Chuyen de KSC thuong xuyen

100 21 1
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 04:45

KHO BẠC NHÀ NƯỚC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN (Theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC TT số 39/2016/TTBTC) VỤ KIỂM SỐT CHI Trần Thị Định – Chun viên ĐT: 098.338.6166 1 Căn pháp lý:  Căn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;  Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;  Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành chính đối với quan nhà nước;  Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Căn pháp lý (tiếp)  Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Tài chính đối với đơn vị nghiệp công lập;  Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập  Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực ưu nghiệp kinh tế nghiệp khác  Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ độc lập Căn pháp lý (tiếp)  Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bợ Tài chính quy định chế đợ kiểm sốt, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước;  Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC  Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Khái niệm chi thường xuyên (điều Khoản Luật NS 2015): Là Nhiệm vụ chi của NSNN nhằm đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính tri, tổ chức chính trị XH, hỗ trợ hoạt động của tổ chức khác thực nhiệm vụ thường xuyên của nhà nước về phát triển kinh tế XH bảo đảm q́c phòng, an ninh Các lĩnh vực chi thường xuyên (Điều khoản NĐ 163/2016) : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Q́c phòng An ninh trật tự an tồn XH Sự nghiệp GD, ĐT & dạy nghề Sự nghiệp KH & CN Sự nghiệp y tế dân số & gia đình Sự nghiệp văn hóa thơng tin Sự nghiệp phát thanh, trùn hình thơng Sự nghiệp thể dục thể thao Sự nghiệp bảo vệ môi trường Các lĩnh vực chi thường xuyên (Điều khoản NĐ 163/2016) (tiếp): 10) Các hoạt động kinh tế 11) Hoạt động quan nhà nước 12) Cơ quan đảng CSVN tổ chức chính trị XH (mặt trận TQVN, đồn TN, hợi cựu chiến binh, hợi phụ nữ, hợi nông dân…) 13) Chi bảo đảm XH bao gồm chi hỗ trợ chính sách XH theo quy định của pháp luật 14) Các khoản chi TX khác theo quy định của pháp luật Điều kiện chi khoản chi ngân sách:  Có dự tốn chi NSNN nợi dung chi cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật trừ nguồn:  Tạm cấp kinh phí  Chi từ nguồn tăng thu, nguồn dự phòng ngân sách  Chi ứng trước dự toán NSNN năm sau  Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức  Đã thủ trưởng đơn vị SDNS người ủy quyền quyết định chi  Thể hình thức văn thông qua việc phê duyệt chứng từ hồ sơ tốn  Có đủ hồ sơ, chứng từ toán theo quy định Trường hợp mua sắm ….thuộc phạm vi phải đấu thầu phải có QĐ phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu Nguyên tắc kiểm soát chi TX 1) Tất khoản chi ngân sách nhà nước phải kiểm tra, kiểm sốt q trình chi trả, tốn 2) Các khoản chi phải có dự tốn ngân sách nhà nước giao 3) Các khoản chi chế đợ, tiêu chuẩn, định mức cấp có thẩm qùn quy định mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách người uỷ quyền quyết định chi Nguyên tắc kiểm soát chi TX (tiếp) 4) Các khoản chi trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước cho người hưởng lương, trợ cấp xã hợi người cung cấp hàng hóa dịch vụ; (Trường hợp chưa thực việc toán trực tiếp, Kho bạc Nhà nước thực toán qua đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) 5) Trong q trình kiểm sốt, tốn, qút tốn chi NSNN khoản chi sai phải thu hồi giảm chi nộp ngân sách Căn vào quyết định của quan Tài chính quyết định của quan nhà nước có thẩm quyền, KBNN thực việc thu hồi cho ngân sách nhà nước 10 17 KSC mua sắm tài sản nhà nước theo danh mục mua sắm tài sản tập trung:  Nguyên tắc kiểm soát mua sắm tập trung:  Được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm của đơn vị  Có danh mục mua sắm tập trung ban hành  Tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của luật đấu thầu  KBNN khơng tốn kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung đơn vị không thực mua sắm tập trung hoặc HĐ mua sắm tài sản không phù hợp với với thỏa thuận HĐ khung quy định của pháp luật : 86 17 KSC mua sắm tài sản nhà nước theo danh mục mua sắm tài sản tập trung:  KSC mua sắm tài sản nhà nước theo danh mục mua sắm tài sản tập trung (tiếp):  Trường hợp Bộ, ngành, địa phương chưa thực công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung theo quy định, việc kiểm sốt chi thực đới với mua sắm tài sản không thuộc danh mục mua sắm tập trung theo tiêu chuẩn, định mức quy định, kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước cấp có thẩm quyền phê duyệt  Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng KBNN kiểm tra tiêu chuẩn, định mức theo QĐ 58/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ  Mua sắm ô tô: Quyết định cho phép mua xe cấp có thẩm quyền; trường hợp mua xe chuyên dùng phải có ý kiến thống văn BTC/ Thường trực HĐND theo QĐ số 32/2015/ QĐ-TTg ngày 04/08/2015 87 18.VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ Khái niệm:  Là khoản chi sửa chữa, cải tạo, mở rộng, xây dựng hạng mục cơng trình, nâng cấp sở vật chất có của quan, đơn vị nhằm phục hồi tăng giá trị tài sản cố định  Tổng chi phí cải tạo, sửa chữa  500 triệu đồng  Đơn vị phải lập Báo cáo KTKT, lập dự án đầu tư (quy định Điều 39, NĐ 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015)  Các khoản chi liên quan đến xây dựng, sửa chữa, v,v đều vốn nghiệp có tính chất đầu tư (khơng kể giá trị bao nhiêu)  Riêng đối với chi mua sắm trang thiết bị nếu nằm Báo cáo KTKT sửa chữa, cải tạo cơng trình duyệt vớn nghiệp có tính chất đầu tư; Nếu mua sắm ngồi, khơng duyệt Báo cáo KTKT khơng phải vớn nghiệp có tính chất đầu tư 88 18.VỐN SỰ NGHIỆP CĨ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ Tạm ứng, toán dự án cải tạo, sửa chữa có tổng mức vốn từ tỷ đồng trở lên • Việc quản lý, kiểm sốt tạm ứng, tốn vớn thực theo quy định hành về chi đầu tư XDCB (theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 Bộ TC) • Riêng đối với Quyết định đầu tư Báo cáo KTKTcủa dự án khơng bắt ḅc phê duyệt trước 31/10 năm trước năm kế hoạch 89 18 VỐN SỰ NGHIỆP CĨ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ (Tiếp) Tạm ứng, toán vốn khoản chi/ dự án cải tạo, sửa chữa có tổng mức vốn  tỷ đồng a) Mức tạm ứng: Thực tạm ứng đối với khoản chi thường xuyên (theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC, Thông tư 39/2016/TT-BTC) b) Hồ sơ gửi lần đầu : • Báo cáo KTKT quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT (không bắt buộc phê duyệt trước 31/10 năm trước năm kế hoạch)/ Quyết định phê duyệt thiết kế-dự toán (do Thủ trưởng đơn vị phê duyệt); • Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; • Hợp đồng (đới với khoản chi  20 triệu đồng 90 18 VỐN SỰ NGHIỆP CĨ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ (Tiếp) Các khoản chi/ dự án cải tạo, sửa chữa  tỷ đồng (Tiếp): c) Hồ sơ tạm ứng : • Giấy rút dự tốn (tạm ứng) • Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu theo quy định của hợp đồng (nếu có) d) Hồ sơ tốn : • Giấy rút dự tốn; • Giấy đề nghị tốn tạm ứng (nếu có) • Bảng kê chứng từ tốn/ Bảng xác định giá trị khới lượng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị tốn (phụ lục số 03a, 04 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài chính) 91 NỘI DUNG KIỂM SỐT CHI Đối với khoản chi TX; chi nghiệp có tính chất đầu tư 01 tỷ đồng, chi từ rút dự tốn NS xã:  Đới chiếu khoản chi so với dự tốn , sớ dư tài khoản dự toán của đơn vị;  Sự đầy đủ tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ; mẫu dấu, chữ ký;  Đúng chế đợ, tiêu chuẩn, định mức chi CQNN có thẩm quyền quy định/ Quy chế chi tiêu nội bộ/ dự tốn NSNN (đới với khoản chi chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức) Đối với khoản chi < 20 trđ  đơn vị chịu trách nhiệm về định mức, đơn giá 92 NỘI DUNG KIỂM SOÁT CHI (Tiếp) Đối với khoản chi TX; chi nghiệp có tính chất đầu tư 01 tỷ đồng, chi từ rút dự tốn NS xã (Tiếp):  Đới với khoản chi lương, phụ cấp  kiểm tra, đối chiếu đảm bảo không vượt tiêu biên chế; tổng số tiền chi tiết (cộng người) phải phù hợp với tổng sớ tiền đề nghị tốn; xem xét việc áp phụ cấp khu vực, phụ cấp ngành có phù hới với chế độ quy định  Các khoản chi mua sắm, sửa chữa, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng  Kiểm soát chi theo quy định của hợp đồng, phù hợp với chế độ quy định  Đới với hợp đồng kiểm tốn, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thuê dịch vụ viễn thông, v,v  Kiểm soát chi theo quy định của hợp đồng (khơng u cầu có Biên nghiệm thu) Đới với khoản chi có văn hướng dẫn riêng  thực kiểm sốt chi theo văn 93 TẠM ỨNG, THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN XỬ LÝ HỒ SƠ Sau kiểm soát hồ sơ xong:  Trường hợp đảm bảo đầy đủ điều kiện chi theo qui định, KBNN làm thủ tục tạm ứng, tốn cho đơn vị  Trường hợp khơng đủ điều kiện chi, KBNN từ chới tốn thông báo cho đơn vị biết Thời hạn xử lý hồ sơ: Tính từ thời điểm cán bợ kiểm sốt chi KBNN nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định đến xử lý tốn xong:  Đới với khoản tạm ứng toán trực tiếp: thời hạn xử lý tối đa 02 ngày làm việc  Đới với khoản tốn tạm ứng: thời hạn xử lý tối đa 03 ngày làm việc.” 94 VỀ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN/ TẠM ỨNG (Mẫu 01, Thông tư số 39/2016/TT-BTC) Nguyên tắc sử dụng Bảng kê:  Trường hợp tạm ứng, toán cho một, hai nội dung chi: Sử dụng Giấy rút vốn, lập Bảng kê  Trường hợp tạm ứng, tốn cho nhiều nợi dung chi: Sử dụng Giấy rút vớn, kèm Bảng kê chứng từ tốn/tạm ứng 95 VỀ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN/ TẠM ỨNG (Mẫu 01, Thông tư số 39/2016/TT-BTC) Nguyên tắc ghi chép Bảng kê chứng từ  Các khoản chi hóa đơn  kê khai nợi dung chi cợt (Nợi dung chi); trường hợp có chứng từ chi đơn vị  kê khai cột 4, cột theo số, ngày, tháng, năm Chứng từ chi  Các khoản chi có hóa đơn  kê khai chi tiết cợt 2, theo sớ, ngày, tháng, năm Hóa đơn; kê khai cột 4, số, ngày, tháng, năm của chứng từ chi của đơn vị (nếu có) 96 VỀ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN/ TẠM ỨNG (Mẫu 01, Thông tư số 39/2016/TT-BTC) Nguyên tắc ghi chép Bảng kê chứng từ  Khoản chi khơng có hợp đồng có giá trị 20 triệu đồng (bao gồm có hóa đơn khơng có hóa đơn)  kê khai chi tiết cột (số lượng), (định mức) theo tiêu chuẩn, định mức CQ có thẩm quyền ban hành/ Quy chế chi tiêu nợi bợ/ chế đợ khốn đơn vị Trường hợp đơn giá thực tế thấp định mức cho phép, đơn vị kê khai cột theo đơn giá thực tế  Đới với khoản chi có giá trị 20 triệu đồng  kê khai cột 10 (thành tiền) theo tổng số, không khai chi tiết cột (số lượng), (định mức), trừ mua sắm trang thiết bị thuộc phạm vi quy định của QĐ 58/2016/QĐ-TTg yêu cầu phải ghi chi tiết đơn giá 97 LƯU GỮ HỒ SƠ, CHỨNG TỪ Hồ sơ, chứng từ lưu KBNN:  Hồ sơ lưu gốc: • Liên chứng từ kế toán; Bảng kê chứng từ tốn;  Hồ sơ lưu có đóng dấu y đơn vị: • Hồ sơ quy định khoản 6, khoản Điều Thông tư 39/2016/TT-BTC (trừ liên chứng từ kế toán; Bảng kê chứng từ toán)  Lưu tất hồ sơ, chứng từ đơn vị gửi đến làm kiểm soát chi Hồ sơ, chứng từ trả lại khách hàng:  Liên chứng từ báo nợ cho khách hàng;  Các hồ sơ tài liệu có liên quan khác 98 LƯU GỮ HỒ SƠ, CHỨNG TỪ Nguyên tắc lưu hồ sơ, chứng từ:  Những hồ sơ, chứng từ chi phát sinh thường xuyên hoàn thành  Lưu vào tập hồ sơ hàng ngày  Những hồ sơ, chứng từ chi theo hợp đồng  Chứng từ gốc lưu vào tập hồ sơ hàng ngày; chứng từ photo lưu theo hợp đồng, lưu tồn bợ vào tập hồ sơ thời điểm toán kết thúc của hợp đồng  Đới với vớn nghiệp có tính chất đầu tư: • Các khoản chi khơng lập Báo cáo KTKT/ Dự án: Lưu hồ sơ tương tự hai trường hợp nói • Các khoản chi có lập Báo cáo KTKT/ Dự án: Lưu hồ sơ theo dự án, cơng trình 99 KHO BẠC NHÀ NƯỚC Cảm ơn ! VỤ KIỂM SOÁT CHI 100 ... nhà nước có thẩm quyền, KBNN thực việc thu hồi cho ngân sách nhà nước 10 Đối tượng thuộc KBNN KSC chi TX Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (sau gọi chung... Các đối tượng khác theo hướng dẫn riêng quan nhà nước có thẩm quyền 11 Đới tượng khơng tḥc KBNN KSC chi TX • Chi cho đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hợi khơng có quan hệ thường xuyên với ngân sách... chi; KBNN xuất quỹ NS theo nội dung ghi lệnh chi tiền của quan tài chính 12 Phạm vi áp dụng KSC TX qua KBNN: Các khoản chi của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước bao gồm vốn nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen de KSC thuong xuyen , Chuyen de KSC thuong xuyen

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay