp nghiênminh, cu c s d liu t chng khơng phi doanh nghip có quy mô ln s hot ng tt hn doanh vùng Binhng doanh nghip ln vùngcA)? ω ∈xpΩvào c gọ phâ n loạ i đún g, làngượ lại i đượ pàicótốn quy phân mơ nhloi hn Vì vy, vic "u ái" doanh nghip có quy mơ ln vic xp loi Thc t chng minh, khơng phi doanh nghip có1, quyBảmơ s đố hot ng doanh ω ∉ Ωi đượ c gọi phân loại sai, {Ω ngln cân i kế toátt n hn kế t hoạt ñoäng h y ngi s dng kt qu xpk hng i nk nhng sai "u lm ái" quyt nh có (u t,mơ cholntrong vic xp loi k kmơ knh k kk hn k kk Vì   nghip có quy vy, vic doanh nghip quy   giam xác sut , bin ngu nhiên         Vi    ta R R R R R R R R R R R Ω2,…, Ω } { , ,…, } lầ n lượ t phâ n kinh doanhdoanh nghiệp niêm yết n i i 1i 21 n n2 n vơ tình y ngi s dng kt qu xp hng i k k n k knhng sai lm quyt nh (u t, cho kngc c gi phân loi úng, li    c gi phân sai, ó n tháng 02/2012 R R R R Ω R Gọ i A = { X( ω ) ∈ , ω ∉ Ω } , hoạ c h củ a trê sàn ng khoaù   s lý thuyt vàvay) thc t nhu cu cng nh inhng hn ch tínnloi nhim chứ Vit i v xp i hng n                  ln lt phân hoch ca   Gi    sửnhim hin tác gi phát hng hàm Max làtrin biếphn n cốmm phâxp loạ i doanh sai vànghip o tổnhng nbng g mv 2013 đượctín dụng để  nay, nhóm i=1,  2,…, T c sn lý thuyt thc tnnhu cu cng nh hnnă ch xp hng Vitlàm sở tính     thể  Nam thứ hin bin c phân loi sai vào tng th th , ta có xác sut phân loi i, ta cónhóm xác tác suấgi t phâ loạphn i saimm là: xp hng toádoanh n nghip xếp loạ i Nguồ n số liệu cung cấp nay, phátntrin bng hàm Max ng pháp nghiên cu c s d liu Stoxplux Đại diện cho doanh nghiệp  loi pháp  biu toán phân nghiên cu c s d liu  Phng  (1) laø 11 số tài chính: Lợi nhuận/tổng      (1)           không giam xácPhát sut biu  bài ,toán binphân nguloi nhiên            Vi   ta Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu i  sảphân n (ROA), c tiu hóa xác sut phân loi sai cng ti u hóa q tà trình loi (phân    c gi Cho phân loigiam úng,xác ngc li   bin c gi nhiên phân loi sai,  ó   khơng sut   , ngu       i .nhuaä Vi    tathu (ROS), (ROE), Lợ n/doanh m nht) Rõ ràng, cực tiểu hóa xác suất phân loại sai         xp        ln lt phân hoch ca   Gi          c gi phân loi úng, ngc li    c gi làtổphân loi là tố i ưu hó a trình phâ n loạ i cũã nga Vò g quay ng tà i sai, sảntrong , ó Vòng quay vốn Gupta rabin cơng thc tính k vào vng phân loi saita (sai s nsut Bayes): loi sai  tng        c phân th th , có xác phân loi    (2012)                 ln lt phân hoch ca   Gi     (phaân loạ i ít sai lầ m nhấ t ) lưu độ n g, Vò n g quay hà n g c    phân (2) loi sai vào tng th th , ta có xác sut phân loin kho, Voøng    bin          quay khoaûn phải thu, Hệ số toán       nh  (1) hàm Max  xác sai  là:       c ngha       Frigyik vàphân Gupta cô ctrình nhanh, 9.nhng Hệ sốtho toán ngắn hạn, 10 Tỷ g thứ ng, ccca tiu tng hóa xác loi (2012) saiPham-Gia cng ti utác phân loi (phân làra  nhóa him thsut th  Trong gi (2006) có đưa và    quá   ã  (1)  sai lm nht) vọcc ng phâ nMax loạ sai phân (sai loi số Bayes): t tự tài q trợ,trình 11 phân Tỷ suấ tự tài trợ cho tài giá liên quantính gia  hàm Rõkỳ ràng, hóa xáci sut sai cng suấ ti u hóa loit(phân   vàtiu ik Gupta (2012) ã a cơng thc tính k vng phân loi sai (sai s Bayes): saû n cố đònh loi sai lm nht) àm mt  xp loi    (2012)    ãa công  (2) (2)vng phân loi sai (sai s Bayes):  ra Frigyik Gupta thc tính k m vi nghiên cu này, mi doanh nghip c xem phn t  ca không gian xác n u nh ngha hàm Max  g ó             c Kế t nghiê      các  (2)   Nhóm nghiên cu th thcthhin phânPham-Gia hoch không gian doanh nghip thành cm iên nghim ca tng  Trong tác gi (2006) ã có nhng tho     , i= 1, 2,…, n Trong :             c nh ngha hàm Max  xác Trong ó      cho mi cm theo phng pháp Kernel (Scott, 1992) thc hin gánh hàmgiámt  gia liên quan Max   hàm sut tiên nghim cahaø tng th th  qTrong Pham-Gia tác gi (2006) ã có hà nhng tho nghiê n u xá c suấ t đượ c đònh nghóa m Max Sử dụ n g thuậ t toá n m Max, i ng doanh nghip bng Max ng hàm mt lun, xp loihàm ánh giá liên quan gia   hàm Max tiên nghiệm củatổng thể thứ i Trong Pham-Gia xâ y dự n g phầ n mề m xế p haï n g doanh  xem  xp nghip  g phm vi nghiên cu này, mt mi  doanh c ,phn t  ca không gian Xâydng hàm  loi           tá c giả (2006) có nhữkhơng ng thảgian o luậ n, đá nh nghiệ p CRcm  MF  phân ut  Nhómvà nghiên cu thc hin hoch Trong phm vi nghiên cu này, mi doanhdoanh nghipnghip c thành xem là4 phn t  ca khơng gian ] hà m Max giáxác liê giữ E[P xp choNhóm miacm theo phng pháp Kernel (Scott, 1992) vàchun thcdoanh hin yxây dngdng hàm thut mt  n e  quan toán hng doanh nghip công ckhông quy thng kê thành cm sut  nghiên cu thcda hintrên phân hoch gian nghip xp hng doanh nghip bng hàm Max Tuø y thuộ c o nă c củ a doanh au ó, nghiên cu dng smt liuv kt qumi hot kinh doanh ca các(Scott, cơng1992) ty n gvàlự  cho cmng theo phng pháp Kernel thc hin xâysdng hàm      xp nghip ghng Xaâvic y dự m mậ xế phàm i  , nghiệ p đượ c CR MF xế p theo cá c thứ hạ n g t độ bng loạMax n hà  doanh        AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC vaø C    nghip  AAA,    da công , ên cu xây dng thut toán xp hng doanh vàquy thng kê chun    c  phaïs mdng vi bàsi nghiê nkt cứqu u nà y, mỗ i doanh tương tựcơng nhưtytạ i CICB mộ t số ngâ n hà n g hc Sau ó, Trong nghiên cu liu v hot ng kinh doanh ca Nghiên cu xây dng thut toán xp hng doanh nghip da cơng c quy chun thng kê nghiệp xem phần tử ω không gian hiệ n Hạ n g nă n g lự c doanh nghiệ p tốn hc Sau ó, nghiên cu s dng s liu v kt qu hot ng kinh doanh ca cơng ty    Số 105 Tháng 12/2014 39 NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Bảng 3: Hạng, lực doanh nghiệp mức độ rủi ro Bảng 4: Kết xếp hạng số doanh nghiệp Hạng Năng lực doanh nghiệp Mức độ rủi ro Mã chứng khoán CRMF-2012 CICB-2012 CRMF-2013 AAA Rất tốt Cực thấp NSC BBB AA+ A AA Khá tốt Rât thấp AAM A AAA+ A A Tốt Thấp HHC A AA+ A BBB Trung bình Trung bình ABT AA AA+ AA BB Trung bình Cao trung bình CLC BB BBB+ A B Trung bình yếu Cao TAC BBB BBB+ BBB CCC Yếu Khá cao ACL CCC BBB+ CC CC Khá yếu Rất cao KDC BBB AA+ A C Kém Cực cao SAF AA AAA+ AA AGF B BBB+ CC HLG CC BBB+ CC SVI BBB A+ BBB SDG BBB BBB+ BBB HPP BB A+ BB DMC BBB AAA+ A CRMF CICB tương đồng Theo thứ tự hạng AAA doanh nghiệp có lực tốt, đầu tư cho vay rủi ro C doanh nghiệp yếu kém, đầu tư cho vay chứa đựng rủi ro cao (Bảng 3) Nguồn: Tính toán nhóm tác giả dựa CRMF CICB (2012) Với phần mềm CR MF nhó m nghiê n cứu tiến hành xếp thử nghiệ m mộ t số doanh nghiệp niêm yết sà n ng khoá n hai năm 2012 2013, sau so sá nh đố i chiếu với kết xế p hạ ng củ a CICB theo thông tin côn g bố XHTD Top 1.000 doanh nghiệp Việt Nam Trung tâ m Thô ng tin tín dụng (CICB, 2012) (Bả ng 4) CICB xếp vào loại có mức rủi ro trung bình thấp kết xếp loại bằ ng CRMF thuộc vào loại có mức rủi ro cao nế u chấm điểm theo mô hình điểm số Z-Score doanh nghiệp xếp vào vùng nh báo nguy hiểm Kết luận Nhận xét đá nh giá Kết xếp hạ ng doanh nghiệ p bằ ng CR MF cho thấy c biệ t lớ n việc đưa chuẩn thang đo So sá nh hai kết xếp hạn g năm 2012 củ a 15 trườ ng hợ p trên, có 3/15 trườn g hợ p CICB xế p o loạ i có mức rủi ro thấp kế t xế p loạ i bằ ng CR MF cho kết có mứ c độ rủ i ro trung bình Có 4/15 trườn g hợ p CICB xế p o loạ i có mức rủi ro trung bình kế t xế p loạ i CR MF cho kết có mứ c rủ i ro cao, trườn g hợp trê n có đế n trườ ng hợ p ROA doanh nghiệ p nă m 2013 < 2% Thông qua thấy kế t xế p loạ i bằ ng CR MF phù hợp với thự c tế Đặ c biệ t có trườ ng hợp 40 Số 105 Tháng 12/2014 XHTD vai trò quan trọng đố i với ngân hàng mà tạo hội cho nhà đầu tư doanh nghiệp đònh tài trợ Một chương trình XHTD khoa họ c, sai lầm sở tin cậy để cấp tín dụ ng đầu tư Phân loại thuật toán hàm Max đượ c chứng minh có xác suất phân loại sai lầ m nhỏ nên ứng dụng hàm Max vào XHTD có độ xác cao Nghiên cứu xây dự ng phần mềm CRMF sử dụng ngôn ngữ Java cho kết xếp loại doanh nghiệp khách quan có độ tin cậy cao Đối với ngân hàng, việ c áp dụng phần mềm CR MF góp phần hạn chế NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI nhữn g nhận đònh chủ quan quyế t đònh tín dụn g, tiết kiệ m đượ c chi phí thời gian thẩm đònh, góp phầ n nâ ng cao chấ t lượng tín dụ ng Với hỗ trợ củ a phầ n mề m CRMF, nhà đầu tư, ngân hà ng nhanh chó ng có đònh phù hợ p nhằ m tiế t kiệ m chi phí giảm thiể u rủ i ro Đồ ng thờ i, phương pháp sử dụ ng số liệ u đượ c kiể m toán côn g bố nên có độ tin cậ y cao Tuy nhiên, nhược điểm CRMF chưa kiểm tra tính trung thực liệu đầu vào xếp hạng doanh nghiệp Thêm vào đó, việc phân ngành doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp tự đăng ký với Sở Kế hoạch Đầu tư, công tác hậu kiểm chưa tốt Nhiều doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều lónh vực ngành nghề thực tế hoạt động không đúng, nên việc đònh xác ngành nghề hoạt động doanh nghiệp khó khăn Từ nhu cầu phải phân loại xác ngành nghề, kiểm tra tính trung thực liệu đầu vào nhằm tăng độ tin cậy xếp hạng, nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu thuật toán phân loại ngành nghề doanh nghiệp theo tiêu chuẩn thống kê Tài liệu tham khảo Frigyik, B and Gupta, M R (2012) Bounds on the Bayes Error Given Moments IEEE Transaction on Information Theory Vol 58, No 6, June 2012, pp 3606-3012 Lê Tất Thành, (2012) Cẩm nang xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Pham-Gia, T., Turkkan, N and Vo van, T (2008) Statistical discrimination analysis using the maximum function, Commun in Statist Simulation Comput 37(2) (2008), pp 320–336 Pham-Gia, T., Turkkan, N and Bekker, A (2006) Bayesian analysis in the L1-norm of the mixing proportion using discriminant analysis, Metrika 64(91), pp 1–22 Scott, D W (1992) Multivariate Density Estimation: theory, practice an visualizatiob, John Wiley & Son, New York Srivastava, S and Gupta, M R & Frigyik, B (2007) Bayesian quadratic discriminant analysis, J Mach Learn Res., vol 8, pp 1277–1305 Trung tâm Thông tin tín dụng (CICB) (2012) XHTD Top 1.000 doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Lao động Vo Van, T and Pham-Gia, T (2010) Clustering probability distributions, Journal of Applied Statistics, Vol 37, No 11, November 2010, pp 1891–1910 Thông tin tác giả: (*) GS TS Đặng Đức Trọng công tác Khoa Toán Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM Lónh vực nghiên cứu chính: Bài toán ngược, Thống kê ứng dụng Các nghiên cứu công bố tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica, Vietnam Journal of Mathematics, Journal of Inverse and Ill-posed Problems, Journal of Elasticity, Electronic Journal of Differential Equations, Journal of Computational and Applied Mathematics, Applied Mathematical Modelling, Journal of Mathematical Analysis and Applications Email: ddtrong@hcmus.edu.vn (**) ThS Nguyễn Hoàng Thanh công tác Trung tâm Khoa học Toán Trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM Lónh vực nghiên cứu chính: Thống kê ứng dụng Email: nguyenhoangthanh1010@gmail.com (***) ThS Nguyễn Đăng Minh công tác Trung tâm Khoa học Toán Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM Lónh vực nghiên cứu chính: Thống kê ứng dụng Email: ndminhsv1986@gmail.com Số 105 Tháng 12/2014 41 ... Bài viết sử dụng hàm Max để xây dựng phần mềm xếp hạng doanh nghiệp CRMF ứng dụng vào việc để xếp hạng tín nhiệm số doanh nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam Nhóm tác giả so sánh kết xếp hạng CICB để... thông tin doanh nghiệp nhà đầu tư Nhà đầu tư sử dụng kết xếp hạng doanh nghiệp để thực chiến lược đầu tư cho rủi ro thấp kết đạt mong muốn Đối với doanh nghiệp xếp hạng: Giúp doanh nghiệp biết... việc xếp hạng doanh nghiệp dựa phần mềm Được xây dựng quy chuẩn thống kê toán học số liệu báo cáo tài doanh nghiệp kiểm toán, kết xếp hạng doanh nghiệp hàm Max phản ánh thực chất doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay