Nghiep vu kho quy 1 2

32 14 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 04:46

LOGO BÀI GIẢNG QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC VỤ VỤ KHO KHO QUỸ QUỸ - KHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KHO QUỸ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KHO QUỸ TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KHO QUỸ Bạn hiểu nghiệp vụ kho quỹ quản lý kho quỹ hệ thống KBNN?  Nghiệp vụ Kho quỹ Kho bạc Nhà nước (KBNN) tồn hệ thống quy trình nghiệp vụ, thao tác kỹ thuật liên quan đến hoạt động kho quỹ  Quản lý kho quỹ hệ thống KBNN thực chất quản lý phận quỹ NSNN tiền mặt, quỹ dự trữ tài nhà nước TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KHO QUỸ  Sự cần thiết nghiệp vụ kho quỹ KBNN  Về lý thuyết: Do hình thức tốn không dùng tiền mặt chưa phát triển, phổ biến  Thực tế Việt Nam: Thói quen tiêu dùng tiền mặt tổ chức, đơn vị, cá nhân ngấm sâu vào “máu thịt” người dân, tổ chức kinh tế nên số lượng tỷ trọng tốn tiền mặt qua KBNN tương đối cao TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KHO QUỸ  Vai trò nhiệm vụ nghiệp vụ kho quỹ hoạt động KBNN  Vai trò: KBNN tổ chức mạng lưới thu, chi tiền mặt hợp lý, hạn chế đến mức thấp tồn quỹ tiền mặt, tập trung nhanh chóng, đầy đủ nguồn thu vào NSNN toán, chi trả kịp thời cho đối tượng thụ hưởng NSNN KBNN mở tài khoản giao dịch Ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại thực giao dịch, toán, Ngân hàng Nhà nước thực sách tiền tệ quốc gia, nhằm mục tiêu ổn định phát triển kinh tế đất nước TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KHO QUỸ  Vai trò nhiệm vụ nghiệp vụ kho quỹ hoạt động KBNN  Vai trò: Thực chức huy động vốn cho ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, KBNN tổ chức phát hành trái phiếu, công trái thu hút tiền nhàn rỗi xã hội, quản lý loại giấy tờ có giá phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ KBNN Góp phần với ngành ngân hàng, công an ngành chức thực nhiệm vụ bảo vệ đồng tiền Việt Nam, chống thủ đoạn phá hoại tiền tệ kẻ địch TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KHO QUỸ  Vai trò nhiệm vụ nghiệp vụ kho quỹ hoạt động KBNN  Nhiệm vụ: Xây dựng văn quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý hệ thống KBNN Xây dựng hệ thống định mức, kế hoạch trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng, loại công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác bảo vệ an toàn kho, quỹ hệ thống KBNN Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị KBNN việc quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý, quản lý an toàn kho, quỹ TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KHO QUỸ  Vai trò nhiệm vụ nghiệp vụ kho quỹ hoạt động KBNN  Nhiệm vụ: Tổ chức thu, chi tiền mặt tổ chức điều chuyển tiền mặt đơn vị KBNN Thực nhập, xuất, bảo quản, vận chuyển, tiêu huỷ loại giấy tờ có giá phục vụ hoạt động nghiệp vụ KBNN Tổng hợp trường hợp thừa, thiếu tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý kho, quỹ hệ thống KBNN Bảo quản, nhập xuất tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý nhà nước, quan đơn vị cá nhân TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KHO QUỸ  Vai trò nhiệm vụ nghiệp vụ kho quỹ hoạt động KBNN  Nhiệm vụ: Trả lại vàng, bạc, tư trang tạm thu tạm giữ theo định cấp có thẩm quyền Lập báo cáo, thống kê hoạt động kho quỹ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ban quản lý kho tiền Thành phần Trách nhiệm Nhiệm vụ cụ thể thành viên CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHẦN BQL KHO TIỀN Ban quản lý Kho tiền Trưởng ban Thành viên KT Thành viên Thủ kho CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ban quản lý kho tiền Tại KBNN: - Vụ trưởng Vụ kho quỹ : Trưởng ban - Cục trưởng Cục Kế toán NN : Thành viên - Thủ kho : Thành viên Tại KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW - Giám đốc : Trưởng ban - Trưởng phòng KTNN : Thành viên - Thủ kho : Thành viên Tại KBNN quận, huyện, thị xã - Giám đốc : Trưởng ban - Kế toán trưởng : Thành viên - Thủ kho : Thành viên CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Lưu ý Tại Phòng Giao dịch, Giám đốc KBNN tỉnh định thành lập Ban Quản lý quỹ Khi thay đổi ba thành viên BQL kho phải làm lại định thành lập BQL kho tiền Không bố trí chức danh Phó Giám đốc, Phó Trưởng phòng Kế toán làm thành viên BQL kho Các chức danh nhận ủy quyền, ủy nhiệm cấp trưởng CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Trách nhiệm Ban Quản lý kho - Chịu trách nhiệm trực tiếp toàn hoạt động nhập, xuất tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý an toàn kho tiền - Kiểm tra, giám sát người làm việc kho tiền - Trực tiếp tham gia kiểm kê kho tiền theo quy định - Xác định nguyên nhân thừa, thiếu tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý kho tiền - Áp dụng biện pháp cần thiết đảm bảo an tồn kho tiền CƠNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Nhiệm vụ thành viên Ban Quản lý kho tiền Trưởng Ban - Tổ chức quản lý, bảo đảm an tồn, bí mật toàn tiền,TS - Bảo quản, sử dụng khóa kho - Trực tiếp mở khóa cửa kho tiền Thành viên Kế toán Thành viên Thủ kho -Tổ chức hạch toán kế toán - Bảo quản sử dụng chìa khóa, ổ khóa cửa ngồi Trực tiếp mở khóa cửa kho tiền, Kiểm tra, đối chiếu số liệu thực tế kiểm kê với kế toán - Kiểm soát việc tuân thủ quy định quản lý an toàn kho quỹ, báo cáo kịp thời sai phạm - Đảm bảo an toàn tuyệt đối TS - Thực xuất, nhập tiền, TS - Bảo quản sử dụng chìa ổ khóa cánh cửa kho, chìa khóa khác - Sắp xếp bảo quản TS - Mở sổ nghiệp vụ, đối chiếu số liệu - Chứng kiến thực kiểm tra, kiểm kê - Từ chối xuất nhập tài sản không mục đích, khơng thuộc phạm vi bảo quản - Khơng cho người khơng có nhiệm vụ vào kho tiền CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Nhiệm vụ công chức kho quỹ tham gia quản lý tiền mặt, GTCG, tài sản quý Yêu cầu công chức kho quỹ Công chức làm công tác kho quỹ phải có phẩm chất, đạo đức, tính trung thực tinh thần trách nhiệm cao Thường xuyên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn công tác kho quỹ kỹ thực hành Bố trí cán phù hợp với chức danh theo quy định nhà nước CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Nhiệm vụ công chức kho quỹ tham gia quản lý tiền mặt, GTCG, tài sản quý Trưởng phòng Kho quỹ lãnh đạo phòng KTNN phụ trách công tác kho quỹ - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ, giám sát việc thu chi tiền mặt xuất nhập, bảo quản tài sản - Tổ chức vận chuyển, bảo quản an toàn tài sản đường vận chuyển - Tổ chức tham gia kiểm tra, kiểm kê, bàn giao kho quỹ - Đề xuất với giám đốc biện pháp an toàn kho quỹ Thủ quỹ - Đảm bảo tiền mặt, giấy tờ có giá… quản lý - Thực thu, chi tiền mặt theo chứng từ kế toán xác kịp thời - Bảo quản, sử dụng chìa khóa két giao sử dụng, quản lý - Mở, ghi chép, bảo quản sổ nghiệp vụ, đối chiếu số liệu thu, chi với kế toán theo chế độ - Chứng kiến phục vụ kiểm kê tiền mặt, GTCG quỹ - Bảo quản tiền, GTCG theo quy định (buổi trưa, cuối ngày) CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Nhiệm vụ công chức kho quỹ tham gia quản lý tiền mặt, GTCG, tài sản quý Kiểm ngân - Thực kiểm đếm, chọn lọc, đóng gói, niêm phong tiền mặt, GTCG - Thực quy trình thu, chi tiền mặt theo chế độ quy định - Hướng dẫn khách hàng chấp hành quy định thu, chi tiền mặt chứng kiến khách hàng kiểm đếm Phụ kho - Giúp thủ kho kiểm đếm, đóng gói, vận chuyển tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý - Thay Thủ kho Thủ kho vắng mặt CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Bố trí chức danh kho quỹ Bố trí chức danh phải vào khối lượng công việc, điều kiện cụ thể đơn vị Tại KBNN tỉnh, Tp bố trí tối thiểu cơng chức kế tốn thực NV Thủ kho, Thủ quỹ, kiểm ngân (có thể kiêm nhiệm) KBNN huyện Phòng GD KBNN tỉnh bố trí tối thiểu cơng chức thuộc phòng KT (tổ KT) thực NV Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân Chức danh phụ kho áp dụng với KBNN, KBNN Hà Nội TP Hồ Chí Minh CƠNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ủy quyền, ủy nhiệm Ủy quyền Thành viên KT Trưởng Ban QLK Thủ kho Thủ quỹ Được phép ủy quyền cho cấp phó Ủy quyền cho cấp phó Kế tốn trưởng KBNN quận, huyện vắng mặt có lý phép ủy quyền cho kế toán viên thay Người ủy quyền thực nhiệm vụ giao theo chế độ quy định Khi nghỉ làm phải có văn đề nghị thủ trưởng đơn vị chấp nhận Trưởng phòng GD Ủy quyền cho cấp phó phải thủ trưởng đơn vị chấp nhận CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ủy quyền, ủy nhiệm Lưu ý Khi thực ủy quyền phải bàn giao tài sản Tùy theo yêu cầu công việc, thời gian ủy quyền để bàn giao tài sản Hết thời hạn ủy quyền, thành viên phải làm thủ tục bàn giao lại tài sản, đồng thới báo cáo kết công viêc Người ủy quyền không ủy quyền tiếp cho người khác Thời gian ủy quyền - Chỉ thực năm (tháng, quý, năm) - Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến văn KBNN cấp CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ủy quyền, ủy nhiệm Ủy nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng người nhận ủy quyền vắng mặt ủy nhiệm cho cấp phó tương đương… Việc thực ủy nhiệm cần bàn giao chìa khóa kho ký sổ bàn giao Trưởng phòng GD KBNN tỉnh, thành phố; Trưởng phòng Kế tốn KBNN huyện; Kế toán trưởng GD KBNN tỉnh, thành phố người nhận ủy quyền ủy nhiệm cho cấp phó cán nghiệp vụ có đủ điều kiện Khi thực ủy nhiệm phải lập văn lãnh đạo đơn vị duyệt CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ủy nhiệm Lưu ý Người ủy nhiệm không ủy nhiệm tiếp cho người khác Trường hợp có thành viên ủy nhiệm, thành viên lại khơng phép ủy nhiệm Thời gian ủy nhiệm lần tối đa không 15 ngày làm việc CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Nội dung ghi nhớ - Thành viên Ban Quản lý kho tiền - Nhiệm vụ Ban Quản lý kho tiền công chức tham gia quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý - Thời hạn ủy quyền, ủy nhiệm ... liệu tham khảo 11 Thông tư số 12 2 /2 0 12 /TT-BTC ngày 27 /7 /2 0 12 BTC Quy định việc quản lý loại tài sản quý giấy tờ có giá KBNN nhận gửi bảo quản 12 Quy t định số 17 /QĐ- TTg ngày 21 / 10 /19 92 TTCP V/v... tượng xử lý 13 Thông tư số 22 TC/KBNN ngày 19 /03 /19 93 V/v Hướng dẫn trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ theo QĐ 17 /QĐ- TTg ngày 21 / 10 /19 92 TTCP 14 Thông tư số 83 /20 08/TT-BTC ngày 30/9 /20 08 V/v Hướng... thẩm quy n Lập báo cáo, thống kê hoạt động kho quỹ TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KHO QUỸ  Hệ thống tổ chức kho quỹ KBNN (Theo QĐ số 26 /2 015 /QĐ-TTg ngày 25 /8 /2 015 ) Kho bạc nhà nước ( Vụ Kho quỹ) Kho
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiep vu kho quy 1 2 , Nghiep vu kho quy 1 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay