Tác phẩm Đường Cách mệnh VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

26 41 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 20:43

Tác phẩm Đường cách mệnh có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Lý luận của tác phẩm không sách vở mà vạch ra lý luận cách mạng Việt Nam thiết thực, tri thức lý luận cách mạng Việt Nam đã được hiện diện trong tác phẩm rất mácxít nhưng cũng rất Việt Nam, dễ hiểu, dễ tiếp thu, kết hợp rất tài tình phương pháp lịch sử và lôgích. Dùng lịch sử để nói lý luận, từ Cách mạng Pháp đến Cách mạng Nga và kết luận ở Cách mạng Nga, rồi lấy lý luận soi sáng thực tiễn Việt Nam, và kết luận: Chỉ có cách mạng vô sản mới giải phóng được dân tộc.Qua học tập môn Học thuyết Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng và Xây dựng Đảng, lớp Cao học xây dựng Đảng, bản thân tôi là học viên của lớp học, môn học này là môn học rất quan trọng đối với tôi, bởi ví, hiện nay Tôi được Đảng Nhà nước Nhân dân giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho chủ tịch UBND lãnh đạo cấp Chính quyền địa phương một huyện ngoài thành đang quá trình triển khai nâng chất Nông thôn mới MỤC LỤC MỤC LỤC .1 MỞ ĐẦU NỘI DUNG .3 I Hoàn cảnh lịch sử đời tác phẩm 1.1 Tình hình giới: 1.2 Tình hình Việt Nam II Tư tưởng chủ yếu Nội dung tác phẩm: 2.1 Tư tưởng tác phẩm: .5 2.2 Về kết cấu hình thức Nội dung tác phẩm: III Ý nghĩa tác phẩm: 17 3.1 Có giá trị lý luận thực tiễn tác phẩm 17 3.2 Tác phẩm Đường cách mệnh có vai trò quan trọng việc chuẩn bị tư tưởng, trị, tổ chức cho thành lập Đảng cách mạng Việt Nam 18 IV Liên hệ thực tế "Tác phẩm đường cách mệnh” hồ chí minh, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn đảng, nhà nước đội ngũ cán bộ, đảng viên 19 KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 MỞ ĐẦU Tác phẩm Đường cách mệnh có giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc Lý luận tác phẩm không sách mà vạch lý luận cách mạng Việt Nam thiết thực, tri thức lý luận cách mạng Việt Nam diện tác phẩm mácxít Việt Nam, dễ hiểu, dễ tiếp thu, kết hợp tài tình phương pháp lịch sử lơgích Dùng lịch sử để nói lý luận, từ Cách mạng Pháp đến Cách mạng Nga kết luận Cách mạng Nga, lấy lý luận soi sáng thực tiễn Việt Nam, kết luận: Chỉ có cách mạng vơ sản giải phóng dân tộc Qua học tập môn Học thuyết Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Xây dựng Đảng, lớp Cao học xây dựng Đảng, thân học viên lớp học, môn học môn học quan trọng tơi, ví, Tơi Đảng - Nhà nước - Nhân dân giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho chủ tịch UBND lãnh đạo cấp Chính quyền địa phương huyện ngồi thành q trình triển khai nâng chất Nơng thơn Bản thân luôn nắm vững đường lối chủ trương đổi Đảng vận dụng tốt học Học thuyết Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Xây dựng Đảng, thầy giáo Học viện Chính trị - Qn giảng dạy giúp cho học viên trang bị kiến thức có ý nghĩa cơng tác lãnh đạo Đảng - Chính quyền địa phương Bản thân tơi có nhận thức sâu sắc “Tác phẩm Đường Cách mệnh” Hồ Chí Minh Đây tác phẩm quan trọng xây dựng Đảng cầm quyền, có giá trị lịch sử ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn Đảng, nhà nước đội ngũ cán bộ, Đảng viên NỘI DUNG I Hoàn cảnh lịch sử đời tác phẩm 1.1 Tình hình giới: Đầu kỷ XX Chủ nghĩa tư phát triển thành chủ nghĩa đế quốc tiến hành chiến tranh xâm lược để tranh giành thuộc địa Đại chiến giới lần thứ làm cho mâu thuẫn giai cấp công nhân dân tộc bị áp với chủ nghĩa tư thêm gay gắt Chủ nghĩa Mác - Lênin tiếp nối phát triển tư tưởng giải phóng người nhân loại Nó trở thành vũ khí tư tưởng giai cấp vơ sản đấu tranh chống chủ nghĩa tư xây dựng xã hội - xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Được học thuyết khoa học cách mạng soi đường, phong trào đấu tranh giai cấp vô sản nước giới phát triển mạnh mẽ, dẫn đến đời Đảng Cộng sản như: Đảng xã hội - dân chủ Nga thành lập (1903); Đảng Cộng sản Pháp thành lập (1920); Đảng Cộng sản Trung Quốc đời (1921) Năm 1917, Đảng Bơnsêvích Nga lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga thành công Đây chứng khẳng định giá trị thực tiễn chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời báo hiệu thời kỳ đấu tranh giành thắng lợi giai cấp vô sản giới sụp đổ chủ nghĩa đế quốc Sự kiện tác động sâu sắc đến cách mạng Việt Nam Năm 1919, Quốc tế III - Bộ tham mưu phong trào cộng sản công nhân quốc tế thành lập Quốc tế III quan tâm đến cách mạng thuộc địa Bản "sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa" Lênin có tác động trực tiếp tới phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa Đối với Nguyễn Ái Quốc, "Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa" Lênin làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng Người từ lập trường yêu nước sang lập trường cộng sản Trong lần trả lời vấn SácLơPhuốcNiơ phóng viên báo L'HUMANITE (Pháp), Hồ Chí Minh khẳng định: "Bản luận cương làm cho cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng Tơi xúc động đến phát khóc lên Ngồi buồng mà tơi nói to lên nói trước quần chúng đơng đảo: "Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ, cần thiết cho chúng ta, đường giải phóng chúng ta" Từ đó, tơi có lựa chọn: Tán thành quốc tế thứ ba hoàn toàn tin theo Lênin" Tình hình quốc tế xu thời đại mở điều kiện thuận lợi cho việc thành lập Đảng cộng sản nước dẫn dắt phong trào cách mạng dân tộc giới vào quỹ đạo chung cách mạng vơ sản 1.2 Tình hình Việt Nam Đầu kỷ XX đặc điểm bật tình hình xã hội Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX nước thuộc địa nửa phong kiến xã hội tồn hai mâu thuẫn bản, mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược giai cấp phong kiến Việt Nam với tồn thể nhân dân (chủ yếu nơng dân) Yêu cầu lịch sử lúc phải giải mâu thuẫn để đưa dân tộc ta khỏi ách áp bóc lột thực dân phong kiến giành lại độc lập cho dân tộc, tự cho nhân dân Bước vào năm 20 kỷ XX, phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam xuất nhiều tổ chức yêu nước mang màu sắc trị khác nhau, như: Tâm tâm xã (1923 - 1925), Hội phục Việt (1925), Đảng niên (1926), niên cao vọng Đảng (1926 -1929), Tân Việt cách mạng Đảng (1926 - 1930), Việt Nam quốc dân Đảng (1927 - 1930) Song tổ chức yêu nước thiếu đường lối trị đắn, thiếu tổ chức chặt chẽ, cho nên, họ không đáp ứng yêu cầu lịch sử Cách mạng Việt Nam đứng trước khủng hoảng sâu sắc đường lối cứu nước Thực tiễn lịch sử đòi hỏi phải có đảng kiểu mới, xây dựng sở hệ tư tưởng cách mạng khoa học, có đường lối trị đắn, có tổ chức chặt chẽ lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thắng lợi Vượt lên người yêu nước Việt Nam đương thời, Nguyễn Ái Quốc tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh nước ta, tìm đường cứu nước đắn cho cách mạng Việt Nam Một vấn đề bản, cấp thiết phải truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, giác ngộ quần chúng, xây dựng phong trào cách mạng, phát bồi dưỡng đội ngũ cán làm nòng cốt để thành lập Đảng Bối cảnh đời tác phẩm: Đường cách mệnh chuẩn bị vào năm 1925 - 1926 xuất vào năm 1927 Đây thời kỳ hoạt động đầy sôi hiệu Nguyễn Ái Quốc - Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) Tại đây, Người tập hợp người Việt Nam yêu nước, thành lập Hội Việt Nam cách mạng niên Công việc mà Nguyễn Ái Quốc làm mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán Người vừa giảng viên chính, vừa người tổ chức hướng dẫn lớp học Thời gian từ 1925 đến 1927, Nguyễn Ái Quốc tổ chức lớp với tổng số 75 học viên Các giảng Người tài liệu cho học viên nghiên cứu, trao đổi Vì vậy, Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm "Đường cách mệnh" (1927) chuẩn bị trị, tư tưởng tổ chức cho việc thành lập đảng mác xít giai cấp cơng nhân dân tộc Việt Nam làm sở cho việc hình thành cương lĩnh Đảng, sở cho đường cách mạng Đảng sau II Tư tưởng chủ yếu Nội dung tác phẩm: 2.1 Tư tưởng tác phẩm: Chủ đề tư tưởng tác phẩm: Vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng nước quốc tế, sách trình bày cách hệ thống vấn đề lý luận cách mạng, làm sở cho việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam Mục đích tác phẩm tác giả rõ: “Muốn sống phải cách mệnh” “Hơn hai mươi triệu đồng bào hấp hối vòng tử địa Phải kêu to, làm chóng để cứu lấy giống nòi” Thà chết tự đo sống nô lệ, chiến đấu cho độc lập tự dân tộc tinh thần tác phẩm Có thể nói, “Khơng có q độc lập tự do” quan điểm bao trùm toàn tác phẩm Tác phẩm rõ kẻ thù nguy hiểm độc lập tự vạch đường cụ thể để giành thắng lợi Tinh thần xuyên suốt tồn tác phẩm độc lập tự dân tộc, hạnh phúc nhân dân, phải giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi ách áp bóc lột chủ nghĩa đế quốc Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội quan điểm tư tưởng đạo đường cách mạng Việt Nam Giải phóng nhân dân phải gắn với nghiệp giải phóng giai cấp vơ sản Cách mạng giải phóng dân tộc phải theo quỹ đạo cách mạng vô sản, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa xã hội, lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp vơ sản phải gắn bó với Thực nhiệm vụ giải phóng dân tộc phải giải sở quan điểm cách mạng vơ sản để đưa cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng giải phóng dân tộc chuẩn bị cho cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa chi phối cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng phải triệt để, tích cực, chủ động sáng tạo Tác giả đưa dẫn chứng cách mạng giới để đến khẳng định rằng, cách mạng Việt Nam phải giành thắng lợi triệt để: “Muốn cách mệnh thành cơng phải dân chúng (cơng nơng) làm gốc, phải có Đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh; phải thống Nói tóm lại phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư Lênin” Cách mạng phải độc lập sáng tạo, tự lực, tự cường, khơng ỷ lại ngồi chờ; phải tích cực công, chủ động tiến công, giành thắng lợi Biết tranh thủ giúp đỡ cách mạng giới, phải có đóng góp cho cách mạng giới, cách mạng giới đạp đổ chủ nghĩa đế quốc tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội.Những tư tưởng nâng giá trị tác phẩm lên tầm cao Xác định đường cách mạng Việt Nam cách mạng vô sản, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi áp bóc lột chủ nghĩa đế quốc Giải phóng nhân dân gắn chặt với giải phóng giai cấp vơ sản, giải phóng dân tộc phải giải sở quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin để tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa Khẳng định cách mạng Việt Nam muốn thành cơng phải có dân chúng (cơng-nơng) làm gốc phải có Đảng vững mạnh, cách mạng phải độc lập, sáng tạo, tự lực, tự cường biết tranh thủ giúp đỡ cách mạng giới 2.2 Về kết cấu hình thức Nội dung tác phẩm: 2.2.1 Về kết cấu hình thức tác phẩm: Ngoài lời đề tựa, sách phân chia theo vấn đề, số trang đánh theo vấn đề, không đánh liền cho sách.Trong tác phẩm này, Nguyễn Ái Quốc tập trung đề cập đến 15 vấn đề tất 2.2.2 Về kết cấu nội dung: Tác phẩm triển khai theo nội dung bản: Những vấn đề lý luận cách mạng chung; tổng kết cách mạng điển hình giới, rút học cho cách mạng Việt Nam; xác định phương pháp tổ chức hoạt động cách mạng * Những vấn đề lý luận chung cách mạng xã hội: Trong phần mở đầu sách, Nguyễn Ái Quốc nêu rõ: Mục đích sách để nói cho đồng bào ta biết rõ: Vì muốn sống phải cách mệnh Vì cách mệnh việc chung dân chúng việc hai người Đem cách mệnh nước làm gương cho soi Đem phong trào giới nói cho đồng bào ta rõ Ai bạn ta? Ai thù ta? Cách mệnh phải làm nào? Để đạt đến mục đích cao “đồng bào xem nghĩ lại, nghĩ tỉnh dậy, tỉnh đứng lên đồn kết mà làm cách mệnh” - Đường cách mệnh xác định chuẩn mực đạo đức người cách mạng, người tham gia trực tiếp vào nghiệp đầy gian khổ, hy sinh, vẻ vang dân tộc Ở đây, Hồ Chí Minh bước đầu thể quan niệm trở thành triêt lý nhân sinh: Lý luận cách mạng hàm chứa giá trị nhân văn cao cả; cách mạng nghiệp hào hùng, oanh liệt, vẻ vang, người cách mạng phải có nhân cách, đạo đức phẩm hạnh tiếp thu tinh thần lý luận, làm tròn nhiệm vụ cách mạng khó khăn Nguyễn Ái Quốc nêu 23 tiêu chuẩn, quy tụ mối quan hệ người + Đối với mình, có 14 tiêu chuẩn: Cần kiệm Hồ mà khơng tư Cả sửa lỗi Cẩn thận mà không nhút nhát Hay hỏi Nhẫn nại (chịu khó) Hay nghiên cứu, xem xét Vị cơng vong tư Khơng hiếu danh, khơng kiêu ngạo Nói phải làm Giữ chủ nghĩa cho vững Hy sinh Ít lòng tham muốn vật chất Bí mật + Đối với người, có chuẩn mực: Với người khoan thứ Với Đồn thể nghiêm Có lòng bày vẽ cho người Trực mà không táo bạo Hay xem xét người + Đối với cơng việc, có tiêu chuẩn: Xem xét hồn cảnh kỹ Quyết đốn Dũng cảm Phục tùng đoàn thể Những phẩm chất làm thành giá trị nhân cách người, nhân cách làm người - Một mẫu người định hình xuất phong trào cách mạng dân tộc Tác phẩm giải vấn đề nguyên nhân dẫn đến cách mạng, loại cách mạng vai trò lịch sử - Về Đảng trị Đường cách mệnh xem đảng cách mệnh, đảng cộng sản nhân tố định thành công cách mệnh Người viết: “Cách mệnh trước hết phải có gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để vận động tổ chức dân chúng, ngồi liên lạc với dân tộc bị áp vơ sản giai cấp nơi Đảng có vững cách mệnh thành công người cầm lái có vững thuyền chạy Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa Đảng mà khơng có chủ nghĩa người khơng có trí khơn, tàu khơng có bàn nam Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin” Luận điểm Nguyễn Ái Quốc khẳng định vấn đề có tính ngun tắc, đặt móng lâu dài cho cơng tác xây dựng đảng tư tưởng - lý luận - Đường cách mệnh rõ cách mạng nghiệp toàn dan tộc vài cá nhân Lần tác phẩm này, Nguyễn Ái Quốc xác định khái niệm lực lượng cách mạng cách đắn, khoa học dựa vào tiêu chí “bị áp bức”: “Ai mà bị áp nặng lòng cách mệnh bền, chí cách mệnh quyết” Theo tiêu chí đó, Người xếp cơng nơng “gốc cách mệnh”, không họ chiếm số đông dân chúng mà họ bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất, tàn bạo Nguyễn Ái Quốc coi “học trò, nhà bn nhỏ, điền chủ nhỏ” “bầu bạn cách mệnh công nông” Những dẫn tảng lý luận hình thành khối liên minh công nông Mặt trận dân tộc thống cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam - Đường cách mệnh coi đoàn kết nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lơi cách mạng Việt Nam Theo Người: “An Nam dân tộc cách mệnh thành cơng tư Pháp yếu, tư Pháp yếu cơng nơng Pháp làm cách mệnh giai cấp dễ Và công nông Pháp cách mệnh thành cơng, dân tộc An Nam tự do” Mối quan hệ hai cánh chim cách mạng bay cao bay xa * Tổng kết kinh nghiệm cách mạng điển hình giới rút học cho cách mạng Việt Nam: - Đường cách mệnhgiới thiệu tính chất, nội dung cách mạng điển hình giới: Cách mạng Mỹ 1776, cách mạng Pháp 1789, cách mạng Nga 1917 Từ phân tích tính chất, nội dung cách mạng Mỹ, Pháp, Nguyễn Ái Quốc đến kết luận mang tính so sánh với tiến tình vận động lịch sử: Mặc dầu có ý nghĩa to lớn tiến trình phát triển nhân loại, cách mạng cách mạng “không đến nơi”, không triệt để Trong quan niệm Người, có cách mạng tháng Mười Nga cách mạng triệt để Nguyễn Ái Quốc viết: “Trong giới có cách mệnh Nga thành công thành công đến nơi, nghĩa dân chúng hưởng hạnh phuc, tự do, bình đẳng thật, khơng phải tự bình đẳng giả dối đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam Cách mệnh Nga đuổi vua, tư bản, địa chủ rồi, lại sức cho công, nông nước dân bị áp thuộc địa làm cách mệnh để đập đổ tất đế quốc chủ nghĩa tư giới” - Việc phân tích cách mạng điển hình giới, đối chiếu với nhu cầu khách quan cách mạng Việt Nam: Độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, Nguyễn Ái Quốc rút học lớn: Dân tộc ta phải theo đường cách mạng tháng Mười Nga, tức theo đường cách mạng vô sản, đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội * Phương pháp tổ chức, hoạt động cách mạng - Đường cách mệnh giới thiệu công lao to lớn quốc tế I, Quốc tế II; phê phán đường lối phi mác-xít người hội Quốc tế II Nguyễn Ái Quốc vạch rõ cách mạng Việt Nam phận khăng khít phong trào cách mạng giới để đảm bảo thắng lợi, cách mạng nước ta phải dựa vào Quốc tế III, tức Quốc tế Cộng sản Học tập kinh nghiệm giới, tác phẩm hướng dẫn cách thức tổ chức, vận động quần chúng: Cách mạng Việt Nam phải tổ chức đoàn thể quần chúng công hội, nông hội, phụ nữ, niên theo đường lối cách mạng tháng Mười Nga, Quốc tế Cộng sản Một điều đặc biệt tác phẩm Đường cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc trình bày hoàn chỉnh lý luận hợp tác xã hình thức tổ chức kinh tế - xã hội, có vai trò vận động quần chúng nơng dân đứng lên làm cách mạng Đây tác phẩm quan trọng xây dựng Đảng cầm quyền, có giá trị lịch sử ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn Đảng, nhà nước đội ngũ cán bộ, Đảng viên, gồm có nội dung sau đây: a) Tư cách người cách mệnh: Tư cách người cách mệnh đặt lên vị trí tác phẩm “Nội dung tư cách người cách mệnh”) Nội dung gồm phần: - Một là: Tự mình: Phải cần kiệm, liêm chính, hồ mà khơng tư; sửa lỗi mình; cẩn thận mà khơng nhút nhát, hay hỏi; nhẫn nại; hay nghiên cứu; xem xét; vị cơng vong tư; khơng hiếu danh, khơng kiêu ngạo, nói đôi với làm; giữ chủ nghĩa cho vững; hy sinh; lòng ham muốn vật chất; bí mật - Hai là: Đối người phải: Với người khoan thứ; với đồn thể nghiêm; có lòng bày vẽ cho người; trực mà không táo bạo, hay xem xét người - Ba là: Với việc làm: Phải xem xét hồn cảnh kỹ càng, đốn; dũng cảm; phục tùng đồn thể, biết để việc cơng, việc nước lên việc tư, việc nhà, biết phục tùng đoàn thể, khơng tự đặt cao tổ chức, khơng đứng kỷ luật Tư cách người cách mệnh đề cập tác phẩm vấn đề phẩm chất trị, đạo đức, phương pháp tác phong công tác người cộng sản Yêu cầu tư cách người cách mạng phù hợp với truyền thống đạo đức dân tộc, đáp ứng yêu cầu cách mạng thể tiếp thụ, phát triển sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin phẩm chất, nhân cách người cộng sản "Tư cách người cách mệnh" tiếp thêm sức mạnh định hướng đắn cho tất u nước, thương nòi, muốn giải phóng q hương, đất nước khỏi ách áp bức, bóc lột thực dân phong kiến, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Những nội dung tư cách người cách mệnh tác phẩm có giá trị to lớn lý luận thực tiễn, đặt sở cho việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, có giá trị khoa học giáo dục lớn đặt sở cho đạo đức học Việt Nam Yêu cầu nhiệm vụ cách mạng tình hình đặt đòi hỏi cao phẩm chất lực cán bộ, đảng viên Do đó, cán bộ, đảng viên Đảng phải luôn trau dồi phấn đấu, rèn luyện theo chuẩn mực người cộng sản b Về đường cách mệnh: Tác giả đưa khái niệm “cách mệnh”: “Cách mệnh phá cũ đổi mới, phá xấu đổi tốt” Từ đó, tác giả xác định loại cách mạng: Tác giả giải thích nguyên nhân sinh loại cách mệnh Từ phân tích rõ mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp, xác định tính chất cách mệnh Dân tộc cách mệnh dân tộc bị xâm lược đồng tâm hiệp lực đánh đuổi bọn áp bức, bóc lột, để giành độc lập tự Giai cấp cách mệnh giai cấp bị áp (công nơng) đồn kết đánh đuổi tư : "Nói tóm lại giai cấp bị áp cách mệnh để đạp đổ giai cấp áp mình" Tác phẩm khẳng định cần thiết phải tiến hành dân tộc cách mệnh giai cấp cách mệnh Việt Nam Cách mệnh Việt Nam phải tiến hành giải phóng dân tộc để tiến lên giải phóng giai cấp Việt Nam phải tiến hành dân tộc cách mệnh giai cấp cách mệnh Nguyễn Ái Quốc tập trung phân tích, luận giải cách mệnh tư sản Pháp 1789; cách mệnh tư sản Mỹ 1776, cách mạng tháng Mười Nga 1917 rõ: "Cách mệnh Pháp cách mệnh Mỹ, nghĩa cách mệnh tư bản, cách 10 Từ thực tiễn đất nước, thái độ giai cấp xã hội cách mạng, tác giả đánh giá lực lượng cách mạng thể tư sắc sảo xem xét, đánh giá vị trí, vai trò tầng lớp, giai cấp, tập hợp lực lượng cách mạng, phát huy vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân, xây dựng liên minh cơng nơng làm nòng cốt để tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ e Về nắm thời cách mệnh Theo Nguyễn Ái Quốc, để cách mệnh thành cơng, việc nắm vững thời cách mệnh có ý nghĩa vô quan trọng Nắm thời khoa học mà nghệ thuật giành quyền, tránh sai lầm, tránh gây tổn thất cho cách mạng Muốn nắm thời cách mệnh, phải hiểu rõ tình cách mệnh, chọn tình cách mệnh chín muồi Người cho : "Dân khơng hiểu tình giới, khơng biết so sánh, khơng có mưu chước, chưa nên làm làm, nên làm lại không làm" e Về Đảng cách mệnh Trong tác phẩm “Đường cách mệnh” Nguyễn Ái Quốc khẳng định rõ vị trí, vai trò, chức cần thiết phải thành lập Đảng cộng sản, Đảng giai cấp công nhân - nhân tố định thắng lợi cách mạng Nguyễn Ái Quốc tự đặt câu hỏi: Cách mệnh trước hết phải có ? Người trả lời: "Trước hết phải có Đảng cách mệnh để vận động tổ chức dân chúng, ngồi liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp nơi Đảng có vững cách mệnh thành cơng, người cầm lái có vững thuyền chạy” Đảng muốn vững phải lấy chủ nghĩa Mác -Lê nin làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Trong điều kiện thực tiễn đương thời, cách mạng nước ta đứng trước khủng hoảng đường lối cách mạng, ý thức hệ Để giúp cho quần chúng nhân dân thoát khỏi ảnh hưởng cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ trào lưu tư tưởng lúc giờ, đồng chí Nguyễn Ái Quốc khẳng định: "Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin” Người phê phán sai lầm chủ nghĩa hội màu sắc: chủ nghĩa cơng đồn, chủ nghĩa cải lương Nguyễn Ái Quốc chủ trương xây dựng Đảng giai cấp công nhân theo nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin tích cực chuẩn bị điều kiện tiền đề cần thiết cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đồng thời, Nguyễn Ái Quốc coi trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên cho Đảng Người rằng: Đảng viên phải người có nhiệt tình cách mạng cao, có tri 12 thức cách mạng sâu sắc, hiểu rõ "Muốn sống phải cách mệnh", có lý tưởng cao đẹp, bền bỉ đấu tranh, "giải phóng gơng cùm nơ lệ cho đồng bào, cho nhân loại" f Về phương pháp cách mệnh Đường cách mệnh không vạch vấn đề chiến lược bản, sở đường lối cách mạng Việt Nam, mà vạch phương pháp cách mạng khoa học, khác hẳn phương pháp mà nhà yêu nước đương thời tiến hành Nguyễn Ái Quốc khẳng định : Cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi thiết phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng giai cấp thống trị Sức mạnh cách mạng dựa vào việc ám sát cá nhân, mà sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải tổ chức giáo dục lãnh đạo quần chúng làm cách mạng Nguyễn Ái Quốc cho : Trong bầu trời khơng có q nhân dân Trong giới khơng mạnh sức mạnh đồn kết nhân dân "Dân khí mạnh qn lính nào, súng ống không chống lại nổi" Người nhấn mạnh vai trò cơng tác "tổ chức dân chúng" phê phán nghiêm túc tư tưởng manh động, "xúi dân bạo động mà không bày cách tổ chức" Tư tưởng "Chỉ lo ám sát' cá nhân tư tưởng ăn sâu đầu óc nhiều người lúc đó, gây trở ngại nghiêm trọng cho cơng tác vận động quần chúng nhân dân theo cách mạng g Về đoàn kết quốc tế: Tác phẩm “Đường cách mệnh” khẳng định : đoàn kết quốc tế nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi cách mạng Việt Nam Vì vậy, cách mạng Việt Nam phải đoàn kết với lực lượng cách mạng giới "Chúng ta cách mệnh phải liên lạc tất đảng cách mệnh giới để chống lại tư đế quốc chủ nghĩa Nguyễn Ái Quốc khẳng định: Cách mệnh Việt Nam phận cách mệnh giới Ai làm cách mạng giới đồng chí nhân dân Việt Nam Đã đồng chí sung sướng, cực khổ phải có Người đưa dẫn chứng cụ thể, đầy sức thuyết phục để xác định lực lượng đồng minh quốc tế cách mạng Việt Nam "An Nam muốn cách mệnh thành cơng, tất phải nhờ Đệ tam quốc tế" Cách mệnh Việt Nam phải liên minh với cách mệnh Pháp "An Nam dân tộc cách mệnh thành cơng tư Pháp yếu, tư Pháp yếu cơng nơng Pháp làm giai cấp cách mệnh dễ" Tóm lại : Về đoàn kết quốc tế, tác giả nêu lên ba vấn đề lớn : Một là: Cách mạng Việt Nam phải đứng hẳn phía phong trào cơng nhân phong trào giải phóng dân tộc giới để đạp đổ tất bọn đế quốc bọn phong kiến 13 Hai là, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam phận cách mạng vô sản, phong trào cộng sản công nhân quốc tế Lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc ln gắn bó hữu với lợi ích nghĩa vụ quốc tế Ba là, mối quan hệ biện chứng cách mạng thuộc địa cách mạng quốc Cách mạng thuộc địa không thụ động ngồi chờ cách mạng quốc Những luận điểm đặt tảng đắn cho hình thành, phát triển đường lối quốc tế Đảng đặt sở cho giúp đỡ quốc tế cách mạng dân tộc, dân chủ Việt Nam h Vị trí vai trò, chức nhiệm vụ, cấu tổ chức phương thức hoạt động tổ chức cách mệnh nghiệp cách mệnh Việt Nam Quán triệt, vận dụng phát triển nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lê nin vai trò quần chúng nhân dân lịch sử vào điều kiện cụ thể cách mệnh Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt coi trọng xây dựng phát huy vai trò tổ chức quần chúng để tiến hành cách mạng Tổ chức vũ khí sắc bén giai cấp cơng nhân đấu tranh giành quyền tổ chức cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội Người đánh giá cao vai trò tổ chức quần chúng nghiệp cách mạng Đảng Nguyễn Ái Quốc dành phần lớn dung lượng tác phẩm " Đường cách mệnh" để giới thiệu nội dung, cách thức tổ chức hoạt động đoàn thể cách mạng : Hội phụ nữ, Đoàn niên, - Đối với tổ chức phụ nữ quốc tế : Việc lập phụ nữ quốc tế cần thiết cho nghiệp cách mệnh Nguyễn Ái Quốc nhắc lại lời dạy Lênin là: “Đảng cách mệnh phải dạy cho đàn bà nấu ăn biết làm việc nước, cách mệnh gọi thành công” Người rõ: “Nay cách mệnh Nga thành công mau thế, đứng vững thế, đàn bà gái dùm vào Vậy nên muốn giới cách mệnh thành cơng, phải vận động đàn bà gái công nông nước” Nhận thức sâu sắc vai trò phụ nữ nghiệp cách mạng, Nguyễn Ái Quốc yêu cầu Đảng cộng sản phải tổ chức hội phụ nữ để thông qua vận động phụ nữ đứng lên làm cách mạng Người khẳng định: "Việt Nam cách mệnh phải có nữ giới tham gia thành cơng, mà nữ giới Việt Nam muốn cách mệnh phải theo phụ nữ quốc tế bảo” Theo Nguyễn Ái Quốc để phụ nữ hăng hái tham gia cách mạng, đòi hỏi Hội phụ nữ phải trọng giáo dục, giác ngộ nữ giới, hướng dẫn chị em hành động cách mạng 14 - Đối với tổ chức công nhân quốc tế (quốc tế cơng hội) Trên sở phân tích sâu sắc lịch sử công nhân quốc tế, phê phán chủ nghĩa cơng đồn muốn hạn chế đấu tranh giai cấp cơng nhân khn khổ đòi hưởng quyền lợi kinh tế trước mắt, phủ nhận đấu tranh trị, giành quyền, thiết lập quyền vơ sản Nguyễn Ái Quốc khẳng định cần thiết phải lập tổ chức công hội dựa nguyên lý chủ nghĩa cộng sản khoa học Các Mác Ph.Ăng ghen Cách thức tổ chức công hội Người đề cập tác phẩm Tổ chức cơng hội đóng vai trò quan trọng việc đồn kết, tập hợp giai cấp cơng nhân làm cách mạng Vì vậy: "Nếu thợ thuyền Việt Nam biết tổ chức quốc tế hết lòng giúp cho mà làm cách mệnh Nhưng muốn người ta giúp cho, trước phải tự giúp lấy đã” - Với cộng sản niên quốc tế (Đoàn niên cộng sản) Trong tác phẩm "Đường cách mệnh", Nguyễn Ái Quốc rõ: cách thức tổ chức đồn niên cộng sản, mục đích tổ chức là: “1 - Thế giới cách mệnh; - Bồi dưỡng nhân tài để đem vào Đảng cộng sản; - Chun mơn việc kinh tế trị, có quan hệ cho niên; - Tuyên truyền tổ chức huấn luyện thợ thuyền, dân cày, học trò lính niên; - Phản đối mê tín khuyên dân chúng học hành” Theo Nguyễn Ái Quốc, tổ chức Đoàn niên cộng sản muốn hoạt động được, định phải tiến hành đại hội, bầu Ban chấp hành xây dựng kế hoạch, thị, nghị để tổ chức vận động niên tham gia cách mạng Người rõ thái độ Đảng cộng sản đoàn niên cộng sản Đảng phải giải tốt mối quan hệ tổ chức đồn niên, tơn trọng phát huy vai trò độc lập sáng tạo niên "Khi niên có việc gì, đảng có đại biểu dự hội Đường trị, niên theo đảng huy, việc làm niên độc lập” - Với tổ chức nông hội (tổ chức dân cày) Nguyễn Ái Quốc phân tích sâu sắc phải tổ chức dân cày Người rõ cực dân cày Việt Nam ách áp bức, bóc lột bọn thực dân - phong kiến là: ruộng bị Tây chiếm hết, không đủ mà cày; gạo bị chở hết, khơng đủ mà ăn; làm nhiều ít, thuế nặng; chết đói, bán vợ đợ 15 con, đem thân làm nô lệ Vì vậy, "Nếu dân cày Việt Nam muốn khỏi vòng cay đắng ấy, phải tổ chức để kiếm đường giải phóng" Cách tổ chức dân cày sau: - Bất kỳ đàn ông, đàn bà, từ người điền chủ dân cày thuê cày rẽ, từ 18 tuổi trở lên vào hội - Ai vào phải tình nguyện giữ quy tắc hội, phải có hội viên cũ giới thiệu - Làng có người tình nguyện vào hội tổ chức hội làng, làng có hội tổ chức hội tổng, tổng có hội tổ chức hội huyện, huyện có hội tổ chức hội tỉnh, tỉnh có hội tổ chức hội dân cày nước Theo Nguyễn Ái Quốc việc tổ chức nông hội góp phần giải phóng dân khỏi cực khổ, bất công mà "hội nông cách mệnh dân ta” Tư tưởng Người có giá trị to lớn mặt lý luận thực tiễn, đặc biệt điều kiện Đảng cầm quyền nước mà giai cấp nơng dân chiếm phần lớn dân cư Cách mạng muốn thắng lợi đòi hỏi Đảng phải thường xuyên quan tâm chăm lo tổ chức giáo dục người nơng dân để họ nhiệt tình hăng hái tham gia nghiệp cách mạng, tin theo Đảng, chịu lãnh đạo Đảng Ngoài tổ chức quần chúng nêu trên, "Đường cách mệnh" đề cập tới số tổ chức khác như: Quốc tế giúp đỡ, Quốc tế cứu tế đỏ, Cách thức tổ chức Hợp tác xã Nội dung tác phẩm "Đường cách mệnh" thể cách khái quát tư tưởng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin đường lối cứu nước Người Đó cờ đạo cách mạng Việt Nam thời kỳ chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị tổ chức, lực lượng để làm cách mạng III Ý nghĩa tác phẩm: 3.1 Có giá trị lý luận thực tiễn tác phẩm * Giá trị lý luận - Thông qua tác phẩm Đường cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc - Người cộng sản Việt Nam - trình bày điều cốt lõi học thuyết cách mạng Mác - Lênin, phù hợp với điều kiện nước thuộc địa nửa phong kiến, nông nhiệp lạc hậu Điều khẳng định tính phổ biến nguyên lý học 16 thuyết Mác - Lênin phạm vi tồn cầu, khơng châu Âu mà phương Đơng, châu Á - Tác phẩm đánh dấu giai đoạn nhận thức lý luận Nguyễn Ái Quốc, góp phần phát triển sáng tạo nhiều vấn đề lý luận cách mạng Mác - Lênin - Lý luận tác phẩm không sách mà vạch lý luận cách mạng Việt Nam thiết thực, tri thức lý luận cách mạng Việt Nam diện tác phẩm mácxít Việt Nam, dễ hiểu, dễ tiếp thu, kết hợp tài tình phương pháp lịch sử lơgích Dùng lịch sử để nói lý luận, từ Cách mạng Pháp đến Cách mạng Nga kết luận Cách mạng Nga, lấy lý luận soi sáng thực tiễn Việt Nam, kết luận: Chỉ có cách mạng vơ sản giải phóng dân tộc Tác phẩm hình mẫu vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam tác giả Ví dụ: Lênin cho rằng, cách mạng thuộc địa giành thắng lợi có giúp đỡ cách mạng quốc, cách mạng vơ sản quốc giành thắng lợi, tác phẩm phát thêm rằng, cách mạng thuộc địa thành cơng trước cách mạng vơ sản quốc tác động tích cực cách mạng quốc Chủ nghĩa Mác - Lê nin bàn nhiều vấn đề giải phóng dân tộc Tác phẩm rõ dân tộc giai cấp kết hợp với nhau, giải phóng dân tộc đường cách mạng vô sản * Giá trị thực tiễn: - Tác phẩm đóng vai trò quan trọng việc tuyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam năm 20 kỷ XX, việc kết hợp phong trào yêu nước với chủ nghĩa Mác, tạo lập tiền đề tư tưởng lý luận cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân 1930 - Góp phần khắc phục khủng hoảng đường lối cứu nước dân tộc; khẳng định rõ xu hướng lựa chọn đường cách mạng Việt Nam, vừa thoả mãn nhu cầu khách quan đất nước, vừa phù hợp với xu thời đại sau cách mạng tháng Mười Nga - Trở thành sách gối đầu giường nhiều hệ cách mạng Việt Nam; tài liệu mẫu mực việc học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào giải vấn đề thực tiễn, giai đoạn lịch sử có thay đổi mang tính chất bước ngoặt 17 - Nhiều vấn đề có liên quan đến đường cách mạng, xây dựng, tổ chức, đồn kết lực lượng cách mạng, vai trò lãnh đạo Đảng, công tác xây dựng Đảng vững mạnh, chuẩn mực đạo đức người cộng sản giữ nguyên tính thời nghiệp đổi Tác phẩm Đường cách mệnh thể thiên tài lý luận cách mạng Nguyễn Ái Quốc, tác phẩm có giá trị thực tiễn lớn lao, tạo chuyển biến bản, nhanh chóng nhận thức hành động cách mạng cán đông đảo quần chúng, chuẩn bị tiền đề cho việc thành lập Đảng 3.2 Tác phẩm Đường cách mệnh có vai trò quan trọng việc chuẩn bị tư tưởng, trị, tổ chức cho thành lập Đảng cách mạng Việt Nam Tác phẩm vạch đường hướng cách mạng Việt Nam, chuẩn bị trị, tư tưởng, tổ chức cho đời Đảng; sở cho việc xây dựng cương lĩnh trị đắn Đảng; chấm dứt khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thiết thực tiễn lịch sử - Về tư tưởng: Tác phẩm có ý nghĩa giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Nguyễn Ái Quốc cho cán đông đảo quần chúng nhân dân, nhằm xây dựng thống nhận thức tư tưởng, chuẩn bị thành lập Đảng Tác phẩm khắc phục tư tưởng sai lầm, ám sát cá nhân, chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa quốc gia; xác lập hệ tư tưởng - tư tưởng giai cấp công nhân - Về trị: Tác phẩm xây dựng lập trường, quan điểm giai cấp công nhận cho cán quần chúng công nông Vạch đường hướng cách mạng Việt Nam, làm sở cho việc xây dựng Cương lĩnh trị Đảng Tác phẩm Đường cách mệnh đời chấm dứt khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam; thúc đẩy phong trào yêu nước, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ - Về tổ chức: Đào tạo lớp cán cách mạng kiểu chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Tác phẩm đưa hệ thống tổ chức Đảng tổ chức quần chúng công hội, nông hội, niên, phụ nữ để Đảng tập hợp quần chúng, chuẩn bị mặt tổ chức cho đời Đảng Tác phẩm gồm nội dung quan trọng để giáo dục, giác ngộ nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân, xây dựng đồn 18 kết trí tảng tư tưởng giai cấp công nhân, thúc đẩy phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ Tác phẩm thể thiên tài lý luận cách mạng Hồ chí Minh, mẫu mực vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; kho tàng tri thức lý luận cách mạng Việt Nam Trong trình xây dựng Đảng, tư tưởng chủ yếu nội dung tác phẩm Đảng ta nghiên cứu, tiếp thu vận dụng qua giai đoạn, thời kỳ Thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định tính đắn tư tưởng Hồ Chí Minh đề cập tác phẩm Trong công xây dựng, chỉnh đốn Đảng nay, trước biến động sâu sắc tình hình, sụp đổ Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu làm cho trận địa chủ nghĩa xã hội bị thu hẹp, nhiều vấn đề lý luận thực cách mạng xã hội chủ nghĩa đứng trước thử thách lớn, đòi hỏi Đảng ta phải kiên trì, trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh IV Liên hệ thực tế "Tác phẩm đường cách mệnh” hồ chí minh, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn đảng, nhà nước đội ngũ cán bộ, đảng viên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng tiếp tục xác định quan điểm, giải pháp Đổi phương thức lãnh đạo Đảng phải đồng với đổi tổ chức hoạt động hộ thống trị, đổi kinh tế Một là, tiếp tục đổi chỉnh đốn Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội * Đảng Cộng sản Việt Nam: Lãnh đạo nhà nước xã hội, hạt nhân Hệ thống trị Vấn đề định đổi phương thức lãnh đạo Đảng thực mở rộng dân chủ thực hành mở rộng dân chủ tổ chức hoạt động Đảng Khâu mấu chốt đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước từ Trung ương đến sở; xây dựng hệ thống quy chế lãnh đạo Đảng cấp, ngành theo tinh thần: Đảng lãnh đạo Nhà nước cương lĩnh, đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết, nguyên tắc giải vấn đề lớn, có ý nghĩa trị quan trọng Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm Nhà nước quản lý đất nước xã hội theo pháp luật 19 Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước việc thể chế hoá, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, sách lớn Đảng thành Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch, chương trình, mục tiêu lớn Nhà nước Đảng lãnh đạo không làm thay Nhà nước tổ chức hệ thống trị Đề phòng khắc phục khuynh hướng tổ chức đảng buông lỏng lãnh đạo bao biện làm thay khuynh hướng quan nhà nước thụ động, né tránh trách nhiệm, việc xin ý kiến cấp ủy đảng Hai là, Đảng tập trung lãnh đạo xây dựng Nhà nước thực sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán hệ thống trị, có phân cơng, phân cấp hợp lý, tơn trọng, phát huy vai trò, trách nhiệm quan người đứng đầu tổ chức công tác cán Đảng kết hợp chặt chẽ việc lãnh đạo kiểm tra máy nhà nước thông qua tổ chức đảng cá nhân đảng viên hoạt động quan nhà nước Đối với Quốc hội, xây dựng chế, quy chế cụ thể giải tốt mối quan hệ vai trò lãnh đạo quan điểm, phương hướng, chủ trương, nguyên tắc, giải pháp lớn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đối với vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trọng đại đất nước) với thẩm quyền định Quốc hội vấn đề theo Hiến pháp Luật Tổ chức, hoạt động Quốc hội * Đối với Quốc hội: Cơ cấu, kiêm nhiệm, họp Tăng cường số đại biểu chuyên trách, Tổ chức lại ủy ban quốc hội theo hướng chuyên sâu, tổ chức trả lời chất vấn bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Quốc hội bầu phê chuẩn Nâng cao chất lượng đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội Tiếp tục giảm việc ban hành pháp lệnh * Đối với Chính phủ, xác định rõ thẩm quyền định Chính phủ Xác định rõ loại việc tầm Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp định; loại việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến định hướng; loại việc Chính phủ chủ động định theo thẩm quyền Tách chức QLNN khỏi chức kinh doanh, định rõ quyền trách nhiệm người đứng đầu quan trực thuộc phủ quyền địa phương + Xây dựng đội ngũ cán công chức thạo việc, ngăn chặn xử lý tình trạng cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu dân 20 + Tiếp tục cải cách thủ tục hành theo chế cửa * Đối với quan tư pháp, Đảng lãnh đạo công tác tư pháp, lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý sử dụng đội ngũ cán tư pháp, tôn trọng nguyên tắc: "Khi xét xử thẩm phán hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật" Nâng cao vai trò, trách Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt lĩnh vực quan điểm, đường lối, chủ trương, sách, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân sạch, vững mạnh, có lĩnh trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu tình huống; đồng thời phát huy trách nhiệm quản lý Nhà nước đối vói quan + Cải cách tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động quan tư pháp + Tích cực chuẩn bị điều kiện để thành lập tòa án sơ thẩm + Sắp xếp, đổi quan kiểm sát theo hướng thành lập VKS khu vực, đồng thời tập trung vào việc thực chức công tố + Đào tạo cán đáp ứng yêu cầu + Đảm bảo nguyên tắc xét xử độc lập tòa án + Nâng cao lực chất lượng xét xử, giải tồn đọng án, khắc phục tình trạng hành hóa hệ thống tòa án + Tích cực chuẩn bị điều kiện để thành lập tòa án khu vực + Sắp xếp, đổi quan kiểm sát theo hướng tập trung vào việc thực chức công tố * Đối với quyền địa phương: định rõ loại việc ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ cho ý kiến trước hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân định thực hiện; loại việc ban chấp hành, ban thường vụ cho ý kiến định hướng, hội đồng nhân dân định; loại việc hội đồng nhân dân định; ủy ban nhân dân định theo thẩm quyền Sự lãnh đạo cấp ủy đảng định hướng bảo đảm để hội đồng nhân dân định nhiộm vụ kinh tế - xã hội địa phương, tạo điều kiện cho ủy ban nhân dân, người đứng đầu quan hành Nhà nước địa phương quản lý, điều hành tổ chức thực thắng lợi nhiệm vụ đề Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa phương; tổ chức thực nghị Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ quan nhà nước cấp giao 21 HĐND nhân dân địa phương bầu ra, quan quyền lực nhà nước địa phương + Kiện toàn tổ chức, đổi phương thức nâng cao hiệu hoạt động HĐND cấp + Thực dân chủ bầu cử quan quyền lực nhà nước + Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, bảo đảm có thực quyền + Nghiên cứu việc không tổ chức HĐND huyện, quận, phường thành phố trực thuộc trung ương - Đối với UBND cấp + Xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại hóa + Nghiên cứu tách chức QLNN khỏi chức kinh doanh + Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu Chính phủ UBND cấp về: thể chế, cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức tài cơng + Thực phân cấp, phân quyền hợp lý, nâng cao tính chủ động quyền địa phương + Định rõ quyền trách nhiệm người đứng đầu quan trực thuộc phủ quyền địa phương + Xây dựng đội ngũ cán công chức thạo việc, ngăn chặn xử lý tình trạng cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu dân + Tiếp tục cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ba là, Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân: tăng cường đổi phương thức lãnh đạo Đảng việc xây dựng, ban hành chế, sách, tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động định hướng trị, pháp luật có hiệu Phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo Mặt trận đoàn thể nhân dân việc kiện toàn tổ chức đổi hoạt động Có chế, sách lãnh đạo quản lý phù hợp với lòại hội Tiếp tục luật hố hoạt động đồn thể nhân dân hội - Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội Bác Hồ dạy: Lãnh đạo làm đầy tớ nhân 22 dân Đảng cầm quyền đảng phải hoá thân vào quyền bảo đảm cầm quyền Do vậy, cần nâng cao chất lượng định hướng chủ trương đường lối lãnh đạo Đảng tổ chức chức tri - xã hội mặt trị, tư tưởng, nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức cán + Thể chế hoá kịp thời chủ trương, đường lối Đảng dân vận, tổ chức trị - xã hội thành văn pháp quy Nhà nước + Đảng phải tiến hành cơng tác quần chúng sức mạnh Đảng, gắn bó với dân, gương mẫu đảng viên công việc theo hiệu: "đảng viên trước, làng nước theo sau" - Tăng cường phối hợp Nhà nước tổ chức trị - xã hội Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền nay, cần thể chế hoá nghị quyết, quan điểm Đảng văn mang tính pháp lý Nhà nước Ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn đội ngũ cán bộ, Đảng viên Tập trung kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán cấp sở Cần phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu, người có uy tín tầng lớp dân cư tổ chức hoạt động tổ chức trị - xã hội Đối với tổ chức Mặt trận, cần hình thành cách hợp lý đội ngũ cán chuyên trách, mở rộng đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia giỏi lĩnh vực Tiếp tục đổi phong cách, lề lối làm việc Đảng theo hướng thực dân chủ, kỷ cương, thiết thực, sâụ sát sở, sâu sát quần chúng; làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, nói đôi với làm Đổi cách nghị quyết, văn kiện báo cáo phải ngắn gọn, thiết thực, cụ thể; đổi nâng cao chất lượng, hiệu hội nghị Cấp ủy dành nhiều thời gian tổ chức, đạo, kiểm tra, tổng kết việc thực nghị quyết, đạo hoạt động Nhà nước, Mặt trận đoàn thể nhân dân Xây dựng thực chế độ báo cáo xin ý kiến Đảng ủy sở định kỳ sáu tháng lần phải báo cáo hoạt động trước hội nghị toàn thể đảng viên đảng Ban thường vụ cấp ủy tỉnh, huyện tương đương phải báo cáo, xin ý kiến ban chấp hành cấp hoạt động hai kỳ họp ban chấp hành Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương hoạt động hai kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương.* Nâng cao chất lượng đảng viên: Nắm vững yêu cầu chất lượng đảng viên 23 Về tư tưởng trị, tuyệt đối trung thành với nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc, tích cực thực đường lối đổi Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trị giao Có lĩnh trị vững vàng, khơng dao động trước khó khăn, thách thức Có ý thức giữ vững nêu cao vai trò lãnh đạo Đảng Về trình độ lực, có hiểu biết chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; có trình độ chun mơn, nghiệp vụ để đủ sức hồn thành tốt nhiệm vụ Có lực vận động lãnh đạo quần chúng tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đầu công tác; xử lý hài hồ lợi ích, đặt lợi ích Đảng, Tổ quốc Liên hệ thực tế huyện Chúng thực chủ đề năm 2014 “ Chuẩn mực đạo đức, phong cách theo tư tưởng, gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh ” Một là: Về chuẩn mực đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh: - Tư tưởng vững vàng, chống “Tự chuyển hóa” , “Tự diễn biến” - Nêu cao ý thức trách nhiệm, chống quan liêu, tham nhũng, mệnh lệnh với dân, xa rời dân - Trung thực, tự phê bình, thẳng thắng phê bình tinh thần đồn kết giúp đỡ tiến Hai là: Phong cách theo tư tưởng, gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trọng dân, học dân, gần dân, nêu gương trước nhân dân, nói đơi với làm - Làm việc dân chủ, khoa học, hiệu - Ứng xử chân tình, thân thiện, mềm dẻo, linh hoạt Bài học học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, thân tơi xin ln ln phấn đấu tâm tập Ban Chấp hành huyện Đảng Nhân dân huyện chúng tơi định hồn thành tốt nhiệm vụ xây dựng xã, huyện nông thôn thí điểm nước 24 KẾT LUẬN Tóm lại: Qua mơn học “Học thuyết Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Xây dựng Đảng” thân hiểu rỏ Tư tưởng Hồ Chí Minh phẩm "Đường cách mệnh" Như vậy, trước Đảng đời, Việt Nam có thống tư tưởng trị tổ chức Đó điều kiện trực tiếp giữ vững thống Đảng từ thành lập sau Tác phẩm Đường cách mệnh kho tàng tri thức lý luận cách mạng Việt Nam, thể tư tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh Giá trị tác phẩm khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Hiện nay, trước tình hình mới, ngày gần đây, nước sục sôi lửa dân tộc, mắt, trái tim, ý chí người dân lãnh đạo Đảng, Nhà nước dồn Hoàng Sa, nơi Trung Quốc đưa giàn khoan di động nhăm nhe uống dầu Việt Nam Nhưng tất cả, Việt Nam sở hữu thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất, lợi hại bậc mà Trung Quốc được, họ có nhiều tiền nhì giới Đó Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động, Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, lãnh đạo dân tộc Việt Nam kiên giữ gìn độc lập, chủ quyền tồn vẹn dân tộc sức mạnh lòng dân, định đánh thắng âm mưu chủ nghĩa bành trướng nước lớn Trung Quốc Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng Việt Nam, Đảng phân cơng nhiệm vụ Chánh Văn phòng UBND huyện nơng thơn ngoại thành, luôn thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh phê tự phê, hòa gần gủi quần chúng, cần kiệm liêm chí công vô tư gương mẫu đầu công tác lãnh đạo với tập Ban Chấp hành huyện Đảng Nhân dân huyện định hoàn thành tốt nhiệm vụ phân cơng 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Chí Minh, tồn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H.1995, Tr 229 ¸ 306 Học viện Chính trị quân sự, Giới thiệu số tác phẩm MácĂngghen- Lênin- Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, Nxb QĐND, H.2007, tr 203 - 221 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI Đảng, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001 - 2011 26 ... sử - Về Đảng trị Đường cách mệnh xem đảng cách mệnh, đảng cộng sản nhân tố định thành công cách mệnh Người viết: Cách mệnh trước hết phải có gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để vận động... nhiên kẻ thù cách mạng, đối tượng đứng phía đế quốc d Về lực lượng cách mệnh: Trong tác phẩm "Đường cách mệnh" tác giả rõ quần chúng nhân dân lực lượng to lớn cách mệnh, lẽ: "Cách mệnh việc chung... Tác phẩm xây dựng lập trường, quan điểm giai cấp công nhận cho cán quần chúng công nông Vạch đường hướng cách mạng Việt Nam, làm sở cho việc xây dựng Cương lĩnh trị Đảng Tác phẩm Đường cách mệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác phẩm Đường Cách mệnh VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY, Tác phẩm Đường Cách mệnh VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay