Xác định cha mẹ con theo thủ tục tư pháp”

19 92 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 20:41

“Xác định cha mẹ con theo thủ tục tư pháp”. Nhóm chúng em sẽ làm rõ mối quan hệ giữa cha mẹ con và cách xác định cha mẹ con theo thủ tục tư pháp để thấy rõ tầm quan trọng đó và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. A MỞ BÀI Mỗi người ln có người cha người mẹ Quy tắc có giá trị ngang với định đề toán học, suốt th ời kỳ mà sinh sản diễn cách tự nhiên, khoa học gi ới thi ệu ph ương pháp sinh sản nhân tạo vơ tính Lai lịch cha m ẹ m ột ng ười phần lai lịch thân người Trong đa số tr ường h ợp, bi ết lai lịch cha mẹ mình; có trường hợp khơng bi ết rõ Song, dù biết hay không, tồn cha m ẹ chắn, điểm khơng gian thời gian Việc làm rõ quan hệ cha mẹ-con ruột khơng cần thiết trường hợp có tranh cãi tư cách cha, mẹ, người Một người đến quan cơng chứng tự xưng ru ột c m ột người chết di sản tốn; quan cơng ch ứng ph ải kiểm tra tư cách người tự xưng trước ng ười tham gia vào việc toán di sản Cha giao kết hợp đồng cho m ượn m ột tài s ản; đến ngày lấy lại tài sản, cha gọi điện thoại cho người mượn nói có đến nhận lại tài sản; tất nhiên, người m ượn ch ỉ có th ể yên tâm giao tài sản biết người nhận đích th ực ng ười cho mượn Qua thấy tầm quan trọng việc xác định cha m ẹ Bài nghiên cứu đề tài số 6: “Xác đ ịnh cha m ẹ theo th ủ t ục t pháp” Nhóm chúng em làm rõ mối quan hệ cha mẹ cách xác định cha mẹ theo thủ tục tư pháp để thấy rõ tầm quan trọng góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam B NỘI DUNG I Khái quát khái niệm Thủ tục tư pháp hiểu tổng thể hàng vi pháp lý cần thiết phải thực theo cách thức, trình tự pháp luật xãc định nh ằm t ổ nhiệm vụ, quyền hạn hy quyền nghĩa vụ chủ thể quản lí hành nhà nước Tòa án nhân dân quan xét xử quyền lực nhà nước, th ực quyền tư pháp Thông thường, Tòa án Nhân dân có hai loại: - Tòa án Nhân dân Tối cao, trực thuộc Trung ương, tòa án nhân dân cấp cao hệ thống luật pháp vài n ước theo ch ủ nghĩa c ộng sản - Tòa án Nhân dân địa phương, gồm có tòa án cấp tỉnh, cấp huy ện, Tranh chấp" nói chung hiểu bất đồng, mâu thuẫn quyền lợi nghĩa vụ phát sinh bên liên quan Nh ững bất đ ồng, mâu thuẫn phát sinh từ quan hệ xã hội nhiều ngành luật điều chỉnh nên chúng gọi theo ngành luật Ví d ụ: Tranh ch ấp tiền lương người lao động người sử dụng lao đ ộng đ ược g ọi tranh chấp lao động Tương tự vậy, tranh chấp dân sự, tranh ch ấp đ ất đai tranh chấp rõ có liên quan đến lợi ích kinh tế c bên Quan hệ cha, mẹ, quan hệ tràn đầy tình c ảm yêu, th ương chăm sóc lẽ tự nhiên, lại đầy ý thức trách nhiệm nghĩa v ụ trước xã hội Xác định quan hệ cha, mẹ, hành vi pháp lý cá nhân, quan, tổ chức theo quy định pháp luật có quy ền yêu c ầu c quan Nhà nước có thẩm quyền thừa nhận khơng thừa nhận quan hệ cha, mẹ ngược lại Dưới góc độ sinh học - xã hội: Xác định cha, mẹ, dựa s huyết thống, hiểu việc nghiên cứu, tìm kiếm, nhận diện m ối quan hệ huyết thống hai hệ thông qua kiện sinh đẻ Dưới góc độ luật học việc xác định cha, mẹ, t điển Luật học lại đưa khái niệm “ xác định cha, mẹ cho con” là: “ định rõ m ột ng ười cha người mẹ cho sở quy định pháp luật” Dưới góc độ pháp lý xác định cha, mẹ, chế định pháp lý bao gồm quy phạm pháp luật quy định pháp lý, th ủ t ục nghĩa vụ theo luật định Như đứng nhiều góc độ ta có th ể có nhiều cách hiểu khái niệm xác định cha, mẹ, Đối với trường hợp sinh tự nhiên, có th ể dễ dàng xác đ ịnh người phụ nữ sinh đứa trẻ mẹ đứa trẻ Đối với trường hợp sinh kĩ thuật thụ tinh ống nghiệm mang thai h ộ m ục đích nhân đạothì việc xác định quan hệ cha mẹ có m ột số ểm khác với trường hợp sinh tựu nhiên Trong khoa học pháp lý thực tế, việc xác định quan hệ cha – cần phải dựa mối quan hệ người đàn ông (là cha) ng ười phụ nữ sinh người (là mẹ) Quyền làm cha mẹ tổng hợp quyền nghĩa vụ yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp con, giáo dục,tạo điều kiện cho phát triển lành mạnh, tồn diện th ể chất, trí tuệ đạo đức II Cách xác định cha mẹ, theo thủ tục tư pháp Xác định cha mẹ theo kiện sinh đẻ a Xác định cha, mẹ, cha mẹ có nhân hợp pháp (trong giá thú) Cơ sở pháp lý Điều 88 Luật nhân gia đình 2014 quy đ ịnh v ề xác định cha mẹ, cha mẹ có nhân hợp pháp Đó c ứ vào thời kỳ hôn nhân, kiện sinh đẻ, thừa nhận cha mẹ con, theo đó: “1.Con sinh thời kỳ nhân người v ợ có thai thời kỳ hôn nhân chung vợ chồng Con sinh thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm d ứt hôn nhân coi người vợ có thai thời kỳ nhân Con sinh trước ngày đăng ký kết hôn cha mẹ th ừa nh ận chung vợ chồng 2.Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận phải có ch ứng c ứ phải Tòa án xác định.” Thủ tục tư pháp trường hợp xảy có tranh chấp việc xác định cha mẹ, thực Tòa án nhân dân - Quyền khởi kiện: Người khơng nhận cha, mẹ người u cầu Tòa án xác định người (Khoản Điều 89 Luật nhân gia đình 2014) Người nhận cha, mẹ người u cầu Tòa án xác định người khơng phải (Khoản Điều 89 Luật nhân gia đình 2014) Những chủ thể chưa thành niên thành niên bị lực hành vi dân quyền khởi kiện thuộc người giám hộ họ, quan quản lý nhà nước hội liên hiệp phụ n ữ Chứng xác minh vụ án xác định lại quan hệ cha mẹ, cha mẹ có nhân hợp pháp Việc chứng minh lại có th ể hi ểu cha mẹ bỏ sau sinh, sau thời gian quay lại nh ận con; bị người khác chiếm giữ bất hợp pháp… Để xác định quan hệ trường hợp phức tạp Nếu ng ười mẹ yêu cầu xác định cho phải cung cấp ch ứng c ứ đ ể ch ứng minh sinh đứa trẻ Nếu người yêu cầu xác định cha mẹ, cho phải cung cấp chứng để chứng minh quan hệ Ch ứng c ứ giấy tờ, đồ dùng cá nhân bị bỏ rơi b ị chi ếm đo ạt, lời khai người làm chứng… Trong trường hợp người yêu cầu không th ể cung cấp chứng có tính thuyết phục có th ể u cầu Tòa án nhân dân giám định AND - Thủ tục hòa giải Vụ án xác định cha mẹ, không thuộc vụ án dân s ự khơng phép hòa giải hòa giải coi thủ tục bắt buộc giải vụ án Nội dung hòa giải nhằm để đương tự nguyện thỏa thuận với việc giải vụ án Việc hòa giải không ch ỉ d ựa tự nguyện thỏa thuận nhận cha, nhận mẹ, nhận bên tự nguyện việc xác định cha mẹ, thuộc thẩm quyền UBND Vì vậy, trình giải vụ án mà đương s ự l ại t ự nguyện, thỏa thuận nhận cha, mẹ, TAND ph ải c ứ vào chứng chứng minh quan hệ cha, mẹ, để giải b Xác định cha, mẹ, cha mẹ người không tồn quan hệ nhân (ngồi giá thú) Khi người mẹ khơng có chồng mà có thai sinh ho ặc ng ười mẹ có chồng mà có thai sinh nh ưng người chồng yêu cầu Tòa án xác định người chồng khơng phải cha c ng ười ngồi giá thú Việc xác định quan hệ cha – tr ường hợp gặp nhiều khó khăn, phức tạp Người yêu cầu xác định quan h ệ cha – phải chứng minh sau: Trong thời gian thụ thai người người đàn ơng người mẹ chung sống vợ chồng yêu thương nhau, h ứa hẹn kết hôn định kết sau họ bỏ khơng c ưới n ữa; thời gian thụ thai, mẹ người bị người đàn ông cưỡng dâm hiếp dâm; sinh ra, người đàn ông yêu thương mình; có giấy tờ thư từ người đàn ông viết xác nhận người họ Ngoài trên, việc xác định quan hệ cha – có th ể d ựa kết giám định AND người cho có quan hệ cha – c Xác định cha, mẹ, trường hợp sinh theo phương pháp khoa học Căn bao gồm: vào thời kỳ hôn nhân cặp v ợ ch ồng vô sinh; vào tự nguyện cặp vợ chồng vô sinh ng ười ph ụ độc thân, người cho nhận noãn, cho nhận tinh trùng Về nguyên tắc, trường hợp sinh theo phương pháp khoa học, quan hệ cha mẹ xác lập gi ữa c ặp v ợ ch ồng vô sinh v ới đứa sinh khơng đặt việc xác đ ịnh l ại quan h ệ gi ữa cha mẹ Bởi sinh theo phương pháp khoa học ch ỉ th ực có tự nguyện cặp vợ chồng vô sinh, thể rõ rang chặt chẽ Tuy nhiên, thực tế xảy trường hợp tranh chấp việc xác định cha mẹ, Ví dụ người phụ n ữa đồng ý mang thai hộ cho cặp vợ chồng vô sinh sau sinh lại không mu ốn trao đ ứa bé Các bên ký kết hợp đồng mang thai cách lút có s ự h ỗ tr ợ c nhân viên y tế người phụ nữ sau sinh không muốn trao đ ứa tr ẻ Trường hợp người vợ mang thai thỏa thuận v ới ch ồng người phụ nữ khác làm hợp đồng đẻ thuê, sau sinh người phụ n ữ khơng muốn trao đứa bé Trong trường hợp trên, phương pháp giải quy ết Tòa án tuyên bố hợp đồng mang thai hộ hợp đồng thuê mang thai vô hiệu theo pháp luật dân Vì vây tr ường h ợp này, vi ệc khôi ph ục l ại trạng thái ban đầu tuyên bố giao dịch vô hiệu không th ể th ực hi ện Tóm lại, thủ tục tư pháp giải Tòa án nhân dân có tranh chấp việc xác định cha mẹ, Các tr ường h ợp xác đ ịnh cha m ẹ, giá thú theo thủ tục tư pháp thường h ơn nhiều so v ới trường hợp giá thú Chủ yếu tập trung vào trương h ợp ng ười mẹ muốn xác định cha đứa sinh người thành niên muốn xác định cha mẹ Xác định cha mẹ dựa kiện nuôi nuôi (Theo luật nuôi nuôi 2010) Nuôi nuôi việc người nhận nuôi d ưỡng đứa trẻ (trừ trường hợp đặc biệt ng ười nhận làm nuôi người thành niên) mà không họ sinh nhăm xác lập quan hệ cha, m ẹ người nhận nuôi nuôi người nhận làm nuôi; bảo đ ảm cho người nhận làm nuôi trơng nom, ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội a Điều kiện người nhận nuôi nuôi theo luật nuôi nuôi 2010 Điều 14 Điều kiện người nhận ni “1 Người nhận ni phải có đủ điều kiện sau đây: a) Có lực hành vi dân đầy đủ; b) Hơn nuôi từ 20 tuổi trở lên; c) Có điều kiện sức khỏe, kinh tế, chỗ bảo đảm việc chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục ni; d) Có tư cách đạo đức tốt Những người sau không nhận nuôi: a) Đang bị hạn chế số quyền cha, mẹ chưa thành niên; b) Đang chấp hành định xử lý hành c sở giáo d ục, c s chữa bệnh; c) Đang chấp hành hình phạt tù; d) Chưa xóa án tích tội cố ý xâm ph ạm tính m ạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người khác; ngược đãi ho ặc hành h ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có cơng ni d ưỡng mình; d ụ dỗ, ép buộc chứa chấp người chưa niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em Trường hợp cha dượng nhận riêng vợ, mẹ kế nh ận riêng chồng làm ni cơ, cậu, dì, chú, bác ruột nh ận cháu làm ni không áp dụng quy định điểm b điểm c khoản ều này.” b Điều kiện người nhận làm nuôi: Điều Người nhận làm nuôi “1 Trẻ em 16 tuổi Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi thuộc tr ường hợp sau đây: a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm ni; b) Được cơ, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm nuôi Một người làm nuôi người độc thân c c ả hai người vợ chồng Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ cơi, trẻ em bị bỏ r ơi, tr ẻ em có hồn cảnh đặc biệt khác làm nuôi.” c Sự tự nguyện người nhận nuôi nuôi người nuôi Điều 21 Sự đồng ý cho làm nuôi1 Việc nhận nuôi nuôi phải đồng ý cha mẹ đẻ c ng ười nhận làm nuôi; cha đẻ mẹ đẻ ch ết, m ất tích, m ất lực hành vi dân khơng xác định phải đ ược đ ồng ý người lại; cha mẹ đẻ chết, tích, m ất l ực hành vi dân khơng xác định phải đồng ý người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm ni phải đồng ý trẻ em Hướng dẫn Điều Nghị định 19/2011/NĐ - CP Người đồng ý cho làm nuôi quy định khoản ều ph ải đ ược Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ v ề m ục đích nuôi nuôi; quyền, nghĩa vụ cha mẹ nuôi nuôi; quy ền, nghĩa v ụ cha mẹ đẻ sau người nhận làm ni Sự đồng ý phải hồn tồn tự nguyện, trung thực, không bị ép bu ộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu c ầu tr ả tiền lợi ích vật chất khác Cha mẹ đẻ đồng ý cho làm nuôi sau đ ược sinh 15 ngày III Thẩm quyền giải người có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, Đối với kiện sinh đẻ Điều 101 Thẩm quyền giải việc xác định cha, m ẹ, con: “1 Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, theo quy định pháp luật hộ tịch trường hợp khơng có tranh chấp Tòa án có thẩm quyền giải việc xác định cha, mẹ, trường hợp có tranh chấp người yêu cầu xác định cha, mẹ, chết trường hợp quy định Điều 92 Luật Quyết định Tòa án xác định cha, mẹ, phải g ửi cho c quan đăng ký hộ tịch để ghi theo quy định pháp luật h ộ tịch; bên quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, quan, tổ ch ức có liên quan theo quy định pháp luật tố tụng dân sự.” Điều 102 Luật HN&GĐ 2014: Người có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con: 10 “1 Cha, mẹ, thành niên không bị lực hành vi dân s ự có quyền yêu cầu quan đăng ký hộ tịch xác định con, cha, mẹ cho trường hợp quy định khoản Điều 101 Luật Cha, mẹ, con, theo quy định pháp luật tố tụng dân s ự, có quy ền yêu cầu Tòa án xác định con, cha, mẹ cho trường h ợp đ ược quy định khoản Điều 101 Luật Cá nhân, quan, tổ chức sau đây, theo quy định pháp luật v ề tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho ch ưa thành niên, thành niên lực hành vi dân sự; xác đ ịnh cho cha, mẹ chưa thành niên lực hành vi dân trường hợp quy định khoản Điều 101 Luật này: a) Cha, mẹ, con, người giám hộ; b) Cơ quan quản lý nhà nước gia đình; c) Cơ quan quản lý nhà nước trẻ em; d) Hội liên hiệp phụ nữ." a Kiện từ phía người tự xưng gọi cha (mẹ) Người tự xưng cha (mẹ) Người tự xưng cha người khác u cầu Tòa án xác định cha (mẹ) ruột người Nếu người yêu cầu xác định mang tư cách người cha khác, yêu cầu bao hàm yêu cầu kép: Thừa nhận chung người tự xưng người coi mẹ đó; Bác tư cách cha người mà người gọi cha Người tự xưng mẹ người khác u cầu Tòa án xác định mẹ ruột người Nếu người yêu cầu xác định mang tư cách người mẹ khác, yêu cầu bao hàm yêu cầu thừa nhận có đánh tráo trẻ lúc sinh có việc nhận trẻ bị thất lạc làm Những người tự xưng cha mẹ người khác yêu cầu Tòa án xác định họ cha mẹ người Nếu người yêu cầu 11 xác định có cha, mẹ khác, yêu cầu bao hàm việc thực quyền đòi lại người khác nhận nhầm Người xác định cha mẹ Người mang tư cách cha người khác có quyền u cầu Tòa án xác định khơng phải cha người Nếu người yêu cầu có vợ người vợ đồng thời mang tư cách mẹ người đó, yêu cầu bao hàm yêu cầu xác định ngồi giá thú người mẹ Trái lại, khó hình dung thực tiễn Việt Nam việc người mang tư cách mẹ người khác yêu cầu Tòa án xác định khơng phải mẹ người đó; khơng thể hình dung việc người mang tư cách cha mẹ người lại u cầu Tòa án xác định khơng phải cha mẹ người Thường, biết người thực khơng phải mình, người mẹ chấp nhận trì quan hệ mẹ con; điều kiện người mẹ chấp nhận trì quan hệ mẹ - con, người cha thường khơng tìm cách chối bỏ quan hệ cha Nói chung, việc cha mẹ đồng loạt u cầu xác định khơng phải cha, mẹ người không bị luật cấm; quyền yêu cầu có ý nghĩa lý thuyết khung cảnh đạo đức Việt Nam b Kiện cáo từ phía người tự xưng gọi Người tự xưng Người tự xưng người khác yêu cầu Tòa án xác định người Vấn đề tế nhị: Nếu người khác người đàn ông người tự xưng mang tư cách chung hai người khác nữa, yêu cầu bao hàm yêu cầu kép: Bác bỏ tư cách người cha người yêu cầu; Thừa nhận quan hệ xác thịt giá thú người mẹ người yêu cầu xác định cha Nếu người khác người đàn bà người tự xưng mang tư cách chung hai người khác nữa, yêu cầu bao hàm việc xác định có vụ đánh tráo trẻ sinh nhặt rơi nhận làm ruột Người gọi Thực ra, luật không thừa nhận cách rõ ràng việc người gọi u cầu Tòa án xác định khơng phải người gọi cha, mẹ Tuy nhiên có quyền xin nhận cha, mẹ mà khơng có trường hợp ngoại lệ, việc người mang tư cách người khác xin nhận người khác làm cha mẹ cho phép nghĩ Tòa án xác định người yêu cầu xác định cha (mẹ) đích thực cha (mẹ) người yêu cầu, người cha (mẹ) người yêu cầu tư cách Luật viết đơn giản chắn tiếp tục hoàn thiện để giải nhiều vấn đề tế nhị mà đạo đức đặt Một số quy định thiên bảo vệ lợi ích con, khiến cho việc bảo đảm cân đối lợi ích 12 lợi ích cha mẹ bị thử thách: thành niên xin nhận cha, khơng đòi hỏi có đồng ý mẹ; xin nhận mẹ khơng đòi hỏi có đồng ý cha (Luật nhân gia đình năm 2000 Ðiều 65 khoản 2) c Kiện cáo từ người thứ ba Kiện cáo lợi ích đương sự: “ Cá nhân, quan, tổ chức sau đây, theo quy định pháp luật tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho ch ưa thành niên, thành niên lực hành vi dân s ự; xác đ ịnh cho cha, m ẹ chưa thành niên lực hành vi dân s ự tr ường h ợp quy định khoản Điều 101 Luật này: a) Cha, mẹ, con, người giám hộ; b) Cơ quan quản lý nhà nước gia đình; c) Cơ quan quản lý nhà nước trẻ em; d) Hội liên hiệp phụ nữ.” Từ quy định dẫn trên, nhấn mạnh việc kiện cáo theo sáng kiến người thứ ba thực lợi ích đương quan hệ cha mẹ-con ruột chấp nhận trường hợp người hưởng có lợi ích người chưa thành niên thành niên mà lực hành vi dân Người thành niên có đủ lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân phải tự yêu cầu Thực tiễn ghi nhận can thiệp Viện kiểm sát quan khác thường xảy trường hợp người coi cha, mẹ cố tình khơng thừa nhận người coi cố tình khơng thừa nhận cha, mẹ mình, nhằm trốn tránh nghĩa vụ cha, mẹ, người không thừa nhận 13 Ðiều quan trọng: luật cho phép người thứ ba yêu cầu xác định cho cha, mẹ cha, mẹ cho Người thứ ba khơng có quyền u cầu Tòa án xác định người coi cha, mẹ người khác cha, mẹ người khác Kiện cáo lợi ích thân Trong khung cảnh luật thực định, quyền nhận cha mẹ quyền nhận con, quyền phủ nhận tư cách cha, mẹ, tư cách quyền gắn liền với nhân thân người có quyền Trừ người luật liệt kê, khơng khác thực quyền đó, thay cho người có quyền Tuy nhiên, có trường hợp người thứ ba lại có lợi ích gắn liền với việc kiện liên quan đến quan hệ cha mẹ-con người khác Ví dụ điển hình người thừa kế bên quan hệ cha mẹ-con ruột bị tranh cãi Có thể hình dung: Cha chết để lại hai ruột; kiện yêu cầu Tòa án xác định người đồng thừa kế lại khơng phải người chết Ta thấy lợi ích vụ án: thắng kiện, người yêu cầu hưởng trọn di sản Theo BLDS Ðiều 639, quyền người chết di chuyển cho người thừa kế Nhưng, phải quyền chuyển giao Quyền cấp dưỡng, quyền hưởng trợ cấp hưu trí, quyền bầu cử, quyền gắn liền với nhân thân người chuyển giao Khi xây dựng chế định quyền nhận cha, mẹ, quyền nhận con, người làm luật không xác định tính chất khơng thể chuyển giao quyền Theo quan điểm đó, quyền chuyển giao được, khơng có quy định cấm người làm luật Vậy, khơng có quy định cấm người làm luật, quyền nhận cha mẹ, quyền nhận thực hiện, sau người có quyền chết, người thừa kế Trường hợp cha, mẹ yêu cầu bác bỏ tư cách mẹ, cha người khác Liệu người mẹ người cha có quyền u cầu Tòa án xác định người 14 cha mẹ khơng phải cha mẹ ? Ta trả lời ngay: có trường hợp luật quy định Thực vậy, ta biết theo Luật nhân gia đình năm 200 Ðiều 66 khoản 1, mẹ, cha chưa thành niên thành niên lực hành vi có quyền u cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho Hẳn, xây dựng điều luật, người làm luật quan tâm đến trường hợp có mẹ mà chưa tìm cha có cha mà chưa tìm mẹ Tuy nhiên, câu chữ điều luật cho phép mẹ, cha yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho trường hợp có cha có mẹ Chỉ cần thỏa mãn điều kiện luật: vụ án chưa thành niên thành niên mà lực hành vi Cần có thời gian để đánh giá tác động mặt xã hội giải pháp Đối với kiện nuôi nuôi Điều Thẩm quyền đăng ký nuôi nuôi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú người giới thiệu làm nuôi ho ặc người nhận nuôi đăng ký việc nuôi nuôi nước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi thường trú người giới thiệu làm ni định việc ni ni có yếu tố n ước ngoài; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký việc nuôi nuôi có yếu tố nước ngồi Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngồi đăng ký việc ni ni công dân Vi ệt Nam t ạm trú n ước ngồi Điều 22 Đăng ký việc ni ni Hướng dẫn Điều Nghị định 19/2011/NĐ - CP Hướng dẫn Mục Chương II Nghị định 19/2011/NĐ - CP Hướng dẫn Điều 10 Điều 29 Nghị định 19/2011/NĐ - CP 15 Khi xét thấy người nhận nuôi người gi ới thiệu làm ni có đủ điều kiện theo quy định Luật Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký nuôi nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ người giám hộ đại diện sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận nuôi ghi vào sổ hộ tịch thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý người quy đ ịnh Đi ều 21 c Lu ật Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký ph ải tr ả l ời văn cho người nhận nuôi, cha mẹ đẻ người giám hộ đại diện sở nuôi dưỡng nêu rõ lý th ời h ạn 10 ngày, k ể từ ngày có ý kiến người quy định Điều 21 Lu ật Giấy chứng nhận nuôi nuôi gửi Ủy ban nhân dân cấp xã n thường trú người nhận nuôi người đ ược nhận làm nuôi C KẾT BÀI Nếu quan hệ vợ chồng quan hệ pháp lý nhân quan hệ cha mẹ quan hệ tràn đầy tình cảm u thương chăm sóc, 16 lại đầy ý thức trách nhiệm nghĩa vụ trước xã hội Có th ể th quan hệ cha, mẹ, vừa có ý nghĩa quan trọng m ặt pháp lý, v ừa có ý nghĩa quan trọng mặt xã hội Quan hệ cha, m ẹ, xác l ập đ ược pháp luật cộng đồng thừa nhận, sở để thực tốt quy định quyền nhân thân, quyền tài sản cha mẹ con, quy ền th ừa kế… Bên cạnh đó, quan hệ điều kiện phát sinh nghĩa vụ c ấp dưỡng cha mẹ với với cha mẹ Đồng thời có tranh chấp xảy thành viên gia đình mối quan h ệ c sở để giải nhanh chóng, kịp thời Bên cạnh ý nghĩa quan trọng mặt pháp lý mặt xã hội h ệ thống pháp luật Việt Nam quy định vấn đề xác định quan h ệ cha, m ẹ, nói chung theo thủ tục tư pháp nói riêng bộc lộ số h ạn chế, bất cập Qua đó, quan Nhà nước có th ẩm quy ền c ần xem xét đ ưa quy định để khác phục hạn chế, bất cập nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật 17 MỤC LỤC A MỞ BÀI B NỘI DUNG I Khái quát khái niệm II Xác định cha mẹ, theo thủ tục tư pháp Xác định cha, mẹ, cha mẹ có nhân h ợp pháp Xác định cha, mẹ, cha mẹ c người không t ồn quan hệ hôn nhân…………………………….…………………………5 Xác định cha, mẹ, trường hợp sinh theo ph ương pháp khoa học C KẾT BÀI TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật nhân gia đình - Trường ĐH Ki ểm sát Hà Nội năm 2015 Giáo trình Luật nhân gia đình – Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2012 Trang web:123.doc Trang web: thongtinphapluatdansu.edu.vn 18 19 ... không nhận cha, mẹ người u cầu Tòa án xác định người (Khoản Điều 89 Luật nhân gia đình 20 14) Người nhận cha, mẹ người u cầu Tòa án xác định người khơng phải (Khoản Điều 89 Luật nhân gia đình 20 14)... kỳ nhân người v ợ có thai thời kỳ hôn nhân chung vợ chồng Con sinh thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm d ứt hôn nhân coi người vợ có thai thời kỳ hôn nhân Con sinh trước ngày đăng ký kết hôn. .. định cha, mẹ, cha mẹ có nhân hợp pháp (trong giá thú) Cơ sở pháp lý Điều 88 Luật nhân gia đình 20 14 quy đ ịnh v ề xác định cha mẹ, cha mẹ có nhân hợp pháp Đó c ứ vào thời kỳ nhân, kiện sinh đẻ, thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định cha mẹ con theo thủ tục tư pháp”, Xác định cha mẹ con theo thủ tục tư pháp”, c. Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp sinh con theo phương pháp khoa học., Đối với sự kiện sinh đẻ, Đối với sự kiện nuôi con nuôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay