Bai 1 nha nuoc CHXH viet nam update 27 09 2015 (2)

47 7 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 04:45

NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường Nghiệp vụ Kho bạc Hệ thống trị Việt Nam 1.1 Khái niệm hệ thống trị 1.2 Các yếu tố cấu thành hệ thống trị 1.3 Hệ thống trị CHXHCN Việt nam 1.4 Vai trò nhà nước hệ thống trị Hệ thống trị Việt Nam 1.1 Khái niệm hệ thống trị • • Hệ thống trị hiểu hình thức tổ chức trị xã hội Hệ thống trị quốc gia cấu trúc bao gồm tổ chức thực quyền lực trị thức thừa nhận mặt pháp lý • Là phận thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội; chế định theo tư tưởng giai cấp cầm quyền; • • Tác động vào đời sống kinh tế - xã hội với mục đích trì phát triển chế độ xã hội Hệ thống trị xã hội ln mang tính giai cấp, phản ánh lợi ích giai cấp cầm quyền định hướng lợi ích giai cấp cầm quyền Hệ thống trị Việt Nam 1.2 Các yếu tố cấu thành hệ thống trị • • • Hệ thống đảng trị Nhà nước Các tổ chức quần chúng 1.3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam • • 1.3.1 Bản chất, nguyên tắc tổ chức hoạt động 1.3.2 Vai trò tổ chức hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1.3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1.3.1 Bản chất, nguyên tắc tổ chức hoạt động Bản chất • Cơ chế để thực thi quyền lực trị bối cảnh giai cấp cơng nhân liên minh với giai cấp công nhân đội ngũ trí thức trở thành giai cấp cầm quyền • Hệ thống trị Nhà nước trở thành cơng cụ để bảo vệ lợi ích giai cấp cơng nhân, giai cấp nơng dân tồn thể nhân dân lao động • Là cơng cụ để xây dựng CNXH Việt Nam 1.3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1.3.1 Bản chất, nguyên tắc tổ chức hoạt động Nguyên tắc tổ chức hoạt động • Quyền lực nhà nước thuộc nhân dân • Đảm bảo lãnh đạo Đảng với nhà nước xã hội • Tập trung dân chủ • Quyền lực nhà nước thống nhất; có phân cơng phối hợp kiểm sốt 1.3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1.3.2 Vai trò tổ chức hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam Mặt trận tổ quốc đồn thể trị - xã hội Đảng cộng sản Việt Nam Nhà nước CHXHCN Việt Nam • • • • • Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Đoàn niên cộng sản HCM Hội liên hiệp phụ nữ Hội Nông dân Hội Cựu chiến binh 1.3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1.3.2 Vai trò tổ chức hệ thống trị 1.3.2.1 Đảng Cộng sản Việt Nam • Hệ thống trị Việt Nam tổ chức hoạt động lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng nắm quyền lãnh đạo nhà nước xã hội • Đảng CSVN vừa phận cấu thành hệ thống trị; vừa lực lượng lãnh đạo tồn hệ thống trị lãnh đạo tồn xã hội 1.3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1.3.2 Vai trò tổ chức hệ thống trị 1.3.2.1 Đảng Cộng sản Việt Nam • Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; • • Đại biểu lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Mục đích Đảng: xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh; thực thành công chủ nghĩa xã hội cuối chủ nghĩa cộng sản 2.1.2 Những đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN 2.1.2 Những đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN 2.1.2 Những đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN 2.1.2 Những đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN 2.1.2 Những đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN 2.1.2 Những đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN 2.2 Sự cần thiết phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nước ta 2.2 Sự cần thiết phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nước ta 2.2 Sự cần thiết phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nước ta 2.2 Sự cần thiết phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nước ta 2.3 Những định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta 2.3 Những định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta 2.3 Những định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta 2.3 Những định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta Câu hỏi ôn tập .. .1 Hệ thống trị Việt Nam 1. 1 Khái niệm hệ thống trị 1. 2 Các yếu tố cấu thành hệ thống trị 1. 3 Hệ thống trị CHXHCN Việt nam 1. 4 Vai trò nhà nước hệ thống trị Hệ thống trị Việt Nam 1. 1 Khái... dân 1. 3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1. 3.2 Vai trò tổ chức hệ thống trị 1. 3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1. 3.2 Vai trò tổ chức hệ thống trị 1. 3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1. 3.2... trị 1. 3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1. 3.2 Vai trò tổ chức hệ thống trị 1. 3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1. 3.2 Vai trò tổ chức hệ thống trị 1. 3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1. 3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 1 nha nuoc CHXH viet nam update 27 09 2015 (2) , Bai 1 nha nuoc CHXH viet nam update 27 09 2015 (2)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay