Ngôn ngữ html trong lập trình web

36 55 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 11:35

Ngơn ngữ HTML lập trình Web Huỳnh Ngọc Đồng Khoa Công nghệ thông tin Các thẻ thẻ nội dung(body) ( Màu hyperlink duyệt) Các thẻ thẻ nội dung(body) Các giá trị màu: #RRGGBB Thẻ định dạng Thẻ P: Định dạng đoạn văn Thẻ h1/h2/h3/h4/h5/h6: Đề mục Thẻ BR: Thẻ xuống dòng( ko KT) Thẻ định dạng danh sách: Danh sách thông thường: Mục thứ Mục thứ hai Thẻ định dạng Danh sách có thứ tự: Mục thứ Mục thứ hai Ngài có ký hiệu: disc(chấm tròn đậm, circle(vòng tròn), square(hình vng) Thẻ định dạng Danh sách định nghĩa: Mục cần định nghĩa Mục định nghĩa Thẻ định dạng Thẻ định dạng ký tự: : In chữ đậm …. In đậm ….: In nghiêng : In nghiêng … : Gạch chân …” Chữ gạch ngang …: Chỉ số …: Chỉ số Thẻ định dạng Thẻ định dạng ký tự: …. Thẻ định dạng Thẻ canh lề văn trang web: ALIGN: LEFT= Canh trái Right=Canh phải Center=Canh Ví dụ: Ngồi dùng thẻ “Center” để canh đoạn văn Ví dụ: Đoạn văn Thẻ định dạng Tạo chữ chạy: > Thẻ định dạng 20 Tạo hộp soạn thảo văn bản: Văn ban đầu Chương Frame 7.1 Gi ới thiệu frame Frame mở rộng khả hiển thị trang web cách cho phép chia miền hiển thị thành nhiều vùng Mỗi vùng gọi frame có đặc điểm sau: • Nó truy cập tới URL cách độc lập với frame khác • Mỗi frame đặt tên, dùng làm đích liên kết • Nó tự thay đổi kích thước khung nhìn, khơng thay đổi người sử dụng * Cú pháp Frame – Cấu trúc bản: 7.2 Thẻ Frameset – rows: chia hàng, tuỳ theo tham số – cols: chia cột, tuỳ theo tham số – border: độ dày đường viền – framespacing: khoảng cách frame – n1, n2, m1, m2, : giá trị thuộc tính tính điểm phần trăm tương đối Và dấu '*', frame tương ứng tự động điều chỉnh – N: độ dày tương ứng với thuộc tính – frameborder: thiết lập đường viền cho tồn tập frame, có giá trị yes no – Ví dụ: chia thành hàng, hàng thứ chiếm 30% hình, lại hàng thứ chia cột, cột thứ có độ rộng 100 điểm, cột lại tự động phân chia : đặt đường viền, khoảng cách, 7.3 Thẻ frame – Cú pháp: – noresize: có thuộc tính người sử dụng khơng thể thay đổi kích thước hiển thị frame – name: gán tên cho frame, làm đích cho liên kết từ tài liệu khác – with: chiều rộng frame – height: chiều cao frame – scrolling: đặt thuộc tính Ví dụ: tạo trang web có frame sau: Tệp "frame_index.html" vi du ve frame index Xin lỗi, trình duyệt khơng trợ giúp frame Tệp "frame_content.html" khai báo hiển thị liên kết đến frame_Mail.html cửa sổ bên phải > vi du ve frame content MỤC LỤC Cấ u trúc trang web 7.4 Thực hành tự ... nghĩa Mục định nghĩa Thẻ định dạng Thẻ định dạng ký tự: : In chữ đậm …. In đậm ….: In nghiêng : In nghiêng … : Gạch chân …”... Địa trang web liên kết Name=name : Đặt tên cho vị trí đặt thẻ Tabindex=n : Thứ tự di chuyển nhấn Tab Title=title :Hiển thị trỏ chuột lên liên kết Taget=_blank|_self > :Cách mở trang web … Siêu... nhìn, khơng thay đổi người sử dụng * Cú pháp Frame – Cấu trúc bản: < /HTML> 7.2 Thẻ Frameset
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngôn ngữ html trong lập trình web, Ngôn ngữ html trong lập trình web

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay