Bài tập lập trình PHP

47 48 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 11:34

LAB THỰC HÀNH PHP Bước 1: làm quen cách gọi hàm, kiện, kế thừa php (lập trình web với php) thực hành với project Quản lý trắc nghiệm Mơ hình xử lý: - Vào thư mục quản lý project wampserver tạo forder [QLTN] - Trong forder [QLTN] tạo file default.php, file default.php học cách sử dụng lệnh include() gọi hàm Chúng ta code file default.php sau: - Trong project QLTN tạo forder [includes] để chứa tất file mà chùng ta muốn include Trong forder [includes] tạo file [config.php] để thiết lập kết nối csdl Ví dụ file config.php code kết nối sau: - - Hướng dẫn sử dụng sessions viết code cho trang login: o Trong forder [includes] tạo file [sessions.php] Trong file [sessions.php] viết code khởi tạo session tạo biến login toàn cục quản lý biến session o - Mở file [default.php] include file sessions.php Tiếp theo tạo trang xử lý kiện: vào thư mục [includes] tạo file [eventHandler.php] viết code sau: - Tiếp theo dựa vào phần xử lý hàm eventHandler() để tạo số trang mà hàm eventHandler cần gọi để xử lý: o Đoạn code dòng 24 hàm eventHandler(): gọi hiển thị trang form login  Trong forder [QLTN] tạo forder [view]: chứa form hiển thị project  Trong forder [view] tạo file [login.php] Ví dụ code form sau (design form theo ý sinh viên) o Dòng 27 hàm eventHandler(): yêu cầu hiển thị form add câu hỏi  Vào forder [view] tạo file [createQuestion.php] Ví dụ design form sau: o Dòng 30 hàm eventHandler(): yêu cầu gọi file xử lý login  Trong forder [QLTN] tạo forder với tên [process]  Trong forder [process] tạo file xử lý login [processLogin.php] File processLogin.php viết code sau: o Dòng 51 file [eventHandler.php]: Trong hàm loadmenu() xử lý gọi file menu1.php để hiển thị menu lên trang  Trong forder [includes] tạo file [menu1.php] Ví dụ code file menu1.php sau:  Trong forder [inlcudes] tạo file [menu.xml] code file menu.xml sau: o Dòng 55 file eventHandler.php: xử lý include file header.php thực thi hàm loadHeader()  Trong forder [includes] tạo file [header.php], code file header.php sau: o Dòng 58 file eventHandler.php: include file footer.php thực hàm loadFooter() Code file footer.php sau: - Cũng class admin class học viên chia phần xử lý form xử lý csdl riêng thành file Trong forder [QLTN2] tạo file xử lý csdl class môn hoc [MonHocDB.class.php] code sau: - Cách thức viết chức cho phần câu hỏi giống phần môn học Trong forder [QLTN2] tạo file [CauHoi.class.php] code sau: - Tiếp theo, forder [QLTN2] tạo file xử lý csdl class Câu hỏi [CauHoiDB.class.php] code sau:  Kết quả: http://localhost/QLTN2 ... file [header .php] , code file header .php sau: o Dòng 58 file eventHandler .php: include file footer .php thực hàm loadFooter() Code file footer .php sau: - Tiếp theo trở lại file default .php: inlcude... index .php include file TestManager.class .php o Trong file TestManager.class .php chia class sau: Admin.class .php HocVien.class .php MonHoc.class .php CauHoi.class .php Bây code class Admin class hocvien... TestManager.class .php code sau: ( Admin.class .php HocVien.class .php)     - - - Các chức inputAdmin(), outputAdmin(), setAdmin() trang index .php khai báo trang [TestManager.class .php] Trong hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lập trình PHP, Bài tập lập trình PHP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay