Chỉ dẫn về quầy bán thức ăn Những đòi hỏi về sự an toàn của thức ăn cho những quầy bán thức ăn tạm thời

20 20 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 07:06

Chỉ dẫn quầy bán thức ăn Những đòi hỏi an toàn thức ăn cho quầy bán thức ăn tạm thời Vietnamese Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ Bộ Y Tế ACT ii Mục lục Miễn trách nhiệm iv Lời giới thiệu ĐÒI HỎI CHO QUẦY BÁN THỨC ĂN TẠM THỜI Trước ngày bắt đầu Báo cho Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ Đăng ký quầy bán thức ăn Miễn đăng ký Khai báo quầy bán thức ăn tạm thời Chi tiết tổng quát Sửa soạn thức ăn trước Chở thức ăn tới địa điểm Kỹ kiến thức nhân viên Dựng quầy dụng cụ Quầy bán thức ăn gói sẵn, thức ăn để lâu kệ Quầy bán thức ăn nóng ăn từ lò nướng hay từ cách nấu khác Quầy bán loại thức ăn khác Bảo đảm thức ăn có nhãn hiệu xác Bán thức ăn thương vụ khác đóng hộp Bán thức ăn quý vị tự nấu khơng có gói sẵn Trong lúc bán hàng Trưng bày chứng đăng ký hay giấy chấp nhận thông báo Giữ cho quầy dụng cụ Đòi hỏi vệ sinh cá nhân Rửa tay Sửa soạn thức ăn cho an toàn Trữ thức ăn Sửa soạn thức ăn 10 Nấu ăn 10 Trưng bày thức ăn 10 Sau chấm dứt 11 Giữ thức ăn thừa cho an toàn 11 Rửa quầy dụng cụ 11 Đổ tất thức ăn thừa 11 Từ ngữ 12 Tìm thêm chi tiết đâu 13 Danh sách kiểm tra cho người giữ quầy 14 iii Miễn trách nhiệm Cẩm nang này, Chỉ Dẫn Về Quầy Bán Thức Ăn, giúp người điều hành quầy bán thức ăn tạm thời hiểu rõ bổn phận an tồn thức ăn Những người điều hành quầy bán thức ăn phải tuân theo đòi hỏi liên hệ luật ACT Tuy nhiên, cẩm nang không bao gồm tất đòi hỏi Luật Thức Ăn 2001, Điều Lệ Thức Ăn 2002 hay Tiêu Chuẩn Thức Ăn Úc Tân Tây Lan Người sử dụng phải tự phán xét, chi tiết cung cấp lời dẫn pháp luật Bất dẫn pháp luật phải từ luật sư có cấp Cẩm nang có chỗ sai lầm, chi tiết ghi cẩm nang thay đổi vào lúc Các địa ghi cẩm nang trang liên mạng điều lệ xác vào thời điểm ấn loát Người sử dụng nên tham khảo tài liệu thức có ý định sử dụng tài liệu Chính phủ ACT khơng chịu trách nhiệm hành động xảy từ chi tiết ghi cẩm nang Chính phủ ACT khơng chịu trách nhiệm hư hại hậu từ việc sử dụng cẩm nang Chính phủ ACT khơng bảo đảm xác chi tiết trang liên mạng mà cẩm nang tới, hay chi tiết trang liên mạng mà phủ ACT khơng quản lý Các từ ngữ hay cụm từ định nghĩa phần Từ Ngữ trang 12 in màu cam lần xuất chúng tài liệu Do Bộ Y Tế ACT xuất vào tháng năm 2013 Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ Locked Bag 5005 Weston Creek ACT 2611 Điện thoại: (02) 6205 1700 Email: hps@act.gov.au iv Điện thư: (02) 6205 1705 Lời giới thiệu Mua thức ăn từ quầy bán thức ăn thú vui tham dự buổi lễ hội trời nhiều sinh hoạt khác tổ chức ACT năm Các nhà kinh doanh, tổ chức từ thiện cá nhân điều hành quầy phải bảo đảm thức ăn họ sửa soạn có vệ sinh an tồn để ăn Cuốn sách nhỏ soạn thảo để giúp người điều hành quầy bán thức ăn sinh hoạt trời ACT hội đủ tất đòi hỏi cần thiết an tồn thức ăn Nó cung cấp kiện đòi hỏi luật pháp cho việc điều hành quầy bán thức ăn tạm thời ACT để bảo đảm tất thức ăn sửa soạn cách an toàn để tiêu thụ Những đòi hỏi áp dụng cho quý vị quý vị dự định điều hành quầy bán thức ăn mà sẽ: • cung cấp hay bán thức ăn cho cơng chúng; • bán tạm thời Các quầy bán thức ăn tạm thời cấu trúc để cung cấp hay bán thức ăn sinh hoạt có lần lễ hội, hội chợ hay tết nước mà thông thường kéo dài ngày hay ngày cuối tuần Quầy bán thức ăn có ý định hoạt động ngày Những đòi hỏi không áp dụng cho người điều hành xe bán thức ăn lưu động chấp thuận đăng ký với Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ Những đòi hỏi khơng áp dụng cho người bán bánh bích quy dành cho chó hay thức ăn khác dành cho gia súc hay cho súc vật Các Nhân Viên Y Tế Công Cộng thuộc Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ có trách nhiệm kiểm sốt tn tòng an tồn thức ăn ACT Các Nhân Viên Y Tế Cơng Cộng có quyền kiểm soát quầy quý vị vào lúc nào, không cần phải thông báo trước, để bảo đảm quý vị hội đủ đòi hỏi Những người điều hành quầy bán thức ăn có trách nhiệm bảo đảm họ tuân theo đòi hỏi Luật Thức Ăn 2001 Tiêu Chuẩn Thức Ăn Úc Tân Tây Lan (Tiêu Chuẩn Thức Ăn) Trang NHỮNG ĐÒI HỎI VỀ QUẦY BÁN THỨC ĂN TẠM THỜI Trước ngày bắt đầu Báo cho Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ Một thương vụ thức ăn hoạt động liên quan đến thức ăn để bán Nó kể việc bán thức ăn với mục đích từ thiện hay cho cộng đồng Quý vị phải báo cho Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ ý định muốn điều hành quầy bán thức ăn ACT qua việc nộp Đơn xin Đăng Ký Thương Vụ Thức Ăn hay đơn xin Thông Báo Thương Vụ Thức Ăn Những mẫu đơn giải thích rõ rệt Phải nộp đơn xin ngày trước ngày sinh hoạt bắt đầu Nếu đơn xin chấp thuận, quý vị nhận chứng đăng ký cho thương vụ thức ăn (nếu quý vị nộp đơn xin đăng ký) hay thơ chấp thuận (nếu quý vị nộp đơn thông báo) Quý vị không phép bắt đầu bán hàng quý vị chưa nhận giấy chấp thuận Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ Đăng ký quầy bán thức ăn Nếu quý vị điều hành thương vụ thức ăn ngày hay nhiều lần năm quý vị phải đăng ký thương vụ với Dịch Vụ Bảo Bệ Sức Khoẻ Có thể lấy mẫu đơn xin Đăng Ký Thương Vụ Thức Ăn trang liên mạng Bộ Y Tế ACT www.health.act.gov.au/foodsafety Các thương vụ thức ăn phải gia hạn đăng ký năm trả tiền niên liễm Miễn đăng ký Các thương vụ thức ăn phép miễn đăng ký nếu: • tất thức ăn đều: — khơng có tiềm tàng nguy hiểm gói sẵn; hay — bán, sau nấu xong, để ăn ngay; • thương vụ thức ăn không cung cấp hay bán thức ăn nhiều lần năm, lần bán thức ăn không bán ngày Thông báo quầy bán thức ăn tạm thời Các thương vụ phép miễn đăng ký phải thông báo cho Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ biết cách nộp mẫu đơn xin Thông Báo Thương Vụ Thức Ăn Nếu quý vị có số quầy bán thức ăn tạm thời nhiều địa điểm khác nhau, quý vị phải thông báo cho Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ biết riêng quầy Phải nộp đơn cho sinh hoạt cho giai đoạn sinh hoạt khác Nộp đơn thơng báo hồn tồn miễn phí Trang Các chi tiết tổng quát Tất người có quầy phải dàn xếp tiện nghi quét dọn, có mang theo nước riêng mình, có đá lạnh hay phòng lạnh, mang nước bẩn đi, đổ rác có phòng vệ sinh để tiện sử dụng Trong loại sinh hoạt lớn họ cung cấp tiện nghi kể Xét lại với quan tổ chức sinh hoạt để biết thêm chi tiết Những đòi hỏi áp dụng quý vị dùng quầy có lò nướng thịt hay quầy bán thức ăn khơng có gói sẵn: • có nước riêng (nước uống được) dùng vào lúc nào; • có nước đá làm từ nước uống (nếu cần giữ thùng es-ki) dùng vào lúc nào; • xếp đặt sẵn để để: – rửa dụng cụ lớn chỗ khác sau sinh hoạt chấm dứt; – đổ nước bẩn dầu dùng Nước bẩn dầu không đổ xuống đất hay xuống ống cống; – mang hết rác chất thừa thãi khỏi vị trí sinh hoạt đổ rác sân rác Không để rác lại chỗ sinh hoạt; – có tiện nghi nhà vệ sinh; – có tiện nghi rửa tay Sửa soạn thức ăn trước Tất việc sửa soạn nấu ăn phải làm quầy Một địa điểm khác chọn thương vụ thức ăn đăng ký với Bộ Y Tế ACT Trường hợp miễn tuân theo đòi hỏi thức ăn xếp vào loại khó bị hư (chẳng hạn như, bánh ngọt, bánh bích quy hay thức ăn bày lâu kệ * khác) mà nấu nhà Thức ăn phải giữ cho khỏi bị nhiễm trùng cách gói kín, gói plastic, để hộp có ghi mức bảo vệ hay bảo vệ cách thích hợp khác Thức ăn nấu chín phải giữ kỹ nhiệt độ kiểm soát (thức ăn lạnh 5°C hay thấp hơn, thức ăn nóng 60°C hay cao hơn) Chở thức ăn tới địa điểm Điều quan trọng thức ăn phải giữ cho khỏi bị nhiễm trùng hay bị hư lúc chuyên chở Những thức ăn dễ bị hư cần phải chuyên chở nhiệt độ kiểm soát (5°C hay thấp cho thức ăn lạnh, hay 60°C hay cao cho thức ăn nóng) Những đòi hỏi phải thực lúc chuyên chở thức ăn: • Xe dùng để chở thức ăn tới địa điểm phải • Khơng chở theo chó hay súc vật khác xe chở thức ăn • Các chất hóa học phải đóng hộp riêng rẽ chở thức ăn bị nhiễm trùng • Tất thức ăn đồ gia vị phải giữ cho khỏi bị nhiễm trùng cách gói kín, dùng plastic để gói, hộp có ghi mức bảo vệ hay cách bảo vệ thích hợp khác • Phải dùng xe chở hàng có máy lạnh để chở thức ăn lạnh Có thể dùng thùng es-ki lượng thức ăn giữ 5°C hay thấp cách dễ dàng * Ghi chú: Thức ăn ‘Bày lâu kệ’ thức ăn không cần phải vào nhiệt độ để khỏi bị hư ăn Trang Kỹ kiến thức nhân viên Tất người sửa soạn, đụng chạm tới hay phục vụ khách hàng với thức ăn bán ACT phải hội đủ kiến thức an toàn thức ăn có kỹ để bảo đảm an tồn thức ăn Họ cần phải hiểu rõ đòi hỏi vệ sinh cá nhân Những người đụng chạm tới thức ăn quầy phải biết đòi hỏi an tồn thức ăn liên quan tới việc làm riêng mà họ phải làm Chẳng hạn như, người nướng xúc xích hay nướng thịt phải biết họ phải nướng kỹ, cho phần khơng màu hồng, họ phải biết cách đo nhiệt độ cách dùng hàn thử biểu Những người điều hành quầy bán thức ăn phải bảo đảm tất nhân viên họ chứng tỏ họ có kỹ kiến thức thích hợp việc làm liên quan tới thức ăn Họ chọn để huấn luyện để đảm bảo đòi hỏi thực Quý vị hỏi nhân viên Y Tế Công Cộng để giải thích cách để hội đủ đòi hỏi kỹ kiến thức Các thương vụ thức ăn phải có giám sát viên an toàn thức ăn Các tài liệu an tồn thức ăn bích chương tờ thơng tin có trang liên mạng Bộ Y Tế www.health.act.gov.au/foodsafety để giúp người làm việc với thức ăn hiểu rõ đòi hỏi an toàn thức ăn Dựng quầy dụng cụ Quầy bán thức ăn phải hội đủ đòi hỏi Luật Tiêu Chuẩn Thức Ăn Những đòi hỏi việc dựng quầy tùy thuộc vào loại thức ăn bán Một quầy bán thức ăn thuộc vào hay nhiều ba loại đây: quầy bán thức ăn gói sẵn, thức ăn bày lâu kệ; quầy bán thức ăn nóng, ăn từ lò nướng hay nấu chín; quầy bán loại thức ăn khác Quầy bán thức ăn gói sẵn, thức ăn để lâu kệ Những thức ăn bày lâu kệ khơng cần phải kiểm sốt nhiệt độ để an tồn ăn Thức ăn gói sẵn giữ hộp kín hay gói riêng rẽ Các thí dụ loại thức ăn gồm loại nước chai hay lon, loại bánh bích quy, bánh gói sẵn (khơng có kem hay kem sữa trứng), bánh mì loại mứt kẹo Những người điều hành quầy bán thức ăn gói sẵn hay để lâu kệ phải bảo đảm rằng: • phải có bàn hay giàn để trưng bày thức ăn; • gói thức ăn khơng để mặt đất; • thức ăn phải để chỗ khơng có ánh nắng mặt trời, chẳng hạn dùng dù che nắng; • có hộp chứa thức ăn gói sẵn riêng rẽ; • thùng rác phải có nắp đậy chặt kín có túi bọc rác trong; • phải có nhà vệ sinh phương tiện để rửa tay cho nhân viên Trang Quầy bán thức ăn nóng ăn từ lò nướng hay từ cách nấu khác Quầy phải cấu trúc để che chở cho thức ăn khơng gói khỏi bị ảnh hưởng thời tiết, bụi chất bẩn Trong quầy phải có phương tiện để rửa tay Phải thận trọng để tránh thịt sống hay thịt gà sống làm hư hại thức ăn nấu chín Thức ăn nấu chín phải giữ nóng (60°C hay cao hơn) bán hết Những biện pháp sau phải thực để bảo đảm quầy dụng cụ thích hợp với việc sửa soạn thức ăn: • Nếu mặt đất có cỏ hay đất, quý vị phải có sàn (cứng) chất không thấm nước ván lót bịt kín, vạt lót che đất, thảm cao su hay tương tự • Nếu mặt đất có tráng xi-măng, vỉa hè hay tương tự đề nghị quý vị nên che lại với vật liệu Điều đảm bảo mặt đất dễ rửa sinh hoạt chấm dứt • Mỗi quầy phải có mái plastic hay chất nhựa cứng • Mỗi quầy phải có hàng cản để tránh khơng cho khách hàng vào lò nướng hay chỗ nấu ăn Việc cần thiết lý an tồn để tránh cho việc thức ăn bị nhiễm trùng • Các tiện nghi để rửa tay phải có cả: — thùng plastic hay kim loại tối thiểu 10 lít, có vòi, chứa nước để rửa tay (nếu địa điểm sinh hoạt khơng có nước thùng phải đủ lớn để chứa đủ nước để dùng suốt thời gian bán hàng); — thùng để vòi nước để hứng nước dùng để rửa tay; — sà-bông, khăn giấy dùng lần sọt rác để bỏ khăn giấy dùng để kế bên thùng nước Ghi chú: không dùng thuốc khử trùng tay để thay cho tiện nghi rửa tay • Q vị phải có đủ đồ kẹp dụng cụ khác để bảo đảm rằng: — Có dụng cụ riêng để dùng cho thức ăn nấu thức ăn sống; — Dùng dụng cụ để thay cho bị đánh rớt xuống đất hay khơng thích hợp để dùng • Nếu trữ thức ăn dễ bị hư, quý vị phải trữ chúng 5°C hay lạnh es-ki có đá hay bình chứa đồ lạnh khác thùng lạnh mang theo chẳng hạn • Q vị cần có hàn thử biểu kỹ thuật số có kim đo để đo nhiệt độ thức ăn • Quý vị phải trữ thức ăn sống bánh mì chưa bán hộp chứa có nắp đậy kín chặt • Quầy phải có thùng rác có nắp đậy chặt kín có túi bọc rác Trang Quầy bán loại thức ăn khác Quầy bán thức ăn bán thức ăn lâu sau nấu xong Những thức ăn dễ trở nên khơng an tồn cần phải thận trọng việc nấu trữ thức ăn để bảo đảm chúng an toàn bán Người điều hành quầy phải tuân theo đòi hỏi sau đây: • Nếu mặt đất có cỏ hay đất, quý vị phải có sàn (cứng) chất khơng thấm nước ván lót bịt kín, vạt lót che đất, thảm cao su hay tương tự • Nếu mặt đất có tráng xi-măng, vỉa hè hay tương tự, đề nghị quý vị nên che lại với vật liệu Điều đảm bảo mặt đất dễ rửa sinh hoạt chấm dứt • Mỗi quầy phải có mái ba mặt bên hông plastic hay chất nhựa cứng Mặt bên hông quầy phải kéo dài từ mái xuống tới mặt đất • Nếu dùng quầy sau trời tối, quầy phải có đủ đèn để sửa soạn thức ăn • Phải có thơng gió việc nấu nướng thực chỗ • Các kệ chỗ để thức ăn phải khơng thấm nước tốt Được phép dùng ván làm chất dán mỏng hay khăn bàn plastic • Nếu quý vị rửa dụng cụ chỗ quý vị phải có tiện nghi đun nước nóng để rửa • Các tiện nghi rửa tay quầy cần có: — thùng 20 lít (hay lớn hơn) plastic hay kim loại có vòi, để chứa nước dùng để rửa tay; — thùng để vòi nước để hứng nước dùng; — sà-bơng nước, khăn lau tay dùng lần sọt rác cho khăn lau tay để kế bên thùng nước • Các tiện nghi rửa dụng cụ quầy (nếu rửa chỗ) cần: — thùng 20 lít (hay lớn hơn) plastic hay kim loại có vòi nước, tiện cho việc trữ nước nóng; — Các phương tiện để có nước nóng (chở tới bồn rửa thấp 77°C); — thùng để vòi nước để hứng nước dùng; — bồn rửa với dung tích đủ lớn để rửa dụng cụ dao đồ dùng để hầu bàn; — kệ để dụng cụ trước rửa, để trữ dụng cụ sau rửa; — thuốc rửa bát thuốc sát trùng • Phải có thùng chứa nước với nắp đậy chặt kín để chứa nước dùng, trừ chỗ sinh hoạt có đường cống nối liền với hệ thống cống rãnh chỗ Dán nhãn hiệu vào thùng ‘Nước dùng rồi’ • Nếu dùng dầu, nên có thùng để chứa dầu dùng Trang • Dung cụ để trữ trưng bày thức ăn kể cả: — tiện nghi trữ thức ăn quầy– đồ chứa thức ăn phải có nắp đậy, che kín hay giữ để tránh người bị hắt hơi; — đồ chứa hay cách khác để trữ thức ăn cao khỏi mặt đất, với nắp đậy hay đồ che kín để giữ cho thức ăn khỏi bị nhiễm trùng; — tủ lạnh hay phòng lạnh giữ thức ăn 5°C hay lạnh hơn; — es-ki dành cho số lượng nhỏ thức ăn lạnh cần; — tủ đơng lạnh trì thức ăn đơng lạnh; — dụng cụ giữ cho thức ăn nóng (như nồi cách thủy hay lò hâm bánh nhồi thịt) giữ thức ăn nóng 60°C hay nóng • Q vị cần có dụng cụ để nấu phục vụ thức ăn đồ kẹp, găng tay dùng lần dao nĩa dùng lần (có thể vứt bỏ đi), thùng chứa thức ăn đồ uống • Q vị phải có thùng rác, với nắp đậy chặt kín, đủ lớn để chứa số rác đổ lần đổ • Q vị cần có hàn thử biểu kỹ thuật số có kim đo để đo chỗ nhiệt độ thức ăn đông lạnh hay thức ăn nóng, để kiểm sốt nhiệt độ nấu Bảo đảm thức ăn có nhãn hiệu xác Tất thức ăn chưa đóng hộp phải có nhãn hiệu Nhãn hiệu cho thức ăn phải ghi rõ thức ăn gì, kể chất gia vị diện chất gây dị ứng Các đòi hỏi nhãn hiệu cho thức ăn ghi rõ Luật Tiêu Chuẩn Thức Ăn, xem trang liên mạng Tiêu Chuẩn Thức Ăn Úc Tân Tây Lan www.foodstandards.gov.au Nhãn hiệu cho thức ăn gói sẵn nên có đủ: • ghi rõ thức ăn gì; • tên địa Úc nhà sản xuất, nhà đóng hộp hay người bán, hay thức ăn nhập cảng, tên địa hãng nhập cảng; • nhãn hiệu đề ‘ngày phải dùng trước’ hay nhãn hiệu đề ‘ngày tốt’; • danh sách gia vị; • danh sách chất dị ứng, có, đậu phộng, trứng, sữa, cá, chất gluten sản phẩm từ ong; • điều kiện để trữ thức ăn này, ‘Phải giữ cho đủ lạnh’ Bán thức ăn thương vụ khác gói Nếu quý vị bán thức ăn gói sẵn thương vụ khác đóng gói, thức ăn phải có nhãn hiệu dán sẵn Tất nhãn hiệu phải in tiếng Anh dễ đọc Quý vị nên kiểm soát lại xem nhãn hiệu có đầy đủ chi tiết ghi không Bán thức ăn quý vị tự nấu khơng gói sẵn Nếu q vị bán thức ăn mà quý vị sửa soạn hay nấu quầy gói lại trước mặt khách hàng, thức ăn khơng cần phải có nhãn hiệu Tuy nhiên, quý vị phải sẵn sàng trả lời cách xác câu hỏi từ khách hàng quý vị Quý vị phải bảo đảm quý vị cung cấp chi tiết tất gia vị dùng thức ăn hỏi, kể chất gây dị ứng Trang Trong lúc bán hàng Trưng bày chứng đăng ký hay giấy chấp nhận thông báo Sau quý vị đăng ký với, hay thông báo cho Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ, quý vị nhận giấy chứng nhận hay thư chấp nhận thông báo quý vị Quý vị phải trưng bày giấy chứng nhận hay thư chấp nhận quý vị quầy chỗ mà khách hàng tới mua thức ăn quầy thấy cách rõ ràng Giữ cho quầy dụng cụ Một quầy giúp giảm bớt nguy thức ăn bị nhiễm trùng Nếu sinh hoạt kéo dài ngày, nên rửa quầy vào lúc cuối ngày bán Làm bảo đảm quầy khơng có trùng xâm nhập đêm Những đề nghị giúp giữ cho quầy dụng cụ sẽ: • Nếu quý vị định rửa dụng cụ chỗ, giữ cho thùng nước, dùng để rửa dụng cụ, có đầy nước nóng • Giữ cho sàn tường không bị ô uế với thức ăn hay dầu mỡ • Quyét rửa sàn tường (nếu thấy cần) vào lúc cuối ngày bán • Rửa kệ mặt bàn cách thường xuyên với nước nóng thuốc rửa bát • Khử trùng kệ mặt bàn để thức ăn cách thường xuyên • Rửa khử trùng thớt mặt bàn khác có để thức ăn • Khử trùng với loại thuốc khử trùng dùng chỗ có thức ăn Đòi hỏi vệ sinh cá nhân Con người nguồn gốc vi trùng, vi khuẩn thứ làm cho thức ăn bị nhiễm trùng Để giúp giảm thiểu nguy này, quý vị cần phải bảo đảm mình: • mặc quần áo sửa soạn thức ăn phục vụ khách hàng với thức ăn; • cột tóc lại; • khơng mang nữ trang phục vụ hay sửa soạn thức ăn—đồ nữ trang kể vòng cổ vòng đeo tay; • che kín chỗ bị cắt hay bị lở với băng khơng thấm nước găng; • không sửa soạn thức ăn hay phục vụ với thức ăn bị bệnh; • dùng đồ kẹp găng tay dùng lần—không dùng tay không để đụng vào hay cầm thức ăn sẵn sàng để ăn; • thay găng tay thường xuyên (chúng đề nghị quý vị thay găng bắt đầu làm việc khác, thí dụ đụng tới thức ăn nấu chín hay sống đụng tới tiền bạc); • khơng dùng găng tay để đụng tới thịt sống thức ăn sẵn sàng để ăn; • rửa tay thay đổi găng Trang Rửa tay Rửa thay thật tay khô yếu tố quan trọng để khỏi bị bệnh liên quan tới thức ăn Để nhân viên rửa tay cho sạch, thương vụ thức ăn phải cung cấp đầy đủ tiện nghi rửa tay mà dùng để rửa tay mà thơi Phải có nguồn liên tục nước ấm uống Các tiện nghi rửa tay phải ln ln có vào lúc Phải rửa tay tay khô cách kỹ lưỡng trước sửa soạn hay phục vụ thức ăn Quý vị phải rửa tay trở lại sửa soạn hay phục vụ thức ăn mà phải ngưng làm để: • vào nhà vệ sinh; • rời hay đổ rác hay chất thừa; • ho hay hắt hơi; • đụng tới tiền bạc; • trở lại quầy sau nghỉ; • đụng tới thức ăn sống Cách tốt rửa phần cánh tay để hở rửa tay Cần phải có sà-bơng tiện nghi làm khơ tay bên cạnh, hay gần với, bồn dùng để rửa tay Sửa soạn thức ăn cho an toàn Chỉ dẫn cách làm việc an tồn với thức ăn có Sự an toàn thức ăn thương vụ quý vị: cẩm nang thương vụ thức ăn Những đòi hỏi tóm tắt sau Trữ thức ăn • Giữ tất thức ăn đông lạnh 5°C hay thấp chúng đem nấu hay ăn • Bảo đảm phòng lạnh giữ 5°C hay lạnh • Giữ thức ăn đơng lạnh trạng thái đông lạnh chúng cần để nguội trở lại hay để nấu Thức ăn đông lạnh không để nguội trở lại nhiệt độ thường phòng (hay xung quanh) • Giữ cho tất thức ăn khỏi bị nhiễm trùng Giữ cho hộp thức ăn che kín Khơng trữ thức ăn mặt đất • Giữ riêng biệt thức ăn sống thức ăn ăn Trang Sửa soạn thức ăn • Rửa khử trùng dụng cụ mặt bàn trước dùng • Chỉ mang thức ăn khỏi phòng kho lạnh cần tới chúng • Mang trả lại thức ăn chưa tiện nấu hay ăn phòng lạnh ngay, hay giữ thức ăn nóng nóng • Giữ riêng biệt nhóm thức ăn sửa soạn Đừng để trộn lẫn với thức ăn mua với thức ăn thừa từ lần mua trước hay thức ăn thừa lại từ ngày hơm trước Nấu ăn Nấu tất thức ăn thật kỹ Nấu thịt gà, thịt băm, xúc xích, chả rán viên, thịt băm viên, sa-tây thức ăn có thịt tương tự nhiệt độ bên chúng lên tới 74°C nước mỡ khô lại Đặt thức ăn nấu chín hộp chứa khử trùng Trưng bày thức ăn Thức ăn đơng lạnh phải trưng bày đơng lạnh, thức ăn nóng đưọc trưng bày nóng để tránh sinh sôi nẩy nở vi khuẩn • Trưng bày thức ăn đơng lạnh 5°C hay thấp • Trưng bày thức ăn nóng 60°C hay cao • Tất thức ăn trưng bày phải bảo vệ để khỏi bị nhiễm trùng với che hắt hơi, nắp đậy, chưng cách thủy hay phương cách bảo vệ thích hợp khác • Chúng tơi đề nghị q vị ghi lại nhiệt độ đo thức ăn trưng bày thức ăn trữ sách ghi nhận suốt thời gian hoạt động • Dùng dụng cụ phục vụ khách hàng khác cho loại thức ăn khác • Đặt thức ăn nấu hay sửa soạn xong đĩa Đừng ‘đổ thêm’ lên đĩa có thức ăn thừa • Để dụng cụ dùng để ăn uống (như muỗng, ống hút nước) hộp chứa có nắp đậy kín Trang 10 Sau chấm dứt Giữ thức ăn thừa cho an tồn • Vứt bỏ tất thức ăn phải giữ nhiệt độ riêng thừa trưng bày Đây không kể tới lon hay chai nước hay rượu, hay thức ăn giữ phòng lạnh • Chở thức ăn gói sẵn xe đựng hộp chứa • Trữ thức ăn để bán nơi đăng ký thương vụ thức ăn • Dán nhãn hiệu ghi ngày tháng cho tất thức ăn trữ Rửa quầy dụng cụ • Rửa quầy trước rời địa điểm hay rỡ quầy • Rửa tường trần quầy, tất kệ mặt bàn • Gỡ dụng cụ để đem chỗ khác rửa • Bảo đảm mặt đất sàn Trong sinh hoạt lớn hơn, quan tổ chức cung cấp thùng lớn để bỏ rác ngày Liên lạc với quan tổ chức sinh hoạt để có thêm chi tiết Đổ tất thức ăn thừa Bảo đảm tất rác rưởi, đồ thừa, nước dầu dùng mang khỏi nơi tổ chức, hay hủy bỏ theo đòi hỏi ban quản lý nơi tổ chức sinh hoạt Trang 11 Bản giải từ ngữ Từ ngữ Nghĩa tổng qt Sạch Khơng có chất bẩn trơng thấy khơng có mùi Thương vụ thức ăn Một sinh hoạt có bán thức ăn nơi thức ăn đem bán Thương vụ có tính cách thương mại, thiện nguyện sinh hoạt cộng đồng Thân chủ thương vụ người chịu trách nhiệm phải tuân theo tập dẫn Rủi ro thấp Rủi ro bị bệnh thức ăn gây thấp Thông báo Thông báo cho Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ biết quý vị có ý định mở quầy bán thức ăn (dùng mẫu đơn Thông Báo Thương Vụ Thực Phẩm) Xe bán thức ăn lưu động Một xe (có hay khơng có máy) có trang bị vĩnh viễn để dùng vào việc sửa soạn hay bán thức ăn Gói sẵn Thức ăn gói kín thành gói trước chúng đem tới thương vụ, để nguyên gói bán Có tiềm tàng nguy hiểm Những thức ăn phải giữ nhiệt độ để làm giảm bớt sinh sôi nẩy nở vi khuẩn gây bệnh có thức ăn hay để ngăn ngừa hình thành chất độc thức ăn Thức ăn sẵn sàng để ăn Thức ăn ăn trạng thái Đăng ký Được phép điều hành thương vụ thức ăn ACT Chất khử trùng Một chất hóa học chế biến đặc biệt để làm giảm bớt số vi trùng và/hay vi khuẩn mặt bàn Để lâu kệ Thức ăn khơng cần phải giữ đơng lạnh hay nóng để ăn cách an tồn Thí dụ nước ngọt, thức ăn khô bánh bánh bích quy khơng có sữa (sữa trứng kem), mì ống sống gạo, bánh mì Kiểm sốt nhiệt độ Thức ăn phải giữ cho lạnh 5°C hay thấp hơn, hay giữ cho nóng 60°C hay cao Nếu quý vị muốn trữ hay trưng bầy thức ăn lạnh hay thức ăn nóng khoảng từ 5°C tới 60°C quý vị phải có giấy phép Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ trước ngày bắt đầu Quầy bán thức ăn tạm thời Một nơi định sinh hoạt tối đa ngày Trang 12 Tìm thêm chi tiết đâu Nếu quý vị muốn có thêm chi tiết quầy bán thức ăn tạm thời, xin quý vị liên lạc với Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ qua số: Điện thoại: (02) 6205 1700 Điện thơ: (02) 6205 1705 Email: hps@act.gov.au Văn phòng chúng tơi Howard Florey Centenary House, 25 Mulley Street, Holder Các tài liệu an tồn thức ăn, kẻ bích chương tờ thơng tin có Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ tìm thấy trang liên mạng www.health.act.gov.au/foodsafety Luật Thức Ăn 2001 Điều Lệ Thức Ăn 2002 Luật Điều Lệ Thức Ăn tải xuống từ www.legislation.act.gov.au Tiêu Chuẩn Thức Ăn Úc Tân Tây Lan Các chi tiết an toàn Thức Ăn lấy Tiêu Chuẩn Thức Ăn Úc Tân Tây Lan www.foodstandards.gov.au Trang liên mạng có Luật Tiêu Chuẩn Thức Ăn (kể Tiêu Chuẩn An Toàn Thức Ăn), tờ kiện dịch vài tờ kiện Một cẩm nang hữu ích cho thương vụ thức ăn ACT Sự an toàn thức ăn thương vụ quý vị Cẩm nang có www.health.act.gov.au/foodsafety Trang 13 Danh sách kiểm tra cho người giữ quầy Danh sách kiểm tra soạn riêng cho hoạt động thức ăn Việc làm Trước ngày bắt đầu Thông báo cho Dịch Vụ Bảo Vệ Sức Khoẻ (để đăng ký hay thông báo) Sắp xếp việc dựng trang bị cho quầy Sắp xếp về: lều (với ba mặt che bên hông); che sàn; hàn thử biểu kỹ thuật số; phòng lạnh es-ki; cung cấp nước đá lạnh; nước uống được; chỗ rửa tay; có nhà vệ sinh tiện nghi rửa tay; thùng chứa nước dùng rồi; dầu dùng rồi; đổ rác; phải rửa chỗ khác sau chấm dứt Huấn luyện nhân viên Sắp xếp xe chở hàng với tiện nghi để chuyên chở thức ăn thứ khác từ địa điểm đăng ký: thức ăn đông lạnh; thức ăn nóng; thức ăn; hóa chất Dán nhãn hiệu xác cho thức ăn gói sẵn Ghi chú: Trang 14 Đã làm Trong bán hàng Trưng bày chứng đăng ký hay giấy chấp nhận Đã làm Phân chia việc làm cho nhân viên: • giữ cho thùng trữ nước đầy; • rửa dụng cụ; • quét dọn quầy; • đổ rác Kiểm soát vệ sinh cá nhân nhân viên: • tay rửa sạch; • quần áo sạch; • tóc cột lại phía sau/mang nữ trang tối thiểu; • có găng dùng lần có mang găng tay; • làm việc an tồn với thức ăn Kiểm sốt lại nhiệt độ phòng lạnh Kiểm sốt lại máy lạnh Kiểm sốt lại nhiệt độ thức ăn đơng lạnh trưng bày Kiểm sốt lại nhiệt độ thức ăn nóng trưng bày Kiểm soát lại dụng cụ dùng với tất thức ăn Kiểm sốt lại thức ăn khơng trữ mặt đất Kiểm soát lại thức ăn nấu cách Kiểm soát lại thức ăn hâm lại cách Sau chấm dứt Mang vứt bỏ tất thức ăn không bán Rửa quầy dụng cụ Rửa dụng cụ chỗ khác Dàn xếp việc vứt bỏ nước, dầu thừa đổ rác Ghi chú: Trang 15 Vấn đề Truy cập Chính phủ ACT muốn đưa kiện, dịch vụ, sinh hoạt địa điểm tới nhiều người tốt Nếu quý vị muốn nhận tài liệu hình thức khác (như in với chữ lớn) xin quý vị điện thoại số 13 22 81 Hoặc quý vị cho biết ý muốn www.canberraconnect.act.gov.au – qua địa thơng tin phản hồi trực tuyến Nếu tiếng Anh ngôn ngữ quý vị quý vị cần tới dịch vụ Thông Ngôn Thông Dịch – xin gọi 13 14 50 Với người tai nghe không rõ hay có mang máy nghe, xin gọi 6207 0494 © Australian Capital Territory, Canberra, May 2013 Tài liệu có đăng ký quyền Ngồi việc sử dụng theo Luật Bản Quyền 1968, không quyền lục phần tài liệu mà khơng có giấy phép văn văn phòng Territory Records Office, Community and Infrastructure Services, Territory and Municipal Services, Chính Phủ ACT, GPO Box 158, Canberra City ACT 2601 Nếu có thắc mắc liên quan tới tập dẫn xin quý vị liên lạc thẳng với Bộ Y Tế Liên Bang qua địa chỉ: ACT Government Health Directorate, Communications and Marketing Unit, GPO Box 825, Canberra City ACT 2601, hay email: HealthACT@act.gov.au www.health.act.gov.au | www.act.gov.au Có thắc mắc xin điện thoại: Canberra 13ACT1 hay 132281 Page 16 ... thể lấy mẫu đơn xin Đăng Ký Thương Vụ Thức Ăn trang liên mạng Bộ Y Tế ACT www.health.act.gov.au/foodsafety Các thương vụ thức ăn phải gia hạn đăng ký năm trả tiền niên liễm Miễn đăng ký Các thương... nước riêng (nước uống được) dùng vào lúc nào; • có nước đá làm từ nước uống (nếu cần giữ thùng es-ki) dùng vào lúc nào; • xếp đặt sẵn để để: – rửa dụng cụ lớn chỗ khác sau sinh hoạt chấm dứt; –... bảo vệ thích hợp khác • Phải dùng xe chở hàng có máy lạnh để chở thức ăn lạnh Có thể dùng thùng es-ki lượng thức ăn giữ 5°C hay thấp cách dễ dàng * Ghi chú: Thức ăn ‘Bày lâu kệ’ thức ăn không cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ dẫn về quầy bán thức ăn Những đòi hỏi về sự an toàn của thức ăn cho những quầy bán thức ăn tạm thời, Chỉ dẫn về quầy bán thức ăn Những đòi hỏi về sự an toàn của thức ăn cho những quầy bán thức ăn tạm thời

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay