Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

120 66 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 04:47

Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng - Dành cho kế tốn viên KBNN Hệ thống thơng tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Phiên bản: 1.00 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc Lịch sử thay đổi tài liệu Phiên Ngày thay đổi V1.0 20/09/2011 Người thay đổi Tóm tắt thay đổi Tham chiếu Phiên Khơng có - Phê duyệt Tên Chức vụ Nguyễn Hữu Thân Giám đốc Trường nghiệp vụ Kho bạc Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 2/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc Mục lục Các chức chung 1.1 Màn hình đăng nhập, tập trách nhiệm, trình điều hướng 1.2 Thực báo cáo .7 Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách (BA) 11 2.1 Tổng quan phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách 11 2.2 Các chức phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách .11 2.2.1 Chức nhập ngân sách 11 2.2.2 Chức phân bổ, điều chỉnh ngân sách (Dossier) .17 2.2.3 Chức nhập ngân sách bảng tính ADI .21 2.2.4 Chức cập nhật Bút tốn ngân sách từ hình Thơng báo 24 Phân hệ Cam kết chi 26 3.1 Tổng quan quản lý Cam kết chi 26 3.2 Các chức phân hệ Cam kết chi 26 3.2.1 Nhập Cam kết chi 26 3.2.2 Nhập Hợp đồng khung 29 3.2.3 Nhập Hợp đồng thực 32 3.3 Chức khác phân hệ Cam kết chi 34 3.3.1 Tìm kiếm Cam kết chi/ Hợp đồng 34 3.3.2 Gỡ dành dự toán Cam kết chi/ Hợp đồng thực 36 3.3.3 Hủy Cam kết chi/ Hợp đồng thực .37 3.3.4 Hủy Hợp đồng khung 39 3.3.5 Xóa Cam kết / Hợp đồng 40 3.3.6 Sao chép Cam kết chi / Hợp đồng khung 41 3.3.7 Chuyển quyền xử lý Cam kết/ Hợp đồng 42 3.3.8 Truy vấn lịch sử hành động Cam kết / Hợp đồng .43 3.3.9 Truy vấn Nhà cung cấp hệ thống 45 3.3.10 Chuyển số liệu phân hệ Cam kết chi sang Sổ 47 3.3.11 Mở / Đóng kỳ 49 Phân hệ quản lý chi 51 4.1 Tổng quan quản lý Quản lý chi 51 4.2 Các chức phân hệ Quản lý Chi 51 4.2.1 Nhập Lô yêu cầu toán 51 4.2.2 Nhập Yêu cầu tốn thơng thường 52 4.2.3 Nhập Yêu cầu toán Liên kho bạc 57 4.2.4 Nhập yêu cầu tốn có Cam kết chi 58 4.2.5 Tạo Thanh toán 63 4.3 Các chức khác phân hệ Quản lý Chi .65 4.3.1 Hướng dẫn tìm kiếm YCTT 65 4.3.1.1 Tìm kiếm YCTT 66 4.3.1.2 Tìm kiếm Thanh tốn 67 4.3.2 Hướng dẫn điều chỉnh YCTT 69 4.3.2.1 Xóa YCTT 69 4.3.2.2 Đảo dòng tài khoản YCTT 70 4.3.2.3 Hủy Thanh toán, Hủy YCTT 72 4.3.2.4 Điều chỉnh YCTT CQTC chuyển sang (có trạng thái Đang tiến trình) 74 4.3.2.5 Chuyển liệu lên Sổ 74 Phân hệ Sổ 78 5.1 Tổng quan quản lý Sổ .78 5.2 Các chức phân hệ Sổ .78 5.2.1 Chức tạo Bút toán thực, ngân sách 78 5.2.2 Chức tạo Bút toán dự chi 83 Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 3/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc 5.2.3 Chức tạo Bút toán lặp từ mẫu lặp 84 5.3 Các chức khác phân hệ Sổ 87 5.3.1 Lấy liệu bị “treo” bảng tạm phân hệ Sổ 87 5.3.2 Tìm kiếm bút tốn 87 5.3.3 Cập nhật giao dịch phê duyệt 89 5.3.4 Truy vấn số dư tài khoản 89 5.3.5 Truy vấn quỹ 91 5.3.6 Mở/Đóng kỳ 93 Phê duyệt, kết sổ 95 6.1 Chức phê duyệt bút toán 95 6.2 Chức phê duyệt Yêu cầu toán .98 6.3 Chức phê duyệt Cam kết chi 101 6.4 Ủy quyền trách nhiệm – Thiết lập quy tắc vắng mặt 103 6.5 Tạo nguyên tắc ngày nghỉ .104 6.6 Kết sổ .105 Các chương trình xử lý cuối năm 108 7.1 Tái phân loại tài khoản tạm ứng .108 7.2 Chương trình khử số dư âm 111 7.3 Chuyển nguồn/ Hủy dự toán 112 7.4 Chương trình Đảo bút toán tái phân loại tài khoản tạm ứng 118 7.5 Lưu ý chung chương trình cuối năm 120 Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 4/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc Danh sách phím tắt hệ thống Chức Ctrl+S Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+↓ F4 F5 F6 Tab F11 Ctrl+F11 F12 Ctrl+H Ctrl+Down Ctrl+L Ctrl+K Lưu Copy Dán Thêm Đóng cửa sổ hành Oracle Xố trường liệu hành Xố dòng liệu hành Sang trường liệu Vào trạng thái truy vấn Thực thi truy vấn Đếm kết truy vấn Giúp Chèn thêm dòng Liệt kê danh sách Hiển thị danh sách phím tắt Các biểu tượng công cụ hệ thống Thanh công cụ hệ thống biểu Ý nghĩa biểu tượng: - Tạo mẫu tin - Mở cửa sổ tìm kiếm thơng tin, tùy ngữ cảnh - Hiển thị menu - Lưu liệu - Thay đổi vai trò (quyền) - In số liệu hình - Đóng tất cửa sổ Oracle - Cắt bỏ liệu chọn vào vùng nhớ tạm - Sao chép liệu chọn vào vùng nhớ tạm - Dán liệu vùng nhớ tạm vào ô chọn - Xóa mẫu tin hành, chưa lưu vào sở liệu - Hiển thị hình soạn thảo phu - Hiển thị hình đính kèm tập tin - Công cụ hiệu chỉnh cách xem cợt liệu - Hiển thị hình trợ giúp theo ngữ cảnh Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 5/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc Các chức chung 1.1 Màn hình đăng nhập, tập trách nhiệm, trình điều hướng  Màn hình đăng nhập: Nhập tên người sử dụng mật cung cấp  Màn hình tập trách nhiệm Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 6/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc  Màn hình trình điều hướng 1.2 Thực báo cáo  Mục đích: Để thực truy vấn báo cáo vào cuối kỳ (cuối ngày, cuối tháng, cuối năm) Có thể phân nhóm mợt số báo cáo theo mục đích sau: nhóm báo cáo kiểm soát trạng thái giao dịch (thường sử dụng cuối ngày, cuối tháng); nhóm báo cáo liệt kê giao dịch (cuối tháng); nhóm báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu (cuối tháng, cuối năm)  Đối tượng thực hiện: kế toán viên, chuyên viên quan tài chính, kế tốn trưởng, giám đốc kho bạc, lãnh đạo tài chính, chun viên Kiểm sốt chi  Phạm vi thực hiện: Theo kho bạc  Đường dẫn: Phân hệ (Sổ cái, Quản lý chi, Quản lý Thu, Cam kết chi, Phân bổ ngân sách)  Xem  Các yêu cầu  Các bước thực hiện: Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 7/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc B1 Nhấp nút Đệ trình yêu cầu Mới…  Nhấp nút Yêu cầu đơn  Nhập nút Đồng ý B2 Tên: Chọn tên báo cáo cần chạy B3 Nhập tham số cho báo cáo B4 Nhấp nút đệ trình Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 8/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc B5 Nhấp nút Xem kết để xem báo cáo  Một số thông tin bổ sung:  Ơ chọn Các u cầu hồn thành: nhấp vào để tìm kiếm u cầu, báo cáo, chương trình mà hệ thống thực xong  Ơ chọn Các u cầu đệ trình: Nhấp vào để tìm kiếm u cầu, báo cáo, chương trình mà hệ thống thực chưa hồn thành  Ơ chọn Tồn u cầu: Nhấp vào để tìm kiếm tất yêu cầu, báo cáo, chương trình hệ thống  Ô chọn Các yêu cầu cụ thể: Nhấp vào để tìm kiếm mợt u cấu cụ thể theo thơng tin sau: • Mã u cầu: nhập thơng tin mã u cầu cần tìm kiếm • Tên: Nhập thơng tin u cầu cần tìm kiếm • Ngày đệ trình: Nhập thơng tin ngày đệ trình u cầu • Ngày hồn thành: nhập thơng tin ngày hồn thành yêu cầu • Trạng thái: chọn trạng thái yêu cầu cần tìm kiếm như: Đã treo, Đã kết thúc, Đang chờ, Cảnh báo… • Giai đoạn: Chọn giai đoạn cần tìm báo cáo như: Đã hồn thành; Hết hiệu lực; Đang treo; Đang chạy • Người yêu cầu: Chọn thơng tin người u cầu  Xóa: Để xóa thơng tin nhập trường tìm kiếm  Tìm: Để tìm u cầu theo thơng tin chọn  Các tham số: mặc định tham số nhập ở hình Tham số Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 9/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc  Vào lúc này…: thể thông tin thời gian biểu thực lịch  Đặt lịch T.hiện: nhấp vào nút để đặt lịch trình chạy yêu cầu Lưu ý đặc biệt: Để tránh lãng phí sử dụng tài nguyên hệ thống yêu cầu chạy theo lịch, Khi đặt lịch Thực hiện, người sử dụng phải lưu ý: - Chỉ đặt lịch thực cần thiết Khi đặt lịch, phải nhập trường Kết thúc Lúc để giới hạn khoảng ngày cần lập lịch - Mục Áp Định kỳ…: Phải chọn Từ lúc Bắt đầu lần Chạy trước không chọn Từ lúc Hoàn thành lần Chạy Trước - Quản trị hệ thống thường xuyên xóa lịch thực nhiều nguời sử dụng qn khơng sử dụng đến yêu cầu lập lịch  Hủy: nhấp nút để hủy yêu cầu Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 10/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc B1 Nhập thơng tin để Tìm lơ bút tốn Ví dụ: • Kỳ: Chọn kỳ cần tìm lơ bút tốn để kết sổ • Lơ: Nhập tên lơ bút tốn cần tìm kiếm để kết sổ Nhập thông tin nhớ rõ để ký tự Lô bút tốn Sổ thơng thường chứa tên bút tốn Vì để tìm kiếm dễ nên tìm kiếm theo mã nhân viên Ví dụ: mợt bút tốn nhân viên có mã 132 nhập vào ngày 10/05/2009 tìm kiếm bút tốn theo ký tự sau: %090510%132% • Loại số dư: Chọn loại số dư lơ bút tốn cần tìm như: Bất kỳ, Ngân sách, Thực tế, Dự chi Để tìm tất câc giao dịch liên quan chọn loại Bất kỳ; để tìm bút tốn liên quan đến dự tốn chọn loại Ngân sách; bút tốn thu,chi thực tế chọn loại Thực tế, bút toán liên quan đến khoản cam kết chi chọn loại Dự chi • Phát sinh Nợ: Nhập tổng số tiền phát sinh nợ lơ bút tốn cần tìm để kết sổ • Phát sinh Có: Nhấp tổng số tiền phát sinh Có lơ bút tốn cần tìm để kết sổ B2 Nhấp vào nút Tìm để tìm lơ bút tốn theo thơng tin nhập  Một số thông tin bổ sung khác  Nút Xóa: Nhấp vào nút để xóa thơng tin nhập ở trường hình Tìm Lơ bút toán Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 106/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc  Kết sổ bút tốn B3 Ơ Chọn : Nhấp vào chọn để chọn bút tốn cần kết sổ B4 Nhấp nút Kết sổ  Một số thơng tin bổ sung khác • Xem lại Lơ: Nhấp nút để xem lại lơ bút tốn cần kết sổ Lưu ý: Đối với lơ bút tốn có loại số dư Dự chi kết sổ phải chọn tập trách nhiệm “ Kết sổ bút toán liên quan đến Dự chi” Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 107/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc Các chương trình xử lý cuối năm 7.1 Tái phân loại tài khoản tạm ứng  Mục đích: Cơ quan tài chính/ kho bạc nhà nước quận huyện phải thực tái phân loại khoản tạm ứng lại phép chuyển sang năm sau vào kỳ cuối cùng năm trước cách tạo mợt bút tốn để chuyển số dư sang tài khoản tạm ứng trung gian Tái phân loại tạm ứng làm giảm số dư tài khoản tạm ứng xuống số dư dự tốn phép chi tăng lên số tạm ứng tái phân loại Số tạm ứng sử dụng phần dự toán chuyển nguồn Bút toán tái phân loại cuối năm tự đợng sinh sau chạy chương trình hạch toán hệ thống vào cuối thời gian chỉnh lý theo ngày sổ kỳ điều chỉnh năm trước  Điều kiện thực hiện: • Kỳ điều chỉnh thực bút tốn tái phân loại phải có trạng thái mở tương lai • Tổ hợp tài khoản tạm ứng thực tái phân loại phải tồn tại, trạng thái có hiệu lực, dãy ngày hiệu lực phải bao gồm ngày hạch toán (31-12-YYYY) • Tài khoản trung gian tạm ứng thiết lập hệ thống • Số dư tài khoản tạm ứng ( 15XX, 17XX) khơng âm (khơng có số dư bên Có)  Đối tượng thực hiện: KBNN  Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA)  TABMIS Các chương trình  Phân loại tài khoản tạm ứng  Các bước thực hiện: B14 Chọn tên chương trình “ Phân loại tài khoản tạm ứng  Nhấp nút Đồng ý Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 108/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc B15 Nhập Các tham số • Từ tài khoản tạm ứng: Chọn dãy tài khoản bắt đầu • Đến tài khoản tạm ứng: Chọn dãy tài khoản kết thúc • Kỳ điều chỉnh: Chọn kỳ điều chỉnh năm trước • Chương trình kết sổ GL: o Chọn Có: Chương trình tự đợng kết sổ bút tốn sinh o Chọn Khơng: Người sử dụng phải thực truy vấn bút toán theo số ID để thực kết sổ thủ công o Lưu ý: nên để Không để kiểm tra số tiền sinh có khớp với số tiền báo cáo kết sổ thủ công B16 Nhấn nút “ Đồng ý” B17 Nhấn nút “ Đệ trình” Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 109/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc B18 Khi chạy chương trình này, hệ thống đồng thời sinh u cầu hồn tất: • Chương trình TABMIS - Phân loại tài khoản tạm ứng • Chương trình - Nhập Nhật ký • Nhập Bút tốn Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 110/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc B19 Người sử dụng tìm kiếm bút tốn theo số ID “ Nhập Bút tốn” sinh để tìm bút tốn thực kết sổ 7.2 Chương trình khử số dư âm  Mục đích: • Trước chạy chương trình chuyển nguồn, tài khoản thực chi có số dư số dư dự tốn tài khoản chi bị âm chạy chương trình chuyển nguồn số âm mang số sang năm sau Vì cần có chương trình để làm cho số tồn quỹ tài khoản thực chi • Chương trình cho phép thực khử số dư âm cho đơn vị sử dụng ngân sách kho bạc cụ thể ở thời điểm thời gian chỉnh lý  Điều kiện thực hiện: • Kỳ điều chỉnh thực bút tốn khử số dư âm phải có trạng thái Mở Tương lai • Số dư tài khoản thực chi (8xxx) khơng âm (khơng có số dư bên Có)  Đối tượng thực hiện: KBNN  Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA)  TABMIS Các chương trình  Chương trình TABMIS - Khử số dư âm tài khoản chi tiết B1 Nhập Các tham số • Kỳ: Chọn kỳ điều chỉnh năm (13-XX) • Tổ hợp tài khoản giới hạn dưới: Chọn TK thực chi ( VD: 8113) • Tổ hợp tài khoản giới hạn : Chọn TK thực chi ( VD: 8113) • Chạy chương trình đổ liệu vào GL: Có ( chương trình tự đợng chạy chương trình nhập bút tốn ) • Chạy chương trình kết sổ: Khơng (Chọn Có chương trình tự đợng kết sổ ) B2 Nhấn nút Đồng ý B3 Nhấn nút Đệ trình B4 Khi chạy chương trình này, hệ thống đồng thời sinh yêu cầu hoàn tất: o Chương trình TABMIS – Khử số dư âm tài khoản chi tiết Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 111/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc o Chương trình - Nhập Nhật ký o Nhập Bút toán B5 Người sử dụng xem lại bút toán sinh (theo số ID sinh chương trình Nhập bút tốn) để kiểm tra lại số tiền phát sinh khớp với số tiền báo cáo đối chiếu 7.3 Chuyển nguồn/ Hủy dự tốn  Mục đích: • Chuyển nguồn thời gian nào, đơn vị xác định số dư dự toán chuyển nguồn (chuyển nguồn theo tổ hợp tài khoản cụ thể) • Có thể chuyển nguồn phần chuyển nguồn hàng loạt, số dự toán chuyển tối đa số dự tốn lại năm trước Số dự toán năm trước chuyển sang năm sau hạch toán sang tài khoản hủy dự toán vào kỳ điều chỉnh (13 – XX) năm trước • Số dự tốn có định hủy quan tài chương trình hạch tốn sang tài khoản hủy dự toán vào kỳ năm trước nhiên bút toán gán mã loại dự toán khác với bút tốn chuyển nguồn dự tốn • Kết thúc năm ngân sách năm trước, tức hết ngày 31/01 năm sau cần phải đóng kỳ cuối cùng năm trước để xác định số chi, trước thực chuyển nguồn, để đảm bảo số dư xác chuyển nguồn • Bút tốn chuyển nguồn chuyển vào kỳ chọn năm sau • Các bút toán thực hủy dự toán/chuyển nguồn gắn mã loại dự toán sau: o o o Hủy dự toán năm trước theo định quan tài chính: 10 Chuyển nguồn dự tốn ứng trước sang năm sau: 09 Chuyển nguồn dự tốn thức sang năm sau: 06 (cho bút toán năm sau) 04 (cho bút toán năm trước)  Điều kiện thực hiện: ● Tất giao dịch phải hoàn tất, chuyển từ phân hệ phụ sang phân hệ sổ kết sổ ● Chạy chương trình phân loại tài khoản tạm ứng ● Chạy chương trình Khử số dư âm  Đối tượng thực hiện: KBNN, CQTC  Đường dẫn: Quản lý Phân bổ ngân sách  Các bút toán  Tạo  Chuyển nguồn dự toán  Các bước thực hiện: Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 112/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc 7.3.1 Chuyển nguồn B11 Từ năm: Nhập năm có số dư dự tốn cần chuyển nguồn B12 Đến năm: Năm cần chuyển nguồn sang Hệ thống mặc định năm B13 Đến kỳ: Kỳ hạch toán bút toán dự toán phần chuyển nguồn sang B14 Từ tài khoản – Đến tài khoản: Nhập 12 phân đoạn tài khoản B15 Nhấn nút “ Số dư TK” : Nút hiển thị hình – xem tất tổ hợp tài khoản chi tiết có số dư chuyển nguồn nằm dãy tổ hợp tài khoản tham số Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 113/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc Một số tham số hình : o Trường “Số tiền chuyển nguồn/ Hủy ” mặc định số tiền tối đa chuyển nguồn/hủy tổ hợp tài khoản, nhiên nhập số nhỏ vào o Ơ tích ”Chuyển nguồn/ Hủy” trường để tổ hợp tài khoản cần chuyển nguồn/hủy o o Trường ”Số tiền chuyển nguồn/Hủy ” trường hiển thị số tiền chuyển nguồn đến thời điểm Trường ”Số tiền hủy” trường hiển thị số tiền bị hủy ở kỳ năm trước đến thời điểm B16 Chọn vào ô Chuyển nguồn / Hủy : Chọn dãy tài khoản cần thực chuyển nguồn B17 Nhấn nút Chuyển nguồn : Để thực chuyển nguồn dãy tổ hợp tài khoản chọn B18 Nhấn nút Không : Để thực công việc kết sổ thủ công B19 Nhấn nút Đồng ý Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 114/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc B20 Tìm kiếm bút tốn theo số ID sinh Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 115/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc B21 Thực kết sổ bút toán Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 116/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc 7.3.2 Hủy dự tốn B1 Tích vào chọn “ Chuyển nguồn/Hủy” dòng tài khoản cần hủy dự tốn B2 Nhấn vào nút “ Hủy dự toán” B3 Nhấn vào nút “ Không” : Để thực kết sổ thủ công bút toán sinh Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 117/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc B4 Nhấn vào nút “ Khơng” B5 Nhấn nút Đồng ý B6 Tìm bút tốn theo số ID sinh B7 Thực kết sổ bút tốn 7.4 Chương trình Đảo bút tốn tái phân loại tài khoản tạm ứng Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 118/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc Mục đích::  Sau chạy chương trình Chuyển nguồn phần số dự tốn chuyển nguồn KB cần chạy “Chương trình Đảo tái phân loại TK tạm ứng” để chuyển trả lại số dư từ TK tạm ứng trung gian (đã thực ở bước Tái phân loại tài khoản tạm ứng) tài khoản tạm ứng tương ứng cho đơn vị sử dụng ngân sách kho bạc cụ thể để đơn vị thực theo dõi toán tạm ứng tiếp ở năm sau giảm số dư dự tốn phép chi ở năm sau  Điều kiện thực hiện: o Chương trình Tái phân loại TK tạm ứng hoàn thành kết sổ thành cơng o Chương trình Chuyển nguồn hồn thành kết sổ thành công o Kỳ phải mở  Đối tượng thực hiện: KBNN Đường dẫn: Quản lý Phân bổ ngân sách  TABMIS Các chương trình  Đệ trình mợt u cầu  Chương trình TABMIS - Đảo bút toán tái phân loại tạm ứng  Các bước thực : B1: Nhập tham số • Ngày hạch tốn: nhập ngày cần đảo liệu • Từ tài khoản tạm ứng trung gian: Nhập tổ hợp gồm 12 phân đoạn tài khoản (TKTN: tài khoản tạm ứng trung gian) • Đến tài khoản tạm ứng trung gian: Nhập tổ hợp 12 phân đoạn tài khoản (TKTN: tài khoản ứng trước trung gian) • Chạy chương trình đổ liệu vào GL: Chọn Có • Chạy chương trình kết sổ: Chọn Có chương trình tự đợng kết sổ bút tốn sinh Chọn Khơng người dùng thực kết sổ thủ công bút toán Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 119/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc Nên chọn Không người dùng kết sổ thủ công sau chấm báo cáo, số liệu khớp B2: Nhấn nút Đồng ý B3: Nhấn nút đệ trình B4: Khi chạy chương trình này, hệ thống đồng thời sinh yêu cầu hoàn tất: • Chương trình TABMIS – Đảo tái phân loại tài khoản tạm ứng • Chương trình - Nhập Nhật ký • Nhập Bút tốn B5: Người sử dụng xem lại bút toán sinh (theo số ID sinh chương trình Nhập bút tốn) kết sổ thủ cơng 7.5 Lưu ý chung chương trình cuối năm • Do chương trình (1) Khử số dư âm; (2) Phân loại tài khoản tạm ứng; (3) Chuyển nguồn; (4) Đảo tái phân loại tài khoản tạm ứng phân quyền chạy liệu theo bảo mật cấp Ngân sách cấp Kho bạc nên phân đoạn tài khoản chương trình xác nhận theo danh sách giá trị ở phân đoạn tương ứng Điều có nghĩa trước với tham số chạy báo cáo thông thường, phân đoạn khơng cần chi tiết để từ 0-Z, nhiên với chương trình khơng nhập Z định nghĩa giá trị phân đoạn khơng có Z • Ví dụ mơi trường sản xuất có phân đoạn Nội dung kinh tế, Địa bàn hành chính, Chương, Chương trình Mục tiêu có đến giá trị Do người dùng khai báo giá trị Z ở phân đoạn Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng Trang 120/120 ... người sử dụng Trang 4/120 Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc Danh sách phím tắt hệ thống Chức Ctrl+S Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+↓ F4 F5 F6 Tab F11 Ctrl+F11 F12 Ctrl+H Ctrl+Down Ctrl+L Ctrl+K Lưu... Lưu Copy Dán Thêm Đóng cửa sổ hành Oracle Xố tr ờng liệu hành Xố dòng liệu hành Sang tr ờng liệu Vào tr ng thái truy vấn Thực thi truy vấn Đếm kết truy vấn Giúp Chèn thêm dòng Liệt kê danh sách... tìm kiếm • Ngày đệ tr nh: Nhập thơng tin ngày đệ tr nh u cầu • Ngày hồn thành: nhập thơng tin ngày hồn thành u cầu • Tr ng thái: chọn tr ng thái yêu cầu cần tìm kiếm như: Đã treo, Đã kết thúc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc, Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc, 2 Thực hiện báo cáo, 1 Chức năng nhập ngân sách, 2 Chức năng phân bổ, điều chỉnh ngân sách (Dossier), 3 Chức năng nhập ngân sách bằng bảng tính ADI, 1 Nhập Cam kết chi, 2 Nhập Hợp đồng khung, 2 Nhập Yêu cầu thanh toán thông thường, 4 Nhập yêu cầu thanh toán có Cam kết chi, 6 Hướng dẫn tìm kiếm YCTT, 7 Hướng dẫn điều chỉnh YCTT, 1 Chức năng tạo Bút toán thực, ngân sách, 3 Chức năng tạo Bút toán lặp từ mẫu lặp, 7 Truy vấn số dư tài khoản, 1 Chức năng phê duyệt bút toán, 2 Chức năng phê duyệt Yêu cầu thanh toán, 5 Tạo nguyên tắc ngày nghỉ, 1 Tái phân loại tài khoản tạm ứng, 3 Chuyển nguồn/ Hủy dự toán

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay